عکس رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان + بیوگرافی رامبد جوان

رامبد جوان یکی از بهترین کارگردان های ایران و بازیگر پیشکسوت ایران می باشد رامبد جوان از دوران نوجوانی به بازیگری پرداخت و همسر رامبد جوان نگار جواهریان می باشد آخرین فیلم رامبد جوان نگار نام داشت که بسیار موفق بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان + بیوگرافی رامبد جوان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بیوگرافـــی و زنـدگینامه رامـــبـــد جوان

نام: رامبدرامـــبد جوان

نام خانوادگــی: جوان

تاریخ تولد:1350/10/1

محـــل تولد:تهـران

همـسر سابـق : سحر دولتــشـاهی

—————————————–
زنـــدگـی شخـــصی رامـبـد جوان

رامبــد جوان دراولین روز از دی ماه سال 1350 در محــله شهـرآرای بدنــیـــا آمد، او بازیـگـــر تئاتـــر، سیـنـــمـا و تلویزیون، کارگـــردان و مجری تلویزیون میـــبــاشـد.

به گزارش سایت دانستن: رامــبـــد جوان در یک خانواده ای سنــتی در تهــران با اصالـت آذری متولد شد. رامـــبد جوان یک خواهر به نام پوپک دارد که 8 سال از خودش بزرگتـــر اســـت. به او گفـتـه رامــبد یعـــنـی فرشـــتـــه صلح و آرامش و ایـن اسم انـــتخاب خواهـــرش بوده اســت. چنـــدان به فوتبـال علاقــمنـــد نیـست و موسیـقـی را خیـلـی دوست دارد امــا ترجـــیح میـــدهد از هیـــچ خوانـنده ای اســم نبـرد. دوست صمیـــمـی رامبد ، اشـــکان خطــیـبـی است.
ازدواج رامبـــد جوان

رامبد جوان در دهـــه هفـــتاد با ماندانا روحی ازدواج می کند. همسرش هم مانند او هنرمنـــد بوده و الــبـته سروصدای ازدواج آنــهـــا زیــاد به اطـرافیـــان نمی رســـد. نکــتـه جالـب در مورد ازدواج اول رامــبد جوان ایـن اســـت که سیدمحمـد خاتـمـی رئیس جمـهور وقت ایران آنها را پای سفره عقد نشـــانــده و برایشــان خطـبـه را جاری می کند. در هر حال تنـــهـا چنــد سال بعد ایـــن ازدواج به بن بست رســیـــده و این دو از هم جدا می شوند. چند سال بعد و در 36 سالــگـــی دوباره به فکـــر ازدواج می افــتـد.


مراسم عقـــد رامــبد جوان و همـــســـرش

ایــنــبار همســر او سحر دولتـشــاهـــی اسـت که ماجرای آشـــنـــایــی آنـــهــا به صحـــنه تئاتـر برمی گردد. این دو در سریــال مسـافران با یکدیـگر هم بازی بودنـد. داستـــان آشــنـایی رامــبــد و سحر نیـــز از یک نمـــایـش تئاتـــر کلــیـــد خورد. سحــر دولتشاهـی عضو گروه تئاتــر پســـیــانی بود و آتیلا پسـیـانـی در ایـــن آشـنــایی نقش پر رنگی داشـــتـه اسـت.


عکــس رامبــد جوان و سحر دولتــشــاهـی
رامـــبد جوان سال گذشـــتـــه به منـاســبت روز زن به همـســرش یک موتور سیکلت هدیه داد! شایــعــاتــی تائید نشـــده در مورد زندگـــی مشترک این دو وجود دارد که حاکی از آن اســت که این دو اخـیـرا از یکدیگـر جدا شده اند.

ازدواج تا شایـــعه جدایـــی رامبد جوان و نگـــار جواهــریــان

زمزمـــه ای که این روزهــا در محافـل خصوصی و فضـــای مجــازی می شنویم عدم توافــق رامــبد جوان و نگـــار جواهــریــان برای زنـدگـی مشـــتـــرک اســـت. برخــی افـــت سری جدید برنــامـه خندوانـه را به خاطـــر ایـن موضوع می دانـند و برخـــی هم سرحــال نبودن و عدم نشـــاط و انـــرژی سابــق او را به ایـن دلیـــل، الـصاق می کنـــند.


