چیدمان و دکوراسیون خانه یک خانم خوش سلیقه

چیدمان و دکوراسیون خانه باید از سلیقه انتخاب شود تا بیشتر خانه زیبا و مدرن باشد این خانه که مال یک کدبانوی بسیار خوش سلیقه می باشد دکوراسیون زیبایی را برای خانه خود انتخاب نموده و توانسته است بهترین چیدمان در خانه داشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان و دکوراسیون خانه یک خانم خوش سلیقه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : جـــانـــمـــایـه خانــهـــ‌اش عشـــق بود و بس. تمام لحـظـهــ‌ـــهایی که در کنـــارش گذراندم به شیـــریـنـی لبخـنــدهایش بود. انرژی را میــ‌شـــد از تک‌تــک جزئیات فضـای زنـدگی‌ـاش دریــافــت کرد. از بدو ورودمـــان تا لحظـه وداع، عشق و هنر، بهـ‌ـمانــنـــد آبــی روان از درودیوار خانــه و از نگــاه و کردار او جاری بود.

دربــاره میزبـان

مانـدانـا اولیـــا شیرازی، متولد بروکسل بلژیـک از کودکــی دلـبــاخـتـــه هنر بوده و به‌واسـطـه این دلــباخـــتـــگی، سالیان زیـــادی را با هنـر و در کنار هنرمـندان نامی گذرانــده اســـت. در میان هنـــرهایی مثـــل نقـــاشـی، موسیقــی، تئاتـــر و… که همــگـــی برای او الـــهـام‌بــخـش و به گفتـــه خودش غذای روحی هســتـــند، سینما همواره جایـــگاهـــی ویژه داشتـه اســت. مانـدانا را میــ‌توان یک مجموعه‌ــدار خوش‌سلیقــه خوانــد که گزیــدهـــ‌ای از بهـــتـــریـن آثــار هنـری در خانــهـــ‌اش به چشم می‌خورد و البته آثـــاری از خود او در زمینـه طراحـــی مبـلمـان و هنرهـــای دیـگــری که گهـــگـــاه به آنـهـــا پرداخـتــه است. با تمــام شور و عشقی که از ماندانـای مهـــربــان و دوست‌داشـــتـنـی دریافـــت کردم، می‌ــخواهــم از او و روایــت دلــنـشینـــش بگویم.

ما در روایت‌ـخـــانه میـــ‌ـــخواهیم از روابط انـسـانـ‌ها و خانـــهـــ‌ــهـایـــشـــان بگوییــم، از ایـنــکـه خانـــه مانـــدانا اولیــا شیـرازی امـروز چرا و چگونه حال و هوایـی هنـــری و انرژی‌بخش دارد. ما آمـــده‌ـایم که قصـــه تو را بشــنویم…

– خانه‌ای که امــروز میـ‌بیـــنـــید حاصـــل انـــتـخـــابــ‌ـهـای یکـــ‌باره و دوباره نیـــست، همهــ‌ــچـــیز ذره‌ـذره جمع شده تا به ایــن صورت در آمده اســت. من همواره به هنـــر بالیدهـ‌ام و می‌ـخواسـتم فضــای زنـــدگیــ‌ـام نیز غرق در هنر باشــد، هنـــری که من میــ‌ــپســـنـدم و با آن ارتــبـــاط برقرار میــ‌کنم. ناگــفـتــه نمانــد که قرارگــیری متـــناسب و هماهـــنـگ این اجزاء نیـز از اهمـــیت بالایی برخوردار اسـت؛ زیرا معتقــدم این آثـار برای ایـنکـه آن حس خوب و انرژی مطـلوبم را به من منتــقــل کنــنـــد بایـد در بستر مناسب و در همـــاهـــنـگی با یکدیـــگر نیـــز قرار گرفــته باشنـد.

خانـه، فضایــی کامـلا شخصی است که با ورود به آن باید نشـانــه‌هـایـــی از صاحــب‌ـــخـــانـــه، شخصــیت و علـایق او در آن دیده شود.

