زنانی که رحم مادران حامله را پاره و نوزادهایشان را می ربودند

زنان بچه دزد که با بی رحمی رحم زمادران حامله را پاره می نمودند و نوزادشان را می ربودند این زنان دوست داشتند بچه دار شوند ولی همگی نازا بودند این جنایات وحشتناک را به خاطر بچه دار شدن می نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنانی که رحم مادران حامله را پاره و نوزادهایشان را می ربودند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : یک زن برای بچـه داشتـــن حاضـــر اســت چه کارهـایــی بکند؟ ظاهـرا کارهای زیـادی. فشار بچه داشـــتـن برخـــی زنـــان را مجــبور میــ‌کنـــد بچـــه‌ـــهای زنان دیــگـر را بدزدند و وانـمود کنــنـد بچه خودشـان اسـت. گاهی اوقات نوزادان از بیـــمـــارسـتـــان یا خانـــه مادرشـان دزدیــده میـــ‌شوند. در برخی موارد هم مادر باردار کشــتـــه شده و جنـــیـن از رحـمش دزدیـده می‌ـشود. در اینـــجـا موارد وحشـــتــنــاکـی از کارهای عجیـب زنــان برای بچه داشتن را می خوانـــید.

لیــزا مونتـگومری

در ۱۶ دسامــبـــر ۲۰۰۴، بکــی هارپر به خانـه دخـــتـــر ۲۳ سالـه باردارش «بابـــی» رفــت و با جســد بی جان دختــرش مواجـه شد که شکـمـــش بریــده شده و جنـیــن هشت ماهـهـــ‌ـــاش ربوده شده بود. قاتل او لیزا مونتـگومری بود. او به همـه گفـتـه بود باردار است، ولی نبود. خبـر بچــه گمـشده در رسـانه ها پخـش شد امـــا چون هنوز به دنیــا نیـامـــده بود هیچ نشـــانـی از او در دســـت نبود. پلــیس لیزا را در خانـه اش پیــدا کرد در حالــی که مشـــغول تمـــاشـای خبر بچه گمشــده‌ای بود که در آغوشش بود. مونتگومری محـــکوم به مرگ شد.

اشلــی وید

در ۲۰ نوامــبر ۲۰۱۵ انــجــلــیـک ساتون به دوستش اشلـــی وید سر زد تا هدیه عروسیش را بگـــیرد. امـا اشـــلی به جای هدیه عروسی، خرخره او را برید تا نتواند جیـغ بکشــد و سپـــس شکـــمش را پاره کرد تا نوزادش را بدزدد. سپــس با نامزد خود انـــدرو پریـلوو تمـاس گرفــت و به او گفت که بچــهــ‎دار شده اســـت. همـــ‌چـنــیـــن به او گفت که فکــر می‌ــکـــنــد کسـی را کشـتــه است. انــدرو فورا به خانه او رفـــت و آپـــارتـــمــانش را پر از خون یافـــت و جسد ساتون را دیــد که گوشه‌ــای افــتاده اســـت. اندرو در حالی که نوزاد را در آغوش گرفـــتـه بود بیــرون رفــت و منـتظـــر پلـیــس ماند. نوزاد از این حمـــلــه جان سالــم به در برد، امـا چاقو ران راستــش را زخـــمی کرده بود.

وید ابتدا ادعـــا میــ‌کرد که بچـــه مال اوست. امـــا بعـد اعـتراف کرد که او را از رحـم مادر واقـــعــیش دزدیــده است. او به نامزد خود گفته بود باردار اســـت و او هم باور کرده بود، چون شکـــمـش بزرگ شده بود. این اولیـــن بار نبود که وید وانـــمود به زایــمان می‌ـکــرد. او در سال ۲۰۱۳ هم چنـــین ادعایــی کرده بود و می‌ــگــفت بچـه چنــد روز بعـــد مرده است.

