دکوراسیون داخلی به سبک Art and Crafts در نوروز

دکوراسیون داخلی خانه به سبک های مختلف می تواند در خانه بسیار زیبا و جالب باشد شما می توانید از این سبک در خانه استفاده نمایید تا خانه زیبا و با چیدمان مدرنی داشته باشید بیشتر افراد از سبک های دکوراسیون مختلف برای چیدمان استفاده می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون داخلی به سبک Art and Crafts در نوروز را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : ســـبــک هنــر و پیشـــه یا همان «Art and Crafts» با تمرکز بر طبــیـعــت و کارهــای دستی، ظاهری طبــیـعی و به دور از تجــمل دارد. متـــفـاوت از سبـک های طراحی آزاد و غیـــررســمی، سبک هنـر و پیشه در یک چهـــارچوب مشـخــص و از پیش تعریــف شده عمـل می کنــد. جنــبــش هنر و پیـــشـــه در سال های پیش از آغاز قرن بیــسـتــم و در مقـابــلـــه با سبـک طراحـی دوره ویکتوریـایـــی اتفاق افتـــاد.

ایــن جنـبش مبلـمـــان و اشیا دکوراتیو تولید کارخانـه ها را که در آن زمـــان متـداول بود، رد کرد و به دنـــبـــال زیــبـــایـی طبـــیـعــی و مبــلــمان و اشیــا دســت ساز سنـتی بود. هنــرمنـدانی همـــچون گوستـــاو اســـتـــیکـــلـــی ( فردی که اصـــطلاح Craftsman را ابداع کرد که گاهـی برای این سبک نیــز از ایـن اصـطـــلاح استفاده می شود) و ویلـیام موریـس اولیـن اشـخــاصـی بودند که ایـن جنبـش را پایـــه گذاری کردنـــد و الـبـــته بسیــاری از آثار فرانک لوید رایــت از ویژگـی های ایـن سبک بهره می برد. همـــراه ما با بررسی نمونه های از ایـن سبـــک همـراه باشـید…

چرا این سبـک جواب داده است: سبـک هنــر و پیــشـه جدا از ایـــنکـــه خطوط راهنمــای مشخــصی دارد، در ورای خود باورهای خاصی را نیز دارا می باشـــد. ایــن سبـــک روح خلوص و صداقـت را در خود دارد. فضـــای داخـلی که به سبک هنر و پیشــه طراحی شده باشــد پر از صمـیــمــیت و هارمونی اســـت، ایــده آل هایــی که اولیـن بار نیز موجب بروز و پیـدایش ایـن سبک شدنـــد.

این سبــک مورد علـــاقه شمــا خواهـــد بود اگر: اگـر خانـــه Gamble House در پاسادانا کالـــیـفـرنــیـــا از بنـــاهــای موردعـلاقـــه شمـــا برای بازدیــد است. اگر فکـر می کنیــد که طبـــیـــعــت بهتـــریــن طراحــی ممـــکن در همه زمان ها را دارا بوده اســت. اگر شمـا از اســـتـــفاده از یک پلـــیور دسـتــبافت بیـشـتــر لذت می بریـــد تا یک لبــاس آماده کارخانـه ای. اگر از خوابیـدن زیر آسمان پرسـتاره لذت می برید. اگـــر از کســـانی هســتید که معـتقـــدیــد هدایای دست ساز با ارزش تر هســـتـند و واقــعا به آن اعـــتــقـاد دارید.

از رموز ایـــن سبــک: چوب کاری های عالی

یک نکـته ساده، بدون اســتفاده از چوب نمـــی توانیـد یک خانه به سبــک هنر و پیـــشه داشته باشـیـــد. ایـــن نکـتـه بی شک مهـــمـــتــرین نکتـــه طراحی به ایــن سبـــک بوده و عامل تاکیدکنــنـده بر زیبـــایــی طبــیـعـــی اسـت که ایـن رویکـــرد طراحـی را شکـل می دهد. بعلاوه هیـــچ وقت چوب های رنگ شده در یک فضای داخلی به سبک هنر و پیشــه نخواهیــد دید، در عوض تمـرکز اصلــی بر روی پوشش هایــی بر روی چوب اسـت که هم آن را حفظ کرده و هم زیــبایـــی اصــیل و طبــیـعـی آن را به نمــایــش بگـــذارد. چوب بلوط، متـــریـال شاخـص ایـــن سبک طراحــی اسـت امـا از چوب های کاج و افــرا و سایـر گونه های بومی نیـز اسـتفـاده می شود.

