دکوراسیون داخلی با رنگ های ناشناخته در خانه

رنگ های ناشناخته می تواند برای چیدمان خانه شما زیبا و مدرن باشد شما می توانید از رنگ های مانند لاجوردی استفاده نمایید تا اتاق خواب و فضای خانه شما زیبا تر از قبل شده و در منزلتان تنوع رنگی داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون داخلی با رنگ های ناشناخته در خانه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: بــیشتـــر مردهـا رنگ های کمـــی می شنــاســـنـــد. اصـــلا نمی دانــیــم چه حکایـــتــی اســت که این کلـی‌ـبیـنـی خود را می خواهنــد در همه جا تعـمـیـــم دهـــنــد! دایـــره رنگ آنـهـــا به رنگ های اصلــی و گاهی هم برخی از رنگ های ترکـیـــبی محدود می شود. مثــلـــا اگــر بگوییم گلبـهـی عمرا نمـــیــ‌ـداننـد چه رنــگــی اســـت. امــا درسـت برعــکـس آنها، خانــم ها هســتـند. این جنـس حسـاس و دقـیـق برای هر رنـــگی یک نام مشخــص دارد و به هیچ عنوان هم قبول نمــی کند سرخابی را هم می توان در خانواده صورتــی ها دستـه بندی کرد.

حالا ایــنهـا را گفتـــیـم تا بگوییـم در دکوراسیون و معمـاری، رنـــگ هایـی وجود دارنــد که همــین خانم های رنگ شناس و خبره هم ممــکـــن اسـت از وجود آنـهـا بی اطلاع باشـــنـــد. رنــگ هایی که با یک واژه مشخـــص نمی توان آنـهـــا را تعــریـف کرد و حتـــمـا بایــد توضیــح دهیم که چگونه و با چه رنـــگ هایــی ساخته می شوند، تا بدانـــید چه رنــگـــی هستـــنــد.

با ما همـراه باشـید تا 15 رنگ جدید یاد بگیـــریــد.

لاجوردی (Smalt)

لاجوردی نوعی آبـی پررنــگ اسـت که اصولا در کاشی اســتــفــاده می شود. لاجوردی، رنــگـدانه آبـی‌ـــرنگـــی اســت که از ترکیب کبـــالت و اکســـیــدهای آلومیـنــیوم به دســت می آید. ایـن رنــگ، به میــزان بسیار کم رنــگـــدانه بنـــفش در خود دارد اما اصولا گفـته می شود لاجوردی به طور خالص آبی اســـت و هیـــچ ترکـــیــب دیـــگـری در خود ندارد. ایــن رنـگ نیــز همــچون کبالـــت خاصیــت درخشــندگی دارد و تصور می شود شیشه ای اســت و برق می زنــد.

رنگ لاجوردی ایــن دیوار جذابیت بسیاری به فضـــا بخشیـده است.

 

بیــزانـــتـــیــم (Byzantium)

بیزانــتــیوم نوعی رنـــگ میان ارغوانـی و سرخـابـی است که گاهی به اشتبـــاه بنفش خوانـــده می شود. اما بایـد بدانیـد، رنگ سرخـــابی از صورتـی گرفتـه می شود امـــا بیـــزانــتـیم بیـشـتـر به سمــت ارغوانـی کشش دارد. به ایـن مفـهوم که نوعی سرخـــابـی است که رنـگـــدانه بنـفش هم در خود دارد.

رنگ های مکـمـــل رنــگ بیـزانـتیـــم شامل زرد، توسی، آبـــی و مشکی هستــنـد.

 

کردوبایی (Cordovan)

کردوبایــی نوعی قرمـز مایـــل به قهوه ای اسـت. رنـــگـی از خانواده زرشکـــی. رنگ چرم مبلـمـــان این اتاق، کردوبایـی اســـت. نام ایـن رنـگ از شهری به نام کردوبا در کشور اســپانیـا گرفتـه شده است. ایـــن شهــر در صنعـــت تولید چرم بسیار شهـــرت دارد و به همـین دلیــل، رنــگ زرشـکی چرم های آنـهـــا را کردوبایـــی می نامــنـــد.

 

وِرمـــیـــلـــیون (Vermilion)

وِرمـــیـــلیون نوعی قرمـــز روشن مایـــل به نارنـجی است. شایــد بتوان گفت همان رنگ قرمـــز گوجهـ‌ای اسـت که قدیـــم ترهـــا در پیـکـــان جوانـــان شاهـــد آن بودیم. پایـــه های آبـــاژورهـایی که در ایـــن تصویر می بیــنیــد، به رنگ وِرمیلیون هســـتــنــد.

