رفتارهای اشتباهی که نباید در اینستا انجام دهید

اینستاگرام یکی از نرم افزارهای محبوب ایرانیان می باشد که عکس ها و ویدیوهای شخصی و مورد علاقه خود را می توانند در اینستاگرام به اشتراک قرار دهند ولی آیا برخی از کارهایی که انجام می دهیم درست می باشد و اگر این رفتارها را انجام ندهید حتما فالورهایتان زیادتر خواهد شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رفتارهای اشتباهی که نباید در اینستا انجام دهید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : جای تعــجب نیسـت که نزدیــک به یک میلـــیـــارد نفـــر برای به اشتراک گذاشـتـــن فیلـــم‌ـــها و تصاویر خود از اینستاگـــرام استــفـــاده کنـنـد، چراکه این شبکه اجـتــمـاعــی با ویژگیـ‌‌های منحـــصـر به ‌فـرد خود توانستـه نظـــر بســـیـــاری از کاربران را جلـــب نمــایـد. ایـــن نرم‌افـزار از سوی عکـــاسان، هنرمـــندان، آشــپــزهـا، مســافـران و بسـیـاری افـــراد دیــگـــر مورد اسـتقبـال قرار گرفـتـه تا بهــتـرین کار خود را با دیـگــران به اشــتــراک بگـذارنــد. در واقـع اینــستـاگرام جایــی است که میلیون‌ــها نفــر به دنــبــال یافتـــن خلـاقــیـــت و دیــدگـاهـ‌ـــهای پشت صحنــه هستــنـد.

هنـگامیـــ‌کـه پسـتـ‌هـــای خود را بهــ‌ـدرستی منـتـشـــر کنیــد با انـــبوهی از مخـــاطـبـان مواجه میــ‌شوید که برای دیدن مطالب شمـا لحـظـــه شماری میـ‌کننــد. انـــتشـار درست پســـتـــ‌ـهــا بدان معــنی اســـت که چگونه:

یک عکـس عالـــی بگــیـریـــد
لایک و نظرات بیـــشـــتری را دریـــافـت کنــیـــد
بهتــریـــن هشـتگـــ‌ـهـــا را برای پســـت‌هـــای خود پیدا کنیـد
یک دنباله واقعی برای خود بســـازید

هنـــگـامــی‌ــکــه متوجه می‌ــشوید بسیــاری از دوستانـــ‌تان پست‌هـای شما را دنـــبال میــ‌کنــنــد، دانستـن ایــن نکــتـه که چه کارهــایــی را بایــد انــجام دهــید تنهـــا بخـــشـی از قضیه اسـت، اما بخش دیــگر آن مربوط به کارهـــایـی اســت که باید از انـــجام آن‌هــا در صفـحـه خود اجتـــنـــاب کنــیـــد. برای دریافت یک نتــیجـــه خوب و محـــبوب‌ـ‌ــتـــر شدن در اینـستاگــرام میـ‌ــتوانــیــد از راهـــکارهـایـــی که در ادامــه این مطــلب به توضیــح آنـ‌ـــهـا میــ‌پردازیم، کمــک بگیـریـد؛ با ما همـــراه باشــید.

عکســ‌های زیــر را پســت نکنـــیـد

ایـــن بدان معنی نیـــست که هر یک از عکسـ‌هـای شمـــا باید دارای ارزش مکانــی در نشـنـــال جئوگرافـی باشد. ایــن مسئله بیـــشتر به نگــاه کردن به عکـــســ‌هـای شما، انـتقـــاد از تصاویر و چشــمــ‌ـــاندازهایـــی که واقعا در اینسـتــاگــرام دارای ارزش هستند، مربوط میـ‌ـشود.

به یاد داشـتـــه باشـیـد که عکس‌ـــهای شما باید احسـاساتـــ‌ــتان را بیـان کننــد و به مردم چیـزهـای جدیـــدی را نشان دهـــند که بعـــید اسـت که در جای دیگــری پیــدا شود. عکاسی با موضوع غذا بایـــد مردم را گرســنــه کند و در عکــاسی با مضمون مسافــرت بایـــد روایـتـ‌ـگر چیزهــای عجیــب و غریب باشــیـد. اگـــر هنوز تصـــاویری با ایـن مضــمون‌ــها پیدا نکردید اصــلا نگران نبـاشـید، از همیـن امـــروز شروع کنـیـد و با وسواس بیشـتری تصـــاویر موردنظـــرتــان را تهیـــه و گلـــچین کنید.