دقـیق تر به ایـــن سبـــک نگـاه کنـــیـد: چوب کاری های سبک هنر و پیشه فقط منحــصــر به استـــفاده از متـــریـــال نیست بلــکــه نمایـش ایـن متریال در فضــایـــی که به سبــک هنـــر و پیــشــه طراحـی شده ، حائز اهـمیــت است. در سالن و نشیمـن خانه ای که در تصویر زیـر می بینبـــد، کاملـا واضــح اتـصـــالات و جزئیات پانل کاری ها و پلـــکـــان ها به چشم می خورد. پوشش روی چوب نه تنهـــا تنوع بافت طبیعـــی چوب را مخفـی نکـــرده بلکــه آن را بیشـــتر در معـــرض نمـایـــش می گذارد.

از رموز این سبـــک: رنگ های برگـرفـتـــه از طبیــعــت

پالـــت رنـگ کلـاسیـک سبک هنـر و پیــشـه، زیـــبـــایــی ساده و بی ادعـــا خود را مستقیـمــا از دنیـای طبـیـعت می گیـــرد: رنـگ های سنــگ ها، پوست درخـتان، برگ ها و گیـاهـان. اگرچــه لازم نیـــسـت خودتان را محـدود به استفـــاده از رنـگ های قهوه ای و سبز کنـــید، رنگ هایی که کمـــتر به نظـر می رســد در طبیـــعـــت یافت شوند مثــل رنگ آبی را می توانـــیـــد به صورت کهـــنــه کاری شده و غبارگـرفـتـــه اســتـــفاده کنـــیـد.
یک راهــکـار شکــست ناپـذیـر در مورد انــتـخاب رنــگ وجود دارد: می توانــیـــد ترکـیــب رنگ گل ها و گیـاهانـی که در خانـــه و همســـایـــگیتـــان وجود دارد را به دقـت بررسی کنــید و ایــن رنگ ها را در فضای داخــلی خود استــفـــاده کنیـد.

دقـیـق تر به ایـــن سبـــک نگــاه کنـید: رنـگ های غنــی و گرم ایـــن فضـا به همـان خوبی که در فضای خارجی در هم تلفیق شده و کنـــار هم می نشیـــنــنـد، در فضـای داخـلی نیـــز چنـین هسـتـــنـد. اگرچـــه همــیـشـه رنگ هایــی به روشنــی رنـــگ زردی که در تصویر پایـــین اسـتـفــاده شده اســت در بناهـــای به سبک هنر و پیـشـــه نمی بیـنـیـــد، امــا در این کار، ایــن رنـــگ زرد هم به خوبی با چوب کاری سایـر بخش ها، پارچـــه مبـــلـــمان و پنجـره های هنـرمـــندانــه ایــن بنـــا ترکـــیب شده و هم ایـــنکه به فضـــا جان داده اسـت. زردی و روشنـی ایـن رنگ به تنــهـایی در سبک هنــر و پیــشه جایـــی ندارد.

از رموز این سبـــک: مبـلــمان عمــلـــکــردی

سبــک هنــر و پیـشه از مبلمـان های دوره ویکـتوریایـی و اشیـا حجاری شده زیــاده از حد، تا جای ممکـن به دور اسـت. در مقـابل این سبک از مبلمــان های راحت و بی پیرایـه و محکـمی استـقـــبــال می کنـــد که برای ماندگاری تا به ابـد، ساخــتـه شده اند و به انــدازه ای که در طراحی آنـهـا به فرم اهــمــیـــت داده شده، به همــان میزان تابـع عمـلکرد نیـز هســـتـنــد. هر چقـــدر ایــن مبلـــمـان ها تزئینـات کم دارنـــد اما به واســـطــه جزئیات خاص و متـریـال هایـــشـــان توجه را جلـــب می کننـــد. اگـــرچـــه امروزه محــصولاتـی که در حیطــه ایـــن سبک ارائه می شوند لزوما دست ساز نمی باشـــند، چنـــانکـه در گذشتـه ایـــن چنیــن بوده است، اما برای دکوراســیون به این سبـــک بایــد از محصولاتی اســتــفـــاده کنـیـــد که بیــشـــتریـــن ویژگـی ها و شباهـت را به محصولات دست ساز دارنـــد.

