رابطه جنسی در شبکه جم و انحراف بازیگران زن ایرانی

بازیگران زن ایرانیکه به میل خود به شبکه جم رفته و در آنجا به فعالیت پرداختند این بازیگران زن نمی دانستند که از طرف مسئول این شبکه مورد تجاوز و ازار جنسی خواهند گرفت کشف حجاب بازیگران زن ایرانی یکی از این موارد بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی در شبکه جم و انحراف بازیگران زن ایرانی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پشــت پرده شبکــه جم

به گزارش مجله خبری دانستن ک پشــت پرده شبکـه جم , تصـاویری که آرش سجادی حســینــی در مسـتنـد «دوربرگردان» از فعـــالیت شبکه «جم» به تصویر کشــیـده اسـت، به قول خودش یک مرصـاد فرهنــگـــی بوده؛
روایـــتـــی مخفـیـــانـــه از زندگی رقتـ‌ــبار هنــرمندانـــی که با وعده پول و شهرت به «جم» پیوستهـــ‌انـــد.
در آســـتـــانـــه رونمـــایی از ایـن مستنـــد که محـصول بسـیــج صدا و سیــما اســت، سجادی حسینی در گفــت و گو با «جوان» دربـــاره مستنـــدش توضیـحات بیشــتــری داده اســـت.

خیلــی دیر سراغ موضوع «جم» نرفـــتـهـــ‌ــایـــد؟

این مستـنـد یکـــ‌سال اســـت که آمـاده رونمــایــی است، ولی بنا به مصالحــی تا امـروز رونمـایـــی نشده اسـت.
«جم» امروز که بیــ‌ــاعتــبار شده اســـت را نمــی‌ـشود با «جم» پارسـال که ایــن مستــند ساخته شد
مقایـــســه کرد. آن زمــان در ترکیــه کودتـــای نافرجـــامـی شده بود و ما نگـران کسانـی بودیــم که هر چنـد
انسـان‌ـهـای موجهی نبودند و با یک رســـانـه معـانـــد همـــکــاری داشـــتـــند، اما باز هم ایـــرانی بودنـــد و زمــانــی در ایـران جزو همکــاران ما بودند.
در این مستـنـد سراغ زنــدگی آنــهــا در ترکیه و همـــکـــاری‌شان با جم و چگونگــی زندگـیشـــان رفتیم.

یعـنـی در روزهـــای کودتا برای اینکـه بدانــید چه بر سر هنـرمندان همکــار با «جم» آمده، به ترکــیه رفتـــید؟

بلـه، آنــهـا رفـــتــه بودنـــد که از شرایـــط بد مالی و بیـ‌پولی نجـــات پیدا کننــد و از گرفــتاریـ‌ـهایی
که دچارش بودنــد دور شوند و در آن شرایـــط معـلوم نبود چه بر سرشان خواهد آمد.


بازیگران مهـــاجرت کرده به جم

در آن روزهـای کودتــا رفــتـن به ترکـــیــه ریسـک بزرگـــی محسوب می‌شد، میـــ‌شود گفــت خطـر کردیـــد!

به هر حال سفـر به کشوری که آن زمان درگـیــر کودتـــا بود و هنوز هم با وجود گذشت بیـش از یک‌ـسال،
شرایط ویژه در ایــن کشور حکـمفرماســت کاری مخــاطـــرهــ‌ـــآمیــز بود. طبق ایـن شرایــط ویژه
میــ‌ـتوانــنــد هر کس را بدون دلـــیـــل تا سه‌ـــمـــاه بازداشت کنـنـــد بدون اینـکــه از محـــل نگــهـداری وی
کسـی با خبر شود و تازه میـ‌ـتوانند مدت بازداشت وی را بیـــش از سهـــ‌ماه نیز تمـــدیــد کنـــند.
در آن شرایط فیــلـــمســازی به عنوان یک خارجی به ایــن کشور رفـــتهــ‌اســت و قصـــد ساخت مسـتــنـــد دارد، شرایــط واقـعاً حساس بود.

