دکوراسیون داخلی اتاق های کوچک با ایده های عالی

دکوراسیون داخلی خانه برای افراد بسیار مهم می باشد با گران شدن خانه و آپارتمان خانه های کوچک برای خریداری انتخاب می شوند و بیشتر افراد دوست دارند خانه های بزرگی داشته باشند شما باید خانه هایی که کوچک هستند با دکوراسیون های داخلی چیدمان نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون داخلی اتاق های کوچک با ایده های عالی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چـه در یک خانـــه کوچک زنــدگی می کنیــد و چه در سوئیت یا در خانه ای که فقط یک اتاق کوچک از کل فضای خانه تان در اختـیار شمـاســـت، می توانـیــد با در نظر گرفتــن قوانـــیـنــی که مربوط به دکوراســیون فضاهـای کوچک اسـت، ایــن فضاها را بزرگـتر جلوه دهـیـــد و حداکـثـــر اسـتفـــاده را از آنهـا ببـــرید. رعـــایــت ایــن نکـــات در دکوراســـیون فضــاهای کوچک هم امکــان بهــره گیـری از این فضاهـــا را به حداکـــثـر رســانـیــده و همــینطور باعـــث می شود که فضـــا یا خانــه شما خیـــلــی بزرگتـــر به نظـر برســـد.

مبلمان در طراحی فضاهای کوچک

یکی از بزرگــتـریـن اشــتـــباهـــات در طراحی فضاهای کوچک ایــن است که فضا را با مبلـــمان های بزرگ پر کنـید. فضاهای کوچک تر نیـاز به مبلـمان هایی با مقــیـــاس کوچکتر و سبک تر نیز دارنـــد. اگـــر یک مبـــلـــمان بزرگ در اخــتـیار دارید مشـــکـلی نیـــســت و می توانید از همـان به عنوان اصـلـی تریـــن آبــجــکـت فضای خود اســتفـــاده کنـــید و سپس متنــاســب با آن ابـعاد سایـــر اشـــیــایـــی را که برای فضا خود انتخــاب می کنـیـد، کوچک در نظـر بگـــیـریـد.

در بسیـاری از فضــاهـــای کوچک خیلی مهـم اســت که حس محصور شدن درون یک جعبه یا قوطی به شما دست ندهد. به همین دلـیـل اثـــاثیــه ای انتـخاب کنـــیـد که ساده هستنــد و خطوط مشـــخــصـی دارنـد و خیلی پیچــیـــدگــی ندارند. فضا را با اسـتفــاده از یک سری الــمـان های عمودی متوازن کنید. مثـــلا اسـتـــفـاده از یک اثــر هنـــری میـــنـیمال یا یک گلدان ایستــاده خیلـــی باریک ولی بلـنـد.

صنـدلــی ها و مبلــمــان های بدون دســـتــه برای فضـاهــای کوچک خیلی منـــاسب هستــند چرا که بازتـر و سبـک تر به نظــر می رسنـــد. به علاوه مبلـمـــانی که پایـــه های مشـــخــصـی دارنـد و پایـــه های آنـــهـا توکار نیـســت برای فضاهـــای کوچک می تواننـــد گزیـــنـــه بهــتــری باشـنـدو به لحـاظ بصــری می توانـــند فضای کوچک را بزرگــتر جلوه دهـنـــد.

برای انــتخاب هر نوع مبــلمانــی که وجود آنـــهـا در فضـای شمـا ضرورت دارد، سعی کنیــد از میـــان نمونه هایــی از آنها که ابعـاد کوچکـــتـر دارند انـتخــاب خود را انـجـــام دهــیـــد. مثلـا استـفاده از مبـــل های لاوسیـــت به جای کانـــاپـه یا یک تخت خواب سایـــز دو نفـــره معمولی به جای تخت خواب سایز کوئین. یا ایـنــکـه از مبـلـــمـانـی اســـتـفــاده کنیــد که زمانـی که آنـهـــا را لازم نداریـد قابلــیـت جمـــع شدن داشتــه باشنــد مثــل میــز ناهـــارخوری هایـــی که میز آنهـــا قابــلیــت تبــدیـــل برای تعـداد بیــشتـر را دارد یا حتی صنـــدلـــی های تاشو.

حتی در کوچکـتــرین فضاها سعی کنید که فضــا را طراحــی کنـــیــد. از فرش و مبلـمـــان برای ایـــجــاد فضــایی برای گفتـگو یا هر نوع فضای تعـــریـف شده دیگری در محــل زندگـیــتـان اســتــفاده کنـــیــد.
زمـانــی که یک فضـای کوچک را طراحـی می کنـیـــد از قفــسه های باز و شلـف نیز استفاده کنیـــد. قفسـه ها و کمـــد های بسـتـه باعــث می شوند به لحاظ بصری دیوارهــا جلوتر بیـــایــنـــد و در نتیجه فضـــای شما حتی کوچکـتر نیز دیـده خواهد شد.

