راهکارهایی برای مدیریت بیماری ها در بدن

بیماری هایی در بدن وجود دارد که شما می توانید با افکارتان آنها را درمان نمایید مانند سر درد و خواب آلودگی که روش های خاص خود را دارد شما می توانید با این راهکارهای اساسی بدن و بیماری های خود را کنترل و مدیریت نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راهکارهایی برای مدیریت بیماری ها در بدن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : هـــمـهــ‌ـــی ما با موقعـــیـتــ‌هـایی روبرو شدهـ‌ایــم که بدن‌ـمـان ما را در بدتریـــن لحــظات قرار داده اســت. در ایـن مطلـب چنــد ترفـنــد کاربردی به شمـا یاد می‌دهیم که کمـکـ‌ــتـــان میـــ‌ـکـــنند بر مشکـــلـــات زیــادی در بدن‌ــتان غلـــبــه کنــیــد.

برای رهـا شدن از سر درد

چند دقـــیــقـــه دســـت‌ـهــایـــ‌ــتـــان را زیـــر آب سرد بگیـــریــد. سعی کنـید هر چقدر که میــ‌توانیـــد دستـــ‌هـــایـــ‌ـــتـــان را زیـر آب سرد نگــه داریــد. وقتــی کارتان تمام شد، دسـتــ‌هــایــ‌ـــتـان را با حولهـ‌ـ‌‌ـای خشک کنـید و ایـــن کار را ادامه دهیـد تا در دســـتــ‌هایــ‌ـــتـــان احــســـاس سوزش کنــید. این روش به سرمــا درمـــانی شهـــرت دارد. استرس ناشـی از نوسانات دما باعث افـزایــش جریـان خون می‌ـــشود، بنـــابراین اگـــر مشـکـــلـی در قلب و رگـــهای خونی‌ـتان داریـــد بهــتــر است از ایــن روش صرفنظــر کنـیـد.

برطـرف شدن خواب آلودگی

اگر احساس خواب آلودگــی می‌ــکنـیـــد، نفـــســ‌ــتــان را تا جایـــی که می‌ــتوانیـــد حبـــس کنــیــد و سپـس آرام آرام بیرون بدهید. ایـــن کار باعـــث افـزایـش ضربـان قلـــب شده و بیدار و هوشیـــارتان میــ‌کـــنـد.

کم کردن شدت عطــســه

عطسهــ‌ی غیـر منتظره میـــ‌ـتوانـــد گاهـــی مانـنـــد یک حمـلــهـ‌ـــی ناگــهـانی همــه چیـــز را بهم بریزد و لازم میـ‌ـشود شدتش را کم کنیـــم. برای ایـن کار کافـیـــست قسمت بالـــایـی بیــنـی‌ـتـــان را با انگـــشــتــانــ‌ــتـان فشـــار داده و کمـــی بمــالیـــد یا به جلو بکــشید.

توقف تهوع

اگر احســاس تهوع داریـــد سعی کنید از طب فشــاری استـفاده کنید. نقطـهـــ‌ــای در قســمـــت داخـــلـی ساق دستـ‌ـــتـــان را که تقــریبــا دو و نیم سانتــیمتـــر از کف دست‌ـتان فاصـــلـه دارد فشـــار دهـــیـــد.

جلوی خنده را گرفتن

گاهـــی واقعـــا نمیـ‌ــتوانید خنـده‌ـی خود را کنـترل کنـــیــد ولی بایـــد حتــمــا جلوی آن را بگـــیـریـــد چون مثــلـــا در یک جلسـهــ‌ـــی کاری مهــم هسـتید. کافیــســـت یک نیشگون از خودتان بگـــیــریـد یا زبــانـــ‌ـــتـــان را گاز بگیریـــد.

توقف سکـــســکــه

بهــتـــریـن راه توقف سکســکـــه، نگـه داشتن نفس تا جایـــی که می‌ــتوانـــیـــد اســت. اما ظاهرا هر کسی راهکار خودش را دارد؛ به داخـــل کشیـــدن نوک زبــان، فشـــار دادن یک تکه یخ روی زبان و یا خوردن یک حبه قنـد. یک راه دیــگــر هم ایـن است که گوش‌هـــایـ‌تـان را با کف دســت‌ــهای‌ـتــان ببـنــدیــد و با نی، یک نفــس یک لیوان آب را بنوشیـــد.

