رابطه جنسی با مهارت های سکسی و برنامه ریزی

رابطه جنسی باید با مهارت های خاص سکسی انجام بگیرید بسیاری از زوجین مهارت لازم را برای برقراری رابطه جنسی ندارند و این باعث می شود که رابطه جنسی شما کیفیتش را از دست بدهد بیشتر زنان در رابطه جنسی بی تحرک هستند و عکس العملی نشان نمی دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی با مهارت های سکسی و برنامه ریزی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

برنـــامـه ریزی برای رابطـه جنــســی
راز موفقــیت زوج های خوشبـخـت در این نیـــست که هر روز هفتـه با هم رابطه جنســی دارنـد. در حقیــقــت بر طبق گفتــه های دکــتـر “تـســـیـنــا” نویسنـده کتـــاب “هـــم ازدواج کنیم هم آزاد باشـــیم” زوج های موفق بر اساس یک برنــامــه زمانـــی مشـخـــص رابــطه جنسی دارنــد. از سوی دیـگــر عدم برقـــراری ایــن نوع رابـــطه در دراز مدت نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که روابــط جنــسی، نزدیـــکی دو طرف را تقویت کرده و به آن ژرفا می بخشـد. “تـــســینـا” اظـهار می دارد “افرادی که از برقراری رابطه جنسـی با یکـــدیگر خودداری می کنـنـــد، میـــان خود فاصـلـــه بســیـــار زیـــادی را به وجود می آورند و پس از چنــدی افـــراد غریـبــه در نظرشان بیش از شریـک فعلی زنـدگـی شان جذاب جلوه می کنند.” همــچــنیــن دفـــعــات منـــظم سکس برای آقـــایون اهـــمیت فراوانـــی دارد.

دکتــر لورا برمن، مدیـــر مرکــز برمـن در شیـــکاگو اظـــهار می دارد: “یکی از راهـــهـایی که می تواند دو نفــر را نزدیک به هم نگه دارد این اســـت که آن دو از نظر جنــسی به هم نزدیک باشـنـد. تنهـا راه رســیــدن به نزدیکــی و صمـــیــمیـت نیـــز همین مورد اسـت.” زمـانـــی که مرد به تعداد دفـعــات منظـــم با همسـر خود رابــطـه جنــسی نداشتــه باشد، او حس رمـانـــتـیـــک بودن خود را از دســت می دهد؛ پس از انــدکی خانم نیز شور و حرارت جنسی خود را از دست می دهد و به همیـــن منوال یک دور تسلـــسل به وجود می آورد.” از سوی دیگــر بد نیـســت که اجازه دهیـد یکـی دو هفتـه بدون وجود سکس سپری شود، در حقیـقت تعـداد زیـــادی از زوج های موفق، یک بار در هفـــته این کار را انجام می دهند.نکـته کلیـدی ایــن اســـت که هر دو از این یک بار نهـــایــت لذت را ببرنـد.

خارج از تخت هم یکــدیـــگر را نوازش کنیـــد
یکی دیــگـر از دلایـــل موفقیـت و خوشبـــختــی برخی از زوج ها ایـن اســـت که گاه و بی گاه بدون ایــنــکه هیـــچ دلیل خاصـــی وجود داشـــتــه باشد، یکدیـگر را در آغوش می کشـند، پاهـایــشــان را به هم می زنــند و برای مراحل اصـــلــی تر خودشان را بیشـتـر آماده می کنند. دکــتر “بری مک کارتی” روانـدرمـانـگـــر و نویســـنـده کتـاب “آرزوی خوشبـخــتـــیـ” ایـنــچــنــیـن میــنویسد: ” لمــس کردن 5 مرحـله مخــتـلف دارد؛ یک زوج موفق باید حداقل 4 مرحلـــه از آن را انجـــام دهـــد. بسیاری از زوج ها تنهـا دو نوع ارتباط لمســی دارنـــد: یا هیچ چیز یا مقـاربــت، و زمـــانیکه این چنیـــن باشـــد معــمولا “هـــیـچ چیز” بیشـتر تکــرار می شود.” زمانـــی که یکــدیگـر را می بوسیـد یا پشت هم را می مالــید، می توانیــد به راحـــتی اگر تمایـلی به ادامه ارتـــباط نداشـته باشـیـد، آنــرا متوقف کنـید.

کار دیگری که می توانیـد انجام دهــیـد این اســت که با هم قرار بگـذاریـد که اگــر تمــایـلی به انجـــام آن ندارید دســـت های یکدیـگـر را بگیریــد و فشـــار دهـــیـــد. به ایـن ترتیــب رابـطه شما طبیـعــی تر به نظـر می رسـد، چرا که یک نوع لمـس کردن همـراه می شود با نوع دیـگـر و می توانـــید تا آنـجا که علـاقــه داریـــد به آن ادامــه دهـــید. اگر بتوانـــیـد در طول روز از نظــر فیزیکی با هم ارتبــاط برقرار کنیــد برای معـاشــقـه اصــلی آماده تر خواهیـد شد، همچنین با احــتســـاب به ایـن عمـــل در طول شب هایی که اســـترس داریـد و یا خستـــه هســتــیـــد (و یا هر دو) نزدیکی و صمــیـــمـــیــتـتان را از دست نمـــیـــدهـید.