اشیـا و مبلــمـــان های چند منــظوره برای فضـــاهـای کوچک بسیـار مناسب هسـتــند. مبلمـــان هایـــی که چنـد عمـلکرد را با هم انجـــام می دهــنـد برای شکــل دهــی به یک فضــای کوچک می توانـند خیلـی خوب عمـــل کنـــنـــد. مثل یک زیـــرپـــایی جلومبـلـی که در داخل خود فضایــی برای گذاشـتـــن وسایـــل نیز دارد، این فضـا هم محــلـی برای انبـار کردن پتو و ملحـــفـه یا کتاب ها است و هم خود زیـرپایـــی، مکـــان مناســـبــی است که بتوانیــد پای خود را روی آن بگذاریـــد و استراحـت کنید.

دکوراســیون در طراحــی فضــاهـــای کوچک

پرده ها را از سقف آویزان کنیـــد و نه از بالای قاب پنـجـره ها. این کار باعث می شود ارتـفـاع و عمق فضـا بیشـتر به نظــر آیــد. اگر ترجــیح می دهیـد از کرکره استـــفــاده کنید آنهـــا را داخل قاب پنــجـــره نصــب کنــید نه بالـــای قاب پنجـــره.

از اشــیا دکوراتیوی که از جنــس شیـــشـه، آینــه و سایـر متریال های رفکلــتیو یا شفـاف هستند استـــفاده کنید تا نور را انعکـاس داده و همـــیـــنــطور در فضا به صورت بی وزن به نظر بیایــند.

از بی نظمـی در ایـن فضـــاهـــا تحت هر شرایطی خودداری کنــید. وسایــل خیلی زود در اتــاق های کوچک بهـــم ریخـته و روی هم تلنـبار می شوند. زمانـــی که یک اتــاق کوچک را دکور می کنید تمام وسائلی را که اســتـــفــاده می کنـید بشــمـــاریــد و جایـی برای آنـــهـا در نظــر بگیـریـد.

نورپـــردازی خوب برای هر فضـایــی حائز اهمـــیـت است اما برای یک فضـای کوچک، طرح ریزی یک نورپردازی خوب یک ضرورت می باشـد. نور طبـیـعی که از پنجره ها به فضـــا وارد می شود به صورت خودکار حس روشنی و باز تربودن فضـــا را به اتـاق خواهد آورد بنابرایــن تا جایـــی که ممـــکــن اســت جلوی نور طبــیعی را نگـــیریــد. روشنـــایی های داخـــلی خود را به نحوی طرح ریزی کنید که به بهـــتریـن حالت بر روی فضـای شمــا اثــر بگذارنــد.

رنــگ و نقـش در طراحی فضــاهای کوچک

رنـگ های تیره حتـی برای فضـــاهای بزرگ می توانـــند باعـث شوند که این فضاهــا کوچکتر به نظــر برســنـد. هر چه از رنـگ روشن تری اســتـفـاده کنـید، فضـــای شمــا بازتـــر به نظـــر خواهـد رسـید. در فضـــاهـــای کوچک از رنـــگ های تیره فقط برای آبجکت های کوچک و به عنوان نقطـــه تاکــیــد اســـتفــاده کنیـد.

اســـتفـاده از پترن راه راه برای فضاهـــای کوچک مناســـب است چرا که باعـث می شود فضای شما بلــنــدتـر یا عریض تر دیـده شود.

از تنـها یک رنــگ برای فضـای خود استـــفـاده کنــید. برای دیوارهــا و قرنیــزها از یک رنـگ مشابـه اســتـفاده کنــیـــد. از همــان رنـگ یا پرده روشن تر آن برای رنـگ آمیـزی سقف اســـتــفاده کنیـــد. برای ایـــنـــکه به فضــای خود عمـــق و کمـــی کنـتــراسـت بیشـــتــر بدهید، از یک بافـت و نقـــش که از همـان رنــگ یا پرده های آن در آن استفـــاده شده اســـت نیـز می توانیـد بهره بگــیرید.

زمانی که یک فضــای کوچک را طراحی می کنـیــد از رنــگ های تیره تر یا رنـگ های شاخـص تر برای زمـــیـــنــه دادن به فضایتان اسـتفاده کنید. کاربــرد این رنــگ ها را محــدود به تراز دیـد و یا حتـــی پایین تر از آن کنــیــد. این کار باعـث می شود چشم شمـــا به بالا حرکـــت کرده و همــینـطور سقـــف فضا بالـــاتـــر به نظـر برســد و اینـــگونه فضـــا بزرگـتـر به نظر خواهــد آمـد.

یک ایده در طراحـــی فضــاهـای کوچک ایــن اسـت که یک دیوار را با یک رنـــگ خاص رنگ آمـــیزی کنیــد و بعد برای بقیه فضــا از رنــگ های خنـثی استفـــاده کنــیــد. انــتـــخـاب یک الــمانـی که بتواند در فضـــای شمــا شاخـص باشد و نقـــطه تاکیـدی به وجود آورد باعــث می شود که فضا زنده به نظر برسد و حس تنگ بودن و کوچکــی در ایــن فضا به شما دست ندهــد.

زمـانـــی که از نقوش و پتـــرن ها برای فضــاهـای کوچک اســتفاده می کنیــد از نســبــت ۲ به یک استفــاده کنیـــد. دو پتـــرن با مقیاس کوچک در کنار یک پترن با مقیاس بزرگتر و طرح شاخص تر. در نتــیجه خروجی کار شمـــا جذاب تر خواهـد بود.

دکوراسیون داخلی اتاق های کوچک با ایده های عالی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.