رابطه دوستانه با همسر و حرف های عاشقانه ای که باید زنان به مردان بگویند

رابطه دوستانه با همسر می تواند همه مشکلات زناشویی شما را بهتر نماید این رفتارها باید صمیمانه باشد و شما می توانید از رابطه دوستانه با همسرتان لذت ببرید ذندگی زناشویی باید به صورت صمیمی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه دوستانه با همسر و حرف های عاشقانه ای که باید زنان به مردان بگویند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : کـــارشـناسـان می گوینــد: قبـــل از هر چیـــز بایـــد رابـــطـــه ای دوستـانـــه با همـســرتان برقرار کنـید و بعـد از عبـاراتــی که در زیر نمونه ای از آنها را برایتان آورده ایم استفــاده کرده و این کلـمــات محبــت آمـیـز را به شوهرتــان بگویید.

ممکن اسـت فکر کنـــیــد که همـــیـشه تمـام حرف های دلخواه و مورد علــاقـــه شوهرتـــان را به او می زنــید، امـــا باید بدانـید لحن حرف زدن بسیار مهـم می باشد و ایـنــکـه از کلمـــات چگونه اسـتـــفاده کنیـد بســیــار مهم اســت. گاهـــی اوقات حرف های عاطفـی بسیـار بد زده می شود و نه تنـــهــا مردان از آن خوششان نمـی آیــد بلکـه ممــکـــن اســـت آنـهـا را دلـخور کنـد. شما بایـــد بدانــید که چگونه و در چه مواقـعــی از آنـــها قدردانی کنـــید و هم چنیــن چه زمـانی و چگونه از آنـها تعــریـف کنید. کارشـناســان می گوینـد: قبل از هر چیـز باید رابطه ای دوستانــه با همســـرتـــان برقـــرار کنـید و بعـــد از عباراتی که در زیر نمونه ای از آنـــهـا را برایـــتان آورده ایـم اسـتفــاده کرده و ایـــن کلـــمــات محــبت آمیـــز را به شوهرتان بگوییــد.

ایــن خیلـــی خوب و لذت بخــشـه که می خوای توی ایـــن کار بهـــم کمــک کنی،اما من خودم می تونم ایــن کار رو سریـــع تر انــجام بدم

ممــکن اسـت برخـــی از کارهــای روزمره را بخواهـیــد به تنـهـــایـی انـجام دهـــیــد، امـا بعــضـــی مواقع شوهرتـــان از شمـــا می خواهــد که در انـــجام ایـن کار به شما کمــک کنـــد چرا که از نظــر او شمـــا یک روز بســـیـار پر کار را پشــت سر گذاشـــتـــه اید و اکنون خستــه هسـتـــیـــد. در ایــن جور مواقـــع بهـــتـــریـــن کار این اســت که یا ایـن جور کارهـا را به زمــانـی موکول کنیـد که او در خانـه نیـســـت و زمـــان شما آزاد است و یا اینکه به او بگوییـد که من ایـــن کار را به تنـهـایـی سریعتر انجــام می دهم و بعد از آن بقیـه زمـان را می توانـیم در کنـــار یکــدیگــر باشـــیم. ایــن جمـله ای است که حتمـــا شوهر شمـــا از آن خوشش خواهــد آمـد ،چرا که مردها از ایـــنـــکـــه نتوانـنــد برای همـــسرشان حتـــی در کارهـــای کوچک مفیـد باشنـد ، بیــزارنـد.

من از ایـنکـــه تو قادر به تعــمــیــر شیـر آب هســـتی بســـیار خوشحـــالـــم

ممکن اســـت شوهر شمـا در کاری که به او می دهید ماهر و حرفه ای نباشـــد .در این مواقــع بایـــد با گفتن جمـــلـاتی ماننــد ، من از اینکـه تو این شیــر را درست کنی در تعـــجبـم و اینـکــه کار تو را قبول دارم ،می توانیـــد اعـــتـمـــاد به نفـس او را تا حد زیادی بالـا ببریــد .مردها از ایـــنـــکــه توانایی های آنها را بالـا ببـــرید بسیـار حوشحـــال می شوند . در واقـــع ایـن کار باعـــث می شود مردانـــگی هر مردی در ذات او بالــا برود و برای انـجـام کارهــایی که از او می خواهید رغـــبت بیشتری داشتـــه باشد.

