دکوراسیون و چیدمان به سبک سنتی هخامنشی

سبک هخامنشی از طرح ها و رنگ های بسیاری زیبای درست شده است نقش و نگارهای سبک هخامنشی می تواند در دکوراسیون خانه شما بسیار زیبا و جذاب باشد این سبک سنتی را با سبک مدرن ترکیب نمایید که خانه زیبا و منحصربه فردی داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون و چیدمان به سبک سنتی هخامنشی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ایـــرانـ‌ـــشــهر یا ایـرانـ‌زمــین؛ نام‌ـــهـــایی آشـنــا از هنــر و فرهنـگ کهــن و باسـتانی که همه ما دوست داریم به‌ــنوعی نشـانـه و نمــادی از آن داشتــه باشــیم. از کتـاب و عکـس گرفتــه تا زیورآلـات تزئینـــی، وسایل دکوری و حتــی عنـــاصـر معمـاری، امـا در اینــجــا نکتهــ‌ای وجود دارد که قابـــلـــ‌تــأمــل اســـت و آن این اسـت که هرگـــاه در بحـــث طراحـــی داخلی و دکوراسیون، نامی از معمـاری و دوران پرشــکوه هخـــامنشـــیان به میان می‌آیـــد همـهـ‌ـچـیـز به تعدادی سرسـتون و تنــدیــس یا عکـس سربازان و مجـــســمـــهـــ‌های خاک خورده در دکورهای خانـــه‌هـایمان ختـــم میــ‌ـشود و گویی آنـــ‌ـهــمـــه شکوه و زیـــبـــایــی نمود دیــگـــری در فضــاهای ما پیـدا نکـرده است، امـا می‌ــخواهـــیـــم به شما بگوییــم که طرح‌ـها، رنـــگـــ‌ـهـــا و نقوش بهــ‌ــکاررفتــه در معمــاری داخــلـــی کاخـــ‌ـــهـای هخامــنــشـــی بهــ‌ـــقدری غنـــی و متنوع هستـند که هنوز هم قابـلـــ‌استـــفــادهــ‌ـــانـــد و هیــچـ‌گاه تکـراری نخواهـنــد شد؛ بنـابـــرایـــن ایـن مطلب به معرفی ایــن نقـش و نگـــار و ترکـــیـــب رنـــگــی معـماری داخلـی دوره هخــامنشیـان پرداخـتــه اسـت.

نقش و نگار در دوره هخـامـنشــیــان

نقوش بررسـی‌شــده از ایـن دوره به چهـار دســـته نقوش گیـاهی، جانوری، انــسانـی و انــتزاعـــی تقــسیـــم می‌شوند. نکتـه مهـــم در مورد آنهـا این است که ایـــن نقوش تنهـا برای تزئینــات و جنـــبـه زیـــبـایـــیــ‌شـــناســی نبودهـــ‌ــاند، بلـــکـــه بهـــ‌ــعــنوان نشانهـــ‌های نمــادیـن نیز به‌ــکـــاررفتــهـــ‌ـــاند. با نقــش و نگـــارهای انــسـانی و حیوانـی آشـــنـــایــی داریـم، امـا موضوعی که در ایـــن مطـلب به آن میــ‌ــپردازیـم نقوش گیاهی و هندســی اســت که کاربــرد بیـــشــتری در طراحـی داخلــی و دکوراســـیون برای ما دارنــد.

با توجه به کاوش‌هـــای انــجامـــ‌ـشده، ایـن نکـتــه آشـــکــار می‏ـــشود که در بیـــن نقوش‏ گیاهی، نقش گل نیلوفر (لوتوس) و درخت سرو از سایرین بیـشـتـر اسـت، اما بحث مهمــی که در ایـن زمیـــنه مطرح میـ‌شود فرم و شکـــل انـــتــزاعـــی بهـ‌ـدسـتــ‌ـآمـــده از ایـن نقوش اسـت. تقریــبا در تمام موارد، دایـــره، مثلـث و یا ترکیــب این‏ دو دیـــده میـــ‌شوند. گل چند پر با فرم دایره مانـــنـــد خود، نمـادیــ‏ است از خورشــید و یا سرو با فرم مثــلـــث میــ‏توانــد اشــارهـــ‏ـایــ‏ به عالـــم بالــا داشتـه باشد. بهـ‌ــطورکـلـی میـ‌توان گفت که دایره، نمادی از آسـمـانـی بودن و معــنویت و مثــلـــث، نشــانـ‌دهنــده عروج بودهـــ‌ـانـد و برای مورداحتــرام بودن گیاهــان و تقدسشان به کار گرفتــه می‌ـــشـــدند.