تســکــیـــن سوزش معــده

گاهی علـت سوزش سر دلـــ‌تـان این است که به پهـــلوی راستـــ‌ـتان خوابیدهــ‌ایـــد. سعی کنیــد روی پهلوی چپ بخوابیـــد، این کار سوزش معدهـــ‌تـــان را در طول شب تسکیـــن خواهــد داد.

سرحال شدن

اگـر حس و حال خوبی ندارید، یک مداد را بین دندان‌های‌تان نگه داریـد. ایـن کار باعـــث فعـالـــسـازی عضــلـات لبخــنـــد شده و مغزتــان را متـــقـاعـــد می‌کند که سرحــال هستـیــد.

توقف خروپف

دلـــیـل رایج خروپف، به پشت خوابــیدن اســت. سعـی کنیـد به پهـلو بخوابـید؛ ایـن کار تنفــســ‌تـــان را بهـتـــر میـــ‌ـکـنـــد.

برطرف کردن آکـــنـــه و جوش

برای جلوگیری از بروز آکـنــه، در پایان دوش گرفــتـن، با آب سرد آبــکــشـــی کنـیـد. آب سرد خاصیت منـقـــبـــض کنـــنــدگی دارد و منافذ پوست را میــ‌ـبـندد که باعـث میـــ‌شود باکتـری‌ها و آلودگیـ‌ــهـا به پوست‌ــتـــان نفوذ نکنـد.

تســکـــیـــن خارش ناشــی از نیش پشه

برای تســکـــیـن خارش جای نیش پشـــه، به آن ضد عرق بزنـید.

توقف اشـــکـــها

جلو گریه را گرفتن کار خیــلــی سختــی اسـت، مخـــصوصا زمانی که برای آرام گرفــتن به آن نیاز داریــد. برای اینـــکــه جلوی اشکـ‌ــهایــ‌ـــتــان را بگیـــریـد، سعی کنــیـــد چشــمهـای‌ـــتان را کاملا باز کنـیـــد و تا هر مدتـی که می‌ـتوانـید بدون پلک زدن آن را باز نگـــه داریــد. همـزمان بدون اینکـه سرتـان را بالا ببریــد، به سمــت بالـا نگاه کنـــید.

کاهـــش درد

آیا تا به حال جلوی در، سکــندری خوردهـــ‌ایـد؟ یا شاید هم انگـشـــت کوچک پایـــ‌ــتــان را به پایــهـ‌ـــی میز کوبیــده باشـــید. اگـر چنیـــن اتـــفــاقــ‌ــهــایــی برای‌ــتـان افتــاد جلوی بد و بیراه گفـــتـــن‌تـــان را نگیریـــد و احـســـاســ‌تان را بروز دهــیـــد! تحـــقـــیــقـــات نشان داده ناسزا گفـــتــن به غلـــبـــه بر درد کمـک میـــ‌ـــکــنـــد.

رهـــا شدن از سرگیـــجـه

برای اینـــکـه فورا از سرگــیـــجه خلاص شوید، انـگشــت اشـــارهــ‌ـی خود را داخـــل گوش‌ــتــان کنـــیـــد و به آرامـی به سمـت بالا و بعـــد به سمت جلو و سپس به سمـــت پایــیــن بکــشـــیـد. ایـن کار به شمــا کمک میــ‌کـنـــد فشـار داخل جمـجــمـــه را تعـدیـل کنید و در نتیجه سرگیجهـ‌ـــتـــان بهـــتــر شود.

بهتر شنـیـــدن

وقتـــی در یک مهمـــانی پُر سر و صدا یا یک کنــســـرت با صدای بلند موسیقـی هســتــیـد و نمیـ‌ـــتوانـــیــد بشــنوید دوستـــ‌ـتــان چه میـــ‌ـــگوید، زبـــانـــه‌ی یک گوش‌ــتــان را به داخل فشــار دهـــید و گوش دیگـــرتان را به سمــت دوستـــ‌ـــتان برگـردانـیـــد. ایــن ترفـــندی است که خوانــنــدهـ‌ـــهــا زیاد از آن اســتفاده میـ‌ـکـــنــنـد و ایــن طور به نظر میــ‌ـرســـد که آنــها در حال فیــکــس کردن هدفون‌ـــشان هستـنــد.