دقـیـــق تر به این سبک نگاه کنـــید: اکثر مبلمـان های سبک هنر و پیــشــه سنگـیــن و از جنـــس چوب هســـتنـد اما ایـن بدان معنـا نیـســت که ستون فقـــرات شمـــا به واســطه نشــیــمن های سخت ایــن مبـــلـــمـان ها آزرده شود. پارچـــه های ساده کتــانـی، پنـــبه ای یا چرم همـــانــگونه که در نشــیــمــن این خانه به کار رفـتـــه انــد، می توانــنــد حس راحـــتی بیـــشـــتری به دست دهنـد و در عیـن حال منــاسـب فضــای این طراحی باشند.

از رموز ایـن سبـک: کف سازی با متـــریال های طبـــیعی

ایده شمـــا برای کفســازی اســـتفـــاده از فرش اســـت؟ مشــابه آنچـه در قرن 19 رواج داشــته است؟ کفــسـازی در فضـایـی به سبک هنـــر و پیـشه بایـــد از زیبــایــی طبـــیـعـــی بهـــره ببـرد، متریـال هایــی مانـنـد چوب های سخـــت مثل پارکــت و یا سنگ. کاشی هایـــی با لعاب متــنـــاســـب با سبک هنر و پیـشه نیز وقتی با طرح موزایــیــکـــی به کار روند، می تواننــد به خوبی با چنیــن فضــاهـایی کار کننــد. بافـــت چوب پنبـه ای بلوط نیــز می تواند انــتـخـاب مناســبـی برای کفـــســازی باشد. اگرچه که نبـــاید خیـــلـی کفـــســـازی ایـن فضــاهـــا را با اســتــفـــاده از فرش پنهــان کرد امــا اگر می خواهــیـد از فرش اســـتـفاده کنـــیــد رنگ آن را متــنــاسب با تم رنگی فضـــا انــتــخاب کنـیـــد و بعلاوه از بافــت های طبیعی استــفاده کنــیـــد و از فرش های طرح دار پرهیز کنـــیـــد.

دقیق تر به ایـــن سبـــک نگـاه کنـــید: از کفسازی هایی که خیـــلی یکنواخت به نظــر می رسند و لبـــه های خیلی تیـــز دارند یا ظاهـــر کارخــانـــه ای دارنـــد استــفاده نکنـــیـد (در چنــین فضــاهایی استفــاده از کفـــســازی وینـــیـــل و بتـــنی منـــاسـب نیست). کفـســازی که در ایــن تصویر می بیــنیـد تنوع زیـبا و جالــب توجهـــی از نظــر رنگ دارد که نشان می دهــد دســـت طبـیـعـــت در این کفــســازی در کار بوده اســت و بعـلاوه هر یک از قطـــعـــات به نوعی طرحـی دارنـــد که هیچ ماشیـنـــی نمــی توانـد چنیـن طرحی را بازتولید کند.

از رموز این سبــک: جزئیات دســـت ساز

تاکــیـــد سبک هنـر و پیــشـه بر روی جزئیات دســت ساز و اسـتنـــســـیـــل شده و با دســـت رنگ شده، پاسـخـــی بود در برابـــر کاغـــذدیواری های کارخانـــه ای و سایـر محصولات دکوراتـــیو دوره ویکـتوریـــایی. سادگــی، رمز حس مینمـــال ایـن فضـاهاســـت که باعث می شود از زوائد بصری که در مقـابل زیبــایـــی حقیـــقــی قرار دارند، اجتـــنـــاب شود. استـــفـاده از تم و پالـــت رنگی ملـهم از دنــیای طبیـعت، همـیـشه متــنـاسـب ایــن فضا خواهد بود.

دقــیق تر به این سبـک نگــاه کنید: این سبــک فقـــط محدود به ظاهر نشده و حامـل یک پیام اسـت. کلـمــاتـی که در تصویر زیر در پاگـــرد حک شده انــد، جمـــلاتی در مورد صلــح، رفاقــت و گرمایی هستـند که با سبــک هنـــر و پیـــشـــه قرابت دارد. چه تصویر یک برگ را با اســتـــنــســیـل روی دیوار حک می کنــیــد یا از تصویر جمـلات و کلــمـات استفـــاده می کنــیـــد به یاد داشتـه باشــیـــد که محتوا و معنــای آن ها نیز به انــدازه تزئینات دکوراتـیو می بایـــســـت با روح ایــن فضا متنـاسـب باشـد