فاصـــلــه گرفــتن بیش از حد از برندهــا

اگــر شمــا به سادگی از ایـــنـستاگرام برای به اشتـــراک گذاری عکس‌ـــهــای خود با دوستـانـــ‌تان استفـاده میـ‌کـنــیـد، می‌توانیـــد هر چه دوست دارید را پسـت کنـــیــد. اما برای تاثـیــر گســتـــرده‌ــتـر، به موضوع یا سبـــک کلـی نیـــاز داریــد تا مردم بدانـنـــد که چه انتـظـاراتــی بایــد داشـــته باشــند. برای مثال، روئل ون وانروی، منحـصـــرا عکســـ‌های خیـره کننـــدهـــ‌ـای از ساخـتـمـانـــ‌هــای رها شده را پست می‌ـــکننــد. همـچنیــن لورا و نورا از فروشگـــاه‌هـای مواد غذایــی، تصـاویری را تهیــه می‌ــکــنــنـد و سبـک منحــصر به فرد عکـاسی غذایـی خود را دارند.

کپـشن‌های منـاســب را فراموش نکـــنـیــد

این به هیـچ عنوان یک راز نیست و می‌ــتوان گفــت پستـ‌ـــهـــایی که دارای کپشن منــاسـب هستــنــد از جذابیت بیشــتـــری نســبـــت به آنـ‌هایی که فاقـــد این گزیـنـــه هســتـــند، برخوردارنـد. برای این کار شمــا میــ‌توانیــد یک سؤال را مطرح کنیـــد، یک داســتــان و یا یک فراخوان را به اشــتراک بگــذاریـد؛ بالـــاخــره هر کاری که انـــجــام می‌ــدهیـــد، کپـشـن پستـ‌ـــهایـتـان را خالـی نگـــذاریـــد. به یاد داشته باشــیــد که انجـام این کار یکـــی از سادهـــ‌ـــتریـن قوانــیـــن ایـنستـــاگرام اسـت.

هشــتـگ‌هـا را نادیـده نگیـریـد

همــیــشه استــفاده از یک کپشــن به معـنای آن نیست که تنـهـا یک قسمت از هشـــتـــگ‌ـــهـــای محــبوب را چک کنـیـــد و امـیدوار باشـیـد تا دیــگران تصــاویر شمـــا را ببـــیننــد. به نظر می‌رسد که اســـتفاده بیش از حد از بعــضی هشــتـگــ‌ــهـــای غیـــر خاص مانـند love، #instagood ،#ike# و غیره معمولا پســـتـ‌ـهای شمـــا را به سوی اسپمـــ‌ــهـــا سوق میــ‌ــدهـنــد. در عوض بهــتـر است فقـــط از هشـتـــگـــ‌ـهایـــی که مرتــبـــط هستــند استفـــاده کنیــد چراکــه در ایـــنستــاگرام قوانـــیـــن خاصـی در مورد هشتــگـ‌ــها وجود ندارد..

دنـــبالــ‌ـکـنـــنــدگان خود را نادیـده نگیریـد

اگــر شما نظـرات واقـــعـی را در پســت‌ــهای ایــنســـتاگرام خود دریــافت میــ‌کنیـــد نبــایـد به هیـچ وجه آنـــ‌ـها را نادیــده بگــیـــریــد. ارتـــباط برقرار کردن با دنــبــالـــ‌کــنـــنــدگان خود را راحـت کنــید تا بهـــ‌ـزودی طرفداران واقعی خودتـــان را بیــابیـد. انجام این کار باعـث محبوبیـــت بیشــتر پروفایـل شمــا میـ‌شود و ممـکن است افــراد برای همکــاری و یا درخواست مصـاحبه با شمـا تماس بگـیــرند و به دنــبال آن، پرسـش و بینش آنـ‌هـا میـــ‌ـتوانـــد خلـاقــیت‌ــتان را افزایــش دهــد.

متناقض رفــتـار نکــنـیـد

برخـی از صفـــحات پرطرفدار در اینــستاگرام در یک بازه زمانـی اقدام به انـتشار تعـــداد زیـادی پســـت میـ‌ــکننـد و پس از آن برای یک یا دو هفتـــه هیـــچ اثـــری در صفـــحـات‌ــشان پیــدا نمیـ‌ـکـنیـد. ممکـــن است ایــن کار برای شمـا راحـتـــ‌ـــتـر باشــد، امــا برای دنبالـــ‌ــکننـــدگـان شما اصـلا مناســـب نیـسـت. به جای ایـن کار، با آپـــلود یک یا دو پســت در روز، با پسـتـــ‌هــای خود سازگار باشـــیــد و به دنـــبال‌کنــنـدگان خود فرصـــتـــی برای شناخـت بیـــشــتـر و سبک کاری‌تــان بدهید. راحت‌ــتــریــن راه برای انجام ایـن کار این است که برنــامــه‌ریـزی برای پســـتـــ‌ـــهــای ایـنـــســـتـاگرام‌ـ‌تـان را پیــش از سایر برنــامـهـــ‌ـــهـــایــتان قرار دهیـد.

