کارهای و رفتارهای جنسی مردانه که زنان متنفرند

مردانی که دائما چشم چرانی می نمایند و دختران و زنان را در خیابان نگاه می نمایند همسرانشان از این کارهای مردان متنفر می باشند برخی از مردان در روزهای تعطیل فقط روی کاناپه لم داده و ریموت تلویزیون در دستشان می باشد در ادامه جزئیات بیشتر کارهای و رفتارهای جنسی مردانه که زنان متنفرند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

رفـــتـارهای بد مردان از نظـــر زنان

انـحــصاری کردن ریموت کنـترل تلویزیون

تمـاشـــای تلویزیون با هم میـــ‌ــتوانـــد برای یک زن، بیـــنـــهـــایـــت رومانـتیـک یا فوق‌ـــالعــاده آزار دهـــنـده باشــد که بسـتـــگـــی به این دارد که آقا کنتـــرل تلویزیون را فقـط در دســـت خودش بگیــرد یا در اخــتیـــار همســـرش هم بگـذارد. انـحـصاری کردن ریـموت کنــتـــرل تلویزیون یک عادت مردانـه است که بیــشتـــر زنــان از آن بدشــان می‌ـــآیــد. درسـت همانــطور که زن، گزارشـ‌ــهای ورزشـی خستـــه کننـده را که ظاهــرا هرگز تمام نمی‌ـشوند یا فیـلم‌ـهــای اکشـن و پُر سروصدا و خشن را تحمل میـ‌کــنــد، انــتظـــار دارد همـســـرش هم با او یک فیـلـــم کمدی – رمـــانـــتیک تماشـــا کنـــد و موهایـــش را نوازش کند!

کاملــا غیــر رمـانتــیک بودن و ابــراز نکـردن احساسات

یکــی از بزرگـــ‌ــتریـن چیـــزهـایــی که زن را ناراحــت میـ‌ــکـــنـد، یکـی از بیـ‌خطـرتـریـن و حســاســـ‌ــترین جنـبهـــ‌ــهـــای یک رابـــطــه‌ اســـت. وقتـــی مرد، رمـــانتیک بودن را کامـــلـا فراموش می‌کنـد و اهـــمـیتی برایش قائل نیـــســت، همــسرش را به شدت آرزده میـ‌ـــکـــنـد. زنــهـــا توقع ندارنــد همـــســرشان مانند نوجوانـ‌های عاشق رفتـار کند امـا ابـــراز مکـرر عشــق و احــساسات به صورت بوسه، یک آغوش ناگـــهــانی و گرم، دادن یک شاخه گل بدون هیـچ مناســبــتـــی و یا تحـــسین زیــبـایی و ظاهـــر او، خواستـــهـ‌ــهای بجای یک زن هستــنـد.

فقط به وقت نیـاز، شنونده‌ خوبی بودن

ایـنـکه مردهــا فقـــط زمـانـــی یک شنوند‌ـــهـــ‌ خوب و فعال می‌شوند که نیــاز دارنـد، مورد نفرت خانمــ‌ـهـــاســـت. وقتـــی در مکـــالمات و گفــتگوها، مرد به طور آشکار موضوعاتـی را که دوست دارد بشــنود جدا میــ‌کـــنــد و فقط در مواقـعـــی خاص یک شنونده‌ـی خوب است، زن را میـــ‌رنـجــانــد. مثـــلــا وقتی موضوع صحـبت، تکــنولوژی و اتومبیل و … اســت، مرد مکـالمهـــ‌‌ای کاملا فعـــال و پُــر جنب و جوش دارد و زمــانی که زن صحـــبـت از مدل جدید موهایــش میـ‌ـکنــد، مرد در خاموشی مطلق فرو می‌ـــرود، برای زن واقــعا ناخوشایــند اســـت.

