زنان با چه مردانی دوست دارند رابطه جنسی ایده آلی داشته باشند

زنان در ذهن و فکر خود از مردانی که خوششان می آید دوست دارند سکس داشته باشند خصوصیات اخلاقی بسیاری از مردان زنان را جذب خودشان می نمایند پس مردان باید این خصوصیات اخلاقی سکسی را داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان با چه مردانی دوست دارند رابطه جنسی ایده آلی داشته باشند را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانسنن : وقتـــی زن‌ـــهـا در باره مشکــلاتــی که با مردانشــان دارنــد سخـــن میـــ‌گویند، به احــتـــمال زیاد از عبــارات ایــنــچـنـینـی استـفـــاده میـ‌کنــنــد: «میـ‌ـدونی که، مردهـا این جوری هستن دیـگــه» یا این که «آخه اون یه مرده، تقصـیــری نداره». زنان دیـگر هم با شنیــدن ایــن درددلــ‌ــها سرتـکــان داده، میــ‌ـــخنـدند و پشت سر هم تائید می‌کنــنـد. امـا در واقــع از ایــن روش به عنوان سرپوشی بر پریشانــی و ناامیدی‌ـــشان از برقــراری ارتـــبـاط‌ صمـیمی با همـسـر خود اسـتفاده میــ‌کننـــد.

به یاد داشته باشـــیـــد ایــن ایـــده که مردان به لحــاظ ژنـــتـــیکـ‌ موجودات کاملی نیستند، سبب می‌ــشود که نتوانـــنـــد با زنان خود در فضـایـــی امن و آسوده ارتـــبـاط درســـت و منـطقی برقرار کنـنـد.

نتایج پژوهش‌ها نشـــان میــ‌دهـد که مردان و زنـان بیشـــتــر از آن که متـفــاوت باشند با هم شبـاهـت دارند، از ساخـــتار مغـزی مشــابـهـــی بهـــره‌مـنـد هســتنــد، خواســـتهـ‌ــها و نیازهــای یکــسـانی در پیـــشرفـــت زندگـی و برقــراری ارتـــبـــاط دارند و تفاوت‌هــای آنها اگرچه مهمـــ‌، ولی جزئی است، پس نبایــد از آنـهـــا به عنوان ابزاری برای راندن مردان به فضـــایـی دور و متـــروک از عالم زنان استـــفاده کرد.

در جامــعـه ایـن ذهــنیـــت شکــل گرفـتــه که مردان باید از همان دوران کودکـی مطـــابـــق با ارزش‌ــهای فرهـنـــگـــی مردانـه رفتــار کنـــنــد. ایــن اســتـــانداردهــا شامـل کنـترل عواطــف مرد توسط خودش، برنـــده و برتـــر بودن به هر قیـمـتـــی و آسـیـبـــ‌پذیر نبودن اسـت. در مقابـل اگر آنـها از این قواعد، تمام و کمال تبعــیت نکنند و عواطف خود را نشان دهنـــد، اغـــلـب از جانــب دیـــگـــران به داشـتـن رفــتـــار «زنــانه» و «زن صفـت» بودن متـــهم میـــ‌شوند. ولی تحـــقیـــقـــات نشـــان می‌ـدهــد مردانی که احـساس میـــ‌کنند بایـــد سرســخـتانه از اسـتـانداردهـای معـــمول جنـــس مذکر تبعیــت کنــند، با احــتمــال بیـشتـری عواطفی را سرکوب می‌ـــکـــنند که آنـهـا را آســیـــب‌ـپذیر جلوه می‌ـــدهـــد. جالب ایـن است که بسیاری از ایـن حالات سانـــسور شده، همـان صمـــیــمیـــت عاطـفی اســت که لازمه برقراری رابطهـ‌ـــای رمـــانـتــیک با شریـک زندگـــیشان است.

متـــاسـفانــه زنـــان نیــز اغـــلـــب به این ضعف دامــن می‌ـــزنـــنــد، اما رویکـــرد موثرتر این است که با اقدامـــی فکـر شده و موثر در کنــار همــســـر خود، به او کمک کرده تا ایـــن مشکـل فرهــنـــگی ناگوار را برطـرف کنـند. پیشـنـهـــاد می‌شود به پنـج نکـته‌ــای که دکــتــر جیل وِبــِر، روان‌شـناس بالـــینی، اشــاره میــ‌ـــکـنــد، توجه کنید:

مرد شما عمیـــقا میـ‌ــخواهـد که او را به خاطـــر خودش دوست داشتــه باشید، نه به دلیـل کارهایی که می‌ـــتواند برای شمـــا انــجام دهـــد.

جامــعـه معمولا به ما می‌آموزد که ارزش جنس مذکـر به کارکـرد اوست ـ یعنـی توانــایی او در فعالیت، قبول مسئولیــت، کنـــترل کردن، برتر بودن و کسب موفقـیت ـ از ترس ایــن که مبــادا برچـسـب «زن صفــت» بگیرد. اجازه ندهـید که ایـن نقش ظاهری او، شمــا زنــان را به اشـــتـبـــاه بینـــدازد.

