دکوراسیون داخلی و اشتباهات رایج در طراحی چیدمان

دکوراسیون داخلی را می توانید با ایده های عالی و منحصر بفرد چیدمان نمود بیشتر افراد دوست دارند خانه ای با چیدمان مدرن داشته باشند که دچار اشتباهات خاصی می شوند که دکوراسیون داخلی خانه را تغییر داده و باعث می شود خانه چیدمانش بسیار نامتعارف شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون داخلی و اشتباهات رایج در طراحی چیدمان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : امروزه اتاق نشـیـــمن یکــی از مهم ترین بخـــش های خانه اسـت که با توجه به اهــمـیـــتـی که دارد، برای طراحان دکوراسیون داخلـــی منـــزل نیز بسـیـار مورد توجه قرار گرفــته اســـت. از این رو اشتـبــاهـــاتـی که ممـــکــن است در طراحی دکوراسیون اتاق نشـیمـن اتـفاق بیــافــتد نیز بســیــار پراهــمـــیـت جلوه می کنـنـد و بهـتـــر اســـت آنــها را بشــنـــاســیم تا ایـــن بخــش از خانه را به شکلی ایـــده آل برای زندگـــی روزمره آماده و مهـــیـا سازیــم.

اشـتـبــاهــاتی که به آن اشـاره خواهـــیم کرد، معمولا چندان پیــچــیده نیـــسـتنـــد و راه سخـــتی برای رفـــع آنـها و پیـشگـــیـــری از بروز آنهـا، پیش رو نداریـــم.

اگـــر تصور می کنیــد که در انتخـاب محـل منــاسب برای کاناپــه خود دچـار مشـکل شده اید یا احـــتـــمال می دهـیـد که از تمـام ظرفــیت اتـــاق نشیـــمن به بهتریــن شکـل اســتــفــاده نکرده ایـد، حتـما ایـــن مطـــلب را مطــالـعه کنـیــد و با اشـتباهـاتی که ممــکـن اسـت در طراحی دکوراسیون اتاق نشـــیمــن مرتـکب شویم، آشنا شوید. در ادامه ایــن اشتـباهــات را معـــرفــی می کنیـــم و روش های پیـشـگـــیری از آنها و رفع این موارد را بیان خواهیــم کرد تا با تغیـیراتی که لازم اســت برای بهـــبود دکوراســـیون اتـــاق نشیـمن انـجام دهــیــد، آشنا شوید. به یاد داشتــه باشیـد که گاهی کوچکـــتریـــن تغیـیـــرات می توانند تفاوت های بزرگی ایجاد کنــنـد.

تنــاســب های اشــتبـــاه

رعایت تناسب ها در طراحـی دکوراســـیون، یکی از اصـلــی تریــن و کلــیـدی تریــن نکــاتی اسـت که بایـســتـــی مورد توجه قرار گیــرد. برای رســیــدن به ایـن هدف باید به تنـاسب طلـــایـی در طراحــی دکوراســیون توجه ویژه داشتــه باشــیـــد. بنـابــرایـن برای آنکه چیـدمـــان مبـــلـمان و وسایل در اتاق نشیـــمن به بهـتریــن شکــل انــجـــام شود و ظاهری زیـــبا در فضــا ایجـــاد شود، بایــستـــی تنـاســب دو به سه را برقـــرار کنیـــد. به منـــظور فهـــم این موضوع به تصویر ارائه شده توجه کنــیـــد. اگـر دقت کنیـــد متوجه می شوید که اندازه میـــز جلوی مبـلــمــان تقریبـا دو سوم طول کاناپــه است و از طرف دیــگــر طول کانـــاپــه نیز حدود دو سوم طول فرش یا کف پوشی اسـت که روی زمیـــن قرار داده شده اســت. دقیقـا چنین تنـــاســبــی را بایــد در چیــدمان وسایل و اجـــزای دکوراســـیون اتــاق نشـــیــمــن رعایـت کنــیـد.

برای برقرار نمودن چنین تنـــاسبـی نیـــاز به هیچ خط کش و متـــری ندارید، فقـــط کافـی اســـت با مقیــاس های چشـمی و ذهنی خودتــان ایــن تنــاسب ها را رعـــایــت کنـیــد. در حالـــی که به چیـــدمـان وسایل و مبــلــمـان اتـــاق می پردازیـــد، سعـــی کنیــد به حســـی که از دکوراسـیون و تنـاسب های محیطــی آن دریـافـت می کنیـــد نیـز توجه ویژه نشــان دهـــیــد. اگـــر نسبت به هر یک از اجزای دکوراسیون، حس مثبـتی پیدا نمـــی کنید، سعــی کنــید آن را تغـیـــیـر دهــید و به ترکیــب و چیــدمـــانـــی دست پیدا کنیــد که نسبت به آن حس آرامــش و راحتی داشـــته باشـــیــد. در چنیـــن حالــتـــی می توانید مطمئن باشـــیـــد که تمـام تناســب های لازم برای طراحـی دکوراسیون اتاق را به درسـتی رعایـــت کرده اید.

