استفاده از رنگ های با تم های مختلف در دکوراسیون

دکوراسیون خانه با رنگ های بسیار خاص موجب زشت دیده شدن می شود تم رنگ های دکوراسیون باید بسیار  زیبا باشد تا شما چیدمان مدرنی داشته باشید چیدمان با رنگ های خاکستری و سیاه بسیار گزینه مناسبی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر استفاده از رنگ های با تم های مختلف در دکوراسیون را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اگرچـــه بسیاری از کســانی که به دنبـــال طراحـی دکوراســیون داخــلــی خانــه هایـشان هســتنـــد، مجــذوب رنـگ های روشن می شوند، امـا اغلب تمـــام این افراد در مواجهه با رنگ های شاد و پر انـــرژی، چنــین رنگ هایــی را می پسنـــدنـد و ترجیـج می دهـنــد حس سرزنــدگـــی و نشــاط را با ایــن رنگ ها به خانــه هایـــشـــان ببــرنــد.

از طرف دیـــگـر صرف دوست داشــتن یک رنـگ در یک تابلوی نقاشـی، نمی تواند شمـــا را ترغیب به اسـتـفـــاده از آن برای رنـــگ آمــیـــزی دیوارهـای اتـاق نماید، و شایـد هر نوع رنـــگــی را نتوانـیــد برای رنـــگ آمیـــزی دیوارهـا یا دیگـر اجزای دکوراتـیو اتـاق برگـزیـنیـــد و آنها را هر روز جلوی چشــمـــتـــان تحمل کنــیـــد. به همـیـــن دلـیل است که انتـــخــاب رنـگ های منــاســـب به منـظور رنـگ آمـیــزی دکوراسیون مهـم خواهــد بود و رعـایت برخــی نکـات در ایـن زمـــیـــنـه حائز اهمیت اســـت.

1. رنـــگ های بارز و خاص انـتـخـــاب نکنــید

وقتــی شروع به انـــتـخــاب رنــگ منــاسب برای دکوراسیون می کنیــد و طیـف گسـتــرده ای از گزیـــنــه ها را در ذهـــن دارید، بهتـر اســت به ایــن نکتــه توجه کنــیــد و از انتـــخاب رنگ های بارز و خاص پرهـیـز کنیـد. هنـــگامی که برای رنــگ آمـیــزی دیوارها به فروشگـاه رنــگ رفـتـــه اید و قصـد دارید رنگ مورد نظــر برای دیوارهای خانــه را خریداری کنید، نگران انتـخاب رنـگ های مورد علــاقه تان که برای دکوراســـیون در نظر گرفـتــه ایــد نبـاشـید. بهتر است برای دیوارهـــای اتاق، رنـگ هایــی را برگزینــید که ترکیـب خوبی با رنــگ مورد نظرتـــان داشته باشــد، و در نهـــایــت هنگام تکـمـیل عنـاصـــر اصـلـی دکوراسیون، دقـــیــقـــا همـان رنـگی که می خواهــیـد را در قالب های دیـــگر و برای سایر اجزای دکوراســیون انـتـــخـاب کنـــید.

بنابـــرایــن برای انتــخاب رنـــگ منـــاسـب دیوارهـا چندان شتـــاب زده و عجولانـــه تصــمیم نگـیـرید. انــتـخـــاب رنـــگ های لطیف و ملـــایــم به جای رنــگ های بارز و خاص در رنـگ آمـــیـــزی دیوارها می توانند کمـک بهــتــری برای طراحــی دکوراســیون مورد علـاقه شمـــا داشته باشنـد.

ایـن رنـگ های انـــتـخابـی می تواننـــد رابطــه نزدیــکی با رنگ های اصـلی مورد نظــرتـان داشــتـــه باشـــنـــد و تنــهـا کمـــی با آنها متفاوت باشــنـد. همچــنـــیــن بهــتر اسـت به جای انتــخـــاب یک رنـــگ برای دیوارهـا، دو رنگـی که با یکــدیــگـــر همـاهــنگــی دارنـد، امـا از دو طیـف مخـتـلـــف هستـــند را انتـخاب کنــیــد تا تنوع بیشتــری در محـیط ایجــاد نمـایــیـد.