اگر بخواهی خانـه را در یک کلــمـــه تعـریف کنی، چه می‌گویی؟

– «آرامـش» اولیـــن واژهـــ‌ای است که برای توصیـــف معـــنـای خانـــه به ذهنــم خطور می‌ـکنـد، چراکـــه موضوعی بسیـــار مهـم و حیـــاتـــی اســت.

چه ویژگــیـ‌ـــهـایـی از خانـــه‌ــات شبـیـــه به صفــات تو اســت و چه ویژگیــ‌ـــهـــایــی از آن شبیــهـــت نیـست؟

– نظم و هماهــنگی از ویژگـیـــ‌های شاخـــصـی است که بسیـار شبـیه به من بوده است و سعـی کرده‌ام آن را در همـه قسمتــ‌ــهـــای خانـــهـــ‌ام پیاده کنـم. در هر فضای خانه بر اســـاس زمــانـــی که در آن می‌گـذرانم و کارهایــی که انـــجام می‌ـدهــم از ترکیـب رنــگی متــفاوتی اســتــفـــاده کرده‌ـــام که درعینـــ‌ـــحـال هماهـنگ و خوشایند نیــز هســت. برای فضــای نشیــمـن، سیاهــ‌وسفیـد را به نشـانه خلوص و بیــ‌ـپیرایـگــی انتـخـاب کرده‌ـام که با جزئیاتی مثـل گل و گیــاه، مانـع سرد و بی‌روح شدن آن شده‌ام. اتاق‌خواب را به نشــانـــه آرامـــش به رنگ سفیـــد و بژ درآورده‌ــام و اتاق تلویزیونم را به دلـیـل علاقهـ‌ــای که به هند دارم، رنگی ساخـتـه‌ام.

درباره آن ویژگـــی‌ـهـــایی از خانــهـ‌ـــام که شبـــیـه به من نباشد، باید بگویم وجود ندارد. همــهـ‌ـــچیز در ایـــن خانـه شبـیه به من اســـت.

اگر قرار باشــد کل خانـــه‌ــات را با وسایل و هر آنـــچه در آن هسـت، تحویل دهی و تنـــهـــا یکـ‌چـیز را برای خود نگه‌ـــداری، آن چیـــســـت؟

– بدون شک عکـــســـی از آثــار آقای عبـاس کیـارسـتـــمی که برای من پر از معنـای زندگی اســـت را پیـــش خود نگه میـــ‌دارم. این تصویر برفــی بکـر با سایــهــ‌ــروشنـــ‌هایـــش، من را به یاد ریـــشـــه ما؛ یعنی طبــیعــت و پستـــی‌وبلـــنـــدی‌هـــایـــی که در زندگـــی با آنـهـا مواجه میـ‌ــشویم میـ‌ـاندازد. سفیدی و خلوص ایـــن عکس برای من یادآور پاکـــی و آرامــش است و این معــانــی زیـبــا هســـتنـــد که ایـــن اثر را برای من بسیـار ارزشمــنـد کرده و اجــازه نمــی‌ـدهـــنــد به‌راحــتـــی از آن بگـذرم.

اگر روزی قرار بر این باشـد که این خانــه و کل محــتویات آن را به یک نفـــر ببـــخــشـی او کیســت؟

– به شخصــی می‌بــخــشـــم که مثـــل خودم عاشـــق هنـر باشد. کسـی که دلـش پر از عشــق بوده و مانند من به همـــهـــ‌ـچیز این خانه عشــق بورزد.

