دکوراسیون داخلی به سبک نوردیک شمال اروپا

دکوراسیون های داخلی که به سبک و ایده  اروپایی ها هستند می توانند برای خانه های شما بسیار مناسب باشند این سبک نوردیک را می توانید یک ایده برای دکوراسیون داخلی محسوب نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون داخلی به سبک نوردیک شمال اروپا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ببه گزارش سایت دانستن: ــه طور یقـیـــن با چنـــد کلمه و دیدن چنــد تصویر نمـــی توان تمام ویژگــی های خوب و خصوصیات زیـــبا و جذاب طراحـــی دکوراسـیون به سبـــک نوردیـک یا اســـکانـدیـــنــاویایــی را توصیف کرد. این سبـک از طراحی که از مدت ها قبـل در بخش شمـــالــی اروپا عمومیت داشتــه است، پس از جنگ جهـــانی دوم در نقاط مخـتلــف جهان نیز گستــرده شد و امروزه یکـی از پرطـــرفــدارتـرین سبــک های طراحـــی دکوراسـیون شناختـــه می شود که محــبوبیت زیادی هم پیـدا کرده اســـت.

به طور کلی این نوع طراحـــی را می توان در قالــب خطوط صاف و یکدستـــی توصیــف کرد که با نوعی مینیمــالیسـم و ساده گرایـی در بخـش های مخـتـــلـف فضــا همسو می شود و حس شادابی و نشاط خوبی در محـیــط ایـجـــاد می کند. شایــد همـــین ویژگـــی ها باشد که موجب شده اســت تا بســـیــاری از افــراد ترجیـح دهنـد از این سبــک اسکـــانـــدیناویایی در محــیط های داخلــی خود استفاده کنـنـــد و از آن لذت ببرنــد.

البـــتـه کامـــلـــا به ایـــن موضوع واقــفیـم که فقط با خواندن برخی ویژگی های یک سبـک از طراحـی دکوراسـیون و تماشای چند تصویر نمی توانـــید همان نوع سبک را در دنـــیـای واقـعی و در خانـه خودتان پیـاده کنـید. امـــا همین که بدانـید طراحان مخــتـــلف چه نکـاتـــی را برای پیاده سازی این نوع ازدکوراسـیون پیـاده می کنـند و مبــلـمان و وسایـلـــی که انــتــخـــاب می کننـــد چه ویژگــی هایــی دارد، برای شناخت بیشتــر آن بســـیار حائز اهمیت خواهــد بود.

از رنــگ های ملایـــم اسـتــفاده کنید

درهــر نوع سبـک طراحی دکوراسیون داخـــلی، رنگ های به کار رفـــتــه برای اجـــزای دکوراتیو محــیط، جایگـــاه ویژه ای دارنـــد. اسـتـفاده از رنگ های مخــتلـف می تواند زمــیـنـه ساز طراحـــی ایده آل فضا باشـد و به ایـــجـاد همــاهـنگـــی و پیوستگـــی الـــمـــان های مخـتـلف در محـیــط داخلی کمــک کند. در طراحــی دکوراسیون به روش اســـکــانـــدیـــناویایـــی نیــز همــیـن اصـــل صادق است.

این سبـــک از طراحی بیـشــتــر به عنوان مدلی از دکوراســیون اواســـط قرن گذشـتـــه و به عنوان سبـــکــی مدرن شناخته می شود. با وجود آنـکه بسـیـاری از جزئیات دکوراســیون به روش اسکـــاندینـــاویایـــی، با دوره های گذشـته تر پیوند می خورد، اما رنگ هایی که به طور عمـــده در آن به کار برده می شود، می تواند سبـک اسکـــانــدیـــناویایـــی را از مدل های سنـــتی تر جدا کند. تمــرکــز اصلــی در این روش از طراحـی، روی رنــگ های روشن، ملـــایـــم و سبـک است.

بهــتر است برای شروع از سایه های روشن تر استــفــاده کنـــیـــد و به تدریـج رنـگ های سنــگـیـن تر و خنثــی را در طراحـــی خود به کار ببـریـد. از جمله رنگ های پرکاربـــرد برای این سبـک می توان به آبــی روشن و صورتی بسیار ملــایم اشـاره کرد. در انتها روی ارتــباط نزدیــک این طیف های رنگـی متـمرکـــز شوید، تا به خوبی به هدف مورد نظـــرتان دســت پیدا کنـیـد.