حقیـــقـــت ایـــن است که زیـــر پوشش ایـــن همه شرط و شروط، کودکــی است درست مانـــنـد شمــا‌ که میـــ‌خواهــد به دلیـل چیـزی که هسـت دوست داشتـه شود. او آرزوی ارتـــباط با زنــی را دارد که تحـــت هر شرایـطی با او آرام بگیـــرد، حتـــی اگــر همـــیــشـه برنده، سازنده و درصــدر نباشــد. بســیار محــتمل اســت که نتوانـــد از چنـــیـن خواســتـه قلـبــی خود با شما سخـــن بگوید و به همــیـــن علت ممکــن اســت شما هم هرگز متوجه احـســاس ناخوشایـــنـــد او نشوید.

مردان، برخــلــاف زنان، در بیــان عواطـــف «ظریف‌تـر» خود، دچـار مشـکل میـ‌شوند. اگر ایـــن نکـــته کلــیدی را در ذهــن داشـتــه باشیــد، از این پس می‌ــتوانـــید چیزهای مهمـی را درباره همـــسر خود بفهـــمیـــد. با توجه به وضع و روحیـه او سر صحـبـتی صمـیـمانه را باز کرده و با بیان این عبـــارات وارد شوید که چقـدر دوست‌داشــتـنــی اســـت، وقت گذراندن با او چقــدر برایـتان شیـــریـن اســـت و ایــن که چقدر دوست داریــد دربـــاره روزی که پشت سر گذاشـتـه ایــد با او صحبـــت کنید.

واقــعـــیت ایـــن است که زنــان شفاهی‌ـــتـر هستـــنــد آنها مشـــخـــصـا درباره احــســاسـات خود سریعــتـــر و مختـــصـرتـــر از مردان صحـــبــت میـــ‌کـنـنــد، اما مردان نیـــز از فکـر و احسـاس خود، بخوبی آگاهـــند. به جای این که او را به تمـســـخر بگیرید، وقتـی متوجه میـــ‌ـــشوید که مسـالـهـ‌ای حســـاس برای او جدیت پیدا کرده است، دربـاره‌ـــاش سوالـــ‌ و حتــی از او تشکــر کنیـد که مســاله را با شمــا در میـــان گذاشـــته است
زنـی که خودش را دوست دارد

اگر از مرد خود به عنوان مهـــره‌ای استـفــاده میـ‌کـــنـیـد که نسـبـــت به خودتــان احساس بهـــتری داشـته باشـــیـــد، بایــد بدانـید که هرگــز برای شمـا کافـــی نیـــست و پیوسته به دنـــبـــال ابزار دیگـــری خواهـــیـد گشت. برداشت او از این وابـســـتــگی می‌ـــتواند بهــ‌ــقـــدری ناگوار باشـد که احــساس کند نمـــیــ‌ــتوانـد خود واقـــعـــی‌ــاش را بروز دهــد. معــمولا بین عدم رضـــایــت شخـصــی زنـان از خودشـان و تمــایل آنــهــا به انـتـقـــاد شدیـد از همســـرانـــشــان ارتـبـاط تنـــگـاتــنــگی وجود دارد. افــراد ویژگـیــ‌ـــهایـشـان را در دیــگـــران منعــکس میـــ‌ـکنـنــد.

به عبارت ساده‌تـر، اگر شمـا از خودتان ناراحت باشـــیــد، احتـــمـــالــا مدام از همسر خود و دیــگران انــتقاد میــ‌ــکنیـــد. تجـربــه نشـــان میـ‌دهـد بازخوردی که از دیـگران میـــ‌ـگیریـــد باید تا 75 درصـــد مثبت و حداکـثـر 25 درصــد منـفی باشد. اگر این نســبـــت معـــکوس اســت، در ذهن خود تصویر غیرواقعی و بشـــدت قهرمـانانهـــ‌ــای از مردان ساخـتــه ایـــد و در پی انتقادهـای ناتمـــام شمـــا، آنهـــا نیــز خود را در دامـی میــ‌ــبیــنـــند که هرگـــز نمیــ‌تواننـد از آن رهــا شوند و در مقابـــل با بی توجهی و نادیده گرفـتـن شمــا، واکـنــش نشــان می‌ــدهنــد.