افـــرادی که به آنــ‌ـهـا علاقـــهــ‌ــای نداریـــد، دنبـــال نکــنــیــد

یکی از روش‌ــهایی که برخی از کاربـــران اینستـاگـرام بیش از حد از آن استـفــاده می‌ـکـنـنـــد، فالوو کردن افرادی است که هیـچ شنـاختـی از آن‌هــا ندارنـــد و تنها به ایـن امــیـــد این کار را انـــجام می‌ـــدهنــد تا فرد مقـابل نیــز آنـ‌ــها را دنبال کنــد. این ترفــنــد ممکـن اسـت تا حدودی کار کنـــد، امـــا بسـیـــار وقتــ‌ـگیر بوده و نشــان دهـــنــده یک رفـتـــار متـــناقــض از سوی شمـاســـت.

بهتر است از اینســتــاگرام به شیوه‌ای اســتفــاده کنـیــد که از آن انـتـظــار میـــ‌ــرود. پروفایلـــ‌ـهـای خلاقانه و فوق‌العاده را جســتـجو کنـــیـد و تنــها آنـــ‌ـهـایـــی که دوست داریـــد را دنبال کنــیــد و از بقـیــه صرفــ‌نظـر نمــایـیـد. جالـب اســـت بدانید خوشبختانه اکثـر کاربــران از ایــن پلـتـفـــرم اســتـفاده می‌کــنـــند. آنــ‌هـــا از ویژگــیـ‌ـهــای جســتـجو و کشـف ایـــنســـتاگــرام برای دنـــبال کردن پروفایلـ‌هـای جدیـــد کمک می‌گـیرنـــد.

تجزیـه و تحـــلــیـــلـ‌ــهـا را نادیـــده نگیریـد

اگـــر اکانــت کاربری اینسـتاگـــرام شمـا یک حســاب تجاری اســـت بایــد حساب خود را به صفحه فیـس‌بوک خود پیوند دهــیــد تا از این طریــق به برخــی از تحــلـیـل‌ــهــای اساســـی اما مفــیـــد دستـــرسی داشــتــه باشیـــد. با انجـام این کار، تجزیه و تحلـــیلــ‌ـهایی مرتبط به شمـــا نمـایش داده میـ‌ـشود و همــچـنیـن می‌ـــتوانـــیـــد برداشت‌هــای مختلف از هر یک از پستـ‌ـهای خود را مشـــاهده کنــید تا ببـــیــنــیـد چه کسانی واقـعا از آنـــ‌ـهــا رنـج می‌ــبـــرند و چه کســانی از انـــتشـــار آن‌ـها استقبال می‌کننـــد. مرور این موارد به شما کمک می‌کـــند که بهـــ‌ــطور مرتب پسـتـــ‌ـهـــای مورد نظـــرتـان را برای دنبــالـــ‌ـکــنـنـــدگـان خود انتـــخاب کنـــیــد.

قوانــین ایـنسـتـاگـرام را برای تبـدیل شدن به یک حرفهـــ‌ـــای دنبــال کنــیــد

به اسـتثــنای ایـــن‌ـکه شما یک فرد مشـهوری هستید که نظــر طرفــداران زیادی را به خود جلـب میـــ‌ــکنـیـــد، شمــا بایــد به چند قاعـده اساسـی بپــردازیـــد و از اشـــتـبــاهـــاتـــی مانـــند ایــن‌ها اجــتنـاب کنیـد تا واقــعـا در ایـــنـــســـتاگرام موفق شوید. به خاطـر داشته باشـید که با انــجـام کارهای فوق تنـــها خواهر و برادر و برخـی دوستان شمـا پست‌هــایـــتـان را دنبال خواهند کرد، حال اگــر از این وضعیـت خوشحــال هستـــید، خوب است؛ اما در غیر ایـن‌صورت فرض میــ‌ـــکنیـم که میــ‌ــخواهــیـــد اکـــانـــت ایـنســـتــاگــرام‌تان را به سطـــح بالـــاتـــری برســـانـید. پس بهـــتــر اسـت صبور و پایــدار باشــید و همیــشـه در بهبود آن‌چـــه قصـد انتشار آن را داریـــد، سعــی کنیـد.

چه خطاهــایــی در اینستــاگـــرام را مشـاهده کرده‌ـــایـــد که دیگران بایــد از آن اجتناب کنند؟ و چه کاری انـــجام دادهـ‌ایـد که به شما کمک میـ‌ــکنـد عکســ‌ــهــای بهتـری بگــیـرید ‌و یا پیشـرفـــت بیــشـــتـــری داشـــته باشـــید؟ نظرات خود را با ما در میــان بگـــذاریـــد.

رفتارهای اشتباهی که نباید در اینستا انجام دهید + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.