رابطه جنسی همراه با انزال دردناک در مردان نشانه چیست؟

انزال دردناک در مردان موجب می شود در رابطه زناشویی افراد تاثیر منفی بگذارد و بیشتر افراد که این مشکل را در آلت تناسلی خود دارند باعث درد شدیدی در ناحیه بیضه ها و آلت شده و دیگر دوست ندارند با زنان خود نزدیکی نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی همراه با انزال دردناک در مردان نشانه چیست را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن :انــزال دردناک علــاوه بر ایـــنــکه بر روی نوع رابـطه جنــســـی تاثیـر می گذارد، ممـکن اســت نشان دهـنـده وجود یک مشکـل جدی در بدن مرد باشــد و بایـــد مورد توجه قرار بگیـــرد. در ادامه به مهم تریـن علـــل انـزال دردناک اشـــاره می کنیــم.

انزال دردناک که dysorgasmia یا orgasmalgia هم نامیـــده می شود، ممـــکـــن اســت منــجر به ناراحتـــی خفـیف یا درد شدید در زمان انـزال یا بعد از آن شود. ایــن درد آلـت تنــاســـلـی، کیـســه بیضـه و ناحــیـه پرینـــال* perineal را در بر می گیـرد.

*پریـــنال perineal یا perianal :ناحیه بیـــن واژن و مقـعد در زنـــان و بین آلت تنـاســلـی و مقــعــد در مردان را ناحـیــه پریـــنـــال می نامند.

انـــزال دردناک تاثیـــرات جدی بر روی روابـــط جنـــســـی دارد. با خوانـــدن ادامـه مطـــلـــب متوجه خواهـیــد شد چرا نبـــاید انزال دردنـاک را نادیـده بگیــریــد و چرا در رابطه جنــسی اهمـیـــت زیـادی دارد.

در ادامـــه به 9 علــت رایــج مربوط به انزال دردناک اشـاره می کنــیم.

1. انـزال دردنـاک بر اثر پروستاتیت Prostatitis

پروستـاتــیت prostatitis به الـــتهــاب یا عفونت غده پروستات گفـته می شود. پروستــاتــیـت رایـــج ترین مشکل اورولوژی* در بیـــن مردان زیـــر 50 سال اســـت.

پروستـــاتیت باعــث ادرار دردناک یا تکرر ادرار می شود، بنــابـراین ایـن امکـــان وجود دارد که پروستـاتـیت به جای عفونت مجاری ادرار اشـــتـباه گرفته شود. دیگر علائم پروستــاتیت عبارتنـــد از درد ناحـــیــه پایین شکم و مشکـل در رســیــدن به نعوظ.

عوامــل تشـدیــد کننده پروستـــاتــیــت عبارتـــنـــد از:

دیـابـت

سیستم ایــمنـــی ضعیـــف شده

پروستـــات بزرگ شده خوش خیم

رابـطه مقعــدی

استــفـــاده از کاتتـر ادراری یا سوند ادراری* urinary catheter

*کاتـتـــر ادراری یا سوند ادراری urinary catheter :لوله باریک، توخالـی و انــعـــطـــاف‌ــپـــذیری اســت که برای جمعـــ‌ـآوری ادرار، درون مثــانـــه قرار داده میــ‌شود. به پروسه گذاشتـن این لوله در علم پزشـکی کاتـــتراســیون یا سونداژ میـ‌ـگویند.

* اورولوژی urology:علــمـی اســت كه از بیــمـــاری و اخـــتلــالات و درمــان سیـــستـم ادراری در مردان و زنان و نیز اخـتلـــالـات تنـاســلـــی و ناتوانی جنـسی و نابـــاروری در مردان بحث می كند.

2. انزال دردنـــاک بر اثر جراحــی

برخی از انواع جراحـــی ها ممـــکن اســت باعـث بروز عوارض جانبــی، از جمـله انزال دردنـاک، شود. یکــی از ایـن جراحـی ها پروستــاتکتومی رادیــکال* radical prostatectomy می باشد، در این جراحـی تمام پروستات و یا بخـــش هایـی از بافـت های مجاور آن برداشــته می شوند. ایــن جراحـی برای درمـــان سرطان پروستـات استـــفــاده می شود. خطـــرات ایـــن جراحی عبــارتــنـــد از: اخـتـــلــال نعوظ، درد آلت تنـاسلی و درد بیـــضــه. جراحــی مربوط به درمـــان فتـــق hernia نیـــز باعث انــزال دردنـاک می شود.

برخــی عوارض جانـــبـــی مربوط به جراحـی موقت هستند و به آرامـــی بهـبود پیـــدا می کنــند. پزشـــک ویژگـــی های شرایط شما را ارزیابـــی می کند تا روش های درمانـــی را بررسـی کنـــد. روش های درمانــی در این شرایط عبــارتـــند از مصــرف داروها یا جراحـــی بیـشــتـر.

