راه های ترک حسادت نمودن از نظر قرآن

حسادت کردن نوعی بیماری می باشد که مانند خوره به جان فرد مبتلا شده می افتد برای فردی که حسود می باشد حسادت نمودن پیامد های بدی هم در دنیا و هم در آخرت دارد اگر انسانی که حسادت می کند اعتماد به نفس داشته باشد و خود را کمتر از بقیه نداند حس حسادت را در خود از بین خواهد برد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راه های ترک حسادت نمودن از نظر قرآن را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

1- توجه به پیامـدهــای حســادت
افرادی که گرفتار بیــماری حســـادت هســتنــد، بایـد به خود آیــنـد و برای درمــان این بیماری بزرگ، ضرر و زیــان های دنــیوی و اخـــروی اش را در نظر آورند و خود را اصــلـــاح کنـــنــد. امام صادق (ع) در این باره فرمود: حسود پیش از آن که به محــسود زیـــان برســانــد، به خود زیـــان می رسانـــد.[1]

مانند شیـــطـــان که با حســـد خود برای همــیشــه، خود را مسـتحق لعـن و دوری از رحمــت خدا کرد. حسود بایـد بدانــد حسادت برای او سودی ندارد، نه مقــامـش را بالا می برد و نه محـبوبیتـش را بیــشتر می سازد. افـراد حسود بایـد بدانـند که اغلب بدخواهان، در کار خود موفقـیـت پیدا نمی کنند، چه اگر موفق شوند، نبـــایـد کسی در جهان دارای نعـمــتــی شود، چون هرکـــســـی که نعـــمـــتـــی دارد از حســادت حاســـدان در امان نیـــســت.

2- ترتـــیب اثر ندادن به حسادت و رفـــتار بر خلـاف میـل
حسود بایـد بر خلاف میـــلـــش رفـتار کنـد. اگـــر به دلیــل حسادت بر کسـی تکــبـر می کند، نســبت به او فروتنی کند و اگر بدگویی و غیـبت او را آرزومند اســـت، در مجــالـــس به تعریف او بپـردازد. اگر از دیدن او ناراحــت و ترشرو می شود و درشت گویی می کند، باید خود را به خوش کلـامی و گشـاده رویی وادار سازد. اگــر حســد، حسود را از بخـــشـــش و عطـــای او به محسود باز می دارد، باید بخـشــش را نســـبت به محـــسود زیاد کند. هنگـامــی که حسود، بر ایـــن اعـــمال مداومت کنـد، ملـکه او می گردد و حســـد از دلـــش بیـرون می رود. امــام صادق (ع) فرمود:

انــَّ الـْـمـــُـؤْـــمــِـــنَ لَا یسْـتــَعْمــِلـــُ حَسـَـدَه[2]
مؤمـــن، حسـد خود را به کار نمــی گیـــرد.

3- توجه به ناپـــایــداری دنــیا
اگــر انسـان خود را از پدیده ها بالـاتــر بداند، دلـــیلـی برای حسرت ها و حسادت ها نمــی ماند، گاه در دوره نوجوانـی، انـــســان حســـرت چیـزی را می خورد یا نسبــت به امتـــیــاز دیگری حسادت می ورزد، امـــا به هنگـام جوانــی و میـان سالی وقتــی آن مســائل را در نظر می گیـرد، به اشــتــباه خود پی می برد و گاه خود را مذمـــّــت می کند که برای چه چیـــزهــایـی خودخوری می کرده است. بنـابـــرایـــن اگـــر خود را از هوس ها بالاتر بدانـــیم انـــگیــزه ای برای حســـادت باقــی نمی مانـد.

4- اجـتــناب از مقـایسـه
یکی از بهترین راه ها برای کاهش حسّ حسـادت ایـن است که افراد حسود از مقـایـــسـه خود با دیـــگـران و چشم و هم چشـمی خودداری کنـــنـد.

5- توانــا کردن خویشتن
حسد، بدون تردیـــد شیوه دون مایگان است و کسی در معـــرض ابـتـلای به آن واقـع می شود که ناتوان باشـد، به همـــین جهـت با توانا ساخــتن خویش می توان از ابــتـــلــای به حسد جلوگیری کرد؛ و حسد برخـــاسته از ضعـــف نفس را، درمان کرد.

6- شناخـت هدف خلـقت
اگر انسان حسود بدانـــد که هدف از خلـــقــت او عروج از مرحـلـه حیوانــی به مرحلـه فرشته خویی و بنـــدگی خداست، هیچ گاه به برادران دیـنی خود حسـادت نمـی ورزد و خود را از مرحــلـه انـســانی به مرحــله پســت حیوانی تنــزّـــل نمـی دهد.

