رازهای جنسی مردانه که خانم ها نمی دانند

رازهای مردانه ای در رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین وجود دارد که زنان نمی دانند ما در این بخش به چند مورد از این رازها اشاره خواهیم نمود شما هم با دقت این مقاله را بخوانید تا از رازهای جنسی مردانه آگاهی یابید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رازهای جنسی مردانه که خانم ها نمی دانند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ممکــن اســت برداشــت غلط از یک رفـــتـــار، باعـــث خاتمـــه یافـــتـــن یک رابــطـهــ‌ــی عاطـــفی شود. برخی زوج‌ـــها بهـــ‌ علت عدم درک متـقـــابل، دچـــار سوءتفاهم و بوجود آمدن کدورت در رابطۀ خود می‌ــشوند. شایـد علـــت اصـــلــی ایـن کدورت، تفـاوت دنیـای زنـــان و مردان باشـــد. اگـر مایـلیـد بیشتــر با دنیـای مردان و رازهـایی را که ممـــکـن است هیچ‌گــاه برای شما بازگو نکــننـــد آشــنا شوید، ادامــه مطلب که بر اساس روانشــنـــاسی جنسیت گردآوری شده را از دست ندهـید.

نشـــان دادن علـــاقــه با رفــتار

برخی از مردان ترجیـــح میـــ‌ـــدهـــنـــد به جای گفـــتن دوستـــت دارم، با حرکــات و اعمالشان علـاقه خود را نشـــان دهـــند. تعــجب نکــنیـــد اما بعــضی از مردان ممـکن است با کمک کردن در امور خانـه، تمیــز کردن حیــاط و حتی بیرون گذاشتـــن زبالــه‌هـا، عشــق خود را به طرف مقابل نشــان دهنـــد. پس نشـنیدن ‘دوستـــت دارمـ’ از زبــان فردی که با او در رابطه هسـتـیــد را به معـــنــی بی‌ـاحــساس بودن و کم‌علاقگی وی نپـندارید.

مردان به ترس از تعــهـــد دادن مشهورنـــد. شایـــد به ایــن خاطــر که آنــهـــا در مجـــموع به ازدواج جدیـ‌ـــتر و سخـتـــ‌گیـــانهــ‌تــر از زنان نگاه می‌کنــند. اغلـب مردها تا زمـــانــی که مطـمئن نشوند تا آخـر عمــر می‌توانند زندگی مشتــرک را تامــین کننـــد، ازدواج نمـی‌کـــنــنـد.

تصـدیـــق نکردن

هنـگـامـی که شما به حرفـــهـای دیــگـران گوش میــ‌دهیـد، احــتمــالــا با بلــه، متوجه هسـتـــم و … فرد متقـــابـل را تصدیق و توجه خود را به گفـتهـــ‌ـهایـش نشـــان میـ‌دهـید. اما اغـــلب مردان ایـــن کار را انجام نمــیــ‌دهنـد. با ایــن وجود، معنـــی ایـــن، گوش ندادن و عدم توجه نیـــسـت. مردان ممکـــن اسـت ساکـت باشـــند و همزمـــان به حرفــ‌ــهـای شما فکر کنـند،ــ‌ پس از ساکـــت بودنــشـان عصـــبانـــی نشوید.

انجام فعالـیتـــ‌هـــای مشـــتـرک

مردان ترجیح میـــ‌ــدهــند روابـــط خود را با انــجــام فعـالیتـ‌ـــهای مشــتـرک تقویت کنــنــد، تا با گفـــتگو در مورد احـــساساتـــشــان. برای بیشــتـر مردان،ــ‌ انــجـــام ورزشـــهای دونفـره و روابط زنــاشویی، آنـــهــا را به شریک زنـــدگیـــشــان نزدیـــک‌ـتـر میــ‌ـــکــند.

زمـــانی برای خلوت کردن مردانـــه

همان اندازه که انـجام فعالـــیت‌ـــهـــای دونفره اهـــمـــیت دارد، زمــانــی برای خلوت کردن نیز برای مردان بســـیــار با اهــمـیــت است. شریـک زندگــیــ‌ـتـــان را به انـجـام دادن کارهـا و سرگـــرمــی‌ــهــای مورد علاقـهــ‌ـاش تشویق کنید. در ایــن صورت شما نیـــز زمـــانی برای خلوت کردن خواهـیـد داشــت. هنگـامیـــ‌ که دو طرف یک رابــطه، زمانــی برای خلوت کردن و پرورش خود داشته باشنـد،ـــ‌ از با هم بودن نیز لذت بیـشتــری خواهنـــد برد.

پیروی از والدین

اگـــر می‌خواهـیـــد بدانیـد که یک مرد در یک رابطه عاطفی چگونه عمل می‌کنـد،ـ‌ میـــ‌ـتوانـــید به رابـــطـــه پدر و مادر او نگـاه کنـیـد. رفتـــار والـــدیـن، میـ‌توانـد خواه ناخواه سرمـــشق زندگـی یک مرد باشـــد.

فراموش کردن

زنان تجـربه‌هــای ناگوار و کدورت‌ـها را به خاطــر می‌ـــســپــارند و ایــن افکار در آنــ‌ـها باعــث احـــساس اضطراب، نگرانی و اندوه می‌شود. در مقابـــل، مردان میــ‌توانــنــد رویدادهای ناخوشایند را سریـــعــ‌تـر از ذهن خود پاک کنـــنــد. ممــکـن است شمـا بخواهـید در مورد بحث ناتـــمــام روز قبـــل صحبـــت کنــیـــد، در صورتــیــ‌ـــکه شوهر شما ممــکن است آن را بطور کامـل فراموش کرده باشـد.