3. انـزال دردنــاک بر اثـــر کیســت ها و سنگ ها

احـــتمـال بروز کیــســـت ها و سنگ ها در مجـرای انــزالـــی وجود دارد. این کیـسـت ها یا سنـگ ها می توانند باعـث انـســـداد انزال، نابـاروری و انزال دردنـــاک می شوند.

انـسداد در فراینـدی به نام تراشـیدن پروستات از راه مجاری انزال transurethral resection of the ejaculatory ducts (در ایـــن روش قسـمـــتــی از بافـت پروستـــات با جراحی برداشـته می شود) برطـــرف می شود.

4. انـــزال دردناک بر اثر مرف داروهای ضد افـــســردگــی

داروهای ضدافـســـردگـــی باعــث اختــلال در عمـــلـــکــرد جنسی و از جمـلــه درد در هنـگام انزال می شوند.داروهایـی که بیشـتــریـــن عوارض جانـبـــی را بر روی مسـائل جنـسی دارنـد عبـارتنـــد از:

• مهار کننده های بازجذب انــتــخـــابـــی سروتونیـن selective serotonin reuptake inhibitors یا SSRI

• مهار کننــده های بازجدب سروتونین و نوراپــی نفــریـــن

• داروهای ضد افسـردگــی سه حلقه ای و تتــراسایکــلــیـــن ها

• مهـــار کننـــده های مونوآمین اکـــسـیداز

در ایـن شرایـط مصـــرف داروها را بدون مشورت با پزشک متوقف نکـــنـید. انــجـــام این کار ممـــکن است افـــسردگــی را بدتــر سازد.

با پزشــک مشورت کنـیــد تا یک داروی جایگـزیـن منــاسب پیــدا کنـــید. یافتــن داروی منـاســب با میـزان مصــرف درسـت ممــکن اسـت کمــی نیـاز به زمـــان داشته باشد.

*مهـارکنـنـده‌ـهای بازجـــذب سروتونیــن با نام مخــفف اس‌اســـ‌ـآرآیــ‌هــا (SSRIs)دسـتـــه‌ـای از داروهای ضد افـســـردگـــی هستنــد که برای درمان افـسردگی و برخـی از انواع اخــتـــلــالــات اضطـــرابــی و اخـــتلالات شخــصــیـتـی کاربرد دارنـد.

 

علت دیـــرانزالی

داروهای ضدافـسردگـی باعـــث اخــتلـال در عملـکرد جنسی و درد در هنـــگـــام انزال می شوند

5.انـــزال دردناک بر اثر نوروپاتـــی پودنـــتــال Pudendal neuropathy

نوروپاتـــی پودنـــتـــال شرایـــطی است که بر اثــر آن آسـیب هایی به یک عصــب در لگــن وارد می شود. این امر ممـــکن اسـت منـجـر به درد واژیــنــال و درد مقـعد شود. عوامــلـی که می توانـــند باعث نوروپاتی پودنتال شوند، عبارتــنـــد از: آسیـب دیدن، دیـابـت و مولتــیــپل اسکـلروز یا ام اس multiple sclerosis.

در ایــن شرایط مســدود کنـــنــده های عصـــبـــی، عوامــل بی حس کنـنـده و استـروئیدها می توانــنـــد به کنتـــرل درد کمک کنند.فیزیوتراپ هم می توانـد تمریــنــاتـی به شمـا آموزش دهـــد که به تقویت ماهیچـــه کف لگن کمک می کننــد. در برخـــی موارد نیـــز برای رفـــع عصـب فشــرده جراحی لازم خواهـــد بود.

6.انـزال دردنـاک بر اثــر سرطان پروستات

گاهی سرطــان پروستات بدون علـــامـت ممـکـن اسـت باعـــث انزال دردناک شود، با ایــن دیگـــر علائم مربوط به سرطــان پروستات عبارتنــد از: مشکل در دفـــع ادرار، مشکل در نعوظ یا مشاهـــده خون در ادرار یا مایـع منی.

روش های درمـــانی سرطـــان پروستات به نوع، میزان پیـشـرفــت و سرعـت پیشروی سرطــان بستـــگی دارد. بعـضــی سرطان های پروستــات خیلــی به آرامی رشــد می کننــد و به درمـــان کم و نظـارت نیاز دارنــد.

سرطان پروستـات با پرتو درمــانـی، هورمون درمـانـی، واکــســـن درمانی و شیمی درمانـــی قابل درمان خواهـــد بود.جراحی نیـز برای برداشـتن پروستات و قســمــت هایـــی از بافـــت اطراف آن نیاز خواهـد بود.

7. انـزال دردنـاک بر اثــر تریـــکومونیــازیس Trichomoniasis

تریـــکومونیــازیــس یک بیـمـاری عفونتی مقـاربتـــی است که ممکن اسـت باعث سوزش یا درد در هنــگام ادرار شود.