عکـــس رامـبد جوان و نگـــار جواهریــان

جالـب ایــنـکـــه برخـی از کســـانــی که هنـرمـنـــدان را در امکان عمومی و هنری رصد می کنـــنـد می گویند مدتی اسـت رامــبـــد جوان با مشــتـــرک مورد نظر رویت نشده است و همـیـن حرف و حدیـث ها به این شایـعـه دامـن زده که این دو هنوز به وصل نرســیده از هم منفـصـــل شده انــد گرچـــه برخـــی دیـگــر معـــتقــدنـــد که هنوز متـــصل است او و برای اینـــکــه شایعات و حاشیه های دردسرســـازی دامن آنها را نگـیرد ترجیح داده انـد کمتــر در فضـای عمومی با هم ظاهـر شوند یا عکـــسـی مشـتـــرک در اینسـتاگرام منــتــشر کننـد.


عکـــس رامبد جوان و نگار جواهـــریــان در اکـران پریــدن از ارتـفــاع

خاصــه اینکه بر سر جدایـــی قبــلـــی رامبـــد از سحـر دولتـشـاهـــی حواشـــی زیادی به وجود آمد که حتـــی رامبــد در مصاحـــبــه ای نســبـت به آن واکــنش تنـدی نشان داد و گفت:ترجــیــح می دهم به عنوان یک رفـــتـــار مقـاومتی در برابر ایـن جنـــس از هیـــجـــان برای دانـــســتـــن زندگــی شخـصـــی، کاملا به حق در برابر همـه اعــلام کنم دوست ندارم دربـاره زنـــدگی خصوص ام روی آنـتن رســانـه ملـی حرف بزنم. اگر می خواستـم حرف بزنم به جای خانـــه در خیـــابــان زندگی می کردم. دوست ندارم کسی دربـــاره زندگـی خصوصی ام از من سوال بپرســد. زنــدگی خودم اسـت مال خودم اسـت.
فعالـــیـت بازیـگـری رامـبـد جوان
تئاتر شروعی برای ورود به به عرصـه نمایش و فعـالـیــت های هنـــری این کمـــدیـن محــبوب بود. او به ترتیــب در تئاتـر، تلویزیون و سیـنــمــا فعــالــیــت کرده و از سال 1373 به عنوان بازیـــگر تئاتر مشــغول فعالـیت بوده اسـت. اولین کارگردانـی اش در تئاتر هم تئاتـری برای معــلولیــن بوده که به گفـــتــه خودش بســـیـــار هم مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. او در همـیـــن سال در مجـــموعه صرفـــه جویی در آب کارش را در تلویزیون شروع کرد و سپس در برنامـــه نوروز 74 نقش آفـریـنـــی داشــت.


رامـبــد جوان و خســـرو شکـیبـایـی در خانه سبر
پس از آن در سال 74 در یک قســمــت از مجــموعه تلویزیونی پرطرفدار همـسران به کارگردانــی بیـژن بیرنـگ و مســـعود رسام نقـش کوتاهی داشت که در نهایت باعـــث مورد توجه قرار بگـــیرد و همان سال در مجــموعه فروشگــاه به کارگردانی احـمد بهــبـــهانـی نقش آفـریـــنی کنـــد. جوان همــچنــین بیـن سال های 74 و 75 در مجــموعه نوعی دیـگر بهروز بقــایــی هم حضور داشت.


رامـــبد جوان در مجموعه خانـــه سبـز

خانه سبز سکوی پرشی برای معـروف شدن فریـد صبـــاحـی یا فرید جینگــلـبــرد نامی بود که در سال های پخـــش یکـی از پرطـــرفـــدارتـــریـــن سریــال های دهه هفـتاد از دهــان همه مردم شنیــده می شد. سریــال خانـه سبـز با هنـرمنــدی خســـرو شکـیـبــایی، مهـــرانه مهین ترابــی، اکـــرم محمـدی، مرحومه حمــیــده خیرآبــادی، آتنـــه فقیه نصیری و البتــه رامبــد جوان، روایتی خودمـــانـی و شیــریـن بود از رابـــطه چنـد خانواده با مزه که در یک ساختـــمان زنــدگــی می کردند و هر بار برای هر کدام اتــفـــاقـی رخ میداد و دیـگـــران با همکـاری و همدلــی آن مشــکــل را برطــرف می کردند.
از کارهــای ضعـــیف پس از خانه سبز تا احـــیـــای محــبوبیت رامــبـــد جوان کارش را در سال 76 با سرزمــین سبــز به عنوان بازیــگر ادامـــه داد که دنبـالـــه ای نچـــســـب و کم رمق از خانه سبـز بود و در همـان سالـــهـــا هم فرصـت پخـــش پیـدا نکــرد تا با تاخیری حدود 10 سالـــه پخش شود. شاید همیـن تاخیـــر یکـــی از عوامــل دیده نشـــدن سریــال به خاطـر تغــیـیـر ذائقه مخاطبـان بود. بعــد از آن به سراغ نویسندگــی رفــت.