پارچـه و رنـــگ

از تاریخ نویسان یونانی، برخـی در نوشتـــه‌هـــای خود فقط از تنوع رنگـــی و پارچـــه‌ــهــای گلـ‌ـدار و راهـــ‌راه ایرانـیـان بهــ‌ـخــصوص در لبــاس‌ـهـا یادکـــردهـــ‌ـاند؛ به همــیــن دلیل توضیـحات دقـــیقی دربـاره چگونگـی شکـــل و طرح نقـش و نگـــارهــای پارچـهــ‌ـــهای هخـــامنــشــی در دست نیـــســت، امـــا همــان تعداد محدودی که از کاشیـ‌ـــکاریــ‌ـهـــای به‌ـدستـــ‌ــآمــده نشان می‌ــدهـد که بیــشــتـر پارچـــهــ‌ها از جنــس پشم و کتان بوده‌ـــانـد و در مکـان‌های خاصــ‌ـــتــر نیـز ابـــریشم به کار گرفتــه ‌شده اســت. نقوش و طرحـــ‌ـهـای روی این پارچـــهــ‌ــها به دو صورت ایـجــاد میـ‌ـشـــد: گاه بهـ‌صورت ملیـله‌ــدوزی یا دوخت با طلا و نقــره و گاه به‌صورت چاپ روی پارچــه. ایـــن طرحـ‌هــا هم شامل نقوش گیاهــی بوده و هم نقـشـــ‌ـــهــای هندسی. در ونیز ایـــتــالـــیا تعدادی از ایـــن پارچــه‌ــهــا به‌صورت طلـادوزی و نقـــرهـــ‌ــدوزی احــیـــاء و بازســازی شدهــ‌ـانـد.

بهـ‌ــطورکـلـی پالـت‌های رنگـی هخامــنــشیان را میـ‌ـتوانیم به‌ـصورت دســتـه‌ــهـــای زیر نشـــان دهـــیم:

ترکـیــب رنـگـی بهــ‌ــکاررفتـه در معـــمـاری داخلی دروازه ملـل که متــشــکل از آبــی، زرد، قرمز و نارنـجی است. ستون‌هـای مشـــکـی و طلـایی نیـز از دیگر ترکیب رنگـ‌ـــهاسـت.
در کاخ صد ستون، بیشتـــر رنگـــ‌های قرمز ، آبـــی، زرد و سبـــز را مشاهده می‌ــکــنیم و بار عام پادشاه در کاخ آپادانـا با رنـــگــ‌ــهای قرمز، آبــی و زرد خودنمایی می‌ـــکرده اسـت.
در بخش داخـلـــی دروازه ملــل نیـز کاشیـ‌ـکاریـ‌ـهــایـی به رنگ زرد، سبز و آبـــی اســتــفــاده ‌شــده بودند.
کاخ آپـــادانـــا هم که مهــمــ‌ـتــرین کاخ مجموعه تخـت جمـــشید بوده با رنـــگــ‌ـــهــای قرمـز، زرد، طلایـی و قهوه‌ـای مزیـن شده بوده اســت.

 

کلام آخـر

بایـــد این نکتـــه را بدانـــیـــم که تقـلــید جزءبهــ‌جــزء از معمــاری دورهــ‌ـــهـای گذشـتــه اگر بدون نگــاه پیـشروانـــه و ایده باشــد، ارمغـــانی جز تکــرار ندارد؛ بنـــابراین می‌ـــتوانیم با اســتفـــاده از همــیـن طرحـــ‌ـــهــا، نقـش‌ها و ترکـیـب رنـــگـ‌ـــآمـــیزی، ایــن سبـک‌ــهـا را زنـده نگـــه‌ـداریـم. در مطالـب بعـــدی از سلــســـله مطـــالب سبک‌ــهـای ایرانـی به معماری داخلــی و دکوراسیون سایر دوره‌ــهـای معــماری ایرانـی خواهــیـــم پرداخــت.

دکوراسیون و چیدمان به سبک سنتی هخامنشی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.