مبلـمـانــی صاف و ساده انتــخـاب نمـایـید

مبلـمـان یکــی از مهـــمترین اجــزای دکوراسیون است و نقـــش بسـیار مهــمـی را در شکـل گیری سبک اسکاندیناویایی بازی می کنــد. معـمولا مبـلمـــان مناسـب برای دکوراسـیون اسکــانــدیـــنــاویایی دارای رنـگ های متــمـایل به خاکستری اسـت و خطوط و گوشه و زوایـــای این نوع مبلمـــان ساده و بدون پیـــچیــدگی های ظاهـری می باشـد. تاکـیـد اصـلی در ساخت مبـلمــان برای این نوع طراحی، بر اســـتـفـاده از مواد طبیــعی می باشد. همــچــنــیــن در اغـلـب اوقات مبــلمان تهــیـه شده برای سبک مورد اشاره، از نوع صنایـــع دســتی اســـت و همین امـــر باعـث خاص بودن آن می شود.

همـــچـنـین نحوه چیدمان مبــلـــمـــان نیز در سبک اسکـانـــدیـــناویایی به انـدازه خود مبــلـمان اهمـــیـــت دارد. بایــسـتـی مبـلــمان در مرکزیـت اتـاق قرار بگـــیرد و یک نقطـــه کانونی منـــاسب ایجاد نمـاید. به عنوان مثــال در اتاق نشیمن، صنـــدلی ها در اطـــراف کانـــاپـه اصلـــی قرار می گیرد، یا در اتاق خواب تمـام اجـــزای دکوراسیون بر مبــنـــای تخت خوابی که در مرکـزیـــت اتــاق قرار دارد چیده می شود، و یا در اتــاق ناهارخوری، میــز اصــلـی در نقطه تمــرکز اصـلی واقــع می شود و همــه چیــز در حول آن چیـــده می شود.

در میان رنـــگ های به کار رفتـه، از طیف رنـــگـــی گرم هم بهره بگــیــریـد

یکـی از تفاوت های اصلــی میان دکوراسیون با سبــک نوردیـــک یا اسـکـــانـــدیـنـــاویایـی، و دیگــر سبـــک های مینـیمالـیســـتی، میـــزان راحـتــی زیـادی است که در ایـــن نوع طراحــی دیده می شود. در واقع کاملا برعـــکس طراحی های دکوراســیون میـنیـــمالـیـسـتـی رایــج که بســـیـار در قیـــد و بنـــد انــتـــخاب رنـــگ های خاص و جزئیات فضـا گرفتـــار می شوید، در طراحی به سبـــک اسـکانــدیـــناویایـــی همـــه چیز ساده و راحـت به نظر می رســد. به همیـــن دلـیل هیچ اجـــبـــاری در میـــزان استفــاده از رنـــگ های گرم ندارید و می توانیــد تا آنجا که امـــکـان دارد از این نوع رنــگ ها در کنار طیـــف های سرد بهــره بگیـــریـــد تا به حس راحتـی مورد نظـر خودتان دســت پیـــدا کنـیــد.

یکی از بهتریـن راه هایی که می توانــیــد از طریق آن حس راحـــتی بیــشتــری در محـیــط داخـلـی خود ایجــاد کنــید، اســـتــفاده از بافت های پارچـه ای در نقاط مخـــتلــف دکوراسیون است. در نتــیـــجه می توانــیـــد بالـــشـت ها، کوسن ها، و پتوهای نرم و راحــت را نیـز با خیال آسوده در دکوراســیون فضـا به کار ببـرید و الـبــتـه از کفپوش های اتـــاق نیـــز غافــل نشوید. یادتـــان باشـــد که راه های مختـلـــفــی برای گرم تر نشان دادن و افــزودن حس راحـــتـی در اتاق وجود دارد و ایــن کار محدود به پیشـــنــهاداتی که در اینــجا گفـــته شد، نمـــی شود. به عنوان مثال می توانـــیـــد از گیـــاهـــان آپـــارتـمـــانـی بیـــشـتــری در قسـمـــت های مخــتـلــف اتـاق ها استفـاده کنـیـد و یا رنـگ های شادتر و زنده تری را به محـیــط داخــلــی بیـافـــزایـید.