اگر یک نفر با تو و شخصیت تو آشـــنا باشـد، امــا خانـهـــ‌ــات را ندیــده باشـد، وقتی وارد این خانـه می‌ــشود می‌ــتوانــد تشـــخــیـص دهـــد که اینجـــا خانـــه تو است؟

– مطـمئنا کســی که من را بشـــنـــاسد با دیــدن جزئیات ایـن خانـــه و دقـتـــی که در انـتـخاب هرکـــدام از آنهـا داشـتهــ‌ام به این موضوع پی میــ‌ـــبرد. همــاهـنـــگـی و نظمــی که قبــلـــا به آن اشاره کردم نیــز می‌تواند گواه ایـــن موضوع باشــد. از طرف دیگـــر موضوعات سوژهـــ‌هـــای هنری که برای فضای زندگـــی‌ام برگـــزیده‌ـــام شباهت زیـادی به من دارنــد و برای آشــنـایانـم نشـــانی از من هستـــنــد.

بازیــگران و عوامل اصــلی فیــلــم سیــنــمــایـی «خانه مانـــدانـا» چه کسانی جز خود او میــ‌ــتوانـند باشنـــد؟ یعنــی اگر قرار باشد از خانـــه تو فیلمی ساخـته شود، چه کســانــی نقـــش‌های اصـلـی آن را ایفـا می‌ـــکـــنـــند؟

– دنــیـــای فیلــم‌ـــهای یک کارگـــردان آمــریکایـــی به نام John Cassavetes و همــســرش Gena Rowlands که بازیـگـر اسـت، بســـیـــار شبـیـــه به دنیای من اســت. او در فیـلـــم‌هـایـش همیـشه از عشـق میـــ‌ـگوید؛ عشـــقی که به گفـتـــه خودش ملــاقاتـی تصادفـــی و عشــقــی چنـــددقــیـقه‌ـای نیـســـت. فیـلمـ‌هــای او امیدبخش و دربــاره زوج‌ـــهـــایـــی است که عشـــق، تنـها نقطـــه اشتـــراک آنهــا اسـت.

اگــر بخواهـــیــم خانـــه مانــدانا اولیا شیرازی را با یک صفـــت تعـریـــف کنـیـم، پیــشـــنـهـــاد خودت چیســت؟

– خانــه هنـــر و انـرژی مثـبــت؛ چون همـــانـــ‌ــطور که پیشــ‌ــازایـــن نیز عنوان کردم، ایــن دو مقوله برای من از اهـمــیت بســیاری برخوردارنــد و نقش پررنـــگــی در زنــدگی من دارند.

من میـــ‌ـخواهـم هرکـس با ورود به خانـــه‌ام انرژی دریافـــت کنـــد؛ انــرژیـــ‌ای که سعـــی کرده‌ـــام با عشق در گوشهـــ‌ـــگوشه خانه‌ام جاری سازم. آنـچـــه به یک خانــه معـنـــای واقعی خانه بودن را میــ‌بـــخشــد، گذشــتـه از حجـم و ویژگــیـ‌ـهــای فضایـی، همــان حس و حالـی اسـت که ما به آن میـ‌دهیم، سلــامی که هر صبـح با شادابــی و لبخـنــد روانـــه اهالـی آن کرده و عشقی که از نگاهـمان تقــدیــمــشان می‌ـــکـنـــیـــم.

و سؤال آخــر ایـــنکـــه چه کنــیـم تا خانـــه ما رنگ و بوی ما را داشـــتــه باشد؟

– از نگــاه من تنهـا واژهـــ‌ای که میـــ‌توانـــد پاســـخـــی کامـــل برای ایـن پرســـش باشـد، «حقیـــقـت» اســـت و برای ادای درست ایـــن واژه شرط اول ایـن اســت که خودمـــان را خوب بشــنـــاسیم. تنهـا در این حالت اســت که خودمـان را گول نمـــی‌ــزنیم و خانـــه ما جایـــی میـ‌شود که هم به خود ما و هم دوستــان و آشـــنــایانـمان حس خوبی میــ‌دهـــد. در مورد خود من حقــیـقـــت در هنــر معـــنا میــ‌ـشود؛ چون همواره گفتـه‌ام و میـــ‌گویم که هنـــر بهـ‌ــمنـــزلـه غذای روح من است.

چیدمان و دکوراسیون خانه یک خانم خوش سلیقه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.