تمــام آنـــچـــه برای درمـان این شرایط لازم خواهد بود اسـتـفــاده از آنـــتی بیوتیک است. از آنــجایــی که تریــکومونیــازیـس یک بیـــمـــاری مقـــاربـــتــی قابـل انـــتقال اســت، شریــک جنـســـی باید بررسـی شده و تحت درمــان قرار بگـــیرد.

8. انزال دردنـاک بر اثـــر پرتو درمانــی

پرتو درمــانـــی ناحـیــه لگـن می توانــد منـجـــر به اخـتلال نعوظ شود و انزال دردناک را به دنبـــال داشـته باشد. این عوارض جانـبــی مربوط به پرتو درمانی معـــمولا موقتــی هستـــنـد.

عوارض پرتو درمـانــی پس از اتـــمام دوره پرتو درمــانی برطرف می شوند، اما اگـــر عوارض آن به شکل یک مشـــکـل مداوم در آمــد با پزشک مشورت کنیـــد.

9. انـــزال دردنـــاک بر اثــر مشـــکلـات روحی

در برخـی موارد علـت را نمــی توان تعیــین کرد. اگـــر در زمـان خودارضایــی دچـار انــزال دردنـاک نمی شوید، ممکن است یک مشکل روحی عامــل انــزال دردنــاک باشد. برای بررســـی بیشتـر به یک درمــانگــر مراجعه کنـــید.

چه زمانـــی برای انــزال دردنــاک بایــد به پزشـک مراجــعه کرد؟

به خاطر انـــزال دردنـــاک باید به متـخصــص اورولوژیسـت مراجــعه کنــیـــد.با معـایـــنـــه جسـمـــی و انـجــام آزمـایشـــات علـــت بیـــماری تشـخیص داده می شود.

انزال دردناک چطور تشـخیـــص داده می شود؟

برای تشـــخیــص علت انـزال دردنــاک یک معایـنه جسمـی کامـــل، از جمـلـــه معایـنه دیـــجیتـــال مقــعـــدی انـجـام می شود. در زمان مراجـــعـه به پزشک آماده باشـیـد تا سوابق پزشکی خود را به طور کامل برای پزشـــک بیـــان کنـــیـد و به سوالـــات وی پاسـخ دهـــید. مهم تریـن سوالـــاتـــی که از شما پرسیـده خواهـد شد عبارتـنـد از:

• چنـد وقت است که در زمــان ارگــاســم دچــار درد می شوید؟

• این درد چقدر طول می کشــد؟

• آیـــا انزال انــجام می شود یا ارگاسم شما بدون انزال است (بدون مایـع منــی)؟

• چه علـائم دیگــری مشــاهده می کنــیـــد؟

• آیا در هنگـام دفع ادرار دچــار درد یا سوزش می شوید؟

• آیا در حال حاضر داروی خاصـی مصــرف می کنید؟

• آیـــا تاکنون تحت درمـان سرطان قرار گرفـــتــه ایـد؟

• آیــا سابقـــه سرطان پروستـات در خانواده شمــا وجود دارد؟

• آیا دچار دیـــابـــت هســتــید؟

آزمـــایـش هایـی که برای تشخــیـــص انـــزال دردناک انجـام می شوند، عبارتـنـــد از:

• آزمـایش های ادرار برای تشـخــیـص عفونت

• تست مخــصوص آنتـی ژن پروستـــات برای بررســی مشکلــات پروستات، از جملـه سرطان

بسـتــه به نتـایــج آزمــایـــش ها، ممکـن اسـت آزمایـش های دیـــگری مانـنــد آزمـــایـش خون یا آزمـایش های تصویری نیاز باشد.

پیامدهــای انــزال دردنــاک

انـــزال دردناک معـــمولا نشــانه ای از یک مشـکل بزرگتـر اسـت که بایـــد درمـــان شود. درمـان این مشـــکـــل از بروز پیـامـــدهـــای جدی تر جلوگیری می کند. درمان نکــردن انـزال دردنــاک اثرات منـفــی بر رفتارهـــای جنســی شمـا می گذارد.

درمان انــزال دردناک

درمــان انــزال دردنـــاک بســتگی به علت آن خواهـد داشــت. بیمـاری های زمـــیـــنـــه، مانـــند دیابـــت و ام اس نیز بایـــد مورد بررسی قرار بگـیرند.

برای درمــان عفونت مصــرف آنــتـی بیوتیـــک های خوراکی لازم خواهد بود. داروهای ضد الـتهـاب غیر استروئیدی NSAID بدون نسخـه و داروهای ضد درد می توانند به کاهـــش الـتـهـاب و تســکیـن درد کمـــک کنــنـد.

در مورد عفونت های جدی تر آنتـی بیوتیــک های تزریقی یا حتـــی بســـتری شدن لازم خواهد بود.

رابطه جنسی همراه با انزال دردناک در مردان نشانه چیست؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.