راه صحیح آموزش مسائل جنسی به بچه ها

بچه ها در جامعه در معرض خطر افراد سودجو می باشند شما می توانید با آموزش مسائل جنسی بچه ها را آماده برای دفاع شخصی در مقابل متجاوزان باشند بچه ها باید بدانند افرادی در جامعه هستند که می توانند به آنها اسیب جنسی وارد نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راه صحیح آموزش مسائل جنسی به بچه ها را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هدف از آموزش جنـــسـی به کودک آموزش در مورد دستگـاه تناسـلـی و اسـتــفـاده از آن اســت نه بیـــشتـر.در این مقـــاله آموزش صحیح مســـائل جنـــسی به کودک را بخوانـید..
آموزش مسائل جنــســی به کودک

آشـــنـــایی با آلـت تناســلـــی و کشف جنـــســیت از ۱۸ ماهـگـــی آغـاز می شود، در ۲٫۵ تا ۳ سالگی به اوج خود می رســـد و در ۶ تا ۷ سالگـی تقریبـا تمــام می شود.البته در سنیـن پاییـن این اتفـاق صرفا از سر بازی و شیـــطنـت می افــتــد و قطــعا بچه هیــچ نیـــتی از ایـــن کار ندارد.امـا گذر از ایـن مرحـــلــه بسیـــار دشوار اسـت و اگـــر به خوبی از پس آن برنیایـــیم ممـکن اسـت صدمات جبـران ناپذیــری برای آینـده بچــه داشــته باشـد.

مانلـی فخریـــان :«فرزنـد ۱۸ ماهــه ام مدام با آلـــت جنـسـی اش بازی می کنــد، نمی دانم چطور مانــع ایـن کارشوم.»

«دخــتر ۲ ساله ای دارم که هر روز از من و پدرش در مورد دستــگـــاه تنــاســلی سوال می کنـــد و می خواهــد بدانـــد فرق مادر و پدر در چیــست.»

«پسر ۲۸ ماهــه ام بیــشـــتـــر اوقات بیـــکاری درگـــیر آلـــت تناسـلی اش می شود و از بازی کردن با آن لذت می برد، نگرانم اگــر تنـــبیـــهـــش کنم بتـرســـد.»
چگونگــی آموزش مســـائل جنـــسی به کودک

ایـــن ها نمونه هایـی از سوالـــات متــداولی اسـت که بیشــتر خانواده ها با آن درگـــیرنـد.آشـنــایی با آلـت تنـاسـلـی و کشف جنــسیت از ۱۸ ماهگی آغاز می شود، در ۲٫۵ تا ۳ سالـگــی به اوج خود می رسد و در ۶ تا ۷ سالـــگی تقریــبــا تمــام می شود.الـــبـــته در سنـــین پایـین این اتفـــاق صرفـا از سر بازی و شیطـــنت می افــتـد و قطــعـــا بچــه هیچ نیـتـــی از این کار ندارد.اما گذر از ایـــن مرحلــه بســـیار دشوار است و اگــر به خوبی از پس آن برنــیایـیـــم ممـــکـن اســـت صدمــات جبران ناپذیـری برای آینـده بچـــه داشـتـــه باشد.

شناخــت جنسیـــت

سن کشف جنـــسـیــت به طور میانگـــیــن سه تا شش سالـگــی است.در ایــن بازه سنــی کشف جنــسیت یکـــی از مهـیج تریـــن و جذاب تریـــن کارها برای بچه هاسـت.کودک در ایــن سن می خواهــد همـــه چیـــز را درباره انـدام های مخــتـــلف بدنــش بدانـد و به همیـن دلـیل نسبت به قســـمـت های گوناگون بدن خود و اطـرافـیـــانـــش کنــجـکـاو می شود.آن ها حتــی به بدن عروسک ها نگـــاه می کننـد و دنبـــال شباهت بیــن خود و بدن آن ها هسـتنـــد.کودکـان ۳ تا ۵ ساله مدام در حال مقــایـسه خود با والدیــن، خواهـر و برادر بزرگ ترشــان هســـتنــد، در این میـان سوالـاتـــی برایـشـان پیش می آیــد که اگــر والدیـن آگاهـی کافـــی نداشـــته باشـنـــد موجب تعجب یا احساس شرم و ناراحــتـــی آن ها می شود.

