رابطه جنسی پس از زایمان | نحوه نزدیکی بعد از سزارین

رابطه جنسی بعد از زایمان بستگی به خود زوجین دارد که زن هنوز پریود نمی شود احتمال بارداری بعد از زایمان ممکن می باشد بعد از زایمان طبیعی زوجین خیلی زودتر می توانند رابطه جنسی و سکس داشته باشند خیلی از زنان تمایلی به برقراری رابطه جنسی بعد از زایمان ندارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی پس از زایمان | نحوه نزدیکی بعد از سزارین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چه زمـــانــی برای داشــتـــن رابطه زناشویی بعد زایمـــان خوب اســـت
بایــد صبـر کنید تا خونریزی بعد از زایـمان متوقف شود، که حدود سه هفــتــه پس از تولد نوزاد است . به خاطـر ایـــن که زخم در رحـــم از جفـــت بیرون آمده و درحـــال التـیــام است . اگر قبـــل از این که خونریـزی متوقف شود ، رابــطه جنـــسی داشـته باشید، ممــکـن اســـت عفونت بگـیـریــد.


نکاتــی دربــاره رابطه زناشویی بعـــد زایمــان

چه وقت تمـایل به رابــطه زناشویی بعـــد زایمان داریـد
همـــه با هم فرق دارند. هیچ قاعـــده یا زمــان معیــنی نیـــســت، زمـانــی که می خواهــیـــد رابطــه جنــسی داشــته باشـــید. مهـم تریـن چیـز ایــن اســت که از لحاظ فیـزیـکـی و احـــســـاسی آمـــاده باشـــیــد. تعداد کمی از زوج ها در ماه اول بعـــد از تولد شروع به سکـــس می کننـد، امـا در حدود نیمی از آن ها حدود شش هفتـه صبـــر می کنــند، مثـل بیشــتـــر زنــانی که پارگی واژیـــنــال یا اپـــیـــزیوتومی دارند. بعــد از سه ماه ، اغــلب زوج ها روابط جنسی را شروع می کننــد، هر چنـــد که برخی از زوج ها ترجیـح می دهــنــد حدود شش ماه صبـــر کنند.
اگـــر هر دو زوج احـــساس آمــادگی برای داشـتــن رابطه جنـــسی بعـــد از حدود شش هفــتـه پس از زایــمان داشــتـــنــد ایـــنکـــار را انـجـــام دهـند برخی متـخصصــان بهــداشتی پیـشـنهــاد می کنـنــد پس از زایمــان، رابـطه جنـــســی با همسر داشتـــه باشـیـد تا در صورت وجود هر مشــکــلی به آن رسیدگی کنــنـد.


مشــکلات رابطـه جنسی پس از زایمان

زمـــانی که شروع به رابــطـه جنـسی می کنیـــد بایـــد پیـــش گیـــری از بارداری را مد نظر داشـــتـه باشـید. حتــی اگر هنوز شیــر می دهیـد و پریود نمی شوید ، ممکــن اســـت باز هم باردار شوید.اگـــر هنوز حاضر نیـــستیـــد رابطـه جنـســی داشــتـــه باشـــیـد ، با بوسیدن و لمس کردن فیزیـــکـی یکدیگـــر رابطـــه برقرار کنیـــد . سعــی کنیـــد ایــن کار را انجــام دهـــید، حتی زمانـــی که خســـتـه و نگـــران کودک جدید هسـتیـد، تلاش زیادی بکـنیـــد. بازگـــشــت به سکـس ،باعـث احساس افـسردگـی کمــتـــری خواهـد شد و بیـــشـــتر شبــیـه یک پیشرفــت طبـــیـعـی خواهـــد بود.
چرا بعــد از تولد نوزادتــان میلــی به رابـطــه زنـــاشویی نداریـد
خیـــلی شایــع اســـت که در چند هفتـــه و ماه های اول بعـد از بچـه دار شدن احسـاس سکس نداشتـه باشــیـــد. احتـمـالـا به خاطر کمـــبود خواب ، احساس خستـگی می کنیــد، نه ایـنـکه تحت تاثیر خواســتــه های مادرانه قرار می گیـریـــد. اگـــر شیـــر می دهـیــد، پرولاکـتــین می توانـد میــل جنسـی را کاهش دهــد. احــساس کم، و یا رنج ناشــی از افــســردگـی بعد از زایــمان، باعـــث می شود تمــایـل کمــتـری به داشتـن رابطــه جنــسی داشـــتــه باشیـد. اگـر فکـــر می کنـــیـــد چنین مشکلــی داریــد ، با پزشـــک عمومی، ماما صحـــبت کنیـد.
همــچــنین ممکــن اســت از پاره شدن بخــیـــه یا واژیـــنـال احـــساس ناراحـتـــی کنید. اگـــر پارگی داشـتـه باشــیـد یا اگـر نوزادتان با ابــزار به دنیـا آمده باشـد ، ممکـن است کمی بیــشـــتر طول بکشـــد تا دوباره تمایل به رابـطه زنـــاشویی پیـــدا کنـید کاملا طبیعی است و باید زمـــانـی را برای بهبودی صرف کنـــید. اگــر سزارین داشتــید، نیـاز به بهـــبود داریــد.


