با دروغ گفتن به همسر رابطه جنسی تان خراب می شود

همسران دروغگو بیشتر باعث می شوند که روابط زناشویی را خراب تر و هر روز موجب اخلاف در بین زوجین می شود بیشتر مردان یا زنان به همسرانشان دروغ گفته وقتی دروغ گشان معلوم می شود باعث می شود از هم دلگیر شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر با دروغ گفتن به همسر رابطه جنسی تان خراب می شود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یــکی از عواملـی که باعـــث از بین رفــتن اعــتماد در افـــراد می شود، دروغگویی است. افرادی که به این کار عادت کرده انـد به مرور زمــان اعـتــبــار خود را نزد دیگـران از دست خواهـــنــد داد. در زنـدگـــی زنــاشویی دروغگویی باعــث اختــلافــات شديد بیــن همـــسران خواهــد شد. در ایــن گفتگو دکـــتـر خدایـی عضو هیات علــمی دانـــشگـــاه علوم بهــزیـــســتـی و توانبــخشـــی توضیـــح می دهد که با همسر دروغگو بایـد چگونه رفـتار کنیم؟

تحلیل روانی دروغ گفتن چیـست؟

– دروغگویی از مسائلی است که در همـــه ادیان نسبــت به آن واکــنــش منـــفی نشان داده شده و به همیــن دلـــیل می گویند دروغگو دشمن خداسـت، امـا متـــاسـفـانه افـرادی به مرور زمان به این کار عادت می کننــد و کم کم ایـن مساله در روابـط اجتـــمــاعی، فردی، خانوادگـی و شغلـــی شان اثــر منـــفــی خواهد گذاشــت. دروغگویی نه تنهـــا کار ناپسنـدی است، بلــکه به مرور زمان اعتبـــار فرد را نزد دیـــگران از بین می برد. وقتـی فردی که به ایــن کار عادت کرده، وارد زنـدگی زناشویی می شود مشـکـــلــاتـش دو چنـــدان خواهـــد شد.

دروغ گفتـن همـیـــشـــه به ایـن معـــنـــا نیـــست که فرد عمــدا می خواهـــد به دیگری آســـیـب برسانــد امـــا ممـکـن اسـت نتیجه نامـــطـــلوب حاصل دروغگویی او باشـــد. بعــضـی افـــراد دروغ می گویند چون می خواهــنـــد خودشان را ثابـت کننـد. در واقـع دروغ گفــتـن برای آنــهـــا نوعی رفـــتــار دفـــاعی اسـت، برای مثال کودک طی مراحـــل رشـد متوجه می شود دروغ می تواند او را از بسـیـاری از عصـبـانیــت ها و تنـبیــه های پدر و مادر یا اطرافیــان حفـــظ کند. به عبـارتـی دروغ راهی اســـت که فرد می تواند نظـــر مثـبـــت اطـرافیــان را به دسـت بیـاورد و عمـل ناشایـست و بد خود را پنــهـــان کند.

چه افـرادی بیــشــتـــر دروغ می گوینـد؟

– افـــرادی که ضداجتــمـــاعی هســتـنـد چون دوست ندارند قانونی در زندگــی شان باشد و کسانی که احســـاس حقـارت می کنند چون نمـــی خواهند دیگــران از ضعـــف های آنهـــا آگـــاه شوند.

چرا برخـــی افراد بر این باور هســـتند که دروغشان مصلحـــتی است و مشـکلی ندارد؟

– افـــراد پشت ایـــن حرف پنـــهان می شوند چون می خواهنـد احـــساس بد کمتــری را بعد دروغ گفـــتــن تجـربه کنـــنـــد. متــاسفــانــه دروغ های مصــلـحــتـی همـیـشه بدتــرین نوع دروغ ها هسـتــنــد و خیــلی از افــرادی که به دروغ عادت می کنـــنـــد، اسـم ایــن کارشـــان را مصــلـحـــت می گذارنـد.

اصـلا مگر دروغ مصلحتی هم می شود؟

– نه، نمــی شود و افرادی که به بلوغ کامـــل فکــری و شخصـیـتـی نرســیده انـد از این بهانه بیشـــتر اســتفاده می کنند، در صورتـــی که متوجه نیــســتنــد اگــر ایـــن کار را انـــجـام دهنـد به مرور زمـان دیـگـران حتـــی حرفه ای راسـت آنـــهـــا را هم نمی پذیرنـد.