بچـه ها در این سن به دنبــال دانســتــن و کشـف پدیـده های جدید هســـتـــنــد.در ایـــنگونه موارد بهـتر اســت بدون احــســـاس خشـم یا ناراحتــی با اشــتـیــاق کامـــل اطــلـاعــات درسـت را در اختـــیـار بچــه ها بگـذاریــم.نکتـــه مهـــم ایـــن اســت که کوچک ترین خطــایــی از سمت ما در برخورد با مسائل جنـــسـی می تواند در روحیات و شخصـــیـــت بچه تاثیـرگذار باشـد.


آموزش مسـائل جنـسـی به کودکان

برخی از نکـــاتــی را که می توانـد در گذرانـدن این مرحلــه به ما کمـــک کنــد به شکل کلیــدی در ایـــن گزارش مطـرح می کنـیم.گاهی دانســتن کوچک تریــن نکـتـه ای در ایــن زمــینــه می تواند بسیــار کارســاز باشد.

توضیـح اضــافی ممـــنوع

بهــتـر اســت تا زمانـی که کودک سوالــی از شما نکرده بی جهت ذهن او را درگیــر ایـن مسائل نکنید.بچـــه ها خودشـان در حوالی سه سالگــی مشــتـاق دانســتـــن ایـــن چیـــزها هســتـــنـد.پس صبــر کنــیــد آن ها خودشـــان از شما سوال کنــنـدچون این موضوع نشــان می دهــد ذهــن آن ها آمـــادگی پذیــرش و تفــکـیـک های جنسیـــتـی را دارد.

خصوصی سازی موضوع

کودک باید بدانـــد مسائل جنـــســـی یک امـر کامـلـــا خصوصی و شخـصـــی استو به هیچ عنوان نبــاید به جز پدر و مادر با کســی در ایـــن رابـطـــه صحــبـت کنــد.زمـــانـی که فرزنـدتـان در یک جمــع ناگــهــان از شمــا سوالی می پرسد که کاملـــا جنسـی اســتبـــایـد بدون هیچ گونه برخورد تنـدی به او یادآوری کنیـدکــه ایــن مسئله کاملا شخـصی است و بعد که تنــها شدیـم با هم در ایـــن مورد حرف می زنــیم.
ضرورت تربـــیـت جنـسی به فرزنـدان

بیان واقـــعـــیـــت به زبان ساده

یادمـــان نرود ما با یک انسـان ۳ تا ۴ سالـــه سر و کار داریم که دید و تصورش از دنـــیـا در یک دایره بســـیــار کوچک خلاصه شده اسـت.او نمی تواند مســـائل تازه را مثل ما حلاجـــی کند.بنـابـرایـن وقتــی با اووارد چالــش در خصوص یک موضوع مهـم و تازه می شوید بایـد خود را به انــدازه او کوچک کنید و برایش به زبـان خودش توضیـح دهــیـــد.در ایـن شرایط از ورود به جزییات پرهیز کنـید.وقتـی جوابی می دهـید باید منـتظـر واکنــش بچــه باشید.اگـــر حس کردید دچار تنـــاقــض یا پیـــچیـدگـی شده یا موضوع را به زمــان دیـــگــر موکول کنـــیــد یا از او بخواهـید برای شما توضیـــح دهـد، به ایـن شکل می توانــیـد بفهــمید کجـای سوال برایش ابهـام دارد.

به ایـــن نکتـــه توجه کنـیـــد که یک کودک ممکــن است سوالی را بارها از شمـا بپرسـد که کامــلا طبــیــعی است،ــجواب شمــا باید همیـــشه یکسان باشـــد در پایـــان جواب هم می توانید او را تشویق کنـید اگـر سوال دیـگری دارد بپرســـد.

یکــی از درگـــیـری های ایــن سن نام بردن اعضـــای بدن به خصوص آلـــت تناســـلـــی اســت.بچــه ها در سنین پاییــن نیازی نیست نام علـمی و رسـمـــی اعضــای بدن را بدانـــند بلــکه نام ها بچـه گانه برایشــان کافـیــســت،ـامـا بهـتر است در سنـین بالـــاتــر اســـم اعــضـا را درست بدانـنـد و فقـــط از آن ها بخواهــید در حضور دیــگـــران تکـــرار نکـــننـــد.

