رابطه جنسی به دلیل پر کردن خلأها و ترس از تنهایی

ذتبطه جنسی بین دختر و پسر باید اصولی و تدارکی برای ازدواج باشد نه برای فرار از تنهایی و یا سرگرم شدن برخی از افراد از تنهایی می ترسند و به دنبال رابطه های ناسالم جنسی می باشند و این کار بسیار اشتباه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی به دلیل پر کردن خلأها و ترس از تنهایی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : روابـــط زنـاشویی-نامزدی ها و آشــنایی های بی سرانجــام زیـــادی هســـتنــد که بایــد در همان روزهـای اولیـه به پایــان برسند امــا دو طرف آنــقـدر بیـرون آمـــدن از این رابطه را سخـــت می بیـنند که آن را ادامـــه داده و به مرحله ازدواج می رسانـند.در واقـــع گاهــی بیـرون آمـــدن از روابـط عاطفــی ناسالم به این سادگــی نیـست که ما متوجه نقــاط ضعف شویم و خیــلی منطـــقــی با هم خداحـافظی کنــیـم و به دنبال قسـمـــت خود برویم.امــا داشتن آگاهـی از ایـنــکه چرا نمــی توانیـد رابطـه را تمام کنید می تواند کمـــک بزرگـی برای برخورد منــطقـــی تر با این قضیـــه باشــد.

1- عذاب وجدان
عذاب وجدان و احـــسـاس گناه یکـی از رایـــج تریـن علـــت هایـی است که نمـــی گذارد افراد از رابطه ناســالــم بیرون بیــایــنـد. ممکـــن اســـت او همــه امـیـــدش را به ما بستـه باشـــد. در این صورت ترک کردن او و قطــع امـــیدش برایـــمـان کار بســیـار دردناکـــی خواهد بود.
این وضعــیت معمولا زمـانـــی به بدتــریـن حالت ممـــکن روی می دهـــد که شما گرفـتـــار محبوب وابـستـه شده باشـــید. به هر حال در ایــنـــجـــا مجبوریــم بین بد و بدتر انـتـــخــاب کنـــیم. بهتــریـــن کاری که می توانــیـد برای او بکـنــیـــد ایـن اســـت که با او ظالــمـــانه رفـــتــار کنـــید. مسـلـــمــا درصورتی که رابطـه ناسالم ادامـه پیـدا کنـــد هم خود ما و هم محبوبمان آســیــب بیشـــتـری می بینیم.

چه کار کنیـم تا در چنین تله ای گرفـــتار نشویم؟ تعهـــد زودهنـــگـــام و بی جا دلــیـــل اصلـی ایـجــاد چنــیــن وضعـــیتـــی اســت. اگر زودتر از هنگـــام و قبـل از ایجـــاد شنـــاخت کافـی به کسـی تعـــهـد بدهـــیـم، زمـانی که شنــاخـــت حاصـــل شد و فهمــیـــدیـــم که برای هم منــاسب نیـــسـتـیــم جداشدن به معـنــی بی تعهـدی و بی وفایی ما تلـــقـی می شود.

2- ترس از تنــهایی
اگر احــساس کنـیـم که غیـــر از ایـن هیــچ کس را نداریم و خودمان را بین این دو گزینه قرار دهیـم که یا بایـــد در ایـن رابطه بمــانم و تحـمل کنم یا در تنـهایی بمــیرم، دیگــر امـــکان خروج از رابـــطــه ناسالم و آسـیـب زا برایــمــان میســـر نیســـت. برای خروج از چنــیــن وضعــیتی دو راهکـار وجود دارد: اول ایـــنــکـه بدانیم تنـهایـــی غول نیست که از آن بتــرســـیـم. ما همواره ایــن توانایـی را داریـم که تنهـایـــی خودمـان را با چیــزها یا افـراد دیگر پر کنــیـــم؛ افـراد خانواده، دوستان، علایـق و سرگــرمــی ها و شاید یک رابـــطه بهـــتر از این، دوم ایـــنکـه به اصل فراوانـــی، اعــتـقـــاد داشتـه باشــیـم: افراد زیــادی وجود دارند که می توانـید با آنـهـــا خوشبخت شوید.

3- احساسـات
گاهـــی آن قدر شیـفـته طرف مقـــابـلـمان هســـتـیــم که احـساسات و هیــجانـــات شدیــد نمــی گذارد اصلا فکـر جداشدن از او را بکــنیم. حتــی با اینــکــه می دانــیــم ایــن رابــطه درست نیـســـت و می تواند به ضرر هر دوی ما تمـام شود. علاوه بر ایـن، احســـاســـات شدید یا همــان «عشــق کور» در رابطــه باعث می شود ما اصلـا نتوانـــیم نقـــاط ضعـف رابـطـه را ببینیـــم که بخواهیم از او جدا شویم.