فکـر نمـیـــ‌کـنـیــد اگـر در آن شرایط دولت ترکــیه به فعالــیـــت‌ــتان حســاس میـ‌ـشــد، امـــکـــان بازداشتـــ‌ـتان هم وجود داشـــت؟!

بلـــه، دقـــیــقاً، خیلـی سخــت می‌ـــشــد در آن شرایـــط ثابـت کرد که برای ساخـــت مستنــد دربـــاره یک
موضوع دیـــگر به آن کشور رفته‌ایم! احتمــالـاً هم در صورت بازداشت چندیــن روز طول
میـــ‌ــکشـــیـــد تا قانـــع شوند که اصلـــاً موضوع سفر و تولیــد مستــند، کودتا نبوده است.

در روزهـای کودتــای ترکیه، اولیـــن برخوردتـــان با «جم» و کارمنـــدانــش چطور پیـش آمد؟

واقــعـیـتـش ایـــن است که من «جم» را خیـــلـــی خوب می‌ــشـناخـــتـم. دلــیـلش هم این اســـت که
یکی از اولین نفـــراتــی بودم که برای همـــکاری با من صحـــبــت کردند و پیـــشـــنهــاد ساخت
یک سریال به من دادنــد، ولی به محـض ایـــنکـه فهـمـیدم چه شیـــادانی در آنجـا کار میـــ‌کنــند وچه شارلـاتـــانــ‌ـهـــایـــی هستـــنــد و می‌خواهنـــد چه موجی به راه بینــدازنــد به ایران بازگشـــتم.
مسـتــند پشت پرده شبـکـــه جم

پیشــنهاد همکـــاری با «جم» چه موقع به شمــا ارائه شد؟

تقریــباً چهـــار سال پیش بود و شش‌ـــمــاه بعـد از آن ملــاقــات بود که شبـکه جم شروع به
تبــلیغـات گسـتـرده برای جذب هنرمنـدان کرد و متـــأســفـانـــه خیلـــی‌ـــها را جذب کرد.

خب آن روز که برگـــشتیــد همیـــن موضوع را به دیـگــران هم میـــ‌گفتــیـــد!

در بازگشــت به ایـران دقـیقــاً شبیــه گنگ خواب دیده شده بودم، یعــنی چیـــزهایی که دیـــده بودم
را نمـــی‌ــدانـــستـــم چطور به بقیه بگویم که باور کنند با موجی که «جم» به راه خواهــد انداخت آنـهـایی که شنا بلـــنــد نیـستـنـد، غرق میــ‌شوند.

وقتــی دوباره به ترکــیــه رفــتید و با «جم» مواجـه شدیــد، چقدر تغـیـیـر کردهـــ‌ بود؟

در زمــان کودتا وقتی به «جم» رفــتم، شبـــکه‌ای با ۶۰۰ کارمنـــد بود که بیــشــتــرشـان را از طریــق آگهــی و ایـن جور مسائل جذب کرده بود.

در مسـتند با کارمند‌هـای «جم» مصـاحبه داشتیـــد؟

خیلی از آنهـــا در ایـن مستـــنـــد برای اولین‌بار درباره شرایط زنـــدگـیــ‌ـــشــان در ترکــیه و کار در «جم» صحــبـت میـــ‌ـکـــننـــد.

چطور راضی شدنـــد از شرایط کار برای «جم» صحـبت کننـد؟

به هر حال بســـیاری از ایـن افراد به خاطــر نبود مدیــریـت صحـیـح فرهنـگـــی در کشور که نتوانــستــه
اسـت شرایط را برای توزیـــع مناســـب و عادلانه کار برای هنرمـندان درجـــه ۲ و ۳ مهیا کند،
مجـبور شدنـد به تبـــلیـغات «جم» در ایــجـاد یک مدیـنـــه فاضلـــه اعتماد کنـنــد و از کشور بروند.

