رابطه گروه خونی و سلامتی افراد

گروه خونی افراد می تواند رابطه مستقیم با سلامتی شان داشته باشد گروه خونی که بتواند در مقابل بیماری های عفونی و خونی ایمنی بدن را بالا برده و فرد را سالم تر از همه می باشد شما با استفاده از گروه خونی خود می توانید بدانید چه بیماری را در طول زندگی خود خواهید گرفت رابطه گروه خونی و سلامتی افراد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شــايد اين سوال مهـــم براي شمــا هم پيش آمده باشد كه چرا برخي افراد دســتـــگاه ايمنـي و گوارش قوي‌ تري دارند و برخـي ديگـــر نه؟ چرا برخي مي‌توانـند به راحــتـــي گوشت يا شير را هضم كنـــنـــد امــا گروهي ديگـــر در هضم اين مواد غذايي دچـار مشـكــل مي‌ـشوند؟ آيا مي‌ــدانــســتــيد اين مشكلــات تا حدي به گروه خوني شمـــا وابـــســـتـه است؟ افراد به دلايل گوناگون از هم متمـايز مي‌ــشوند و يكـي از اين تمـايز‌ــها در گروه‌ خوني آنــ‌ـهاسـت. به عنوان مثـــال فردي كه گروه خوني A+ دارد نمي‌ــتواند از فردي كه گروه خوني B- دارد خون دريافـــت كنـد زيرا بدنش به شدت واكنش نشـــان مي‌ــدهـــد. در مورد مواد غذايي نيز همين مسالـه وجود دارد يعني برخـــي مواد غذايي كه بدن برخـــي افــراد به خوبي مي‌ـــپـــذيرد با دستگاه گوارش برخــي ديگر سازگـــار نيســت. هرچنـد دستــگاه گوارش قدرت سازگاري بالــايي دارد اما اگـر بدانـيد چه موادغــذايي با بدن شما سازگــارتـــر اســـت نيازي نيسـت بي‌ـــدلـــيل دستگـــاه گوارش خود یا فرزنـــدتــان را خســـتــه كنــيد.

گروه خوني O

گروه خوني O قديمي‌ـتـرين و شايعــ‌تـــرين گروه خوني است كه از 50 هزار سال پيش تاكنون در رگـــ‌ــهـــاي ما جريان داشـــته اســت. بررسي‌ـها نشــان داده گروه خوني انســـانــ‌ـــهـاي اوليه O بوده و با توجه به اينـــ‌ــكـــه آنـــ‌ــهـــا بيشتــر گوشتـخوار بوده‌ـــانـد بدنــ‌شـــان با اين ماده غذايي سازگار شده اســـت. معــده افـرادي كه گروه خوني O دارنـد اســيد و تمـام آنـزيم‌ـــهـــاي لازم براي هضـم پروتئينـ‌ــهــاي حيواني را به انـــدازه كافــي توليد مي‌ــكند. از سوي ديگـر گروه خوني O دهنده جهـــانـي است امـــا تنهـــا از گروه خود مي‌ــتوانـد خون دريافت كند.

از جملـــه ديگر مزيت‌هـــاي اين گروه خوني مي‌ـــتوان به سيستـم ايمـــنـي قوي و متـــابوليسم خوب اشـــاره كرد؛ البــته جالـــب اســت بدانــيد سيستم ايمنــي خوب و قوي اين گروه باعـــث مي‌شود افــرادي با اين گروه خوني بيشــتر به بيمــاري‌هــاي خودايمـني مبتــلا شوند و ميزان ابـــتــلـــا به آلرژي نيز به همـــين علـــت در آنــ‌ـــهـا بالاتــر باشد. دستـگــاه گوارش دارندگان گروه خوني O به راحــتــي با غذاهـاي جديد سازگـــار نمــي‌ـشود و به جز پروتئين با ساير گروه‌هــاي غذايي دچار مشكـــل است. اگــرچــه اين عدم تحـمـل را نمي‌ـــتوان مسئول بروز مشكــلـــات جدي در اين افـــراد دانــست ولي اين افراد ظاهـــرا در ابـتلــا به زخـمــ‌ـــهاي معـــده و اثنـي‌ــعشر حساســـيت بيشــتري دارند.

از آنجا كه دســـتــگــاه گوارش اين گروه خوني با مصـرف پروتئين مشكـلـي ندارد ميزان چربـي دريافــتي اين افـراد بالاست و به همين علـــت خطر ابتلا به سخـتـي شرائين و ناراحتـي‌ــهاي قلـــبي – عروقي در آن‌هـا افزايش مي‌ـيابد. به دارندگـان گروه خوني O توصيه مي‌ـــشود در درجـــه اول ميزان مصـــرف پروتئين‌هاي حيوانــي را كاهـــش دهـــند و سعي كننـد سبزي را وارد برنـــامـه غذايي‌شان كنـــنـــد امـــا مراقـــب مصـرف غلــات، كلـم و سبـــزي‌هـاي خشــك باشــنــد زيرا بدن آنـــ‌ـــهـــا در هضـم گلوتن كمـــي دچــار مشـكل اســت.

گروه خوني A

از حدود 20 هزار سال پيش يعـــنـي از زمـــانـــي كه كشـــاورزي رونق گرفـت، كشـاورزان زنــدگي خود را از طريق شكـار، دامـ‌ـپـــروري و زراعت مي‌ـگذرانــدنـد و به صورت گروهي زندگــي مي‌كردنـد و فعالـيت فيزيكـي آن‌ها به نسبــت كمتر از پيشينيان خود بود.