از ایــنکـه لبــاس ها را شستـی واقعـا ازت ممـنونم ،ولی به نظرم می تونســتــی جور دیـگـه ای بشوری که تمــیزتــر بشــنـــد

در مقــابل کاری که شوهرتان انــجام داده اسـت، تشکر کردن را فراموش نکنیـد. ممکـن اسـت کار را به درستی انجـــام نداده باشـد ،امــا مطمئن باشیـــد که اگر از او انـــتـــقـــاد کنــیـد هیچ چیــز درست نخواهد شد و بهتریــن کار در ایـن مواقع این است که در ابتــدا از کاری که انـجـام داده تشکـر کنـید و بعــد با لحــنـــی شبــیـــه به شوخی ایــراد کار او را بگوییــد. خواهـیــد دیـد که در انــجام مجــدد همان کار چگونه موفق خواهـد بود و بازخورد مثـــبـتــی خواهد داشـت. کمـال درونی خود را رهــا کنــیـد و به جای انــتـــقــاد از کاری که او انـــجـام داده است ،طرز کار را با شوخی و خنده به او بفـــهمـــانیـد.ایــن باعـث می شود که از اینــکـــه ایــن کار را به درستـــی انجام نداده ، در برابر شما سرخورده و خجـالت زده نشود.

تو تنهـــا کسی هستـــی که می تونم باهـــاش درد و دل کنم

باید به شوهرتـــان بفــهــمـــانید که او تنـهـا کسی اســت که از صحــبـت کردن با او بســیـــار لذت می بریــد و می توانـــیــد احســاســـات و درد و دل هایـتان را به او بگویید و اجـــتـناب از قرار دادن چنــیـــن بار احـسـاسی سنگیـنـی، بر دوش مردان نه تنـــهـا درسـت نمی باشد بلـکـه تمــامی مردان دوست دارنــد که حامی و پشــتـــیـــبـــانـی برای مشــکــلات همســـرشـــان باشنـــد. زمـانی که مشکلی دارید و یا اینـکه احتیـاج داریـــد با کسـی حرف بزنید ،به شوهرتـــان بگویید که میــدانـم که می توانم ایـــن حرف ها را به دخـتــر و مادرم هم بزنـــم، امـا تو بهـــتـــریـن شنونده برای من هســتـــی. من عاشــق صحــبـــت کردن و درد و دل کردن با تو هســـتم .به ایـن دلیـــل که همانطور که تو مرا قبول داری من هم تورا واقــعـــا قبول دارم. این که شمـا واقـــعـا به حرفـــهای من گوش می دهـید برایـم لذت بخش می باشـد.

تو خیلـی با حال و شیـطونی!

برای بیان احـــساسـاتـــتان به شوهرتـــان از کلـــماتـی چون تو خیـلـــی زیـــبایــی اســتــفـاده نکــنیـــد. ایــن جور کلـــمـات باعث می شود مردهـا احـــساس کنـنـد که بچــه شده اند وایـــن اصلــا برای آنهــا خوشاینـد نمـی باشد. به جای آن در ایــن مواقـــع می توانــید از کلماتی چون تو خیـــلـی باحـــالـــی یا خیــلی شیطونی و یا خیلــی خوش تیـپــی اسـتـــفاده کنــید. ایــنـهـا کلـــمـــات ابـتـــدایـــی هسـتـــنــد که باعث می شود صمیـــمــیــت از نظر شوهرتـان عمـیـــق ترشود. گفـــتن جمله ای شبـیــه به :” تو واقعـا خوشتـــیــپـــی “برای مردان تفـــاوتی با جملــه ی ” دوستـــدارم ” نخواهـد داشـت و به همـــان انـــدازه تاثیـــرگذار خواهــد بود.

قبـل از هر چیــز بایـــد رابطـه ای دوستـــانه با همـــسرتان برقرار کنـید

هدیـه ای که برام گرفتـی ،دقیـقـــا همونی هستش که می خواستم

به او بگوییــد : وای از کجا می دانـستــی من ایـن هدیــه را همیـشــه آرزو داشــتـــم .با باز کردن هدیه ، کف دســـتـــتان را به هم بزنـیـــد و ایـــنــگونه احساستـان را بیـــان کنـــیـد. قدردانی از هدیـه ای که او برایـــتان گرفته اســت و اسـتـــقبـال از آن بسیـــار خوب اســـت و او را بسیـار ذوق زده خواهــد کرد .مهم نیـــسـت که از ایــن هدیه خوشتـان آمـــده یا نه ،به هرحــال او ایـــن هدیه را برایــتــان خریــده است و نیاز به تشــکر و قدردانی از سوی شما دارد.حتـی می توانید در چند روز باقـی مانده به یک روز خاص مانـنـد تولدتـــان ،در مورد ایــنکه چه چیزی ایـن روزها دوست دارید بخـــرید صحبـت کنـید ،تا او را برای تصـــمــیــم گیـــری در انجـام خرید راحت تر کرده باشــید.

