رایج شدن مخدر خطرناک گل در بین دختران و زنان ایرانی

مخدر گل یکی از موادی می باشد که در بین جوانان دختر و کم سن و سال به تازگی در ایران رواج پیدا نموده است این مواد مخدر که مانند سیگار مصرف می نمایند توهم زا است و باعث بیماری های روانی در افراد مصرف کننده دارد بعد از مصرف شیشه و عوارض خطرناک این مخدر همه به سمت مخدر گل رفته اند و فکر می نمایند گل بی خطر است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رایج شدن مخدر خطرناک گل در بین دختران و زنان ایرانی را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بــا بررسیـ‌ــهـای صورت گرفتـــه مشـــخص شده که با گرانـــی شیـشـه معتادان به سمت مصــرف گل یا همــان ماری جوانـــا رفتــهـ‌انــد و این گرایش به دلــیل توهم شدید ایــن ماده مخـدر بسـیار خطرنــاک اسـت. گُـل بر خلاف اســم جذابــش، به شدت توهم زاســت، ضربــان قلب را زیــاد می‌کـنـــد، احساس بیــ‌ـقراری میـــ‌ــدهـد و با یک بار مصرف، عمـــلکــرد مغــز را به گونه‌ـــای مخـتـــل می‌کـــنـد که زنــدگی را بدون خود سخت و جانکاه می‌ــکــنـد امــا با ایـن وجود، گل در ایـــران طرفـداران خود را دارد، دانــشـجویان و زنان! شاید بتوان این دو قشـر را مهـــمــ‌ـتریـــن مصـرف‌ـــکـــنندگـــان این ماده مخدر دانـــســـت.

گرانــی شیشــه دلیـل گرایش به «گل» یا «ماری جوانا»

رصـــد بازار نشـان میـ‌ـــدهد که با گران شدن ماده مخدر شیـشه در یک بازه زمـانــی و به صرفه نبودن تولیـد و مصــرف آن، معتــادان به این ماده مخدر به سمت گل رفتند و بر اســاس اعلـــام ستــاد مبـــارزه با مواد مخـــدر امروز گل دومین ماده مخـــدر پر مصــرف در کشور اســـت. «گُل» ماده جدیـــدی نیـــست؛ همـــان «ماری جوآنا» اســـت که حالا با رنـگ و لعاب جدیـــد و الــبتــه نامی وسوسهـــ‌انگــیز‌ـتــر، جوانان را به سوی خودش می‌خواند.

البــتــه از سال 94-95 به بعد شاهــد افــزایـش مصرف گل به عنوان یک ماده اعـتـیــادآور که سرشاخه یک گیاه اعتـــیاد آور است در دانشـجویان بودیـم. برای بررســـی علــت افـــزایش گرایـش به گل بایـــد دانـــست که کنتـــرل خوبی در زمــیــنـه پیـــش سازهــای تولید شیــشــه صورت گرفتـه و همـیـن اقــدام باعـــث افــزایـــش شدیـد قیمت شیـشــه در کشور شد. یعــنـی زمـانـی شیــشه 5 میــلیون تومان بود که با ایــن کار در بازه‌ــای از زمان به 120 میــلـیون هم رســید و حالا به 50 یا 40 میـلـــیون تومان رســیـده اسـت.

«گل» ی که مثـــل سیـگــار مصـــرف میـــ‌ــشود

ایـن ثابت شدن قیمت روی 40 یا 50 میـلــیون تومان دو تا علـت دارد یکـــی ایــنکـــه تعــداد زیـادی از معتـــادان از شیـــشـــه به سمــت‌وسوی سایـر مواد رفـتـــهـــ‌ـــاند و دیگر اینکـه کشورهای همــسـایـــه شیــشه تولیـد میــ‌کننـــد و به ایـران می‌ـــفرســتـنـــد با کاهـــش دستــرســـی به شیشه، معـتـــادان به سمــت ماری جوآنـا، حشــیش و گل رفـتـــنـــد و اما تغــییر روند جهانی مصــرف به سمت ماری‌جوآنـــا را نبـــایـد نادیـــده بگـــیریم. همـــچنـــیـــن بایــد بدانیـــم که معتادان به ماده مخدر «گل» مثــل سیـگــار میــ‌ــتواننــد آن را اسـتفاده کنــند و بکشـنــد و مثل شیشـــه نیاز به پایـــپ و ادوات ندارد.

ضمــن اینکـه فضـــای کاذب و تبلـــیــغــات اغوا‌ـکـنــنـده در فضــای مجــازی در مورد ماده مخــدر «گل» یا «ماری جوانا» و چگونگـــی کاشت بذر آن دســـت به دســت هم داده تا باعث شد میزان گل در کشور افـــزایـش پیدا کنـــد. ایـن افــزایـش نه در جمـعیــت دانـشـــجویی بلـکه در جمعـیـــت عمومی هم دیـده میـ‌شود. در سال 1390، 26 درصـــد از کل معتادان کشور شیشــه مصـــرف می‌کردند و مقام دوم را در کشور داشت اما در سال 94-95 شیشـــه مقام چهـارم مصـرف و گل مقام دوم را به‌دســـت آورد.

لزوم اقدام عاجـل درباره تبلیغات اغواکنـــنده «گل» در فضـای مجــازی

نکـــتـــه تاسف بار افزایـــش مصـرف ماده مخـدر «گل» در بیـــن بانوان هســـتیـــم چرا که گرایـــش خانــم‌هـــا مخصوصا در سنــین پایــیـــن تا حدودی افزایـش پیدا کرده است. امـــا آنــهـــا کلـــا حدود 7 یا 8 درصــد از مصـــرفـ‌ـــکــنــندگــان مواد مخــدر یا معتــادان کشور را تشـکـــیـــل میــ‌ـــدهنـــد یعنـــی کمتـر از 10 درصد. درخـــصوص نظـــارت آرایـشگاهــ‌هـای زنـانـــه و کلوب‌هـــای ورزشـــی، محتوای آموزش‌هـــای مناسبـی تهیـــه شده اســت که شیـــشـــه چه عوارض جدی دارد و به اشــتباه ایـــن ماده مخـــدر بیشــتـــر به عنوان یک داروی لاغــرکننده، تسکـیـــنــ‌بــخش و ایـــجـاد‌کــنـنـــده احساس تمرکـز معـــرفـی شده بود.

ایـن دیدگاه مثـــبــت به شیشـه در زنان کمـــرنـگ شد اما ایــن موضوع باعث شد که آنــهـــا به سمــت و سوی گل بروند. با توجه به توهم شدیـــد ماده مخـدر «گل» یا «ماری جوانا» و تبــلـــیـــغات اغوا کنـــنــده و وسوسه انـگــیـــز ایـــن ماده در فضای مجازی و نحوه کاشت خانـــگـــی آن به نظر می‌ــرسد بایــد اطــلــاع رســانی در مورد افـــزایــش و جامــعه از آثار مخرب آن و تاثیــرات منفی بر روی بانوان به عنوان مادران آینده و همچـــنیـن دانــشـــجویان به عنوان آینـــده سازان ایـن کشور افــزایــش یابــد.

رایج شدن مخدر خطرناک گل در بین دختران و زنان ایرانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.