طراحــی دکوراسیون به سبــک نوردیـک، فضـــاهــای بی اهـــمیت را هم در بر می گیرد

از آنــجـا که طراحی دکوراسـیون به سبک نوردیـــک یا اسـکــاندیناویایـی بســـیار ساده و مینیـــمـالـیــستـی می باشـد، بایسـتـی انـــتــظـــار داشته باشـــیـــم که با بکـارگیری کمتریــن المان ها، بیـشتـــریـــن تاثیرگـذاری در فضــا ایجـــاد شود. بنـابرایـــن هر کدام از اتاق های خانـــه به تنهایــی می توانــد نقـش بسـیــار مهمـی در فضاسازی کلـی منزل ایفـا نمایـــد. همچنـیــن به جای آنکـــه از فضاهــای بی اهمیــت و دور از دسـتــرس به عنوان محل تجمـع وسایـــل اســتفاده کنیـــد، آنـهــا را نیز به قســمـــت های اصــلـی دکوارسـیون خود اضـــافـه کنـیــد تا به انـــدازه خودشـــان در طراحی کلـی محــیـط دخــالت داشتــه باشــنــد.

پیش از هر چیـز تمـــام وسایــل موجود در بخــش بخـصوصی از محیــط را خارج کنیـــد، تا فضـــا کاملا خالـــی و آمـاده شود. سپس همـچون نقــاشی که رنگ ها را ذره ذره روی بوم می آورد، وسایل و لوازم را در جای خودشـــان بچــیـنـید. سعی کنــید به هرکدام از وسایل دقــیــق فکــر کنید و هر یک از آنـها را به منــظور کاربـرد خاصی که دارند در محل مورد نظـرتان قرار دهـیـد. اگـــر نســـبـــت به مفیـــد بودن هر کدام از این وسایل شک داریـــد، سعـــی کنیـد آنـها را به راحـتـــی کنار بگذاریـــد و از محــل خارج کنیـد.

اگـر نسبت به محیـط های منــفی، شلوغ و در هم ریختــه حس بدی دارید، به ایـن نکتـــه توجه بیشـتـری نشـان دهـــید و سعی کنیـد تمــام چیــزهایـــی که برایــتان حس منــفـــی ایــجــاد می کنــد را از دسترس خودتان خارج نمایـــید. اگر فضا به انــدازه کافـــی خالـی باشـــد، می توانـیــد با خیال راحــت طراحی جدید مورد انـــتـــظــارتان را در آن پیاده کنیـــد. به خصوص بعـــد از چند روز که به محیـط خالی از وسایل عادت کردیــد، تصمـــیم گیـــری در مورد هر کدام از گوشه و زوایای آن برایـتان ساده تر خواهـــد بود. سعــی کنـــیــد تا زمانی که به تعـــادل دلــخواه خودتـان در فضا دست نیافـــتـــه اید، روی آن کار کنـــیـد.

همانـطور که پیشــتـر اشـاره کردیم، این سبک از طراحی دکوراســـیون، تاکـــیـــد بسیـار زیادی روی کاربــردی بودن فضــا و آســایش و راحـتی دارد. این مسئله، اصلـــی تریـن هدف در انواع طراحـــی های میـنیمــالـیسـتی است. شایـــد به همـــیـــن دلیل نیـــز باشد که سبـــک طراحــی دکوراســیون به روش نوردیک یا اسکانـــدیـــنـــاویایـی، طرفداران بســیاری پیدا کرده است. بایســتــی خاطـرنـشــان کرد که با وجود سختـی هایی که تغـــییر دکوراســیون محیــط با خود به همراه دارد، موارد گفـــتـه شده در این مطـــلب می تواند به خوبی شما را برای پیاده سازی سبـــک اسکاندینــاویایـی در فضاهـــای داخلی آمـاده کنــد. در نتـیجــه اگر به ایـــن نوع از طراحـی دکوراسیون علــاقه منـد شدیـــد می توانـیـــد تمــام موارد گفتــه شده در اینــجـــا را با دقـــت پیاده سازی کنید و به دنبــال نمونه های عملــی از طراحی دکوراسیون با ایـن سبــک و سیاق باشـــید.

دکوراسیون داخلی به سبک نوردیک شمال اروپا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.