رابطه جنسی داماد و مادرزن و قتل پدر زن توسط داماد

داماد و مادرزنی که با هم رابطه جنسی و عاشقنه ای داشتند منجر به قتل شوهر و پدر زن داماد عاشق پیشه شد زن و مردی که سال ها با هم اختلاف داشتند مادر زن با داماد خود رابطه جنسی بر قرار نموده و نقش قتل شوهرش را با دامادش کشیده و عملی نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی داماد و مادرزن و قتل پدر زن توسط داماد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کشــف جسد مردی ۴۰ سالـــه در جاده آتشــگاه کرج در دســـتور کار کارآگاهـــان پلیـس جنــایـــی اســـتان الـبـرز قرار گرفـت و تحـــقـــیقـات برای کشـــف راز قتل مرد آغاز شد.

قتل مرد در کرج

نخــستـــیــن تحــقـیــقـــات نشان می‌ـــداد جسـد متعلق به مردی میـــانـــسال اســت که نیـــمـی از بدنـش با اســـید سوخته و به قتل رسـیده اسـت.

با توجه به ایـــنــکه در زمــان کشـف جسد هیــچ گونه مدارک هویتـی همراهش نبودتحقـــیقـات برای شناســـایـی مقتول آغـاز شد. در ادامــه مشــخـــص شد چنــد روز قبل زنــی به کلـانتـری رفته و از ناپدید شدن شوهرش خبر داده اســـت.

پس از دعوت از ایـن خانواده آنــها بلـافـاصـلـه هویت مقتول را شناســـایی کردنـــد. بدین ترتیب همــسر، پســر و دختر مقــتول خواهان رسیدگـــی به پرونده و دسـتـــگــیــری عامـلان جنایـت شدنـد.

در بررسـیـــ‌ـــهای بیـشتر مشـــخص شد تلـــفن همـــراه مقتول آخرین بار در خانـــهـ‌ـاش فعـــال بوده است.بنـــابــرایـــن مأموران به تحقیقـــات غیــرمـحسوس از محل سکونت مقـــتول پرداخته و دریــافتـــنـــد رابـــطه مقــتولبا همـسرش خوب نبوده و زن میــانسال چند ماه قبل حتــی چنـد روزی خانه را به حالـــت قهـر ترک کرده بوده است. در ادامه مشـخــص شد زن میـــانـســال در ایـن مدت بدون اطـلـاع دختـرش همـــراه دامـاد خود به شمال کشور رفـــته بود.


کشــف راز قتـــل مرد

با توجه به اطلاعـــات به‌دســت آمده با همــاهـــنـگـی قضایی بازجویی از خانواده مقـتول آغــاز شدامـا همه اعـضــای خانواده منـــکـــر هرگونه اطلاع از قتل شدنـــد. امـــا تنـــاقــضـات بسـیــاری در اظـــهارات آنهــا وجود داشـت.
اعــترافــات دختـــر مقتول

در ادامـه تحــقـیقـات سرانجام دخــتــر مقتول لب به اعتـراف گشود و به کارآگاهان گفت: پدر و مادرم با هم اخــتـــلـاف داشتــنـــد. شوهرم نیز همیشه از مادرم طرفداری می‌کـردتا ایـنکـــه یک روز مادرم گفــت دیـگر نمی‌ـــتوانـــد پدرم را تحـــمـــل کنـــد و با همدسـتــی شوهرم نقـشــه قتـــل پدر را طراحـی کردنـد.آنهــا مقـدار زیـادی قرص خواب و اســید خریدند . اواخـر دی بود ساعــت حدود ۱۰ شب قرص‌ـها را داخــل آب میوه ریخــتـــه و به پدرم دادنـــدبعد از اینـــکـه خوابیـد شوهرم او را سوار بر خودرو کرده و از خانه بیرون رفــتبعد از یکسـاعـت برگــشــت و گفــت کار را تمـــام کرده و برای ایـــنکه کسی شک نکـــنـــدفـردای آن روز ناپدیـــد شدن او را اعـلام کردنـــد.

با توجه به اعـــتـرافات دختر مقــتول همسـر و داماد وی بازداشت شدنـــد و در بازجوییـــ‌ــها به همدســتـی در قتـل مرد میــانـســـال اعــتراف کردنـــد.با توجه به اعترافـات متهـمــان با حضور بازپـــرس پرونده بازسازی صحـنـــه قتـــل انــجـــام شدو در پایان متهـــمان به اتهام مشــارکت در قتــل عمـدی با قرار بازداشــت موقت روانـــه زندان شدنـــد.

سرهـــنـگ اکــرم حسین‌زاده، رئیس امور رسانه معـاونت اجــتمــاعــی اســتان البــرز دربــاره این پرونده گفـــت:پرونده‌ــهای مشـابه زیـــادی داشــتـــیـم که در آن مردان قربــانـــی دسیسه‌هایهمـســـرانــ‌ـشـان شدهــ‌ـــاند و به خاطـــر یک مثـــلث عشـقـی به قتل رسـیدهـ‌انـد.

رابطه جنسی داماد و مادرزن و قتل پدر زن توسط داماد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.