ربودن یک بازیگر سرشناس توسط مدیر آمبولانس

بازیگری که چند روز پیش به پلیس تهران مراجعه نموده و از پلیس خواست تا افرادی که را چند بار او را با سلاح گرم ربوده و به کمپ ترک اعتیاد برده و چند عکس از این بازیگر گرفته اند این افراد را دستگیر نمایند او می گوید کم اصلا معتاد نبودم فقط این افراد انتقام پدرم را از من می گیرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ربودن یک بازیگر سرشناس توسط مدیر آمبولانس را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : پــرونده ربایـش بازیـــگـــر مشـــهور , اوایل بهــار سال گذشــتـــه، یکــی از بازیـگـــران مشــهور با مراجـــعــه به آگاهـــی پایتخـت گفـت:
یکــســـال پیــش پدرم، دایی و یکـــی از دوستـانش وارد خانــه‌ـام شدنـــد
و مرا با تهــدیـد سلاح و شوکر پیـــش چشم زن و بچهـــ‌ــام سوار یک دستـــگاه آمــبولانس خصوصی کردنــد
و به زور به کمپ ترک اعـــتـــیاد بردنــد. من معــتاد نیــســـتـم و پدرم به ‌خــاطر بدهـکـــاری ۸۵ میلـــیون تومانـــی ‌اش به من ایــن کار را انـجـام داد.
او میـ‌ـــخواســـت آبــرویم را ببــرد. وقتـی مرا به کمـــپ بردند همـــه برای گرفتــن عکس یادگـاری به سمتـــم آمــدنـــد.
ظهـر همـــان روز از کمـــپ بیـرون آمـــدم، امـــا شکـــایت نکردم تا این‌ـــکه مدتی قبـل، دوباره این کارشــان را تکـــرار کردنــد و مجبور شدم به پلـیس مراجـــعـه کنم.


ربـــایش بازیـــگـر مشهور

با ثبت ایـن شکایت، هر سه متـهـم دســتگـــیـــر شدنـــد و پرونده برای رســیــدگــی در اختـــیار شعبـه هشتم دادگاه کیفری اسـتان تهـــران قرار گرفت.
بازیـگر مشــهور در همـان ابـــتــدا نسبت به پدرش رضـــایـت داد، امــا برای دایی و مدیــر آمــبولانس خصوصی درخواســت مجــازات کرد.

در پایــان جلــسه دادگـاه، چندی پیش پدر بازیـــگــر به پرداخـــت هشــت میلـیون تومان جزای نقـــدی،دایی شاکی به ۱۸ ماه و مدیر آمبولانس هم به سه سال حبــس محکوم شدند.اکنون مدیـــر آمبولانس به حکـــم صادره اعتـراض کرده و پرونده برای رســیــدگـــی به ایـــن موضوع روی میـــز قضــات قرار گرفتـــه اسـت.

ربودن یک بازیگر سرشناس توسط مدیر آمبولانس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.