عدم استفاده بهـــیـــنه از فضــا

شاید در بسیاری از موارد دیده باشیم که اغـــلــب افــراد مبـــلـمـــان موجود در اتـاق نشــیمـــن را پشت به یکی از دیوارهای اتاق می چیـــننـد و به ایـــن ترتیـب تمـام وسایل و لوازم اصـلـی را در حوالی مبلـمان جای می دهـــند. به ایــن ترتـیب احـــتمالا بخــش میانـــی اتاق کامـــلا خالی می مانـد. اگرچه ممکـن اســـت تصور کنـید که با این کار به بزرگ تر دیده شدن اتـاق نشیـــمن کمک کرده ایـــد، امـــا در واقـع توازن مورد نیـاز را در فضای اتـــاق از دســت خواهـــید داد. همـــچنـــین این کار باعـث می شود که نتوانیـد به طور بهــیــنه ای از فضـای موجود در اتاق استفـاده کنیـــد.

بهــتر اسـت برای شروع کار، علاوه بر ایــنــکـــه از دیوارهــای اتـاق به عنوان راهنمـایـــی برای چیـــدمـان دکوراسـیون استـفــاده می کنید، وسایــل را به شکـل گروهی در نقاط مختـــلـف اتاق قرار دهیــد. برای ایـــن منــظور، پیش از هر چیز یک نقــطــه کانونی مناسب در اتــاق انــتخــاب نماییـــد. به عنوان مثـــال وجود شومیــنه در اتــاق نشیمـن می توانـد کارتان را برای انتـخــاب این نقـطـه کانونی راحـــت کنـد. همچـــنـــیـــن محـل قرارگـــیـری تلویزیون نیز محل بسـیـار مناســـبی برای انـــتـخـاب به عنوان نقـــطــه کانونی دکوراســیون شماست. سایـــر وسایـل و الـمان های جزئی را می توانـــید در اطراف ایـن قســمت ها بچــینـیـــد.

بســیاری از انواع طرح های دکوراسیون می تواند حول ایـــن نقاط کلــیدی و کانونی شکـــل بگــیرد و در قســـمـت های مخـــتلــف اتاق پراکنـــده شود. امــا مجـــبور نیـــســـتـیـد حتما از چنـــیـن دستوری پیـــروی کنیــد و لزوما تمام وسایـل اتـاق را حول یک نقطـــه کانونی مشخص بچیـنـــید. اگـر علـــاقــه داریـد در بخش دیـــگری از اتاق از یک میــز کار یا مبــل مخـصوص اســتفــاده کنـید، می توانـید ایــن قسمت ها را نیـــز به عنوان نقـــطــه تمرکـــز دکوراسـیون خود در نظــر بگــیــرید و سایـر وسایل و لوازم اتاق را حول این بخش ها نیـــز متـمرکز کنیـد.

نادیـده گرفـــتن اجــزای مخــتــلــف دکوراسـیون

ایـن روزها اتـــاق نشـــیمــن یکـــی از پرکاربــردتـــریـــن بخــش های هر خانه است. احتــمالـــا هر زمان که احســاس خستــگـی کنیــد، دوست دارید با خیال آسوده در اتاق نشیـــمـن روی مبــل های راحتی تان بنشـینــیـد و بعـــد از یک روز کاری سخـــت، به استراحـــت بپردازید. بنــابراین در عیــن حال که باید به کاربری مناســـب فضـــای اتاق نشیــمن اهـــمـــیـت دهید، بایـــسـتـی برخـی موارد را با توجه به اولویت هایـــتـان قربـانی کنــیــد و آنها را کنـار بگـذاریــد تا بهتــریـن انتـــخاب ها را برای دکوراســـیون چنـــیـن اتاقــی در نظـــر بگیـرید. در چنـیــن مواردی ممـکـن است از برخـی اجزای دکوراســیون هم غافـــل شوید.