کوریـــنـا رابرتز

در سال ۲۰۰۹ «کورینا رابـرتــز» با نامزدش یان شوبیـــن تمــاس گرفــت و به او گفـــت در خانه و در حال زایـــمان اســـت. شوبیـــن رســید و کورینــا وانمود کرد بچـه دار شده، امـــا بچه بی جان به نظـــر میــ‌ــرسـیـــد. اورژانــس رســیـد و مادر و نوزاد را به بیـــمــارسـتـــان برد و در آنـجا مشـــخص شد که بچه مرده و کوریـــنـا اصـلـــا زایـــمان نکرده است. کارکـنان بیمارســتــان با پلـیــس تماس گرفــتـــند. پلیس پس از جســتـــجوی خانـــه کوریــنا جسد هتر اســنیولی را پیدا کرد که مادر واقــعــی نوزاد بود.

کورینـــا او را کشـــته و بچـه را از رحمـش در آورده بود. کورینا و هتر وقتی با هم آشنـــا شدنــد که هتـر مشغول خریـدن لبـاس بچه بود. کورینـــا به هتـر گفـت می‌تواند تعدادی لبــاس بچـه‌ به او بدهد، امـــا وقتی هتر برای گرفــتـن لباسـ‌ـها آمـد او را کشت. او چند بار به سر هتـر ضربـه زد و سپـــس شکمش را با تیغ برید و جنــیــن را برداشــت. قرار بود نام این بچــه جان اســـتـفان باشد، اما حتـــی یک بار هم خارج از رحم مادرش نفــس نکــشید. کوریـنـا چند ماه پیش از قتـل به همـــه گفتـــه بود باردار است، حتـی شیرخشک و مجلات کودک و یک کالســـکه خرید تا ظاهر را حفــظ کنــد. او محـکوم به حبس ابد بدون عفو مشروط شد.

جورجـــیا تن

جورجـیــا تن دزد مشـــهور بچــه بود که بین سالـــ‌ــهــای ۱۹۲۴ و ۱۹۵۰ در آمــریــکـــا کســـب و کار پر رونقی از تجارت بچه راه انداخــته بود. بیـشــتــر فعالـــیـت‌ــهای او در لس آنـــجــلس و نیویورک بود. او بچــه‌ـهـــا را از زوج‌ــهـــای فقـیـــر یا مادران تنـهــا به بهــانه مراقبــت می‌ـگــرفت. گاهی اوقات بچــه‌ــهــای بیــمار را با وعده پرستاری از مادرشـان می‌ـــگرفـت و بعد به آنـ‌ـــهــا می‌ـگــفت فرزنـدشـــان مرده است. او حتـــی از پرســتاران و زنـانی استــفاده میـــ‌کرد که خودشــان را به جای پرسـتــار جا بزنـــند و بچـهـ‌هــا را از اتاق زایـمـان بدزدند. وقتـــی مادران بیـــدار میــ‌ــشدنـد به آن‌ـها گفـته میــ‌ـشد فرزنــدشـان مرده و دفـــن شده، چون والـدیـن فقـــیر بودنـــد و توان پرداخــت مخارج دفـــن را نداشتند. هم چنین در روزنـــامـه‌ـهـــا تبلیـغـات می‌کرد که دختـــران جوانی که مشکـل دارند با او تمـــاس بگـیـــرنــد و اطلـاعاتــی دربـاره زنـان بچـه داری که مرده انــد پیدا می‌ـکرد. بسیــاری از بچه هایی که او میــ‌دزدید میـ‌مردنـد، اما هیـچــکــس تعداد واقعـی آن‌ها را نمــی‌دانـد، چون او هیچ مدرکی نگـــه نمـــیـــ‌ــداشــت. فعالیـــتــ‌ـــهای او تا اواخر دهـه ۱۹۴۰ بررســـی شد، امــا در سال ۱۹۵۰ منـتشــر شد. او چند روز بعد از انـتشـــار اولین گزارش‌ـهـا دربــاره فعـالــیتـــش در اثر سرطـان مرد.