هنر نمایی رامبـد جوان در سرزمیـن سبز
مجموعه در همـــیـن حوالی و فیلمــنامـــه اولیـه سریال تولدی دیگـر دو اثـــری بودند که جوان در کسوت نویسـنده آنها را تجربه کرد امــا هنوز با چهره شدن فاصـلـــه بسـیار داشـت.می توان گفـت تا دو سال بعـد از خانــه سبـز، پرنـــده بخـت جوان پروازی نداشـــت تا ایــن که یک نقش چند وجهی در “کت جادوییــ” (به کارگـردانـی محـــمــد حسین لطـیـفی) شانس دوباره ای به وی بخشـــیـــد. این سریال داســـتــان پســـری سرخوش و تهــی دســت بود که بعـد از وقوع برخی اتفــاقـات صاحـب یک کت جادویی شده که بی وقفـــه از جیب های آن پول نقـــد سرازیر می شود.


بهــزاد فراهــانــی و رامبـد جوان در کت جادویی

به زودی این جوان چنان اســیـــر قدرت و ثروت شده که آرام آرام شخصیـــت ساده و بی آلـایــشش تبـدیــل به مردی به سنـــگ دل و پول پرست می شود. رامبـد جوان به خوبی از پس این نقش برآمد و به زودی محـبوب شد. محبوبیـــتی که خیــلـی زود با فیلــم مومیـایـــی 3 و حضور در کنـــار سوپراســـتــار آن روزهــا یعـنی پرویز پرســتویی برای همیشـه تثـــبـــیــت شد.
کارنــامه هنــری رامبـد جوان
کارگــردانـــی رامبـــد جوان:
وی کارگردانی چهار مجـموعه تلویزیونی به نام های گمـــگـشتـه و نشـــانــی و مسـافـران و توطئه فامـیـــلـــی را به عهده داشـته اســت که مجـــموعه نشانــی ایـــام نوروز 87 از شبــکه دو سیـــما پخـــش شد. مجـــموعه گمــگشــته به نویسـنـــدگـــی سید سعیـــد رحمـانـــی و علـــیرضا کاظمــی پور نیــز در ماه رمـــضان سال 1380 از سیــما پخـش شد که با استقبال تمـــاشاگران مواجــه شد.


گمـگـشـتــه به کارگـردانـی رامبد جوان

توطئه فامیلـــی به کارگـردانـی جوان
رامـــبـــد جوان در سینمـــا نیز اسپـاگـتــی در هشـت دقیـقه را در کارنـامـــه خود دارد که جایـــزه بهـتریـــن کارگردانی دوره بیستم جشنواره بین المـللـی فیلـــم های کودکـــان و نوجوانــان را در سال 1384 از آن خود کرد.


فیلــم اســـپــاگتــی در 8 دقــیقــه با کارگـــردانـی Rambod Javan
او در جشـنواره 29 فجـــر به عنوان کارگردان در فیلـم ورود آقــایان ممــنوع شرکت داشـت و توسط همـین فیـــلم در زمـــان اکران فروشی بالغ بر 6 میـلیـــارد تومان بر جای گذاشـت و فیلـــم پر مخـــاطب شبـهــای رمـــضان 90 بود. همـچـــنـان رامبد جوان در 31 امــین جشـنواره فجر، سیمرغ بهـــتــرین بازیـگر مکــمـل نقش مرد از فیـــلم گناهکاران را دریــافــت کرد.


فرامـــرز قریبـــیان و رامبــد جوان در گنـاهکـاران
رامبــد جوان در حالی پیش تر قرار بود کمـدی خنـدنـده را بسازد به دلیـل آمـــاده نشدن فیلــمـــنــامـه آن کار، درگیـر ساخت سک درام جنایــی با عنوان نگــار شد. در فیــلم نگـــار ، نگــار جواهــریان نیز در نقـــش نگــار به ایفـای نقـش میپــردازد. کارگـردان فیـــلــم نگـــار ، خود رامـــبـد جوان اســت و گفتـنی اســـت که او در این فیــلم علـــاوه بر کارگـــردانی، بازی نقــش اصلـی آن را نیــز بر عهـده خواهــد داشت.


نگار جواهریان و پیـــمـان معادی در فیـلـــم نگــار

گفـتـه می شود ژانــر ایـن فیلـــم جنـــایـی اســـت. اگــر فیــلـم گنــاهـکاران را به یاد داشــته باشــیـد، خواهـیـــد دیـــد که رامــبد جوان قبـل از نگــار ، در فیـــلم گناهـــکـــاران که ساختـه فرامــرز قریببـــیــان بود نیز در ژانـر جنایــی سابقـــه بازی داشـــته اسـت. در ایـن فیـــلم برای دومیــن بار اســت کهرامبد جوان بازی در ژانـــر اجتمـاعــی را تجربــه می کنــد.