تسکـین اضـطـراب

وقتــی نگـران و مضــطرب هسـتیـــد، انــگـشت شســتـ‌ـتان را بمـکیـــد. ایـــن واکنش را میـــ‌ـــتوان با تحریــک عصب واگوس توجیــه کرد که باعـث میــ‌شود ضربان قلـبـــ‌تـــان کاهش پیـدا کرده و فشـــار خون‌تان پایـــیــن بیاید. اگــر در یک جای عمومی دچــار اضــطـراب شدیـد کافیـســـت در حالــیکـــه انــگشـت شســت‌تان به سمت بالـاســـت، دسـت‌تان را مشـــت کنـیــد و فشــار دهـیـد.

رفع گرفتــگـی عضـلــه هنگام دویدن

اگر هنگام دویدن، سمــت راسـت بدنـــ‌ـــتـــان گرفت، همزمـــان با قدم برداشــتن روی پای چپ، بازدم انـجام دهـیـــد. همین کار را برای سمـت چپ بدن‌تان هم می‌توانــیــد انجـام دهـید و الـــبـــته سمت چپ سینـهـ‌تان (قلــب) را کمی ماساژ بدهـــید. وقتی که میـــ‌ـدوید، جریـــان خون به سمت عضـــلات فعـال می‌ـرود. بدون وارم آپ مناسـب، خون به طور یکنواخــت در تمام بدن پخش نمــیـــ‌شود و خون زیـادی به سمـت کبد و طحــال جاری خواهــد شد. ایـن اندامهــا شروع می‌کـنـــنـــد به فشار آوردن به دیـافراگــم.

بهتـر به خاطـر سپردن

اگر نیاز دارید چیزی را واقعا به خاطر بســپــارید بهــتریـن کار این اسـت که از پتانــسیل پنــهــان حافظهـــ‌ــی خود اسـتفـــاده کنیـــد. شب قبل از خواب آن را تکرار کنــیـد، دراز بکـــشـیـــد و یک شاخـه رزماری بو بکشید. ایــن ترفــنـــد ساده کمک‌تان خواهـــد کرد اطـــلاعــات لازم را سریعـــ‌تـــر و با نتـایج بهــتـر به خاطـــر بسـپاریـد.

رفـع خواب رفـتـگی پا

همــهــ‌ی ما تجـــربـــهــ‌ی خواب رفتـن پا را داریم؛ همان سوزنـ‌هــای ناخوشاینــد و نامـرئی! حتـــمــا کاری که میــ‌ــکنــید این اســت که صبـــر میــ‌کنـــیـــد تا تمـام شود، امـا ایـن بار که پایــ‌ـــتــان خواب رفت، در همان لحظات سرتـــان را تکـــان بدهـــیــد. عضـــلاتـــ‌تــان ریـــلکـــس شده و حس سوزن سوزن در عرض کمــتـــر از یک دقـیـــقه برطرف خواهــد شد.

چطور مغزتـان را گول بزنیــد و دنیــای اطراف‌ـــتان را طوری ببیـنید که انگــار وارد جهان موازی شده‌ــایــد؟!

رادیو را روشن کنـیـد و جوری تنـظیـــمش کنـید که نویز سفیـد بشـــنوید. یک توپ پینگ پونگ را نصــف کنیـــد و با نوار چسـب این نیمهــ‌ـــهـــا را به چشـمـــ‌ـهــایـــ‌ــتان بچـــسـبـانیــد. حالا باید کنار رادیو دراز بکـشـید و آرام و خونسرد شوید. در عرض 10 تا 20 دقیقــه آزمـایش گانـزفلــد را تجربـه خواهـــیـــد کرد؛ مغـز شمـا شروع میـ‌کند به تفســیـــر صداها و نور به روشی جدیــد، احســـاســات غیرعادی ایـــجاد کرده و حتـــی شما را به هپروت می‌بـــرد. این پدیـــدهــ‌ــی قابـــل توجه از دریـــافت واقعیـــت، مدتهـــاسـت که شنـــاختـه شده امـا دانشمـــنـدان از قرن بیـــستــم علـــاقــهـــ‌ــی خاصـی به مطــالـــعهـــ‌ـی آن نشان داده‌ـــانـد.

راهکارهایی برای مدیریت بیماری ها در بدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.