زنــدگــي جديد اين مردم را با غذاهاي گياهـــي سازگـــار كرد و از آنجا كه زندگـي‌ـــهـــا گروهي‌ـتـــر و بيمـــاري‌هـــا همه‌ــگير‌ـتـــر شد، سيســـتـم ايمــني آنــ‌هـا هم قوي شد. امــا سيســتـــم ايمـني دستـــگاه گوارش دارنـدگـان گروه خوني A به دليل مصرف بيشتــر گياهان ضعـیــف‌تــر شد و در هضم پروتئين‌هـاي حيواني دچـــار مشكــل شد. به نظر مي‌ـــرسد اين افراد نسـبــت به كارسينوماي معده (سرطان معـده) و روده بزرگ حسـاسـيت بيشــتري از ساير گروه‌هــاي B و O داشـــته باشـند. بيشتر افــرادي كه گروه خوني A دارنـــد گياهخوارنـــد زيرا در هضـم گوشت و شير مشــكـل دارند. توصيه ما به اين افـراد مصـرف كمـــتـر گوشت و شير و در عوض مصـــرف بيشتــر سبزي‌ و غلـات است. از ميان پروتئينــ‌ـهـاي حيواني بدن اين گروه، گوشت سخــتـ‌ـــپوستانــي مانند میــگو را بهتر هضــم مي‌ــكنـد.

گروه خوني B

تقريبــا 10 هزار سال اســت كه اين گروه خوني در انـســـان وجود دارد و دليل آن هم مهــاجـرت انسـان‌ـــها در پي تغـييرات آبـــ‌وهوايي اســـت. آمار نشـــان مي‌دهـد اين گروه خوني بيشــتـر در اروپاي شرقـــي شایع است. ميزان سازگاري اين گروه خوني با هر نوع آبـ‌وهوايي بسـيار بالاست و افــراد با اين گروه خوني بهـ‌ـطور كلي سيسـتـم ايمــنــي، عصـــبــي و فيزيكي خوبي دارنـــد. دارندگــان اين گروه خوني نيز مانــند گروه خوني O، بيشـتــر در معـرض ابـــتــلا به بيمـاري‌هاي خودايمـنــي‌ــانـد و در برابر بيمـاري‌هـاي ويروسي بســيار ضعــيف هســتـــند. علــاوه بر اين، افــراد دارنده گروه خونی B به احــتـــمـال زياد به عفونتــ‌ـهاي باكـتـريال مانـند اســـترپـــتوكوك پنومونيا و اشرشياكولي مبـتـــلـــا مي‌ــشوند. دستـــگـاه گوارش اين افـــراد تقــريبا با هر ماده غذايي سازگار اســـت و به عنوان مثـــال مي‌توانـــنـد بهـــ‌ــراحـــتـــي لبـــنيات مصرف كنـــنـد.

گروه خوني AB

تعداد دارندگـــان اين گروه خوني چنــدان زياد نيست. تقــريبـا هزار سال است كه اين گروه خوني به وجود آمـــده است و مي‌ــتوان گفـــت تركيبـــي از 3 گروه خوني اســت. گروه خونی AB مي‌تواند از هر 3 گروه دریــافــت داشـتـــه باشــد اما تنهـا به گروه خونی خود خون اهـدا میـ‌کــنــد. بدن دارنــدگـان اين گروه خوني با جهـــان مدرن بســـيار سازگـــار اسـت. دستــگــاه گوارش آن‌ها به نســـبـت ضعــيف‌ـتـر از دارنـدگـــان گروه خوني O اســـت و بهــ‌ـــراحــتـي نمي‌توانــند پروتئينـ‌ـــهاي حيوانــي را هضم كنند زيرا مقـــدار اسيد معـده آنــ‌ها كاهـــش يافـــته و به قدر نياز آنـزيم ترشـح نمـي‌ـــكـننـد. با اين حال ميزان مصرف گوشت قرمز و مواد غذايي مدرن ماننـــد انواع فسـتــ‌ــفود در آن‌ـــهـا بالــاست. سيستـــم ايمني اين افـــراد نيز تا حدي ضعـيف عمل مي‌ـكنـد و به همـين علت آنـــ‌هـــا بهــ‌راحـــتي در برابر باكــتـري‌ــها و آلــرژنــ‌هــا از پا درمــي‌ــآينـد.

حرف آخـــر

ويژگـــي‌ـهاي جسـمـــي ذكـــر شده براي تمام دارنــدگـان گروه‌ـــهـــاي خوني عموميت ندارد. درســت است كه دارندگان گروه خوني B مي‌ـتوانـند شير را به خوبي هضـم كنـــنـد امـــا اگر فردي با گروه خوني B به شير آلـــرژي دارد نبـــايد خود را مجـــبور به مصرف آن كنــد. اگر گروه خوني شما O اســـت و به‌راحــتـــي مي‌توانيد پروتئين حيوانــي مصرف كنـــيد، قرار نيست در مصـــرف گوشت قرمـــز زيادهـ‌ـــروي كنيد. آنچه اهـــميت دارد اين اسـت كه تعــادل هميشـه حرف اول را مي‌زنـــد.

رابطه گروه خونی و سلامتی افراد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.