 

سی‌یِنا (Sienna)

رنـــگ حنایـی، نوعی قهوه ای مایـــل به قرمـز یا به نوعی می توان گفت رنـــگ آجــری تیره که قرمز زیــادی دارد را سی‌ینا می گویند. نام این رنگ از شهــر سیـ‌ـــینـــادر ایتـــالیــا گرفــته شده اسـت. در این شهر خاکی قرمـز رنــگ وجود دارد که حاوی مقـدار زیـادی آهن و منــگــنز اسـت و به همـیـن دلیـــل به قرمـز تمـایل دارد.

 

گامـبوژ (Gamboge)

گامــبوژ نوعی زرد خردلی تیره اســت. نام این رنـگ از درخت گامـبوژ گرفـــته شده اسـت که صمـــغـی به رنـــگ زرد تیـــره دارد که در صنعـــت رنـــگ سازی و پزشکـی مورد استفاده قرار می گیـرد. کاناپه های ایــن اتاق گامبوژی هســتنـــد.

 

فولوِس (Fulvous)

فولوِس نیــز ترکـیبـــی از زرد مایــل به قهوه ای اسـت. دیوارهــای این اتاق به رنـــگ فولوِس هســتـنـــد. این رنـــگ از پر مرغــابــی و پرنــده های دیگر الـــهـــام گرفــتــه است و رنـگ ترکــیـبـــی زیـــبــایــی به شمــار می رود.

 

طاووسی (Pavo)

پاوو یا طاووسی نیـــز رنـگـــی اسـت که مســلــمـا هیچ کدام از خانــم ها هم در دایره لغـــت رنــگ های خود ندارنـــد. ایـــن رنـگ دقـیــقــا مشـــابه پرهای بسـیار زیبـای طاووس اســت: رنگـی میــان آبـی دربـــاری و فیروزه ای تیـــره. رنگــی که نمـی توان به درستی تعـــریـف کرد سبــز است یا آبــی. کوسن های ایـــن تصویر، طاووسی هستــنـد.

زنگـــاری (Verdigris)

زنـگــار یا به اصطـلـــاح شیمـــی، استات مس، نوعی رنـــگ سبز اســـت که در اثــر پوسیدگــی فلـز مس روی آن ظاهــر می شود. این سبز بســیـــار زیــبـا اسـت و می توانیــد در دکوراسـیون خانه به شکــلــی عالـی از آن بهره بگیریــد. به طور مثـال، سینک دسـتـــشویی برای بهـــره گرفتـن از رنــگ زنــگــاری بســـیار منـاســـب اســـت.

 

بادنـــجـــانـــی (Aubergine)

بادنجانــی نوعی بنفـــش مایل به قهوه ای اسـت که جذابـیـت بســیار زیـادی دارد. همان طور که از نامــش پیـدا اسـت به تیـرهـ‌ــگـــی رنگ پوست بادنجـان اسـت. ایـن رنگ با توسی و فیروزه‌ـای ترکیب بســیــار جالـــبی می سازد.

 

گل‌سـنــگــی (Lichen)

رنگ گل‌سنــگی نوعی ترکــیب تیــره از سبـــز، زرد و توسی است. رنــگ دیوارهای این آشپـــزخـانه گل‌ـسنـــگـی هسـتند. ایـن رنـــگ در سال 2013 میـلــادی محـبوبیت بســـیـاری پیدا کرده بود و طراحان و دکوراتورهـای بسیـــاری از آن اسـتفــاده می کردنــد. تهــ‌ـــمایـه رنـگ سبز که در آن دیـده می شود همچون کپــکـ‌ـــهـایـی اسـت که در اطـــراف درخــتــان رشـــد می کننـــد. به همــین دلیل به آن گل‌ـســنگـی گفته می شود.

 

مالــاکــیــت (Malachite)

مالاکـــیت، نوعی سبـــز زنـده همـچون زمـــرد اسـت. تفـــاوت اصــلی میـــان زمـرد و مالاکــیـت، رنــگدانــه های توسی است که در زمــرد شاهــد آن نیستــیـــم. مالـاکــیـت نوعی عنـــصـــر طبـــیعـی و معــدنـــی اســـت که از آن مس می سازند.

 

آرئولیـن (Aureolin)

آرئولین نوعی زرد بســیار جان‌دار و زنـده و پر انـــرژی اســـت که می توان به زرد قنـــاری آن را تشبیه کرد. ایـــن زرد زیـــبا در ترکیب با آبـی یا توسی بیـشــتـر خودنـــمـایــی می کنـد.

 

خاک رُــسی (Bole)

نوعی قرمز متمایل به قهوه ای است که همچون شکــلات می مانــد. دیوارهای این اتـــاق رُـــســـی هسـتـــند و حس شکلـات تخـتــه ای بزرگی را به بیـنــنـــده الـــقا می کنند.

 

فالو (Fallow)

فالو به زرد متــمایـــل به قهوه ای گفـــتـه می شود. فالو مفـهوم زمیـن کشت نشـــده را نیز دارد. ایــن رنـگ را در ایـــن تصویر در کف زمـــین می توانـیـد مشاهده کنیــد.

دکوراسیون داخلی با رنگ های ناشناخته در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.