اگــر احــساس می کنـــید در این تله گیر افـــتـاده ایـــد بهـتـر اســت مدتـــی از طرف مقابـل فاصله بگـــیرید تا این دوری کمـــی از طغیــان احــســاســات بکاهــد و چشمتـان باز شود. همـچـنـــیـن می توان از اطــرافیان کمک گرفت که داخل رابـطـــه نیـســـتنـــد و چشمشــان بازتــر از ماســـت.

4- ویژگـی های خاص
اگــر طرف مقـــابــل ما ویژگــی خاص و بســـیار مطــلوبی داشتـه باشد که نتوانیــم از آن بگــذریـــم، از رابطــه با او هم نمـــی توانیــم صرف نظـــر کنـیــم. مثـلــا اگــر ما همــیــشــه آرزو داشـته ایـــم که با یک سوپراســتـار سیـنما ازدواج کنیـم و حالا هم در رابـــطه ای ناسالـم با یک سوپراستار قرار داریــم، مسلما صرف نظر کردن از ایـن رابـطـــه برایمــان کار دشواری است. در اینــجا توصیــه می کنیـــم یک برآورد از رابـطـه تان داشتـه باشـید: آیا رابــطـــه داشــتــن با یک آدم خاص برایــتان مهم تر اســت یا یک عمــر خوشبخت شدن؟!
5- رابـطه ناســالــم با والدین
یکــی از نظریات در حوزه عشق و رابطــه عاطــفی می گوید اگر فرد از کودکـی با والد جنس مخالـفش رابطــه ای مشــکـل دار داشتــه باشد که حل نشــده است، شریکـی را برای رابــطه عاطفی انتخـاب می کند که او هم ماننـــد والـدش همـــان مشکـــل را داشتـــه باشــد تا بتواند شرایط گذشـــتــه را در این رابـــطه بازسازی کرده و ایــن بار تمـام تلـاش خود را برای جبران و اصـلـاح آن انجام دهـــد و مشکل را برطرف کند، اتــفاقـی که هرگز رخ نمی دهـــد. متـــاسـفانـــه پی بردن به این حالـت به این سادگـی نیـــســـت. اما با تعمـــق و توجه کافــی می توان از بروز آن تا حد زیـــادی جلوگیری کرد.

شخـــصــیت بعضــی از ما طوری اسـت که همــیـــشـــه دوست داریـم به کسی کمک کنیم و مثـــل رابین هود نجات دهــنـده دیـــگران باشـیــم. این افراد معــمولا جذب کســانی می وشند که مشــکــلـات زیـــادی دارنـــد و محتاج کمــک هســتـــند و از ایـــن طریق تبدیل به یک مددکــار اجـتمــاعی می شوند که نه تنهـــا نمـــی توانـــد رابــطه عاطفی درسـتـــی داشته باشـد، بلـکــه در این میـــان خودش را هم کم کم نابود می کنــد

6- رابـیـن هودبازی
شخـــصـیـت بعضــی از ما طوری اســـت که همیشه دوست داریـم به کســـی کمک کنیم و مثـــل رابـیــن هود نجــات دهـنده دیــگـران باشـیم. ایـــن افـراد معمولا جذب کسانـــی می وشنــد که در بدبخــتــی به سر می برند، مشکلــات زیـادی دارنــد و محــتـــاج کمـک هســـتند و از این طریـــق تبـــدیـــل به یک مددکار اجتـمــاعی می شوند که نه تنها نمــی تواند رابـــطــه عاطفـــی درستــی داشـــتــه باشــد، بلکــه در ایـــن میـان خودش را هم کم کم نابود می کند.

بایــد دانـست که ما یا شریـک عاطـــفی کســـی هســتیم یا مددکار او، بهـــتر است حد و مرز این دو نقـــش مشخـص باشــد و باهــم ادغام نشود. البــتـــه در هر رابـــطه عاطفی، طرفـین به هم کمـــک می کننـــد و باعـــث رشد و کمـال هم می شوند، امـا در حالــت رابیـــن هود بازی، فقـط یکــی از طرفـیـن آن هم به طور افــراطـــی نقــش کمــک کنـــنـــده دارد. اگر شمـــا هم، چنین اسـتـعـــدادی داریــد بهتـر اســـت حس کمــک رسانی خود را در جای دیــگــری غیـر از رابطـه عاطفی به کار بنـدیـــد.

7- خود کم بیــنـی
خود کم بیـن ها خودشـان را آن قدر پایین و بی ارزش می دانـنـد که معتقدنــد سزاوار چنین رابطه ناســالـــمـی هســـتـــنــد و ارزش بیـــش از ایـــن را ندارنـــد. بنــابرایـن هر بلـــایـی هم که سرشــان بیـــایــد رابـــطـه را ترک نمـــی کنــنـد. پایان رابـطــه مشـکـل دار این افــراد – اگر پایـــانی در کار باشد – تقـــریـــبا همیشـه از سوی طرف مقابل است.