7- تلــقین
تلـــقـــیــن نیز یکی از راه های پیــراســـتــن خویش از صفــات رذیلــه می باشــد. حسود می توانـــد به وسیــلـــه تلـــقـیـــن، خود را از حسـد پاک کند و به خود بگوید نبـاید من حســادت داشــتـه باشم، بایــد تحـــمل دیـدن و شنیـدن امـــتیــاز و برتری دیگـران را داشـــته باشــم. دائماً ایـــن تلـــقیــن را تکــرار کند تا از ایـن بیـمــاری رهـایـــی یابـد.[3]

8- تلاش سازنده
تلــاش سازنـــده در راه کسب فضائل، وسیــله مؤثّـــری برای مبــارزه با حســد است. کســـی که سرگرم فعالیــت اســـت، کمـتر حسرت دیگـــران را می خورد و چه بسـا کم کم دید وسیـــع، منـــاعت طبـع، بزرگواری و دگربیـنی در او زنـده شود و از پوسته محـدود خود به درآیـد، دیـــگران را هم به حساب آورد، خود را با انـــســـان ها پیوند دهد، احسـاس نوع دوستی و خیرخواهـی در او زنده شود و نه تنـهـــا از راحتی دیگـــران رنـج نبـرد، بلکه حاضر شود خود رنـجـــی را تحـمــل کنـــد، تا دیگــران را به راحتی برسـانـد.[4]

9- ایـــجــاد رابــطه عاطـــفـی
یکـی از راهـــکارهای درمان حسادت ایجـاد رابــطه عاطفــی با محـسود و اصــلــاح رفـتــار اسـت. وقتــی حسود رفتـــار خود را اصلـاح کند، طرف مقابل این مسألـــه را درک خواهـــد کرد و دلــش نســبت به او نرم خواهـد شد و زمـینــه روانی مناســـبـی برای محــبــت و دوستـــی فراهـــم خواهـــد شد. واکنش طبـــیــعـــی فرد مورد حسادت در این هنگام، نیکـــی و احسـان خواهــد بود بدین سان حسود نیـــز به سمـــت احـســـان و نیــکی تمـایـــل پیدا می کنـد.

10- راضی به رضای حق بودن
از جمـــلـــه اموری که در درمان حســـد بســـیار مؤثــر است، راضی به رضای حق بودن، تســلیــم در برابر اراده او شدن و قانع بودن به زنـــدگــی خویش اســت. امــام علـــی (ع) فرمود:
مَنــْ رَـضـــِـــی بِحَــالِـــهِ لَـــمــْ یعْــتــَوِرْـهـــُ الـْـــحَسـَد[5]
کسـی که به حال خود راضی باشد، حسد دامان او را نمی گیـــرد.

11- تقویت ایمـــان
تقویت ایــمان، توکل به خداوند و باور کردن این نکتــه که فضـل و رحمـــت الهی تمام شدنــی نیـــســت و به هر کسی که بخواهد می دهـــد، و ایـن خداوند است که بدون حســاب، روزی ها را تقــسیـم می کنـد، بیــنشی به انـــســان می دهـــد که باعث می شود هرگـز به دنــبال حسد نرود.

12- تبدیل انگــیـــزه
اگــر حسود نیـــرویی را که برای زوال نعمــت از محسود به کار می گیـرد، صرف پیشـرفت خود نمـاید، چه بســـا از او جلو بیفتـــد. به تعـبیر دیــگـر بایـــد انگـــیزه های حســـد را به انــگـیزه های غبطـــه و نیــروهای ویرانــگر را به نیروهای سالم تبدیل نمود.

شخــص حسود به جای ایــن که بگوید: ای کاش فلــانــی نمـی داشت، انــگـــیزه خود را بر کار و تلاش، تقویت کنـد تا خود هم داشــتــه باشـــد.

13- توجه به نقاط مثـــبت خود
در بسـیــاری موارد، علـــت حســادت افـراد، احـســاس حقـارت به علـت محـــروم بودن از نعـــمـــت هایـــی اســـت که دیـگــران از آن بهـره منــدند. در چنــین وضعـیـتــی، فرد حسود برای تسکین درد نداری خود، به دیگـــران حســـادت می ورزد و آرزو می کنــد آن چه را خود ندارد، دیـگران هم نداشته باشــنـــد. ولی بایــد بدانـــد، کســی نیست که همه خوبی ها و توانایـی های موجود در جهـــان را داشــتــه باشد. بلــکــه هرکــس به تنــاســب وضعـیت و تلاش خود، برخی از خوبی ها و توانـــایـی ها را داراســـت. او باید به جای آرزو کردن نعــمـت های دیگران و حسـادت به آنـــهـا، توانـــایـــی ها و ویژگی های مثبـت خود را بشنـــاسد و با تقویت آنـــها، به آن نعـمت هایــی که در نظـــر دارد دست یابد.

هرگـــاه متنـــعم بودن شخصی، انـسان را آزار دهد، بایـــد به توانـایـــی های خود توجه نمـــاید، امتیـــازاتی که دیـــگران از داشتن آنهــا محــروم هستــند.

راه های ترک حسادت نمودن از نظر قرآن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.