این نکات که مطرح شد بخــش کوچکــی از آگاهی های جنسیتی در بچـــه هاســـت.بعــد از آن سوالــات شروع می شود و زمـانی می رســد که شما می بیـــنید روزانـــه ۲۰ بار به یک سوال مشخـص پاســـخ داده ایـد.سوال های بچــه ها معمولا در یک دایره خاصـــی می چرخد ولی پاسـخ هایـی که به آن ها داده می شود بســیار مهـــم است.
پاســخ به پرسش های جنســی کودکـان

چنـــد نمونه از سوالـات جنســـیتـی را در ایـــنـــجا می خوانـــیـم:«بچه چه جوری درســت می شه/ من چه چوری رفـــتــم تو شکـمـت/ من چه جوری از شکمت اومدم بیرون/ چراتو و بابا با هم تنـهـــا می خوابـیــن…

سوالات زیادی شبـیــه به ایــن ها در ذهن بچـه ها وجود دارد.از آنجایی که آن ها خیـال پردازان ماهری هستند و در سن ۲٫۵ تا ۳٫۵ سالـــگـــی تصویرسازی های ذهنی زیـادی دارنــدنوع پاســـخــگویی به ایــن سوالـات می توانــد شکل درســـتی از مسائل جنســی را برایـــشــان بسازد.اگــر در پاسـخ به این سوالات برخوردهای تند و شدیدی با بچــه داشـته باشـــیداو خیـلــی احساس گنــاه خواهـــدکـرد و درکش از ایـــن مســـائل با ترس و نگـــرانـــی همراه می شود.

یکی دیـگر از نشـــانـه های کنجـــکــاوی بچــه ها نسبــت به مســائل جنسی، تمـــایــل به دیــدن آلت تنـاسـلــی جنــس مخالف اسـت،ــبه خصوص در سنـین ۵ تا ۶ سالــگی ایــن موضوع بیــشـــتر دیده می شود.پنهــان کردن، سرکوب کردن، سرزنـــش و ایــجــاد ترس باعــث می شود کودک شما فقط احساس گنــاه کندو در ذهـــنـش این باور شکل بگـــیرد که اگر بعــدها اتـــفاق بدی برایش افـتاد هرگــز نباید آن را در خانه مطرح کند.

برای پیـشگیــری از ایـــن موضوع و در صورتـی که متوجه چنین رفـــتـاری در فرزنــدتان شدیدبــهتـــریـن راه ایــن اســت که برایـــش توضیح دهـیـد آلــت تناسلـی یک بخش خصوصی از بدن هر کســـی است و دیــگران نبایــد آن را ببیـنـنـد.این رفـــتـار به کودک می آموزد بدن خودش هم حریم شخصی دارد و نباید با کسی شریک شود.


آموزش مســائل جنـــسـی به کودکـــان

الـــبـــتـــه در ایــن مورد اگر بچه ای خواهـــر یا برادر کوچک تر دارد که در سن نوزادی و بدون درک کافـــی اسـت، می توانـیـــد گاهــی به بهانه تعویض پوشک از فرزند بزرگ تر بخواهیـد به شما کمـک کنـد و در همـان حین برایش توضیح دهـیـــد که دخـــتر و پســر در چه چیـــزهـایی با هم متـــفـــاوتنـــد.ولی پوشک بچه ای را که با جنــسـش آشـــنا شده و بالای یک سالــگـــی اسـت هرگز در حضور هیچ فرد غریـبــه ای عوض نکـنـید.ایــن موضوع باعـثـــخجـالـــت شدیدی در او می شود که نمی توانـــد به زبـــان بیــاورد.

از دیـــگر کارهـایــی که ممـکـن اســت در این سن از بچـــه ها ببیـــنـــید بازی کردن با آلــت تنــاســلـــی است.تحریـک ایــن ناحیـه با دست یا مالـیدن پاهـا به همـدیــگـر یک امر نســـبتا شایع و طبـیـــعـــی است.اقـــدامی که والـــدیـن بایــد در این مواقع انـجام دهـــنــد ایــن است که بدون انگـشت گذاشتـــن روی آن کار به نحوی ذهـن کودک را منحــرف کننـــد مثـــلا همان لحــظــه برای کاری صدایش بزننـــد، به او خوراکی تعـارف کننــد، بازی جدیدی را برپـــا کنـــند و به هر شکـلــی که می توانند او را از ایـــن مسئله دور کنند.
چگونه با فرزنــدان خود را مورد مســائل جنــسی صحبت کنــیم؟

برخورد کردن یا به روی بچـه آوردن در ایـن زمـیـنــه نتـیجه کاملـا منـــفــی و بدی خواهــدداشـــت.اگـــر از ۳ سالـــگی به بالـــا ایـــن رفتـــار قطع نشــد یا اضـــافــه شد بایـد با مشـاور مربوطه مشورت کرد.