عدم تشــخـــیـــص تغیــیـــرات رفــتـــاری

اغلـــب مردان توانــایـی تشخـیـــص تغــییرات رفـــتــاری مانــنـد عوض کردن تن صدا و یا استــفاده از کنایــه را ندارند. اگـــر میـــ‌ــخواهـیـــد ناراحـــتـی و یا احــســـاسات خود را به مرد مورد نظر خود بفهمـــانیـد،با او واضح و البـتــه با مهربانـــی صحـــبــت کنــیــد.

قدردانـی

از نظر مردان، قدرشناسی مقوله‌ـی بسیـار مهمی است. مطـــالعات نشان می‌ـدهند پدرانـــی که به واسطـــهـ‌ـی مراقـــبـت از فرزنـدان خود مورد قدردانی قرار میـ‌گـــیـرنـد،ــ‌ شایـسته‌ـــتر و مصــمــم‌ــتر به همـــسران خود در ایــن امر کمـــک و همــراهی خواهنــد کرد.

فکـر کردن به رابـــطـه جنســـی

مردان زیـر ۶۰ سال، حداقـــل یک بار در روز به رابــطـه جنسی فکر میــ‌کنــنـد. این آمـار تنها در یک چهـارم زنان صدق میـ‌ــکــنـد. همـــچنـیـــن خیـالبـــافــی مردان در ایـن زمـــیـنــه متـنوع‌تـر و در مقایـسـه با زنــان دو‌‌ برابــر آنان است. فکــر کردن به رابطــه جنــسی در مردان، امری طبـــیـعی و غیرقـابـل تغــیـیر است.

رابطـه جنـــسی موفق

عده زیــادی از مردان، داشتـن رابـطه جنســـی موفق را بســـیار مهم می‌دانــنــد و اغــلب صمـــیمیت جنـــســـی را در داشـــتن رابطـــه با فردی که به او متــعـهد هستـــند جستـــجو میـــ‌ـــکننــد. زیـرا زوجی که رابطــه‌ــی طولانی مدت دارنـد، بیشـــتـــر یکــدیـگر را می‌شــناســند و میــ‌ـــتوانـــنـــد در برآورده ساختــن خواســتهــ‌ــهــای یکــدیــگــر موفق‌تـر باشــند.

تنوع در رابطـه جنـسی

اغـــلـب اوقات آقایان شروع کنـــنـــده رابـــطـــه جنســـی هستـنـد. ایـــن در حالی اســت که ترجـیح میـ‌دهند شروع کننـده، طرف مقــابــل باشــد. بهــتر است در رابـــطه جنـسی تنوع وجود داشـــتـــه باشــد تا کسل‌کــننده و عادی نشود.

آمـــاده نبودن برای رابطه جنـــسی

برخلـاف تصور برخی از افــراد، آقـایــان همـیـــشـــه میل به داشتــن رابـطه جنســی ندارنـــد. برخـی عوامــل مانند مشغولیت ذهنی و استرس، مانع از برقــراری رابـطه‌ـی مطـــلوب میــ‌ـــشود. پس اگر همسـرتــان از داشـــتن رابـطـــه سرباز زد، به این معـــنی نخواهد بود که دیـگــر شما را دوست ندارد

لذت دو طرفـه

خشنود کردن طرف مقـابـــل برای مردان اهــمـیـــت زیــادی دارد. این امـــر زمــانی امـــکانـ‌ـپـذیـــر اسـت که طرف مقـابل خواستـــه‌ــهـــایش را بازگو کنــد. برخی از زنــان از بازگو کردن خواســتــهـ‌ـــهایشان خجــالــت میـ‌کشــنــد، امـــا مردان هنــگامـی از رابطـــه لذت خواهــنــد برد که ایـــن لذت دو طرفه باشـــد.

مشکـل در برقراری رابطه

مردهــا هنـگامی‌ که پا به سن میـ‌ــگذارنــد، ممـکـــن است دربـرقراری رابطه دچار مشـــکــل شوند. همــســر چنــین افرادی می‌ــتواند با دلگرمـی دادن، اسـترس وی را برطــرف کند.

صحبــت در مورد علـــایق

اگر مردان در رابـطـــه خود احــســاس دوست داشتـــه شدن و قدرشـــنـــاســی نکـــنند، ممکن اسـت در مکان‌هــای دیـــگـر دنـبال خواستــهـــ‌ــهایـــشــان بگردنــد. برخــی مردان خود را با کار و یا ورزش سرگـــرم میـــ‌ــکـــنــنـد و عده‌ای نیز با زنـان دیـگـر رابـــطـــه برقـــرار می‌کنند. برای پیشـگیـری از ایــن امـر، بهتـــر اسـت زوجیـــن راجع به خواسته‌ــها و علایـــق خود صحــبـــت کنـنــد و با بیـــ‌اعتــنـــایـــی، ‌رابـــطه خود را بحـــرانــی نسازند.

وقف کردن خود

اغــلب مردان خود را وقف زندگـــی زنـــاشویی میـ‌کنـــند. در حالـیــکه اگــر همسر این افـــراد نیـز بتوانـــنـد در هزینه‌ــهـــای زنــدگـی مشارکـــت کنـــنـد، زنـــدگـــی زناشویی پرثمری خواهــند داشـت.

رازهای جنسی مردانه که خانم ها نمی دانند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.