ذکر متبرک و مشکل گشا که 100 مرتبه باید گفت

یکـــی پول و مادیـات می خواست، یکی فرزند می خواست، یکی برکــت در زنـدگــی، یکـــی در جســـتـجوی مودت و دوستی و خلــاصه هر کسی با نیـتی ذکـــر می گفـت …

چنـد وقتی است که بیــن جوانان ذکر گفــتن زیـاد شده اســـت … خیلـی از افراد که به ظاهــر شاید خیلــی به آن ها نمــی آیـد که اهـــل ذکر باشنـــد تســـبیح در دست دارنــد و ذکــر می گوینـد… یک بار با یکــی از آن ها باب صحــبــت را باز کردم و پرسـیـــدم که اگر فضولی نیـسـت میـــشـه بگــیــد چی دارید میگید؟ گفــت: چنـــد وقتی اســـت که به مشـــکـــل مادی خورده ایــم و از یکـی شنــیده ام ذکر “یا رزاق” خیلــی برای مادیـــات خوب است… گفـتم خوب چرا ذکــر “استغفار” را نمی گوییـد؟ او گفت: اون ذکر که برای توبه و آمـرزش خواســتـن و بخشیــده شدن گناه است، من میگــم یه ذکری می خوام برای زیـــاد شدن روزی …

خلـاصه چند روزی این تحقـیـــق میــدانـی ام را ادامه دادم و هر روز از یکی از ایـــن خانـــم های عزیز همـــیــن سؤال را می پرســیـدم و آن ها ذکرهـــایی چون یا رزاق، یا ودود و… برای افـــزایـــش روزی، جلـــب محـــبت، افـزایش برکت، فرزنــد دار شدن و … می گفتند و وقتــی ذکـــر اسـتـغـفــار را به آن ها پیشـــنهــاد می دادم آن ها در اکـــثــر یا شایــد همـــه ی موارد این ذکــر را برای آمـرزش خواهی و توبه می دانـســـتـــنـــد و کسـی اثـــر دیـــگـــری از ایــن ذکـــر نمــی دانــست…

با اتـــفــاق افـتــادن ایـــن جریـــان بر آن شدم تا در ایـــن مطــلب خلاصـه ای از آثــار و فوائد این ذکر شیـــریـــن را با هم مروری داشتــه باشـــیم.

– افـــزایش ثروت، قدرت و برخورداری از برکت الهی
وَیــَا قَوْمِ اسْـتــَــغـْـفـــِـرُوا رَــبَّکـــُمْ ثُمــَّ تُوبُوا إِـــلــَـیْهـِ یُرْــسِـلِ السّـــَـــمَـــاءَ عَـلـَـــیـْکــُـــمْ مِدْـــرَــارًا وَیَـــزِـــدْکُـمــْ قُوَّـةً إِلــَـــى قُوَّـــتِــکـــُمــْ وَلـا تَــتَوَلّــَوْا مُجْرِمِــینَ(هود، آیـه 52)

– اجـابت دعـا
وَإـــِـلــَى ثَـــمُودَ أَخَـاهُـمْ صَــالـــِحـًــا قَالـَ یَـا قَوْمِ اعــْــبُـدُوا الـلــَّـــهــَ مَــا لَـکُــمــْ مِنـــْ إِلـَــهٍ غَیـْـرُهـــُ هُوَ أَــنـْشَــأَـکُمــْ مِـــنــَ الأـرْـضِ وَاســْــتَـــعْـمــَرَکــُــمـْ فِیـهـَــا فَاســـْــتَـغْفـــِرُوهُ ثُـــمّـــَ تُوبُوا إِــلَـیــْـــهــِ إِـنـَّ رَبـِّی قَرِیبـــٌ مُـــجـِـــیبــٌ (هود، آیـه 61)

– مودت و دوستی
وَاسْتـــَغْـفـــِرُوا رَـبــّـــَــکــُــمْ ثُمــّــَ تُوبُوا إِـلَــیــْهــِ إِنــَّ رَبـِـّــی رَحـــِــیــمـــٌ وَدُودٌ (هود، 90)