سن ۳ تا ۶ سالــگــی زمان شکـل گیری هویت و شخـــصـــیـت جنسی کودک است.در ایـــن سن کودک با رفــتـار صحــیــح پدر و مادر و الگوگیـــری درســـت از آن ها هویت زنـــانـــه یا مردانـــه خود را پیدا می کنـد.در ایــن سن پســـران تمـــایـــل به برقراری ارتبــاط حسی با مادر دارنـــد و دخـــتـــرهــا با پدر،ــایـن تمــایـــل تا حدودی بوی جنـســـی می دهد و طبق آن چیزی که فروید مطـرح می کنـــد عقده های ادیپ یا الکترا در همـــیـــن دوران شکل می گیـرد.

پسرهـا دوست دارند بدن عریـــان مادر را ببـــیننـــد و تماس های فیزیـــکـی نزدیـــکـــی با او برقــرار می کنند،همیــن طور دخـترها در مورد پدرشـــان ایـــن حس را دارنــد و از طرف دیـــگـر حسادت شدیــدی به همـــجــنـــس خود دارنــد.چون تصور می کنند پدر یا مادر را از آن ها می گیـــرد.برای اینـکـه کودک به درستـی ایـن مرحــله را پشـــت سر بگـذارد باید با والد همـــجنـــس خود هماننــدســـازی کنـــد.برای این هماننــدسـازی بایـد نکات زیر را رعایـت کرد:
زمـان منــاسب برای آموزش مســـائل جنـسی به کودکان

والـــدیـن بایـــد خیلی دقـت کننـــد که کودک متوجه ارتباط جنسـی شان نشود.از حدود سن ۲ تا ۲٫۵ سالـــگی به بعد والـــدیـن از پوشیـــدن لبـــاس های خیـلی باز در خانه خودداری کننــدو حمـام بچه ترجیـــحا با والـد همجنـــس باشد.

در صورت بروز هر نوع رفـتـار غیـرعـــادی کودک با والد غیـــرهمـجـنـس بایـد بلــافـاصـلـه و خیلـــی زیـــرکانه از آن موقعــیـــت خارج شد.مثلـا اگـر پسربــچـــه سه سالــه ای می خواهـد خود را به مادر بچــسـبـانــد یا روی شکــم و پاهای او دراز بکـشدبایـــد به هر طریــقی مادر از آن موقعیـــت خارج شود و ذهـــن کودک با کمک پدر منـــحــرف شود.از بوسیــدن لب ها خودداری کنــید.چون لب جزو اعضـای خصوصی بدن بچه محسوب می شود و او بایــد این نکتــه را بداند.

مدت زمــانـی که والـــد همجــنــس با بچــه می گذراند و کارهـــای مطابـق جنســیــتـــشان انـجـــام می دهــندبــایـــد بیـــشــتـــر شود.هرگز رفتـارهــایـی را که حس طردشدگـی در کودک ایجـاد می کنـدانـجــام ندهید فقط به شکلی زیــرکــانـــه او را بهـسمــت همــسرتـان سوق دهیــد.


آموزش مســائل جنـــسی به کودکان

بازی های جنـسی یکــی از آشـنـــاتریـــن بازی های همه بچــه ها در سنیـــن ۳ تا ۷ سالــگی دکتــر بازی است.کمـتـــر کسی است که نام ایـــن بازی را از دهــان بچـه ها نشـــنیده باشد.در این بازی بچــه ها به بهـانــه معـــایـــنـــه کردن به انــدام همدیـــگر دســت می زننــد و دنـبـال کشف بدن جنس مخـــالــف هســتــند.در چنـیـن مواقعی نبایــد با کودکمان برخورد ناخوشایــنـدی کنـــیــمچـرا که حس سرخوردگی و ترس درخـصوص مسائل جنـسـی در او نهادینـه می شود و می توانــد بسـیــار مخرب باشــد.فقط باید بدایند این بازی ها و کشف و شهودهــا امـری طبــیعــی اســـت و تنهـا بایـد برای آن حد و مرز مشـــخص کنیـد.