اگــر در چیـدمـان دکوراســـیون اتـاقـــتان دچار تردید شدیـد، بهتــر است به طور جزء به جزء به الـــمان های مختلــف دکوراســیون توجه کنیـــد تا بتوانــیـد مناسب ترین طراحـــی را با توجه به کاربـــردهـــای مورد نظــرتـــان داشته باشـــید. یک طراحـــی دکوراســیون ایـــده آل از ترکــیـــب چنــین اجـــزایـــی تشـکـــیل می شود:

پوشش دیوارهـا، مثل رنگ یا کاغذ دیواری

– کفـــپوش ها، همـچون فرش یا موکت ها، پوشش های چوبی و پلــاستــیـــکی
– مبلــمـان، شامل مبـــل، میـــز، صندلی ها، تخــت خواب و …
– وسایـل پارچه ای مثـــل بالـــشـــت، پتوها، پوشش های بافته شده و لوازم خواب
– منـــابـــع نور، همــچون چراغ های آویز سقـــفــی، دیواری، رومیـــزی و دکوری
– آویزهـای دیواری، از جملـه تصــاویر، تابــلوها، آیـــنـــه و …
– اجزای دکوراتـــیو، مثل گل ها و گلـــدان ها، میــزهـــای کنـــار مبلـی، مجـسمـه ها و …

بهــتـــریـــن کاری که می توانیـد بکـنیـــد ایـن است که خوب به قسمـت های مخــتـــلــف اتاق توجه کنـــیـــد و ببــینیـــد کدام یک از ایـــن اجـزا را در طراحـــی دکوراسیون خود فراموش کرده ایـد. سپس با صرف کمــی وقت و انـدکی هزیـــنه سعی کنیـــد ایــن موارد را تهیـــه کنـــیــد و دکوراسـیون خود را تکمـیـــل نماییـــد. هنگـــام اضافه کردن موارد جدیدی از ایــن اجزای دکوراســـیون، حتـمـــا به هماهنگی شکـــل، رنـــگ، طرح و انــدازه آنهـــا با دیگر بخـش های دکوراســـیون اتـاق توجه کنـــید.

فراموش کردن یکـپـــارچــگــی

گاهــی اوقات اتــاق نشیمـن می توانــد به محـــلی برای تجـمــع انواع و اقــسامی از الــمـان های دکوراتــیو تبدیــل شود که در طول سال ها جمع شده انــد و هیـــچ گاه از یک مدل و سبک ثابـــت و یکـــنواخــت پیـروی نکـرده انـــد. همیــشـه باید به خاطر داشـتـــه باشید که برای داســـتـــن دکوراسـیونی ایـــده آل، وجود حســی از یکپارچــگـــی می تواند بهـــتـرین راه حل باشـد و به ایــن ترتــیـب چیــدمـــان وسایل می توانــد نظــمــی منـاسـب و ظاهـــری متناسب پیـدا کند.

برای رسیدن به ایــن هدف، رنـگ ها مهـــمـــتــریــن ابزار شمـــا هســتنـد. بهـــتر است کمی به تصـــاویر ارائه شده نگــاه کنیـــد و ببـیـــنــید که چگونه طیــف ثابـتی از رنگ ها توانــســتــه اســت در تمـام فضـــا به طور گستـــرده پخش شود و محیـطـــی دلخواه با دکوراسـیونی یکنواخت را به وجود بیاورد. حتـــی اگـــر چنـــدان علاقه ای به اســتفــاده از رنـگ های یکــسان و ثابت در فضــا نداریــد، می توانــید از رنـــگ هایــی اسـتـفاده کنیــد که با هم قرابـت بیــشــتــری داشـــته باشـــند و مجموعه ای از طیف های همگـن را در محـیـــط به وجود بیـاورنـــد. همچنــین می توانـیـــد علـــاوه بر رنـگ ها، روی مدل ها و الـگوهای یکسان نیز متمــرکز شوید و ایـن یکپارچگـــی را با روش های دیگــری ایــجاد نماییـــد.

همـانطور که اشــاره کردیـــم، اتـاق نشـــیــمـــن مهــم تریـــن بخش از خانــه شمــاست و به همیــن دلیــل طراحـی دکوراسیون این قســـمـــت از خانه از اهـــمیــت بسیار زیـــادی برخوردار است. با توجه به ایـن موضوع و بر اسـاس نکاتی که در این مطلــب به آنهــا اشـاره کردیـم، می توانید دکوراسیون بسیار بهــتــری را برای اتاق نشیـمـن خودتان مهــیـــا کنیـــد و لذت بیـشتــری را به روزمـرگی هایتـان وارد نمایـید. شایـــد لازم باشــد باز هم تاکــیــد کنـــیـــم که گاهی کوچکــتــریــن تغیــیرات در محـــیـط اطـــرافمـان و فضـــایــی که در آن زنـدگـی می کنیـــم، می توانـد تاثیـرات بســیــار بزرگی بر روحیه ما و خلـــقــیـــات شخــصی و همـــچنـیـن روابـطمان با دیـــگـران، از جمـله سایر اعـضـــای خانواده بگــذارد. پس همیـــن حالا دست به کار شوید و ببینـید چه چیزهـــایی را می توانـید در اتاق نشیمـن خانـه خود تغیــیر دهیــد و انـرژی بیـشتــری را از ایـــن تغـــیــیــرات دریــافـــت کنـــید.

دکوراسیون داخلی و اشتباهات رایج در طراحی چیدمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.