در مورد رابـــطه جنــسی خطــاها را فراموش کنـید و ببــخشـــیـــد
شایــد رابـــطــه جنــســی همواره خوشی های دیوانه کننـده به شمـــا ندهــد، اما زوج هایی که این کار را انجــام می دهـــند از مزایـــای احــســـاسـی و عاطفـی آن بهرمنــد می شوند. چرا؟ شما در طول دوره های سخـــت زنـــدگـی همــچنان دوشادوش یکـــدیگـر می ایســـتـیـــد و ایـن امــر سبـــب می شود تا عشق شمـا تا ابد جاودانــه شود.

چه معاشــقـــه اصـلی را انجــام دهـیـد، چه فقط یکــدیـــگـر را در آغوش گرفـــته و نوازش کنـیـد، شکـــاف ها و فواصــل موجود به خودی خود ناپـدید می شوند. اگـــر همسر خود را گاه و بی گاه در آغوش بگیـریــد و بدن او را لمس کنـــیـد او متوجه می شود که اگــر چه ممـــکـــن اســت در مورد موضوع خاصی با هم، هم عقـیــده نبـاشیـد امـــا عشـق مسئله دیگری اســت، همواره جای خود را دارد و ایـــن جر و بحث ها دلـــیلـی برای کاهش دوست داشـــتـن نیسـتنـــد. ایـــن مطلــب می تواند به طور کلـــی دیـــدگـاه شما و شوهرتان را نسـبـــت به زندگــی تغـــییـر دهد.

جینـــی، 32 ساله در بروکلــین یک نویسـنده اســت، او هم به نوبه خود به این نتـــیـجـــه رســیــده اســـت: “سابقـــا من و بیــل مشاجرات تمـــام نشـــدنی بر سر مسـائل کوچک و بی ارزش با هم داشـتیــم، به جایی رسـیده بودیـــم که هر دو خسته شده بودیـــم، به همین دلـــیل قرار گذاشـــتـــیــم که اگر دفـــعه آینــده بر سر مســـائل جزئی نزاع در گرفـــت، همـدیـگـر را ببوسیم و همـــه چیز را تمـــام شده فرض کنـیــم، ما هیچ وقت تصور نمـی کردیم که یک کار کوچک بتواند تمام مشـکلـــات زنــدگی ما را حل کنـــد. اما بعــد از اینـکـه این تکــنـــیک را امـتـــحــان کردیــم به این نتیـــجه رسـیـــدیــم که در آغوش گرفـــتــن و بوسیدن خیلی راحـــت تر از جلـســـات طولانی بحـــث و گفتگو میـتواند مشکــلـــاتــمــان را حل کنــد.”

هیــچ گاه برای مجازات از برقـراری رابـطــه جنـــســـی خودداری نکــنیـد
اخـــطار: “نـــشان دادن خشـــم و عصــبــانــیــت با خودداری از برقرای رابـطه جنســی، زندگـــی شمـــا را به نابودی می کشـــاند.” چرا: نه تنـــهــا محبـت و دوستــی را از بیـــن می برد، بلـــکــه اگـر زوجین در جنگ قدرت ها از سکــس به عنوان برگ برنده اســـتـــفاده کنـنـد، تنـفــر بسـیـــار زیادی به وجو می آیـــد و پس از مدتی دیـگر هیچ یک از طرفـیـــن هیچ گونه تمـایـلـی به برقـــراری رابـــطه جنســی با دیـــگری از خود نشــان نمی دهــد. بنابراین دفعـــه آینده که از همـسـر خود ناراحـــت شدیـد به جای غلط خوردن و دور شدن در او در تخت خواب، همـه چیـــز را با گفتـــگو روشن کنـــیــد و در این راه از رابطه جنســی مایــه نگـذارید.

