راننده ای که مشروب خورده بود به دختر جوان تجاوز نمود

دختر جوانی که به دام یک راننده مست گرفتار شد و مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفت این راننده که خیلی الکل مصرف نموده بود دختر جوان را با خود به بیراه برده و او را بارها مورد تجاوز خود قرار داد دختر جوان خیلی سعی کرد که از دست این راننده سر مست فرار نماید ولی نتوانست در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راننده ای که مشروب خورده بود به دختر جوان تجاوز نمود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : دام رانـنـده مست برای دختـر , ۸ شهــریور ۹۵، یک دسـتگــاه پراید سفـید با سرعـــت بیش از ۱۶۰ کیــلومتر در ساعـــت از مقـــابل خودروی پلـــیـس راهور مستــقـــر در حســن‌ـــآبـــاد عبور کرد.ماموران بســـرعــت عمـلــیـات متوقف کردن پرایـــد را آغــاز کردنـد و چنـــد بار دستور ایـــسـت دادنـــد، امـا رانـــنده بدون توجه به ایـن اخطـــارهــا به حرکـــت خود ادامه داد.

با نزدیک شدن خودروی پلـیس به پراید، مشـــخـــص شد دخــتـــری جوان در صندلی عقب نشستـه اسـت که با کوبیدن مشــت به شیشـــهـ‌ـــها، درخواسـت کمـک دارد. پس از تعـــقـیــب و گریــز ۱۰ کیـــلومتــری ، راننــده متخـلف لحــظـهـــ‌ـای در کنــار جاده توقف کرد و دخـــتــر جوان را پایـــین انداخـــت.

ماموران نیـــز به دو گروه تقسیـــم شدنـــد و تعدادی از آنهـا دخــتــر جوان به نام لادن را به محــلــی امن منـتــقـل کردند و گروه دیـــگــر هم با اجرای عمـــلـیات مهار، رانـــنـــده را که به دلیـــل شرب خمر، شرایـــط طبـیـــعــی نداشـــت، دسـتگیر کردند.

دام رانـــنده مســت برای دختـر جوان

با شکـایـــت لادن، کیفرخواســـت پرونده با اتهــام شرب خمــر و آدم‌ ربــایی صادر شد
و برای رسیـدگـــی در اختـیــار شعــبه دهم دادگـــاه کیـفـــری استان تهـران قرار گرفـت.

لادن در جلسه دادگــاه گفت: «امـــروز از محـل کارم در حسـن‌آبـــاد بیـرون آمدم و میـ‌خواســـتم
به خانـــهـ‌مان در شهرری بروم که متــهم با پرایـد جلوی پایــم توقف کرد. فکر کردم مسافـــرکـــش اســت برای همیــن سوار شدم، امــا در مســـیـــر حرفـــ‌ـــهای نادرســـتـی زد و متوجه نیـــت شومش شدم. می‌ــخواســتـم پیاده شوم، امــا او درهــا را قفل کرد و هرچه با مشــت به شیـشـــه زدم هم فایدهـ‌ـای نداشت.
راننـــده با سرعـــت سرســامـ‌آوری حرکت می‌ـــکرد که ناگهان ماموران راهور ما را دیدنـــد
و عملــیات تعقـــیـب و گریز را آغـاز کردنــد. پس از چند دقـــیـقه، رانــنده مرا در مقـــابــل شهرک صنعـتی از ماشیـن پایـین انداخت و متواری شد.»

سپس متـــهــم ۲۵ ساله در جایـــگاه ایســتاد و گفت: «من آن روز به خاطر مصـــرف مشــروب،
حالت طبـــیـــعی نداشــتم و متوجه دســتور ایســـت پلیس نشــدم. هیـــچ نیـــت شومی هم نداشـتـم و فقط با سرعـت حرکــت میـ‌ـــکـردم.»

در پایـــان دادگاه، قضـات وارد شور شدنــد و متـــهـم را به جرم آدمـــ‌ ربـایی به ۱۵ سال حبــس
و به جرم شرب خمر به ۸۰ ضربـــه شلاق محکوم کردند. این حکــم در دیوان عالی کشور تائید شد.

راننده ای که مشروب خورده بود به دختر جوان تجاوز نمود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.