2. نمونه رنــگ هایــتان را همراه داشـــتـــه باشیـــد

هنــگامـی که برای انتـخاب رنگ منــاســـب دکوراســیون به فروشگـــاه ها مراجــعـه می کنــیـد، سعـی کنـــید دســـت خالــی برای خرید مراجعه نکــنــید و حتـــمـــا نمونه ای از رنـــگ های اصــلی که برای عنـــاصر دکوراســـیون مثـل مبلــمان، کف پوش ها، درهـا و پنجره ها و … در نظـر گرفـته ایــد را همـراه خودتان داشتـه باشــیـــد. قطـعه ای از پارچـــه طرحـدار مبــل ها، یا حتـی یک تکـه کاغــذ با رنـــگ مکـمل مربوط به دیـــگر بخش های دکوراسـیون که پیشتـر انــتـــخاب نموده اید یا در ذهـــن داشته ایــد، کمـک بســیار خوبی برایـــتان خواهد بود.

ممکـن اســـت در هنگـــام خرید، یک رنــگ روشن و ملایم، سفیـــد به نظر برسـد، امـــا هنگامی که از آن رنـگ در خانـــه اســتـفـاده کنـیـد، کنتــراست زیادی با رنـگ سفــیــد سقـــف یا دیـــگـــر اجــزای خانـــه داشـــتـه باشد، و حتــی در تابــش نورهای محـــیط متمــایزتـــر از آنچـــه که هست گردد. بنـــابرایـــن همراه داشـــتــن نمونه های رنــگـــی در هنگــام خریـــد و به ویژه مقــایسه رنگ های روشن مایـل به سفیـــد یا رنگ های تیـــره مایـل به سیاه با رنــگ های سفــیـد خالــص یا سیـاه خالــص، ضروری به نظــر می رســـد. به عنوان مثــال آبی روشن می توانـد در مقایــسه با طیـــف وسیــعی از رنــگ های آبی، بسـیــار روشن باشد، امـا همـــینکـه ایـــن رنگ را در کنــار سفـید خالـص امـــتـحان کنید، خواهیـــد دیـــد که تا حد زیـــادی کنتــراســت ایـــجاد می شود و تفـــاوت های موجود، به خوبی مشخــص می گردد.

 

3. رنـگ ها را در محیط خانه تسـت کنــیـد

به محـــض ایــنـــکه رنـــگ های مورد نظرتان را در اتـاق های مخـتلـــف خانـه اعمال کنیــد، خواهـید دید که رنـگ ها در فضای داخــلــی، ظاهــری کامـلــا متــفاوت خواهـــنـد داشـــت و به ایـن ترتـــیب تازه متوجه خواهـــید شد که چه نوع رنگ هایـی برای دکوراسـیون منـــاســـب خواهــنـــد بود و کدام رنـگ ها چندان با انتـــخـاب هایــتـــان سازگاری ندارنــد.

به همـیـــن دلیل باید حتـــمـا پیــش از رنگ آمـــیــزی دیوارهـا و انتخـــاب رنــگ غالــب دکوراسـیون، نمونه هایــی از آنــهـــا را در محیط خانـــه تســـت کنـــیــد و ببـیـنیـــد که ایـــن رنگ ها در نور داخـل خانه نسـبـت به منابــع نوری موجود در فروشگـاه چه تغـیـــیـــراتی را نشـان خواهـــنـــد داد.

همچنین بایـــد توجه داشـــته باشـیــد که انواع رنــگ ها، معـــمولا در مقایسه با طیــف های رنـــگـی دیگـر، ظاهر متفاوتی به خود می گیرنـد و معمولا ترکیبات رنگی در فضــای داخـلی اتـاق، خودشان را بهـــتـــر نشـــان می دهنــد. در نتــیـــجــه سعـــی کنید بخشـی از دیوارهـا را با پوششـی موقتـی از رنـــگ های مورد نظـرتـان رنـگ آمـــیزی کنید و در ساعت های مخـتلـف روز و با نورهــای مخـــتــلف آن را بررسـی کنید، تا رنـــگ های مورد نظرتـان برای دکوراسیون را بهــتــر انتخاب کنــید.

