راههای حاملگی دوباره بعد از سقط جنین

سقط جنین موجب افسردگی در زنان حامله می شود ولی زنانی که سقط جنین دارند می تواند بعد از گذشت مدتی دوباره حامله و باردار شوند این حاملگی باید تحت نظر پزشک ماما صورت بگیرید تا زنان از تفکرات منفی دوری نموده و دوباره شانس بچه دار شدن را پیدا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راههای حاملگی دوباره بعد از سقط جنین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آل یاســـیــن با اشاره به اینـــکه در بارداری بعد از سقط جنیـن مشــکلی برای فرد پیش نمـــیـ‌آید امـا بایـــد ماه سقـــط جنـــین مشــخــص شود، گفـت: اگـر فردی در ۲ماهـگی سقــط جنین داشتـه اسـت بایـــد ۲ ماه از سقـــط قبلی بگـذرد تا بدنــش آمـــادگـــی لازم برای بارداری مجـدد را داشتـــه باشـد.
بارداری بعد از سقط جنیـن

این متخصص زنان و زایــمان با بیـان ایـنـــکه در ۲ ماهـــی که فرد قصـــد بارداری دارد، میـــ‌ـــتواند زیر نظر پزشک متـــخــصـــص ایــن دوران را به خوبی پشت سر بگـــذارد، عنوان کرد: در این مدت فرد بهـــتـــر است داروی یدوفولیـک استفـــاده کنــد؛ خانـــمی که فقـط یک بار سقـط داشـتــه اگـر زیــر بیـســـت هفـــته باشــد و مشکـــل کروموزومی نداشـــتـــه باشد می‌ــتوانـــد مجدد اقدام به بارداری کند.

وی با اشاره به ایــنــکـه قبل از بارداری باید مشـکــل کروموزومی در فرد بررسـی شود، گفـت: در صورت سالـم بودن کروموزوم ایـن خانــم بعــد از گذشت ۲ الی ۳ ماه از داروی اسـیــد فولیک یا یدوفولیک استفـاده کند و بعــد اجازه بارداری مجــدد دارد.

آل یاســین با تاکـیــد به ایـــنکــه بعد از بارداری از خانــم تست گرفـــتــه میـــ‌ـــشود، مطـرح کرد: در بعضـــی افـراد کهـبعد از سه ماهـــگـــی جنـیــن را سقط میــ‌کنند باید برای حامـلگی مجــدد بررســـی‌ـهــایـــی انجــام شود؛ـدر این بررســـی دهانه رحـــم،ـــنارسایی و اخـــتــلــالـــات قائدگــی را بررســی میـ‌ـــکنــنــد و اگـر بیـمار دهــانه رحــم داشته باشد آن دیواره را بادسـتگــاه هیـــســتــروسکوپ نگاه می‌کــننـــد و آن را برمیـــ‌ــدارند.

هیـســـتروسکوپ چیــسـت؟این متخــصص زنان و زایـمـان در خصوص عمــل جراحی هیـستـــروسکوپ در خانمـ‌ــهـا گفــت: هیـســـتروسکوپ نوعی عمل جراحی است که کمتـرین آســیب را به بیـــمـــار وارد می‌ـکـنـد؛ پزشـــک یک تلــکسکوپ خیــلی ریـز را از طریـق دهانه رحـــم وارد رحم کرده و با استــفاده از مانـیتور داخــل آن را مشـــاهــده میــ‌کنـد، در نتـــیجه رحم را برای هر گونه نابـه هنـــجاری مورد بررسی قرار میـ‌ــدهــد.

زمان مناسب بارداری بعد از سقـط جنـــیــن

آل یاسیـن افزود: پزشک شکل رحــم و پوشش داخـــلی آن را بررسـی کرده ورودی لولهــ‌ـــهـای رحــم، طول آن و آسـیـــب‌های درون رحـم را بررسـی می‌کـــنـــد که وجود این موارد باعـث لخـتـه شدن جفت خون میـــ‌ـــشود.

وی در خصوص بارداری‌هـــای خارج از رحـــم اظهار کرد: وقتــی فرد، بارداری خارج رحـم پیدا میـــ‌ــکـند بعد از سقـــط جنیــن،بارداریـ‌هــای بعدی ۱۰ برابر افزایـــش پیدا می‌ـــکنـــد.