یکــی از راه های تعـــیــین حد و مرز ایـن اسـت که به فرزنـدتـان یاد بدهـیــدبـرخی اندام ها کاملا خصوصی هستـــنـد و همـیــشه بایـــد پوشیده بماننـــد و در حضور دیـگــران نبــاید آن ها را نشان داد.اگـر زمـانــی با این صحـنه مواجه شدیــد که فرزنـدتان مشـغول نشــان دادن انـــدام جنـسـی خود به بچـــه ای دیگـــر اسـت سریــع فضــایی را برایش ایــجاد کنـیــدکه ایــن کار از ذهـــنش دور شود و لا به لای حرف ها به او یادآوری کنیــد که نبایـــد کسـی قسمـــت های خصوصی بدنـــش را ببـــیند.

خصوصی بودن ایـن موضوع را بایــد برای بچــه ها توضیــح داد.آن ها بایـــد بدانـند نه تنـهــا در مورد ایـن مسـائل نبایـد با کسـی حرف بزنــندبــلـکه اگر بچــه کوچک تری هم از آنهـــا سوالـــی پرسید نباید به او جواب بدهند و بایـد بگوینـد از پدر یا مادرت بپرس.ایـن کار یکـــی از روش هایـــی است که بچـــه یاد می گیـرد با غریبــه ها در این مورد اصـــلـا حرف نزند.
آموزش مسائل جنــسی به فرزندان

هویت جنـســـی در بچـــه ها از همــان سه سالـــگـــی شکــل می گیرد.کودکـان در ایـن سن می توانند تشخــیــص دهند دخترنــد یا پسر.آن ها کم کم با نقـــش خود به عنوان دخـــتر یا پســر آشـــنــا می شوندو می توانــنــد دوستان و بازی های منـــاسب سنــشان را انتـــخــاب کنـنـد.اصولا پســرهــا نسبــت به دخـــتـرها بازی های خشـــن تر و پرسـر و صداتـــری را دوست دارنــد.

بهترین حالـت این اسـت که در این سنـیـن بازی ها و فعالـــیت های بچه با والـــد همـــجـــنسش بیـــشـــتـر شود.مثــلـــا پسر اطراف پدرش باشـــد و کارهـــای مردانــه را یاد بگـــیرد.دخـتـــر بیشـتــر با مادرش بمانـــد و فعـالـــیــت ها و حرکـاتش دخـتـــرانـه شود.امادر خانواده تک والـد یا زمانـــی که والـــد همــجــنــس کمـــتـــر در خانـه اســـت نقـش والد جنس مخالـف بسیار سخـــت می شود.در ایــن شرایط والــد جنـــس مخالــف بایــد خیــلـــی مراقــب باشد که کودک با تقـلیـــد رفتـــار او هویت جنـســی اش تغـییر شکـــل پیدا نکــند.

مثــلا پسرهایـی که زیـاد با مادرشـان وقت می گذرانـــنـد و مادر حوصلــه بازی های پسـرانه را ندارد،ــخیـلی تمـایـــل به پوشیدن کفش های زنـــانـه و بازی با کیـــف و روسری و وسایـل مادر دارند،ـــیا دخـترانی که مدام با پدرشــان هســتـــنــد به ماشـیـن، مکـانــیـکی و تعمیــرات علاقـه منـــد می شوند.همــه این ها یک معیـــار کلــی اســت و در همه موارد صدق نمی کند.بنـــابراین مادران و پدران باید خیـــلـی دقت کنـــنــد که این مرحـــلـه از سن بچـــه که تا پیــش از بلوغ یکـــی از مهــم تریــن مراحـــل اســت، به خوبی سپری شود.


آموزش مســائل جنســـی

وقتـی کودکی در این سن مشــکـل هویت جنسی اش به بهتـــریـــن شکـل حل شودو فرق انــدام خصوصی و غیـــرخـصوصی را خوب بدانــد و هرگز از پدر و مادرش نتــرسد،ـــدر آینـده اگر به هر دلـیــلی در زمــیـنه مسائل جنسی دچار حادثـــه ای شد یا کسـی او را آزار داد هم می توانداز پس خودش بربیــایــد و با پنهان کردن اشتبــاه این اتــفـاق از خانواده اش تا ابــد یک ضربه روحی عظــیـــم را با خود به دوش نکشـد.