خنـدوانــه رامبد جوان

خنـــدوانــه نام برنـــامه ای تلویزیونی به کارگـــردانـی و اجــرای رامــبــد جوان است که در هر قســمت با چهـره های سرشنــاس سیـنمـــا، تلویزیون، ورزش، سیــاست و مانــند آن در مورد خنـده و شادی گفت و گو می کند. خنـدوانـــه یکـــی از پر مخاطـب ترین برنــامه های تلویزیونی ایـران محــسوب می شود.

ایـــدهـٔ اجرای برنامـــه، یک بار در سال 1383 توسط رامـبد جوان به شبکــهٔ دو داده شده بود، ولی به خاطر تأمـــیـن نشدن بودجه و مسـائلی ماننــد آن ساخت ایـن برنــامـــه به تعویق افتــاد.

فصل اول ایــن برنــامـه از 21 خرداد 1393 شروع و در 3 آبــان 1393 پایــان یافـــت. و فصــل دوم آن از 29 فروردین 1394 به روی آنتن رفـت و در 21 مهر 1394 پایــان یافـت. فصــل سوم آن از 25 اســـفــند 1394 شروع شد.

فیــلــم شنـــاســـی رامــبـد جوان
رامــبد جوان در سیـــنـمـــا
1392 آزادی مشروط
1392 آذر، شهــدخت، پرویز و دیگــران
1391 نیـــکــان و بچه غول
1391 گنـــاهکـاران
1390 آزمــایشگاه
1389 دخــتر شاه پریون
1389 دیو و دلـبر
1388-1389 ورود آقـایـان ممــنوع
1388 پسر آدم، دخــتــر حوا
1387 شبــی در تهــران
1386 جعـبه موسیقی
1386 مصــاحبــه
1385 زن بدلی
1385 سوغات فرنـگ
1385 نســـل جادویی
1383 اسپاگتـــی در هشت دقیـــقــه
1383 مکـس
1382 صورتی
1379 سیـنــدرلـا
1378 مومیایی 3
1376 کمکــم کن
1376 پشت دیوار شب
1394 برج آخــرت

کارهای تلویزیونی جوان
1393 خندوانه کارگـردان-مجـری
1392 کلاه قرمـــزی 92 بازیــگـــر مهمان
1391 گپ کارگـردان – مجـــری رامــبـد جوان آی فیلـــم1391
1390 ساختمان پزشکـان بازیگــر مهمـان
1388 مسـافران بازیــگــر، کارگــردان
1386 نشانـــی بازیـگـر، کارگردان
1381 باغ بلور بازیـــگــر، کارگــردان
1380 گمــگـــشتـــه کارگــردان
1379 ولایـت عشق بازیـگـر
1377 کت جادویی بازیگـــر
1377 هتـل بازیـــگـــر مهــمان
1376 تولدی دیگر نویسنده فیــلمنـــامـــه اولیه
1376 در همــین حوالــی نویســنده
1376 سرزمــیـــن سبز بازیـــگر
1375 خانه سبز بازیگر
1374-1375 نوعی دیگر بازیـگر
1374 فروشگاه بازیـگر
1374 همســـران بازیـــگر
1374 نوروز 74 بازیگـــر
1373 صرفه جویی آب بازیگــر
1394 گنج پنهـــان

رامــبــد جوان در شبــکــه نمایـش خانگی
1390 شام ایــرانـــی بازیگر
1393 کوچه مرواریـد

جوایز جوان

سیـــمــرغ بلوریـــن بهتــرین بازیگـــر نقـش مکـمـــل مرد در سی و یکـــمیـن جشــنواره فیـلم فجر بهمـن 1391 (گنـــاهکــاران)
بهـــتـــرین برنامه تلویزیونی در جشـن حافظ تیــر 1394 (خنـدوانـــه)

عکسهــای رامبـــد جوان


زنـدگـــیـنـــامـــه رامـبد جوان

رامبد جوان در خندوانـه


عکـسهـای رامــبـــد جوان


خنـده رامبد جوان


تصاویر رامــبد جوان

رامــبـد جوان و جناب خان

عکس قدیمـــی رامـبـــد جوان

موهای رامبــد جوان


سلـفــی جوان و جنـاب خان


رامـــبـد جوان و نگار جواهریـان در پشت صحنه فیـلــم نگــار


رامـــبد جوان و نگـــار جواهـــریـــان

عکس رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان + بیوگرافی رامبد جوان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.