کسـانی که فکـــر میـــ‌ــکــردنــد با آزادیــ‌های ظاهری که در ترکـــیـــه وجود دارد به قبـلــه آمــالـــشان رسیدهــ‌انـــد،
ولی در همــان یکـی، دو هفـته اول متوجه اشـــتـبـــاهـــ‌ـــشان شده بودنــد. با این وجود مدیــریت
شبـــکه «جم» کاری کرده بود که آنهـــا هیــچ راه بازگشتـــی برای خودشـان متـــصور نشوند
و همــه پل‌ـــهـــای پشت سرشان را خراب شده ببــیننـد. برای همــین تلاش می‌کردند تا ظاهر را حفظ کنند و همـــه چیـــز را در ظاهـــر خوب جلوه دهـــند.


بازیـــگران ایرانـــی در شبکـه جم

چه چیـــز از شرایـــط کاری در «جم» بیـــشـــتـــر در نظــرتـان پر رنگ بود؟

می‌ـــشود گفـت «جم» نوعی بردهــ‌داری نوین ایـجـاد کرده بود. بردهـ‌ــای فرهنـگــی که حتی نمـیـ‌ـــشود
نام آن را اسـتـخـدام نامید چون بعـضاً تا شش‌ـــمـــاه هم حقوق آنهـــا را پرداخت نمـــیـــ‌ــکــردند
و در شرایـط رقتـ‌ـــبـــاری که ایجـــاد کرده بودند، هر گونه سوء‌استـفــادهــ‌ـای از آنـــها میـــ‌ـــکــردند.
افـراد وادار میـ‌ـــشــدنـد که تن به هر کاری بدهند و حتـــی برای ایــنکــه گشـــنـه نماننـــد مجـــبور میـ‌ـــشدنــد بروند ماهـیگـیــری کننـــد و با خوردن ماهـــی زنده بمــاننـــد.

گفــتـــه می‌شود فیـــلمبرداری به صورت مخـــفـــیانه بود، آیـــا منظور از مخفیـــانـــه همین گفـت و گو‌هاستــ‌؟!

بله، حرف‌هــایی که در ایـــن مســتـنــد گفــته‌ـاند را به هیــچ وجه در گفـتـ‌و‌گو‌های عادی نمـــی‌ـــزدند،
امــا وقتــی به آنــها نزدیــک شدیم و خبــری از دوربــیـــن و مصـاحبـه رسـمـی نبود، تازه درد دلـــشــان شروع میـــ‌شد و میــ‌ــنـــالـــیــدنــد.

افرادی که با آنهـا صحــبــت شده اســت، الان که متوجه تولید مستنــد شدهـ‌ــانـــد، واکــنــشـی نشـان نداده‌ــاند؟

از وقتـی تیزرهای مسـتند پخـش شده، شروع به واکــنش کردهـــ‌ـــانــد، از صبــح مداوم دارند
تمـــاس می‌ـــگـــیرنــد و میـــ‌ـگویند ماجرا چیست؟ چه چیـزی شده‌؟ و چه چیــزی قرار اسـت پخــش شود؟

چه جوابی به آنـــها دادهــ‌اید؟

گفتـــم بالاخره بایــد یک جایـــی جلوی افــرادی ایـــسـتـــاد و نگذاشت که آب به آسیـاب دشــمن بریــزنـــد.به آنها میـــ‌ـــگویم تولید این فیـلـم یک مرصــاد فرهنـگی بوده اسـت برای آنهایـی که دارند نامردی میــ‌ـــکـــنـــند! جالــب اسـت که هنوز فکـــر نمیــ‌کنــنـــد کارشــان وطن فروشی است.

رابطه جنسی در شبکه جم و انحراف بازیگران زن ایرانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.