درباره رابـطـه جنــســی پس از زایـــمان بیــشتـــر بدانـــید

درد ممــکن اســت نسبـتـــا سریع از بیـــن برود اگـــر چه درد بخـــیه و یا پارگـی شدید ممکــن است کمـی طول بکــشــد تا الـتیــام یابـد . ممکـــن اســـت برای چند روز یا چنـد هفتـه دردآور باشد. بگذارید زخــم الـتــیام یابد ، و بخــیــه ها خوب شود قبـــل از ایـــن که دوباره رابطـــه جنسـی داشـتــه باشیـد ؛ حتـی اگر پارگـــی نداشـته باشــیـد، موضع تمـاس می توانـد مدتــی حساس و سوزش داشتـــه باشــد.

اگــر سزارین داشتید:
جای زخـــم و بخــیــه هابـــایـد خوب شود .اگـر هنوز احساس درد داریـد ، شمـــا و همــســرتـان می توانید حالتــی را پیـــدا کنیــد که روی جای زخـم فشار نیاورید. شروع به عشق بازی کاهش هر ترسی که ممــکن است جای زخم را بهـــبود بخشد کمـک خواهـــد کرد.
اگـر نگـــران، جای زخـم هستــیـــد؛ می توانـیـد بالــش نرم بیـــن شکـم و همـسرتان قرار دهـــیــد . ممـــکـن است آرامتــان کند شاید بهــتر باشـد خود بالای همــسـر تان قرار بگـیرید، تا کمتــر احســـاس درد کنـــیـــد.


پس از زایــمـــان چند روز نبـــایـــد ارتبـاط جنسی داشتـــه باشــیـــد

درک شمــا از بدن ممـکـــن اســت تغـیـیـــر کرده باشد، شایـــد احســاس کنـیـــد بدن با بارداری و زایمان تغـــیـیـــر کرده اســت و به زمان نیـاز دارید تا دوباره به حالت اولیـــه برگردید .شایـــد نســبـت به تغـیــیـــراتی که حاملگـی ایـــجاد کرده احســـاس غرور کنیــد و یا برای مقــابلـــه با ایــن تغییـــرات سخــت تلـــاش کنیـد تمام ایــن احــساســات قابـل فهــم و طبـیعی هســتند.بسـیاری از زنـان نگران ایـــن هستنــد که همـــسرشان دیگـــر آن ها را جذاب نبینـــد، اما وقتـی آن ها نگـرانی های خود را توضیح می دهـنـــد ، متوجه می شوند ایـــن موضوع کاملـــا اشـــتــبــاه اســت
اگـــر همـــسرمـان قبل از آمـادگی شمـا نیاز به رابطـه زناشویی داشـتـــه باشد چه
در مورد این که چه احــساســـی داریـــد با یکــدیگر صحبـــت کنـیـد و کانــال های ارتــبـاطـی را باز نگه دارید. همـسـرتان ممــکـــن اســت احــساس کنـد شمــا نمی خواهـــیـــد رابـــطـه جنسی داشــتـه باشـــید و او این کار را می کنـــد، امـا نبــایـد قبـل از آمـاده شدن دوباره رابـــطه جنـسـی داشته باشــیـد. سکــس بایـــد لذت بخـش باشــد ، نه یک کار عادی. رابطه جنـــسی نبایـد به معـنـــای دخول کامل باشــد، تحریـکــات لمـســـی به تنــهایـی می توانـــد بسیار لذت بخــش باشـــد. کلـمات و درآغوش گرفتـن راه زیادی برای انتــقـــال محـبـــت و احســاســـات هستـنـــد. هر دو از ایــن نزدیــکــی بهره منـــد خواهیــد شد ، زمانی که هر دو آماده ایـــد دوباره رابــطـه جنـسی را شروع کنیــد.
همســرتــان ممـکن است نسبت به داشـــتــن رابطــه جنسی پس از زایـمـان احســاس تردیــد کند. او ممـکــن اسـت نگران باشـد سکس برای شمـــا دردنــاک خواهد بود و یا در مورد احــســـاســات خودش مطـــمئن نیـــست. در مورد نگرانــی های خود صحبـت کنـید. با به اشتــراک گذاشتــن ایـــن مشـــکل و صادق بودن با یکدیــگـر، می توانید رابـطـه برقرارکنــیــد.