به طور کلـــی خانواده بهــتـــریـــن و تنهـا محرم بچه ها هسـتــنـــدو بایـد با برخوردهـــای صحیح این باور غلط را که بچه با سوالات جنســی مرتـکــب کار وحشـــتنـــاکـی شده از ذهـنش دور کنـــنـــد.تنهــا در ایـن صورت اســـت که می توانــنــد ایـن مرحلـه سخــت را به راحتـــی بگــذراننـــدو بچـه هایــی با هویت جنـسی سالـم تحویل اجـتماع دهــند.

خوب است بدانیـــد نوازش هم حد و مرز دارد

برخــی روانــ‌ــشنـــاسان معتقدنــد در بسـیاری موارد،والدیــن به صورتـی ناخودآگـــاه با نوازش‌هـایی نابـجــا محـرکی برای فرزنـــدان خود می‌شوند.

ایــمانـ‌نــژاد میـ‌ـــگوید با همه توجهی که اســلـام به رشـد عاطفــی و تقویت آن در کودک داشـتــه اســـت،ـــاز حدود سنـــیـن تمییـز برای آن حد و مرز و مراقبـتـ‌هـــایی در نظر گرفــته است.
چگونگــی برخورد مناســـب در برابـر سوالات جنـــسی کودک

لمــس و نوازش کشالــه ران، کفل و دیگـــر نقاط حسـاس بدن،ـــبرای کودک هیـجــان‌ـــانـــگیز بوده و احتمـال لذتـ‌جویی او را بالـــا برده و ادامهـــ‌دار میـ‌ـــکنـــدالبتـه ایــن را بدانید نوازش بخشــی از آموزش جنــسی کودک به حسـاب می‌آیـدو از طریق آن کودک دریــافت عشق و محــبت را می‌ــآموزد و سرچــشمـــه پیــدایش عواطف است،ــاما اگر از حد بگذرد، خطـــرآفـــرین شده و یکــی از عوامـلـــی اســـتکه می‌توانـــد باعث بروز زودهـنگام بلوغ جنسـی و پیـــدایـــش عادات نامنـاســب در کودک شود.

از دیدگــاه برخی نظریـه‌هـــای روان‌ــشنــاسـی کودکـان از آغـــاز تولد آماده دریافــت لذات جنسی بودهو از همیـن زمــان رفـــتارهـای جنــسـی آنهـــا در حال شکــل‌ـــگــیـــری اســت.

آنــچه بایــد در مورد کودکـی با تربیـــت اسلـامــی بدانــید

تربــیت جنــسـی در اسلـــام، جزوی از تربــیــت عمومی کودک است.اســـلـام به همه زمــیــنه های رشد شخصی و شخـــصـیتی کودک توجه دارد.مربیان، تربیــت جنــســی از نگـــاه اسلــام را، آشـنا کردن فرد با هنـــجــارهای شرعـــی می داننـد.به طوری که راه پاکدامنـــی و برخورد مشـروع و معقول با شهوت جنسی را بیاموزند.

در فرآینـــد تربیـــت جنـــســـی اســـلامـــی، مربی(که بیشـــتـــر مادر مدنـــظـــر اســـت) باید به کودک آموزش نظری و عمــلـــی دهـــد.در آموزش نظری، از مفــاهــیـم جنسـی و هنــجــارهــای شرعـی آن صحــبت کندو در آموزش عمـــلــی چگونگـی طهـــارت، غســل، اســتـــبـــراء و… را آموزش دهـــد.

هم چنیـــن از آغـاز کودکی دوم، بســتــر و اتـاق خواب کودکان را از یکدیگر جدا کنــدو خودش نیـز در عمـــل از هرگونه رفتـــاری با منــشـأ جنــســـی، که مخـل شخـصــی اخــلـاقی و جنـســی کودک باشـد،پرهیــز کند و کودک را نیـز از رفـتاری که به تحـریـــک احساس جنســی او بیــانـــجامـــد، باز دارد.

راه صحیح آموزش مسائل جنسی به بچه ها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.