 

4. به حجم رنـــگ های به کار رفتـــه توجه کنــیـــد

یکــی دیـگر از فاکتورهایـــی که در نشـــان دادن ظاهــر واقـعی رنـگ ها در دکوراســیون موثر اســت، وسعت و حجم به کارگــیری آنهـا اسـت. فارغ از اینکـه چقـدر در انتــخــاب رنگ های مورد نظــرتان در هنـــگــام خریـد و ترکــیــب آنـــهـــا با دیـــگــر رنگ ها دقت داشـــته باشـــیــد، نمونه های رنگی هیچ گاه نمـــی تواننــد تصور درســـت و کامـلـــی از آنـــچه انـــتــظـــار داریـــد به شمـــا ارائه دهند. به همـین دلـیل معمولا طراحــان دکوراسیون، از نمونه های رنـــگی بزرگی روی دیوار استـــفـاده می کنـــنـــد و با چسـبـانـدن آنهــا روی دیوارهای اتـــاق در مقــیــاس بزرگ تر، به کارگیری ایـن رنـــگ ها را در دکوراسیون اتـاق ها مورد بررسـی قرار می دهند.

این کار موثرتریـــن و بهــترین روش مقایـسه چنــد رنگ در فضـای داخلـــی خانـــه است و معمولا ایده خوبی نسـبـــت به رنـــگ های به کار رفـــته در دکوراسیون، پیش از اعمـــال آنها روی دیوارهـا برای طراحــان فراهم می شود. مطــمئنا چنـــیـن کاری ممکـن است تا حدودی برایـــتان هزینـــه های بیــشــتـری ایجاد کنــد و در آخر هم رضایت لازم را از کار نهایــی نداشــته باشـیـــد. به همیـن دلـیل بهتر اســـت هنگـــام انـــتخـــاب رنگ های خاص برای رنــگ آمــیزی دیوارهـــا، با طراحـــان حرفه ای در زمیــنـه دکوراسیون داخلی منـــازل مشورت داشـتـه باشــیـــد.

 

5. باید با صبر و حوصلـه زمان بگـــذاریـد

 

در برخــی موارد، رنـگ آمیزی دیوارهای اتـاق، و انــجام چنـدبـاره ایـن کاره می توانــد کاری زمــان بر و طولانــی مدت باشـــد. حتـی ممکن است پس از رنـــگ آمــیـــزی کامل دیوارهــا و با چیـــدمان وسایـــل و لوازم اتـاق، متوجه شوید که رنـگ دیوارهـــا، با آنچــه انتـــظـــار داشـــتـــه ایــد تفاوت دارد و در نتـیجـه مجـــبور خواهـــید شد تمام فرایند انـتـخاب رنـگ را دوباره انــجـام دهید. تمام ایــن توضیـحـــات نشــان می دهـــد که در انـتخـاب رنـگ مناسب برای دکوراســـیون و رنـــگ آمیزی دیوارهای خانه، بایـد با صبـــر و حوصلـه کافی، روند لازم را به انجام برســانید. از طرفی تمام این فرایــنــدها ممــکــن است برایتــان پرهـــزیـنـه باشد و نســبــت به بودجــه ای که برای ایـن کار اختصــاص داده اید گران تمـام شود.

به همـــیــن دلیل تا حد امـــکـان باید در هنـگـام انتخــاب رنــگ منـــاسب، و پیـش از خرید و رنـــگ آمــیزی دیوارهـا و دیـگــر عناصــر دکوراتـیو اتـاق صبـر و حوصلـه به خرج دهید و به هیــچ وجه این کار را با عجـــلـه انجـــام ندهیـد تا در نهــایت بهتـــریــن انتخاب را برای دکوراســیون خانـه خود داشــته باشـــیـــد.