علـــت عدم تمایل زنــان به رابـــطـه جنســـی پس از زایـــمـــان چیــســـت

توصیــه های رفـع بی میلی به رابطـه زنـاشویی در زنـان بعد از زایمان

در ابتــدا سعی کنـــید او را در آغوش و ببوسید بعــد به تدریـج انـــدام های جنـــســـی را لمس کنـــیـــد . از انـــدام های یکـدیگر لذت ببریـــد بدون ایـــن که انتظـــار داشـتــه باشیـد به سکـس منجـر شود.
اگر نگـران یا عصـــبی هستـــید ، که آســیــب ببــیــند، به اوج لذت نخواهید رسـیـــد پس رابـــطــه جنــســی ممکن است ناخوشایــند باشد ، زیـرا واژن نرم نخواهـــد شد.
سعــی کنیـد از ژل روی موضع اســـتفـاده کنید اگر حسـاس درد داریــد چون می توانـد رابـطه جنــســی را راحت تر کند.
در صورتی که از کاندوم اسـتفــاده می کنـید ، از روغن اســـتــفاده نکـــنــیـد، چون ممـکن است باعـــث نشـــت آن ها شود. ایـن روغن کاری نیـــز به هر گونه خشـکــی واژینـــال کمک می کند که ممکــن است هنگام شیـردهـــی تجربـــه کنــیــد.

 


رابــطه زنـاشویی بعــد زایــمـــان طبـیـــعـــی و سزارین چگونه بایـــد باشد

زمانـی که احســـاس آمادگی کردید، عجـــلـه نکــنیـــد. طبـــیعی باشیـد ، تا به اوج لذت برسیــد حالـــتــی را امـــتحــان کنید که فشــار زیـادی نداشــتـــه باشد.
در هر جایی که احساس درد می کنـیــد می توانـــید میـزان و عمق دخول را کنـترل کنــیــد.
اگـر حســـاس هستـــید از همـســـر تان بخواهـید مدتی توقف کند.
اگر خســـتــگـی بزرگ تریـــن مانــع شمـا است، سعـی کنید زمانی که کودک خواب اسـت عشـق بازی کنید، بنابـــرایــن آنقـدر خســته نیستــیـــد که از آن لذت نبـریــد. صبور باشیــد وقتــی کودک خواب اســت همـه چیز راحـــتر می شود.
انــجام دادن حرکــات کف لگن برای کمـک به عضـــلـــه آوردن واژینـال . به افـــزایش لذت جنـســی کمک خواهـد کرد.
خوب بخورید و مقدار زیادی مایعــات بنوشیـــد و هر وقت می توانیـــد استـراحـــت کنـید.
مراقـبــت از نوزاد تازه بسـیــار طاقت فرســا اســـت پس برای داشـتـن انـرژی، باید مراقـــب خود باشیـــد.

 


بهترین زمـــان برقـراری رابطه جنـــسی پس از زایـــمان

بایـــد متوجه چه مشـــکلاتـی باشیم ؟
اگـــر رابطـــه جنـــسی با وجود دقت و آرامــی دردناک بود با پزشـک صحبــت کنـیــد، . گاهی اوقات ، پارگـی یا بخـــیه می تواند باعـث ناراحتی طولانی مدت شود. اگـــر ترشح واژینـــال بوی نامــطـبوعی دارد، ممــکـــن اســت عفونت داشتــه باشیــد که نیاز به مراقبـت پزشــکی دارد.
اگـر هنوز بعد از 4 هفتـه خون از مهبـل از دســـت می دهید، یا افـــزایــش ناگــهــانــی در خون ریزی احســاس می کنـیـد ، به پزشک مراجعه کنیــد.
نکــتــه مهـــم این اســت هر چه زودتــر دنـبال کمــک باشید و با پزشـــک عمومی خود صحـــبــت کنـــیـد.

رابطه جنسی پس از زایمان | نحوه نزدیکی بعد از سزارین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.