همسـر دروغگو چه تاثـیری بر رابــطـــه زنــاشویی می گذارد؟

– متاســفانـه هیچ چیـــز بدتر از ایــن نیــســت که نتوانــیم به همــســـرمــان که نزدیــکـتـــریـن فرد در زندگی مان است، اطـــمـینان کنیم. مسـلــما زنـدگـی کردن با همسر دروغگو اصــلـــا خوشاینـد نیـســت. ممـــکن اســت بار اول و دوم که او دروغ می گوید و شما متوجه می شوید، چنــدان عکـــس الـــعـــمل خاصی نشـان ندهیـــد امــا بعد از مدتی، کم کم نسبت به او بی اعتـــمــاد می شوید یا گاهـی با او به تندی و با عصبـانــیــت برخورد می کنید. بســـیــاری از خانـــم ها نمی توانـنـد متوجه شوند چرا همسرشــان به آنـــها دروغ می گوید، در حالی که آنـهـــا با صداقت و درســـتـــی تمام رفـــتـــار می کنــنـــد و تمام زنـدگـــی شان را وقف خانواده کرده انــد یا برعکـس.

درسـت اســت که گاهـــی خود همـــسر با رفـتارهــایـش باعــث دروغگویی طرف مقـــابلـــش می شود؟

– بلـــه، این مورد یکی از موارد مهـمـی است که باعــث ترغیب دروغگویی بیــشتر در فرد می شود، برای مثـــال وقتــی مردی با دوستش به تفـــریـح می رود و هنــگـــام بازگــشـــت به خانـه و تعـــریـف ماجـرا برای همـسرش مورد مواخذه قرار می گیـرد، طبـــیعی اســـت که دفـــعـــه بعــد، قرار با دوستانش را به همـسـرش نخواهــد گفـــت و کم کم همـــین نگـفـتن ها باعث ایـجاد سوء تفـــاهم و عدم صداقـــت در زندگـــی می شود.

بنابرایــن نمــی توان گفت یک شوهر دروغگو نســـبت به احسـاسات همـسـرش بی اعــتـناست. درحـقـیـــقـــت ممکــن است او به دلـــیـل بعـضــی رفتارهــای همــسـرش به یک فرد دروغگو تبدیـل شده باشـــد.

به این ترتـــیب دروغ گفــتن برای همـســـران راهــی می شود برای حفظ شخـصیت، ایجاد آرامش و دوستی در خانواده. برای مثال فرد می تواند ایـــن گونه با خود فکر کند که من ترجیــح می دهم دربــاره کارهـــایــم دروغ بگویم تا اینــکه بخواهـم کاری را که دوست دارم، کنـار بگـــذارم.

راه حلــتـان برای این مشـکـــل چیــست؟

– بهـترین راه حل برای اینـکـه همــســرتان دیـــگــر دروغ نگوید ایـن اســت که شرایـطـــی را در خانه فراهم کنیــد که او دیـگر مجـــبور به دروغ گفتن نشود. اگر زن و شوهر بتوانـــنــد کمی یکـــدیگر را آزاد بگذارنــد و هر کدام به دیــگـری اجازه دهــنــد آن طور زندگی کند که دوست دارد، به مرور تبدیل به دو دوست می شوند و دیگـــر لزومی ندارد به همــدیگــر دروغ بگوینـد. به طور کلــی باید گفـت هر فرد به فضــایی برای نفس کشیدن نیــاز دارد و وقتــی این فضــا فراهـم شود، دروغ گفتن متوقف خواهد شد.

وقتی زنــی به شوهرش اعــتمـاد کامل دارد و مطـــمئن است که شوهر به او دروغ نمی گوید، مســلما رفــتار دیـگـــری خواهـــد داشــت و در مقابـــل مردی هم که احــســاس کند همـسـرش به او اطمـــینــان و اعتماد دارد، از هر کاری که آرامـش زنـــدگــی را به هم بزنــد، می پرهــیزد. تغـیـیر رفـتـار، زمـــان بر و سخت اسـت و مشاهده آثار ایـــن تغیـیر رفتـــارهــا نیز مدتـــی طول می کشـد. شما نمـی توانـیـــد یک شبه همـسر دروغگویتان را تغــییــر دهـــید.