افراد خود کم بیـــن غالـــبـــا دچـــار اخــتلــال وابــســـتـگـــی هم هســتند. خودکم بین ها اگـر در یک رابـــطه سالم قرار بگـیرنـد دچــار احـســاس عذاب وجدان و ناآرامی می شوند. اگـر کم و بیش در خود چنیـن احــساســی دارید بهتـر است قبــل از شروع هر رابطـه ای مشـــکـــل را با کمـــک متـــخـــصــص حل کنـیـــد و با اعـــتمـــاد به نفس وارد یک رابطـه سالم شوید.

8- پر کردن خلـــأهـا
مسـلــما ما برای بیـرون آمــدن از رابــطـه ای که خلأــهای شخصیتی یا نواقص زنـدگــی ما توسط آن برطـــرف می شود تلاشــی نمــی کنیـــم، حتـی اگر در ایـــن رابــطه عیب هایی هم ببـــیـنیم. فرض کنـیـد من یک آدم خجالـتـی و بســـیار کمـرو هستـم. اگـــر رابــطـــه ناسالـم من با کسی باشد که بســـیـار اجتـمـــاعی و قدرتـــمــند اسـت و من بسیـــاری از نیــازها و امـروز زندگــی ام را از طریـــق او تامــیــن می کنم، بیرون آمدن از این رابطــه برایم سخـت می شود چون در این صورت بازهـــم مجـبور خواهم بود با ایــن نقـطــه ضعف خودم رو به رو شوم.

امــا راه حل منـاســب تر ایــن اســـت که یک بار برای همــیــشـــه با ایــن نقـص مواجــه شوم، آن را برطـــرف کنـــم و بعـــد به منــظور ایـجـاد یک ارتــبـــاط خوب – نه برای جبران کمبودها – وارد رابطه شوم.

9- ترس از خطـرات احـتــمالی
بعضـــی اوقات نه تنـــهــا رابطـــه با فرد مقابل برای ما آسـیـب زاسـت، بلکـه جداشدن از او هم می تواند خطرآفرین باشــد. مثـلا جداشدن از یک فرد شکـاک که همواره فکر می کند دیــگـران به دنــبال آســـیـــب زدن یا خیـانت به او هســتنـــد در بعـــضـی موارد می تواند خطــرهــایـی را در پی داشـته باشد، چون او ممـکــن اسـت به فکر انـــتـقــام بیــفـتد.

همـــچـنین کسی که به قول خودش به شدت شیفــتــه ماسـت ممکـن است تهـــدیـدمان کند که اگــر از او جدا شویم سر ما یا حتی سر خودش بلایـــی می آورد. بنابـراین بایـــد با احـتیـاط دست به عمل زد. با این حال این به آن معـنــا نیست که شما مجـــازیــد همچـــنـان به رابطـــه ناســـالـم با چنــین فردی ادامـــه دهــیـــد.

10- احساس مسوولیت بی جا
گاهـی پیـــش می آیــد که در یک رابـــطـــه خودتـــان را مسوول مشــکــلــات طرف مقــابل می دانـیــد. مثــلا با خود می گوییــد اگـر او عصبی اســـت به خاطر بلـــایـــی است که من سرش آورده ام. در این مورد توجه به ایـن نکتـه ضروری است که شخصیــت افـــراد یک شبه شکل نمی گیـــرد، بلکــه این تمـــام رویدادهـا و تجــربـیات زنـــدگـی او از همان روز اول زنـدگـی تا همـــین امـــروز است که شخـصـــیت او را می سازد.
شایـد شمـــا درظهور مشـــکلـــی در فرد نقش انــدکـی داشــتـه باشـید، اما مطـــمئنا در ایــجـاد آن نقش خاصـــی نداشـــتـــه اید. بنابراین به جای ایـن که خودتان را به گنـاه دیگـــران بسوزانـــیـد بهـتـر است بســاطتان را جمـع کنــید و از روابط مشــکــل دار بیـرون بیایـید تا از آسیــب های آن در امــان بمـانـــیـد.

در همـه ایـــن موارد، ما به صورت ناخودآگاه سعی می کنــیـم خودمان را گول بزنـــیـم و واقـعــیت را طور دیگـــری برای خودمان توجیه می کنــیـم، نقاط ضعـــف را نادیـده می گیــریــم و اصــرار داریـــم همـــه چیـز را – به خودمان و دیــگران – خوب جلوه دهـــیم. بنابــراین کمـک گرفـتـن از شخص سومی که خارج از رابـطه قرار دارد و از قضـــاوت درستی برخوردار اسـت می توانــد کمـــک بزرگــی برایمـــان باشـــد.

رابطه جنسی به دلیل پر کردن خلأها و ترس از تنهایی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.