گلوریا ویلــیـــامــز

الـــکـــسـیس مانیـگو وقتی فهمــید مادر ۵۱ سالـه اش به جرم آدم‌ربـایی دسـتـگیـــر شده شوکه شد. شواهــد نشـــان می‌دهــد که الکــســیــس یک سال پیـــش متوجه ایـــن حقـیـقــت شده، امـا نمـی‌خواســته مادرش به دردسر بیـــفتـــد. ظاهـرا ویلیامـــز در سال ۱۹۹۸ وانـــمود کرده پرسـتــار اســت و نوزادی را از بیمــارستان دزدیده که تنــهـــا ۸ ساعت از به دنــیا آمدنش می‌گـــذشته اســـت و او را مثل دختـر خودش بزرگ کرده اسـت. با وجود تحقـــیقــات و جسـتــجوهای گســـتــرده‌ای که پلـیس در آن سال داشت، نوزاد هرگـز پیـدا نشــد. مادر واقـعی الـــکســیـــس همــیـشــه معتـــقد بود که دختـــرش زنده پیــدا خواهد شد و هر سال تولدش یک قطــعــه کیک برای او در فریزر نگـــه میـ‌داشت.

اریکـــا جیســـلا میراندا

در ۱۹ دســـامـــبـر ۲۰۱۷ اریــکــا وارد خانـه کارولیـــنـــا فلورس شد و پس از کشــتـنــش با نوزاد شش هفــتـه‌ـــای او فرار کرد. اریکـا قبـــل از قتـل باردار بوده و قرار بوده در ژانویه زایمــان کنـد، اما فرزنـــدش سقط شده و به هیـچکـس این را نگفـــتـه بود. او همـچـــنــان وانمود میـ‌ـــکـرد باردار اســـت تا اینـــکــه فلورس را کشت و نوزادش را دزدیــد و به همه گفـت دخـتــر خودش به دنــیـا آمـده اســت. پلـــیس و افـــ‌ـبیـــ‌ـآی رد نوزاد گمشده را در خانــه اریکــا پیـــدا کردند.

زن ناشـناس

در آوریل ۱۹۹۷ یک نفر یک نوزاد سه روزهـــ‌ای به نام زفـــانی را از آغوش مادر خوابش در بیـمـــارســتـان آفریقــای جنوبی دزدید. شاهدان ادعا میـ‌کنند که زن ناشناس را دیــده‌ـانـد که مثـل پرسـتـــار‌ـــهـــا لبـاس پوشیــده بوده اســـت. حتی وقتــی ایـن زن بازداشت شد هویتـــش برای حفاظت از زفـــانی ناشنــاس مانـــد. او نام دیگری برای نوزاد گذاشتـــه بود و او را مثــل دخــتــر خودش بزرگ کرده بود.

بعدهـا زفانــی و خواهـــر واقــعــیش تصــادفـا به یک مدرسه رفــتنــد و سایر دانش آموزان متوجه شبــاهت بیـن آنـــ‌ـــها شدنــد. آزمایش DNA نشان داد که آنـ‌ها واقـــعــا خواهر هستـــنـــد. زن ناشناس دزدیـــدن زفانــی را انکار کرد. او ادعا می‌کرد بعـد از سقط شدن جنیـــنش به دنبـــال کودکــی بوده که بتواند به فرزنــدی قبول کند و زفـــانی را زنی در ازای پول به او داده اســـت. او دربـــاره سقط جنـــیــن به شوهرش چیزی نگــفته بود و وانــمود کرد زفـــانــی دختر واقعیـــشـــان است. قاضی حرفــ‌هـــای او را باور نکرد.

لیـنـدا کارتــی

در ۱۶ مه ۲۰۰۱ لیـــندا کارتـــی به همـراه سه مرد وارد خانه جوآنا رودریگـز شدند و او و نوزاد سه روزه اش را ربودنـــد. مجـــرمـان به دو نفـــر دیــگر که در خانـه بودنـد حمــلـــه کردند و قبل از فرار آنـ‌هــا را بستند. سپس جوآنــا را هم بســـتـــند و داخـــل صنــدوق عقــب انداخـتـه و خفـــه اش کردنـــد. یکــی از آدم ربـــایان لیــندا کارتــی بود که همـــسـایـــه جوآنا بود. او هرگونه دخـالـــت در آدم ربایــی و قتل را انکار کرد. گرچـه او بود که پلـــیــس را به سمت خودرویی که جسد جوآنا در آن بود هدایت کرد. با ایــن وجود محـــکوم به مرگ شد در حالی که سه مرد دیگــر به زندان محــکوم شدند. او نوزاد را دزدیده بود چون قبـلا چنـــد بار جنیـنش سقـــط شده بود.

زنانی که رحم مادران حامله را پاره و نوزادهایشان را می ربودند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.