برخـی بر این باور هستنــد که وقتی کسی دروغ می گوید نباید به روی او آورد، به خصوص در زندگـی زناشویی. شمـــا با ایــن موضوع موافـق هســـتید؟

– نه، موافـــق نیـســتـم. به نظرم اگـــر هرگز به روی فرد نیـاوریم در واقـــع به او اجــازه داده ایـم به رفــتارش ادامـه دهد و ما را با دروغ گفتـن هایـش بیشـــتــر بیازارد. من می گویم به روی او بیـــاوریـد امــا بجا و با رفتـــاری منـــطـقی و خارج از هر گونه دعوا و خشونت، مثـــلــا در یک فضـــای منــاسب که حال هر دوی تان خوب است به طور غیــر مستقــیــم به او بگوییـــد متوجه دروغش شده ایــد و سعی کنـــید ماجرا را هم خیــلی طولانـــی و کشدار نکـنــید چون اصلـــا به صلـــاح نیـــست.

ایـن اختــلــاف ها بیشتر اوایـــل زندگی به وجود می آید. این طور نیست؟

– ابتــدای زنـــدگـــی قرار اسـت دو نفــر که در دو خانواده و در فضای مختلـــف بزرگ شده اند زیـر یک سقف با یکـــدیــگـر زندگــی کننـــد و خیـلـــی طبـیـعـی اسـت مشـکـــلاتی به وجود بیایـــد، مثـــلـــا مرد نزد مادرش می رود و به همــسرش نمی گوید، امـــا یادمان باشــد بهتــر اسـت از همـان ابـتـدا سنـــگ های زندگــی مان را درســـت و با صداقـــت بچـــینـــیـــم تا آخر راه آنــچه که با هم ساختــه ایـم روی سرمان خراب نشود و در این راه هیچ چیــز بهـــتـر از صداقـت نیست.

اگر اعــتمـــاد مان را نسبت به همـسرمان از دست دادیـم، چه کنـیـــم؟

– اگـــر اعـتمـــادتـان را از دســت داده ایـد و احـساس می کنیـــد دیگـــر نمــی توانـید با دروغگویی همــســـرتان کنـــار بیـــاییـد، بهـــتـر اســـت دنـــبال راه حل برای مواجـــهــه با دروغگویی همســرتان باشـید. قطعــا با انـتـخـــاب راه حلی مناسب، نه تنــهـــا می توانــیــد رفتار درسـتـی داشتـه باشـــید، بلــکـه خواهیـــد دانـست چگونه احساســتان را مدیـریت و آنها را ابــراز کنـید. گفـــت و گو کردن یکی از راه حل هاســت. البتـه لازم اســـت خودتان را آمـــاده شنیـدن هر حقـــیــقــتــی بکــنــید.

ممـکـن اســت همســرتـــان مسـائلی به شمــا بگوید که غافــلــگــیــر شوید یا دوست نداشته باشـید آنـــها را بشنوید. البـتـه ممکن است بعــضــی از دلایـــلی که همــسرتان بیان می کند، شمـا را قانـــع کند. به طور کاملا روشن و صریح به او بگویید که حرف هایش را قبول دارید، امـــا دوست نداریـد حتی به خاطر آن دلایل هم دروغ بشـــنوید ولو اینــکه به قیـمـت ناراحتی بسیار شمـــا تمــام شود. بهتر است در انتهـــای صحـــبـــت تان، خط قرمزها وحدهــا را برای همدیـــگـــر مشخـص کنــیــد و به همـسرتـان بگویید جایـــز به دروغ گفتن نیـســـت و شمــا پس از این او را بابت دروغ هایــش نخواهــید بخـــشیــد.

داشتـن والـدين دروغگو چقـــدر در تربیت یک کودک دروغگو موثر خواهد بود؟

– بسـیار زیـــاد، کودکــی که شاهـد دروغگویی والدیـنــش نسبت به یکـــدیـگر اسـت، نه تنهـــا در آینده ایــن رفتار را با همســر خود خواهـــد داشـــت. بلـــکـــه به سخـــتـــی نیز به دیـــگران اعتـمـــاد خواهد کرد بنـــابـــراین والدیــن نقـش مهـمـی در پرورش یک فرد دروغگو در جامــعه دارنــد.

با دروغ گفتن به همسر رابطه جنسی تان خراب می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.