بهـــره دنیـایی و مادی با اسـتغـــفار
«اِــستـَـــغفروا ربّـَکم اِنـَّــه کانَ غَــفـّــاراً یرســـِــلـِ الســـّــَمـاءَ علـیـــکـُم مِدراراً ویمـــدِـدکـــُــم بِاَـــموال وبنیـن وَیجعــَــل لَکُم جَــنـّـاتٍ ویجــعَل لکــم اَـــنـــهـاراً؛ از پروردگـار خود آمـرزش بخواهـــیــد که او بســـیـار آمرزنده اســت؛ تا باران های مفید و پر برکت را از آسمـــان بر شمــا پیوستـه دارد و شما را با مال بسـیار و فرزندان متـــعدّـد یاری رساند و باغ های خرّم و نهــرهای جاری به شمـا عطا فرمــاید. (نوح، 10- 12)

در بیــان امــام صادق (علیـــه السلــام) با استنــاد به آیات 10- 12 نوح می فرمـــایـــند: «هنگامی که رســیدنِ روزی ات را همــراهـِ سخــتــی و کنـــدی دیـــدی، زیاد اسـتـــغفــار کن، چرا که خداوند عزّوجلـّ در کتــابــش می فرمـــایـــد: از پروردگـــارتــان، طلـبِ مغفـــرت نمایـیـد که او بسـیار آمرزنده اســـت تا از آسـمان پیوستـه بر شما ببــارانــد و با اموال و فرزنـــدان فراوان یاری تان رسـانـــد (یعـــنــی در دنـــیــا) و باغ های خرّــم و نهــرهـــای جاری عطایـــتان فرمــاید (یعــنی در آخرت)» (بحــار الانوار، ج78، ص201، روایـــت29)

وقتـی در همین یک آیه از قرآن کریـــم نگــاه می کنــیم می بنـــیـم که برای اثر اسـتــغفار سه بهـــره ارزشــمنـد در دنــیا معـــرفـــی شده است: «بارشـــِ پیوسته باران های مفیــد (برکت)»، «وسعـــت و مال فراوان» و «نعمتــِ برخورداری از فرزنـدان».

روایـت شده که شخصی خدمتـِ امـــام رضا(علـــیـه الـــسـلام) آمـد و از «خشـکســـالــی» شکایــت کرد. حضـرت در بیـــان راهــِ چاره فرمودند: «اســـتـــغـــفـار کن». شخص دیــگــری به پیـــشـــگاه حضرت آمد و از «فقـر و ناداری» شکــایــت کرد. حضـــرتـش فرمودند: «اسـتــغفار کن» فرد سومی به محضرش شرفــیاب شد و از حضــرت خواست تا دعایی فرمــایـد که خداوند پســـری به او عطـــا فرمایــد. حضرت، به او فرمودند: «اسـتغــفار کن». حاضران باتعجــّـــب پرسیدند: سه نفر با سه خواســـتــه متفــاوت، خدمتــِ شما آمـــدنـــد و شمــا همـــه را به «استغفـــار» توصیـــه فرمودیـــد؟! فرمود: من این توصیه را از خود نگــفــتم. همـانــا در ایـن توصیـه از کلـــامِ خداوند الـهام گرفتـم و آن گاه آیات 10- 12 سوره نوح را تلاوت فرمودنــد. (مجــمع البـیان، ذیل تفـسـیـر آیـه 12 10 سوره نوح)

رحــمت الهــی جذب می شود
… لَوْلا تَـــسـْتــَـــغـْفـــِـرُونَ الــلــّـَـــهــَ لَــعـــَــلـــّـــَـــکـُمْ تُرْحـَــمُونَ (سوره نمل، آیه 46)
چرا از پیشگـــاه خدا تقـــاضـــای آمـرزش گنــاهـان خویش نمـــی كنـیـــد تا مشمول رحـمـــت او واقــع شوید؟

ایـن آیه به دنبال تقـــاضای قوم صالـــح (علـیــه السلام) برای نزول عذاب الـهــی بر آنها نازل شده است؛ چون آنــهـــا به حضرت صالـــح(علــیــه الـــسلام) می گفـتند: «تو اگر راسـت می گویی چرا مجازات الــهـــی دامان ما را نمـی گیـرد؟» (سوره اعراف،آیه 77)

حضـرت صالح ایـــن چنـیـن پاســخ دادند:«چرا تمام فكر خود را روی فرارسیـدن عذاب الــهــی متـمركز می كنـید؟ حال آنــكه اگــر عذاب الــهـــی شمـــا را فراگیرد به حیاتتـــان خاتمه می دهـد و مجالی برای ایــمان باقی نخواهــد مانــد؛بیایید گفتار مرا در بركـات و رحمت الهـــی كه در سایه ایـــمـــان به شمـا می رسـد بیازمـایـیـــد.»