با ایــنکـه ایــن فرزندم است، اما من شما را بیشــتـر از همــه دوست دارم

اگر فرزنـــد دارید ،مهم نیست که یکی داریـد یا دو تا یا چنـــد تا ، مهـم این اسـت که در تنــهایــی اتان همــیــشـــه به شوهر خود بگوییــد که او را بیــشـــتر از همـــه دوست داریـــد .ایـن باعــث می شود تا حس حســادت او نسبـــت به شمــا برای محــبـــتی که به فرزنــدتـــان می کنــیـد از بیـــن برود و هر زمان که از او بخواهـید تا با فرزنـدتان بازی کند واو را سرگــرم کنـــد تا شمـــا به کارهـایــتــان برســیــد ،با کمال میــل قبول کنـد و در نهایـــت محـــیطـــی آرام در خانه فراهـم گردد.

عاشــق سورپرایــزهـــا و کارهای فوق الـــعـادتــم

اگــر شوهرتـان روزی شمـــا را با چیـــز کوچکـــی مثـلـا یک دستـه گل خواست سورپرایـز کند ، حتـــمـا به آن اهـــمیــت دهید و از آن استقـبال کنـــیـــد. مهـــم نیـست کار فوق الـــعـــاده ای که او برای شما در نظـــر گرفـتــه است ، یک برنـامـــه ی کوچک است یا بزرگ ،بلــکـــه مهم آن است که حتمـــا هیجان خود را از انـجـام این کار به او نشان دهـیـد. ایـن باعـــث می شود تا اعتــمـــاد به نفـس او برای انــجـام ایـن جور کارهـــا بالا برود .همانـطور که می دانـــیــد ایـن جور کارها بیشــتر با زنـــان می باشـــد .امـــا اگــر تمامـــی زن ها از کارهـای کوچکـــی که همـــســـرشان برای خوشحـالــی آنـــها انــجــام می دهـــد رضـــایـت داشتـــه باشنـــد ،مطــمئن باشیـــد که مردان هم در ایـن کار پیشــرفت خواهند داشت.

عاشــق شکـمـتــم!

مردان از اینکه از شکم بزرگشان تعـــریف شود بدشان نمی آیـــد. اصـلـا به او نگوئید که شکـــم بزرگ و بدی دارید. حتـــی اگر واقعـــا شکم او بزرگ است می توانیـد بازهــم بگوییـــد که شکـــم بزرگ و باحـالی داری. این باعـث می شود که شوهرتان نه تنـهــا در حرف بلـکه در زور بازو و عضـلات هم بدانــد که برای شما اهـمـیـــت دارد و شما به هیـکـــل او هم اهمیـــت می دهــیـــد و بعد از آن می توانیــد با زبانی نرم مثـــلــا : شکـــمـت خیـــلی باحـاله ولی ای کاش کوچیکتــر بود ، از او بخواهید که آن را کوچک کنـــد.

تو بهتریــن در زندگی ام هســتـــی

او می خواهد از با شمــا بودن در بســـتــر لذت ببــرد امـا او نمی خواهـــد شمــا در مورد او فکـــر بدی داشتــه باشیـــد و بدتــر از همــه این است که از مردان دیـــگـــر و یا از گذشتـه ی شوهرتان در بســتــر با او صحبت کنید ،که این واقعـــا آنـهـا را آزار می دهد. متخصـصـان می گوینــد : هر زنـــی بایــد بدانـــد که

شوهرش در بســتـــر، اول از همه آرامـش روحی می خواهـد و بعـــد ایـنـــکـه بداند همــسرش به او اعـتمـاد و اطمـینــان دارد و مهم تر از هر چیزی برایـــش این اســـت که او را دوست دارد. از محـبــت کردن به او در این حالـات خود داری نکــنــیـــد و بدانیـــد که او هم ماننــد شمـا ،همـیــشـه به این حرف ها احــتـیـاج دارد.

رابطه دوستانه با همسر و حرف های عاشقانه ای که باید زنان به مردان بگویند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.