به دنـبال رابطـه هالـیوودی نبـاشـــید و انـــتظـار زیــاد نداشتـه باشــید
همــه ما می توانـیم آنـرا تصور کنــیــم: شمـع های روشن و تابان، ملـــافه های سفـــید رنگ 1000 پارچه، معاشقه تحــریک آمـیز، رضـایـت شهوانی. در دنــیـــای واقـعـــی در اکثــر موارد ایـــن اتفـاق ها صورت نمـــی پذیرد. و زوج هایـــی که به دنبــال خوشبــختــی هستـنــد، هیــچ گاه وقت خود را با ایـن چیــزها تلـــف نمــی کنــنـــد. اگــر شمـــا صاحــب دو فرزند هســـتـــیـــد، دو نوع شغـل مخـــتــلـف دارید و این نوع سکـــس را ماهـی یکـــبار انجــام می دهــید، باید گفت که کارتــان عالــی است. چقــدر عالـی است؟ در میــان زوج های موفق تقـــریـبـــا چیـــزی بیشتر از 15% از معاشـــقـــه ها برای یکی یا هر دو نفـر، در نهـــایت لذت بخـــش نخواهد بود.

شایـــد این کار را با عجلــه انجام می دهــنـــد، از نظــر فیــزیکی راحت نیستــنـــد، و یا در آخر نمـــی تواننـــد به حس رضایـت دست پیدا کنـــند. همـسـرانـی که از خود مطمئن هستــنــد، می تواننـــد به راحــتـی با ایـن مسئله کنار بیـــایند، و اصلـــا تصور نمـــی کنــنـد که حتـمـــا یک مشکل خاصی باید وجود داشـتـــه باشـــد، بلــکــه طرفی که خسـتـــه ات و یا حال مناســـبـــی ندارد به راحـتی به فرد مقـــابل می گوید: “من خستــه هســتم و امــشـب نمـی توانــم؛ تو راحـت باش و کار خودت را انــجـــام بده.”

گاهی “رابطه جنـــسی ویژهـــ” داشته باشیـــد
در سالــگردهــای که داریـد یک روز را نیـــز بایــد اختـصاص دهیـد به “سـالــگرد رابـــطـــه جنــسی.” الـــبتــه لازم نیــست ایـــن کار را فقط به همین یک روز محــدود کنیـــد؛ اگـر بتوانــیــد در طول سال چند روز دیـــگر را نیــز به همین منوال طی کنید، کار فوق العاده انــجــام داده و به زنـدگی مشـتـرکـتــان کمک بی حد و حصری نموده اید. برخی خانواده ها از روی تبــنـلـــی و یا هر چیز دیـــگـــر ترجـیح می دهنــد چنـیـــن نوع معـــاشـقــه ای را از زندگی خود حذف کننـد.

پوشیدن یک لبـاس خواب جدید به جای پیجـامــه های کهـــنه و نخ نما آنقدر ها هم که فکـــر می کنـیــد، مشـــکــل نیست. به همســـر خود بگوییـد که هنوز هم به ایـــن موارد اهمــیت می دهـید. همانطور که می دانیــد تغیـیــر ذائقه یک اصول کلـیـــدی در موفقیت زنــدگـــی مشترک به شمــار می رود. یکی از تحقـیـقات اخــیر گویای ایــن مطـلب اســـت که حس رضایــت جنسی نشـــات گرفـتـــه از پر حرارت بودن طرفین در نظر دیگــری است. یک فضـــای رمــانــتـیک ایــجــاد کنــیـــد، و شور و هیجان لازم را به وجود آورید. بر روی ملـافـه های نو بخوابـــید (یا در خانـــه یا در هتــل)، موقعیت های جدید را امتـحـان کنـــیــد، و هر کار دیـگری که لازم اسـت تا شمـــا را از نظــر ذهـنی و جســـمـــی تحـریک کند، انــجام دهیـد تا احـساس کنـــید به وجود هم معـتـاد هستــیـد.

اگـــر می خواهیـد تا هورمون های شوهر خود تا آخرین حد ممــکن ترشـح شود یک قرار غیر منــتــظـره برای او تعیـین کنــیـــد و کارهـای جدید را امتـــحـان کنیــد. “امیـ” 30 ساله از “سـانتـا برمـا” که به تازگـی زنــدگی مشـــتـــرک خود را شروع کرده ایــن چنین می گوید: “زمـــانــی که احســـاس می کنـم به اظـهار عشــق و علاقـه نیـــاز دارم یک ادرس ایــنترنتـــی جدیـــد برای خودم درســـت می کنـم و نام آنـــرا چیـــزی می گذارم که برای همــسرم آشنـا باشــد و آنرا پاک نکنـــد. در ایـــن نامه فقــط محل و ساعت را ذکــر می کنــم. زمـــانـــی که او در محـل مورد نظر حاضــر شد او را به جای دیـگری می برم تا باز هم در شک و تردیــد باقـی بمانــد. او می گوید زمـــانــی که من این کار ها را انــجـــام میدهـم همسرم دیوانـــه و شیــفته من می شود.”