زنـــدگــی شیـرین می شود
وَأـــَنـــِ اســـْـــتـــَغـْفــِـــرُوا رَـبــَّکُمــْ ثُــمَّ تُوبُوا إِـــلـــَیـــْــهـــِ یُــمـــَــتِـــّـــعْـکـــُـمـــْ مَتَـــاعــًا حَــسـَنًـــا … (سوره هود،ــآیــه 3)
و از پروردگــارتان طلب مغــفرت كنیـــد و به سوی او بازگردید تا شمـــا را به بهره ای نیـــكو تا مدتی معــیــن(كه عمــر دارید) كامـیـــاب كنــد…

علامــه طبـاطبـایــی در ذیـــل آیه فوق در (تفسیـــر الــمیـــزان جلد10،صفـــحـه 210) می فرمـــاید:بهرە دنیــایی وقتی حســن و نیكو می شود كه آدمـــی در آن حیات به سوی سعـــادتــی كه برایـــش امـــكـان دارد روانه شود و خدای تعالــی او را به سوی آرزوهای انـسانی اش كه همان دستــیـابی به نعــمت های دنیوی از قبـــیل وسعــت، امـــنـــیت، رفــاه، عزت و شرافـــت است هدایــت كنـد. پس ایـــن حیـات حســن در مقـابـــل عیـــش ضنـــك و تنگـی اســـت كه در آیه 124 سورە طه به آن اشاره شده اســت كه «كسی از یاد من روی برگـرداند معیـشــتــی تنگ خواهــد داشت.»

بلا و عذاب دور می شود
وَمَا کَانَ اللَّـهـــُ لِـیـُــعَـذِــّــبَــهــُمــْ وَأـَنـْتَ فِــیــهــِمْ وَمَا کَـانــَ الـلـَّــهـُ مُعــَـذِــّبــَـــهُـمـْ وَهــُـمْ یَسْتـَغْـفــِرُونَ (سوره انـفـال، آیـــه33)
ولی تا تو (پیـامــبر اســلام(صلی اللـه و علیه وآلــه)) در میــان مردم هستی خداوند بر آن نیسـت كه آنان را عذاب كنــد، و تا آنان استـــغفــار می كنــند خداوند آنـان را عذاب نمی كنــد.

در ذیـــل ایـــن آیه امـــام علی(علیـه الســلام) پس از رحـلـــت پیامــبر(صلی الله و علـــیه وآلــه) فرمودند: «یكی از دو امـــان از میـــان ما رفـت، امـــن دیــگـــر كه استــغـــفار اســت را حفظ كنـــیـد.» (نهج الـبـــلاغـه،حكــمـــت 88)

کلــام آخـــر
در حقیقـت در باطـــن ذکــر اســـتــغفــار بنا بر آنچــه که همــه ی مردم می دانــند یک نوع توبه و آمــرزش خواهـی است که ما در قبـال گنــاهانـــمـان از خداوند داریـــم و همیــن خضوع و طلـب آمرزش باعـث می شوند که برکـاتــی که ذکـــر شد در زنـــدگی هایمان حاصـــل شود … بنــابر ایـــن قدر ایـــن ذکــر را بیـــش از پیـش بدانیـــم که با یک تیـــر چنــدیــن نتــیجــه برایمـان خواهـــد داشـــت .

به تعبــیر اســـتاد برجســـته مرحوم آیــت اللــه بهجــت: هر جا کم آوردی، حوصله نداشـــتی، گرفـــته بودی، پول نداشتـی، باطـریـــت تموم شد تسـبـیـح را بردار و صد مرتـــبـــه بگو اسـتــغفــر الــلـه ربی و اتوب الیـــه … آروم می شوی … اســـتـــغـــفــار فقط برای توبه و آمرزش از گنـــاهان نیـست…

ذکر متبرک و مشکل گشا که 100 مرتبه باید گفت

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.