او از مریــخ نیامــده

عباراتــی نظـیـــر «مردهـا از مریخ آمـــدهـ‌ـاند» ایـــن کلــیشـــه را تقویت میـ‌ــکنــد که مردها نمـــی‌ــتوانـــنـد دربـــاره احـــســاسات خود صحبـــت کننـــد. کسـانـــی که این حرفـــ‌ــهــا را سر زبـانـ‌ها می‌ـــانـدازند معمولا همـانـــ‌ـهایـی هســـتند که پیش از این میـــ‌ــگفـتنـــد مردانـــی که ابـراز احســاسـات می‌ـــکــنـند، بیش از حد زنـــانــه هســتند. اگــر شما نیـــز جزو زنــانی هستـــیـد که همـیــن ایده را دارید، دست نگـه داریــد و فرصــتـــی دوباره به مرد خود بدهـــید. واقـــعــیــت ایــن است که زنان شفاهـــیــ‌ـتر هسـتند آنهـــا مشخصــا درباره احـــساسات خود سریـــعتــر و مختـصرتـر از مردان صحــبــت می‌کـننـد، امـا مردان نیز از فکر و احـــساس خود، بخوبی آگـاهنــد. به جای ایـن که او را به تمــسخــر بگیــرید، وقتـی متوجه میـ‌ـــشوید که مسالـه‌ـای حســاس برای او جدیـت پیدا کرده اســـت، دربارهـــ‌اش سوالــ‌ و حتــی از او تشکر کنید که مســاله را با شما در میـــان گذاشتـــه اسـت. اگر چنـین شیوه‌ای را به کار ببنـــدیـــد، مطمئن باشید ‌ او بعد از این بیشـتر سخن خواهد گفــت و خواهـــید دیـــد ‌ پشـت ظاهـــر مردانه‌ـــاش، انســانـــی اســت که میـ‌تواند بوضوح و با طمأـنـینه صحــبــت کرده و احــساساتـــی درست شبیــه به شمـا داشـــتـه باشد.

یک زن شوخ طبع و پرانرژی

در زنــدگی مدرن امــروزه، بسـیاری از زنـان صاحـب مشاغـــل و پســـتـ‌های کلــیدی در سازمـــان‌ـها هسـتند و حتی تجارت خود را مدیـریـت می‌ـکنــنــد. در چنـــیــن شرایطـی بســـیــار محتمــل اســـت که در نزدیــکـــی شریک زندگی خود نیـز، مدام از دســتور جلـــســـه امروز و فردا سخـن بگوییــد و به کارهـایـــی که باید انـجـــام دهـــیــد ‌بیـندیشیـــد. ایــن درحـــالـــی اســت که او دوست دارد شما را در حالی ببیند که از کنتـــرل و اداره امور فارغ شدهـــ‌ـــایــد و خود معـــمولی و سرزندهــ‌ـــتـــان درســـت در لحــظه اکنون با او وقت بگذرانـد. وقتی بدون هیچـ‌گونه دســتور جلســـه و کنتـرل گری با همــسر خود، وقت میـ‌گـذرانـــیـــد عشـق او فرصت عمــیـــق شدن میــ‌یـابـــد و او احـساس می‌کنــد که یک انـــســـان واقـــعـــی است که شمـا او را میـــ‌بینـیـد و میـــ‌شـنوید، نه کسی که به عنوان بخـــشی از برنامه روزانــهـــ‌تان به سراغـــش میـ‌ـروید.

مردان و عشق به ستوده شدن

توجه داشتـــه باشید اگــر همسـرتـان را به خاطـــر قدرتش ستـایــش کنــید، او احســـاس قدرت و برتـــری میـ‌کـــنـد. آنان دوست دارنــد همـــیـشه قوی به نظـر برســـند، بنــابـــرایــن زنان بایـــد از قدرت همسران خود تعـریـف و تمجید کنــند، زیـرا مردان به توجه همســرشـان نیـاز دارنــد. به عنوان مثـــال از او بخواهیـد در کنـسرو را باز کنــد یا در جابـهــ‌جـایــی وسایل سنگین کمــک کند. ایـــن درخواست، احـســـاس نا‌ـــامـنـی را در شمــا از بیــن می‌برد و به او اعـــتمـــاد به نفس میـــ‌ـبخشـد. در ایـنجـا به جای دسـتور تنها با یک تحسیــن ساده به او انـــرژی میــ‌دهـید.

صلیــب سرخ در خانـــه

بر‌خلـاف آنچـــه زنــان تصور میـــ‌ـکــننــد مردها پس از یک درگـیـــری نمـــیـــ‌ــتوانـند بلـافاصـــلـــه روابطـــ‌شــان را ترمـــیـــم کننـــد، در حالـــی که اینـــ‌ــگونه نیـــســـت، مردان از تنهـایـی و ناراحـتی همــسـرشان بیـم دارند و سعی میــ‌کـــنـــنـد صلح را در زنـــدگـی مشتـرک بنـــا کنـنـــد. یک نفس عمـیـق بکشید و بدون عصبانی شدن دربــاره موضوعی خاص با همــســرتـان صحـبــت کنید. از او بخواهــیـد صادقـــانـــه صحـــبـت کند و از او به خاطر صداقتــ‌اش قدردانـی کنــید.

زنان با چه مردانی دوست دارند رابطه جنسی ایده آلی داشته باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.