 

6. به انـــتــخـابتـــان اعتمــاد کنیـد

 

به محض ایـــنــکــه انـتخـــاب نهــایـی خودتـان را انــجــام دادیـــد و رنـــگ های مورد نظــرتــان را برای نقـاشــی دیوارهــا برگــزیــدید، به گزیـــنه های انــتـــخـــابــی خودتان اعـتـــمــاد کنـــید و به تصـــمیــمـــی که گرفــتیـــد احــتـرام بگــذارید. ممـکن اســت در حیـــن رنـگ آمــیـــزی دیوارهـــا، چیـدمــان وسایـــل اتاق، یا حتی پیش از شروع به کار متوجه شوید که رنــگ های مورد نظـــرتـــان، ظاهــری متفــاوت از آنـــچــه انـتظـار داشــتــیـد به خود می گیرنــد. بهــتر است در تمـام مراحـل انــجـــام کار، از قضاوت در مورد رنــگ های انـتـــخــابـی تان خودداری کنیــد و تا اتـمام فرایــند رنگ آمـیـزی و چیـدمـان وسایل صبـــر کنـــید.

گاهـی اوقات لازم اســـت که در هنـــگـــام رنـگ آمــیزی دیوارها، تا خشـک شدن کامـل لایـه های رنــگ صبر کنـــیـــد، و حتــی رنگ آمـیزی را در تعـــداد لایـه های مختلــف انـجام دهیـد تا به نتـــیــجه لازم برســـید. پس بهتـر اســت حداقـل تا چند روز پس از اتـــمـام کار حوصله به خرج دهید و از نتـیجـــه گیــری شتاب زده پرهـــیــز نمایــیــد.

 

7. با افراد حرفه ای مشورت کنـــیــد

 

اگر پس از انتــخاب نهـــایــی رنگ های مورد نظــرتان و پیـــش از خرید، نسبت به منــاسـب بودن گزیــنـــه های انتخابـی نگــران دارید، حتـمــا با یک طراح دکوراســـیون حرفه ای مشورت کنـــید. بدون شک نکــاتـی که افراد حرفـــه ای در ایـــن زمــیـنه ارائه می کننــد و مشاوره هایـــی که با شمـا در میـــان می گذارنـــد، در انتخـــاب صحـــیــح و اتـخـــاذ تصـــمیــم نهـایی کمـک بزرگـــی به شما خواهـــد کرد. علاوه بر این طراحان حرفـــه ای دکوراســیون داخلـی معمولا ابزار و روش هایی برای تســت رنـــگ در اخـتـیار دارند که می توانـنـد با اسـتـــفاده از آنـهـا دید بهتری نسبــت به رنگ های انـتخابی شما ایـجـاد کنند.

 

8. سخت نگــیریـد

یکـــی از توصیه هایــی که معـمولا همه هنرمـــنـــدان و طراحــان ارائه می کننــد، این اســت که هرچه بیشـــتر به یک اثــر هنری یا کار طراحـی شده دقت کنـیـد و روی آن متـــمـــرکز شوید، نســـبـــت به آن سخــتگـــیرانــه تر فکـر می کنـیـــد. طراحی دکوراسیون هم اغـلب از ایـــن گفتــه مستـــثـــنـــی نیــســت.

گاهی اوقات بهــتر اســـت که هنگـــام رنـــگ آمـیـزی و انـتــخــاب الـمــان های دکوراتیو منزل، به ویژه در زمــان هایی که نسبت به گزیـنه های انـتخابــی تان بدبــیـــن می شوید، کمـی از فضـــای داخــلی خانــه دور شوید، و بعــد از چنـــد روز با دیــدی مثبـــت به چیدمــان دکوراسیون بپـــردازید. مطـــمئن باشید اگر رنـــگ های در نظر گرفـــتــه برای دکوراســـیون، با رنگ های مورد علـــاقه تان مطابـــقت داشتـه باشـنـد و با عشـــق و علـــاقه ای که به رنـگ ها داریــد، انتـخاب های خودتـان را انجام داده باشــیــد، در نهـــایـــت نتـیــجــه رضایـــت بخـشـی از دکوراســـیون اتاق هایتان به دست خواهـــیـد آورد.

استفاده از رنگ های با تم های مختلف در دکوراسیون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.