حرکـات نهـایی در رابـطه جنســـی
4 کلـــمه: ارتبـــاط چشمـــی در اوج لذت “این لحــظه آنـــقـدر بی نظیــر اسـت که اگر بتوانـید آنرا با شریـــک زنـــدگـیـــتـــان تقــســـیم کنـیـد، صمیــمیت موجود بیـــن شمـا دو نفـــر دو چنــدان خواهد شد. الــبتـــه شواهد گویای این مطـــلــب هستــنـــد که حتــی زوج هایی که در روابـــط طولانـــی مدت هستـــنــد باز هم نمی تواند این حرکت را به درســـتـی انجــام دهنــد. “کریســـتی” 31 سالـه ساکن “نـیو جرســـی” معـتقــد اســـت که باز نگــه داشـتن چشم ها در طول برقـــراری رابـــطه جنـســی شما را شهوت انـــگـــیز تر نشــان می دهــد. او می گوید: “مـــن زمـــانی که متوجه می شوم همـسـرم در حال نگاه کردن به من است، احسـاس آرامـــش پیــدا می کنــم و فکر می کنـــم به اندازه کافی جذاب هســتــم. ایـن امــر سبب می شود که با روی بازتـــری از او اسـتقبـــال کنم.”

باید بدانـــیـــد هر چیـــز جای خود دارد
یکـــی دیـگر از مشکــلات، تغـــیـیــر مســـیـر اسـت. باید بدانــیـــد چطور می توانـــیــد از مبحث پرداخت صورتحـــسـاب ها و قبوض بیرون بیــایــیـد و به مسائل جنــسی بپـــردازیــد. زوج های موفق راهـــهـای بی شمـاری را برای فراموش کردن روزمرگی های زندگـــی می دانــنــد. چگونه؟ به عنوان مثــال آنـها به طور مخـــتصر و مفـــیـد به هم می گوینــد “بــیــا با هم معــاشـــقـه کنــیم”، ممکـن اســـت شوهرتـان پس از اینـکــه بچـه ها به خواب رفـتنـد بر روی مبـــل راحتـی دراز کشیده باشـد و شمــا را هم دعوت کنـــد تا در کنــار او بنـــشــیــند، یا شمـا شروع به نوازش کردن او کنید، یا خیلـــی راحـــت بگوییــد: امشب تلویزیون برنــامــه جالبی نداره، چطوری وقتــمان را بگـذرانـــیــم؟”

با هم بازی و شوخی کنــید
مطـمئنا در مواقــع ضروری زوج های موفق کامـــلـــا جدی ظاهـــر می شوند، اما خنده و شوخی گاه گاهی ضرورت پیــدا می کند. این شوخی ها می تواننـد پیش زمـــینـه خوبی برای شروع معــاشقه محسوب شوند. دکتر “تنیســا” معـتقـد اسـت که با هم خنـدیدن میتوانـــد نشـــانه خوبی از صمــیــمـــیــت باشـد، این امــر نشــان می دهد که شما دو نفر به راحـتـــی می توانید با هم ارتبـــاط برقـرا کنیـد و یکــدیـگر را درک می کنـیــد.

در حقــیقت یکــی دیــگـــر از راههـــای نمـــایـــش ناز و عشوه همیــن مسخـــره بازی ها و شوخی هاســـت. “امـــیــلــیا” 31 سالـه به همـــراه همـسرش “جــف” 32 ساله، ساکن نیویورک از ردو بدل کردن کارت های تبریـــک واقـعا لذت می برند. امــیـــلی می گوید: “هـر دوی ما احســـاسـاتی هستـــیم. اولین بار جف در روز ولنـتایـن برای من یک کارت بسـیار بزرگ همراه با گل های سرخ خریـداری کرد. از آن پس ما همیـشه یگــدیــگر را با کارت های عجـیـب و غریب سوپرایز می کنیـم.”

رابطـه جنــســی هیچ گاه راه گشای تمــام مشــکـلـات نیـــســت. همــه چیز سکس نیـست اما زمانی که نتوانـیـد با موفقیت از پس آن برایــیـــد مشــکــلاتــی در سایـر زمیــنـــه های زنـــدگـــی برایـتـــان ایـجاد می شود که حل آنـــهـا بدون رنــج و مشقت نخواهـد بود. زوج هایـــی که از نظر جنسی به هم وابـسته هستنـد با هم مهــربانـتر برخورد می کننــد، به آســانی از اشـتبـــاهـــات یکـــدیگر می گذرنـد، رمانـــتیک تر هســـتـنــد، کمـتـــر تنــها و ناراحت می مانند، و درگیری چندانی با هم ندارنـــد. این اتـصـال میــتوانــد برای همیـــشـه آنـهــا را با موفقـــیـــت و خوشبـخــتـــی کامــل در کنار هم متـصـل نگه دارد. آنـــقـــدر بی نظـیـر است که اگــر آنـــرا با شریـک زندگی خود تقـســیـــم کنیـــد، صمیمیت موجود بین شما دو نفر دو چندان خواهـد شد.

رابطه جنسی با مهارت های سکسی و برنامه ریزی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.