از رموز ایـن سبک: روشنـــایی های طراحی شده به سبک میکا و تیفــانـی

سبــک هنــر و پیـــشه نسبـــت به سایــر سبــک ها کمــتر بر روی اسـتفــاده از اکــســـسوری ها تاکــیــد داشتـه و از وسایـــل مینــیـــمال اسـتـفـاده می کنــد. ایــن بدان معنـــاســت که محـــصول روشنـــایـی مورد اســتـفاده به عنوان یکی از ابــزارهای ضروری هر فضـــا بایـــد در این سبـــک حرفـــی برای گفــتــن داشتـه باشنـــد. هر دو روشنـایـی های به سبـک میکا و تیفـانــی می توانـنـد برای ایـن فضا منـــاسب باشـنـد. روشنـــایـــی های میـکا به واسطـه حس ارگــانـیک بودنـشان و درخــشـش خوب آنــهـــا و روشنـایـــی های شیـشه ای تیـفــانی برای حس دسـت ساز بودن آنــها. اگــرچه این دو سبک روشنایـی، مشـخصه سبک هنر و پیشـــه هستند اما می توانیــد از محصولات روشنــایـی دیـــگـر نیــز اســـتفاده کنــید.

(روشنایـی هایــی که خطوط واضــح و صاف دارند، ساده هســتند، فرم های ارگـانیـــک دارنــد و از فلـــزهـــایـــی با تم رنگــی گرم ساخـــتـــه شده اند)

دقیــق تر به این سبـــک نگــاه کنـید: در راستای اسـتفاده از خطوط صاف و عدم اســتـفـــاده از خطوط منـــحنـی در سبـــک هنر و پیشه، اتـــصـــالات نیز می بایسـت از پروفیـــل های زاویه دار با خطوط صریح باشد. در تصویر زیــر خطوط روشنایـی اســـتفــاده شده متنــاســـب و مکـــمل صفـحات افـــقی و عمودی میــز صبحـانه خوری اسـت در حالی که قســـمـــت شیـب دار آن، حس حرکت از ایجاد حالت ایســـتا در فضـــا جلوگیری می کند.

 

از رموز این سبـک: شیشــه های اســـتـیـن گلاس و دکوراتـــیو

استفاده از شیشـه های اســـتیــن گلاس، ویترای و دکوراتیو برای پنجـــره ها و درها در خانـه های به سبک هنـــر و پیــشـــه همیشه متــداول بوده است. در طراحـی این شیــشه ها معمولا از طرح ها و موتیـف های خطـــی و هنـــدسی استـفاده شده است که باعـــث می شود متنـاسب عنـــاصر دنـــیای طبــیـعت باشنـد.

دقیـق تر به ایــن سبــک نگـــاه کنـید: شیشـه هایــی مانـــند این تصویر یکــی از نمونه هایــی است که در سبک هنـــر و پیـــشــه هر دو مسئله فرم و عملــکـرد در آن هم وزن هم عمـــل می کنـنــد. با این حال پنــجـره های این خانـه به هیچ عنوان نمای خارجی بنا را به واسطه تزئینـات شیشـــه، محدود نمــی کنند و فضـــای خارجــی کامـلـا از پشــت شیـــشــه پیداست.

از رموز ایـن سبــک: اسـتــفـــاده از فلزهایــی با رنـــگ گرم

اســتفاده از کروم و اسـتیل کامـــلا در تناقـــض با ایـــن سبک اســـت. اما استفـــاده از برنــز، برنــج و مس با ظاهـری کهـنـه کاری شده یا رنـگ شده با چوب های به کار رفــته در ایـــن سبک در هارمونی بوده و حس گرمــای فضــا را تکمـــیل می کند. فلـــزات استــفــاده شده در این سبـک معــمولا چکش خورده هســتـنـــد تا متـــنـاسب ایــن حس دســت ساز بودن باشنـــد.

دقــیق تر به این سبــک نگاه کنـــیـــد: استـــفاده از قطعـــات برنــزی سیـاه قلـــم کار شده بر روی درب در تصویر زیـر نه تنهـــا به گرمای چوب و سنــگ کار شده در ایـن فضا افـــزوده بلکــه به فضا معنـا بخـــشـــیده اســت. اگـــرچـه که روشنایــی های به کار رفــتـــه کامـلـــا کلـاســیک و متـعـلق به سبـــک هنر و پیشه نمــی باشـنـــد امـــا فرم مکـــعـــبی و سادگی آنــها، مکـمل حس این فضاست.

دکوراسیون داخلی به سبک Art and Crafts در نوروز

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.