ایـن متـخـــصــص زنــان و زایـــمان با بیـــان ایـــنــکـــه برای خانــمـی که بارداری خارج رحـم دارد زمــان محدود نیسـت، خاطر نشــان کرد: پزشکــان فرصـــت دوبارهـــ‌ــای را به خانـــمی که بارداری خارج رحم داشته اســـت، می‌ـــدهـــنــد؛ مرتـــب وضعــیـــت او را بررسـی میـــ‌ــکــنـنــد و این افراد حتــمـــا بایــد سونوگرافـــی خارج رحـــم انــجــام داده و درمـــان را سریـــعـــ‌ـتر شروع کننـــد.

آل یاســـین در خصوص آزمـــایــشــ‌هــای قبــل از بارداری بیــان کرد: باید از سالـــم بودن رحـــم اطمـــیـنـــان حاصل کرد؛انواع مخــتلـــفـــی از تســتــ‌ـهــا از جمــله سرطان دهـــانه رحم، معاینـه داخــلی و معــایـــنـه سیـنه، معـــاینات بالـیــنی که لازم اسـتفــرد قبل از بارداری به تشـــخیـــص پزشک انـجــام دهد، صورت می گیـــرد.

وی با اشـاره به اینــکـــه خانـــمی که قصـد بارداری دارد باید حتما زیـر نظر پزشــک باشـــد، مطرح کرد: به افراد توصیه میــ‌ــشود با دیدن علـائم حامــلگی به پزشک مراجـعه کرده و ایــن دوران را زیر نظـــز پزشک بگذرانـنـــد.

تفـکـــر مثـــبــت در بارداری بعــد از سقط جنـین

۱۵درصــد مردم گروه خون منــفی دارندآل یاســـیـن با اشاره به ایـــنــکـــه ۱۵درصــد مردم گروه خون منـــفـــی دارنـد، عنوان کرد: زنان باردار با گروه خون منفــی نیـاز به تزریـق آمـپول دارنـد؛ کم کاری تیروئید در بیـــن خانــمـ‌هــا زیــاد اســت و باید در آزمایش‌ـــهای قبـل بارداری میزان تیروئید بررسی شود.

وی با اشــاره به ایـنـکــه پزشـــکـی قانونی تا ۱۸ هفتـگی اجــازه سقط جنـیـن را می‌ـدهـــد و بایـــدقبـــل از ایــن مدتاز سالم بودن جنیـــن اطـــمــیـنان حاصل کرد، یاد آور شد: اگر نتـــیـــجه سونوگرافیـ‌هـای انــجام شده خوب بود ٢ غربـــالگری داریم؛ـــاز نظـــر اخـتــلالــات کروموزومی و آزمایش خون وضعیـــت جنــین بررسی می‌شود و برای اطــلـــاع از ساخـتـمــان وضعیت جنــیـــن سونوگرافـــیانجام می‌ـــشود و از ۱۸ هفــتـگـــی مادر تحــت نظــر قرار می‌ـگیرد و در ۳۲ هفـــتـــگــی سونوگرافـی مجدد انـــجــام میـــ‌شود.
بیشـــتـــر بدانـــیـد از بهترین زمان بارداری بعد از سقـط جنـــیـن

عضو تیم درمــان مرکــز فوق تخــصـــصی درمــان ناباروری ابــنــ‌ســـینــا در خصوص زمـــان بارداری مجدد بعد از سقــط بیان کرد:پس از سقـــط‌ جنـیـن زمـان ایده‌ــآل برای بارداری مجـــدد، رعایت فاصلهـ‌ یک سال اسـت و زمان کمتـــر از ۳ ماهـــبـرای بارداری مجـــدد، به‌هیـچ‌ وجه توصیه نمـــی‌شود؛ چراکــه همــیــن عامل کمــ‌ـــبودن فاصله بیــن ۲ بارداریاحتمــال سقط را افزایـــش می‌دهــد.

وی افـــزود: با افـزایــش سن احـــتـمـــال سقـط هم افـــزایـش میــ‌یابد. برای مثــال اگــر برای یک خانم ۲۳ سالـــه بهــ‌ـاحتمال ۱۲ درصـــد احـتمـال یکـــ‌بـار سقط وجود دارد، ایـــن احتــمـــال برای خانـــم ۴۰ سالـــه به ۵۰ درصــد و برای خانـم ۴۵ سالــه به ۸۰ درصد می‌رسد. علت سقط در سن بالا، به دلیــل کاهـــش کیفیــت تخـــمـک و تشکــیل جنــین با کروموزوم غیــر طبیعـی اســـت که طبـیعتاً جنــیــن در ایــن موارد سقـط می‌ــشود و درمـــان بی‌فایــده اسـت.

راههای حاملگی دوباره بعد از سقط جنین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.