در نظـــر نگـرفتـــن شرایط و احــسـاسات زن در روابـط جنـســـی

اگـــر مرد بعد از یک روز سخــت و پُـر تنـشی که زن پشـت سر گذاشـــتـــه از او توقع برقـــرار کردن رابطـــهــ‌ـی جنــسی داشـــتــه باشد یا انـتظـــار داشـته باشـد با وجود بگومگوهای مکرر و فرسوده کنـــنــدهـــ‌ــای که با هم دارند، زن به رابـــطــهــ‌ـی جنسی تمایـــل نشان بدهد، فکر و وجود او را پُر از نفـرت و بیــزاری خواهــد کرد.

زنــهـا، زنـدگـی جنـــسیـ‌شان را با زنــدگی روزمـرهـ‌ـــی خود ارتباط می‌ـدهند. تمـایـــل جنــســی زن مســتـــقیـمــا تحــت تاثــیـــر اتـــفاقاتی است که در خانـــه و محـل کارش روی میـــ‌دهــد و برای همــیـــن انــتظار دارد همـــسرش برای برانگـــیـــختـه کردن او تلــاش کنـد، نه ایـنـکه بدون در نظر گرفتن شرایـــط و پیشنوازی، فقط نیــاز خودش را در نظر بگـیــرد.

تداوم ارتبـــاط با عشق گذشــتـه

مردی که همــچنـان با عشـق سابق خود در ارتـــباط است همـسرش را از خودش بیـــزار می‌کنـــد. یک زن هر چقدر هم که اعــتماد بنـــفــس داشـــته باشد و در رابـــطه‌ــی خود و همـسرش احـســـاس امــنیت و اطــمـیـــنـان کند، باز هم نسبــت به عشق گذشتهــ‌ــی شوهرش یا همسر سابـــق او حس حســـادت دارد. آیــا دلـش برای عشـــق سابقش تنـــگ شده؟ آیا ممــکن است هنوز هم احــساسی به او داشـتــه باشد؟ آیا خاطـراتی با او دارد که بهـــتر از رابـــطهـ‌ی کنونی ماســت؟ این سوال‌ها مشـــغلــه‌ـهای آزاردهنـــدهــ‌ـای هســـتـند که اگر مرد به ارتــبــاط با همسر سابقـش ادامه بدهد، ذهــن زن را تســـخیــر خواهـــنـد کرد و باعــث رنـــجــش و فرسودگــی او خواهـــنـد شد.

چشـم چرانی کردن

وقتـی مرد به زنــان دیـگر خیره میـــ‌ـشود، زن واقـعـا دل آزرده می‌شود، چون در هر حالـــتــی که باشـــد، یک توهیـــن مســتـــقیــم به زن اســـت. مردهـا معـــمولا ایــن ویژگیـــ‌شان را تقـصـــیر ژنـتـــیــکــ‌ و ذاتــ‌ـشــان می‌انــدازنـد و ایـن نگاه کردنــ‌ـها را بیـ‌ـمـنظور و عادی جلوه میـــ‌دهنـــد، اما زنان هم دلـیــل پشـت این رفتـــار را به خوبی میــ‌ــدانــنـــد. یک زن برای مردی که در روبرویی با یک زن یا دختر جذاب، چشـمـــ‌هــایش را به او نمــیـ‌دوزد، احــترام و ارزش بسـیـــار زیــادی قائل اســت.

شلخـتــگی و بهم ریـختن خانــه

یکــی از علــتــ‌های شایــع جر و بحـــثـــ‌ها بین زوج‌ـــهـا، شلـختـگی مرد در خانـــه اسـت. بی‌ـنظـــم و شلخــتـه بودن مرد، توهیـن مستقـیم به زن است زیـــرا تلــاش‌های او در حفــظ تمــیــزی و نظم خانه نادیده گرفـته می‌ـــشود. مردی که همچنان با عشق سابق خود در ارتباط اســت همـســـرش را از خودش بیزار میــ‌ــکـــند‎.

بی‌ـــعلاقـــگی نسبت به کارها و علاقه مندیـــ‌های زن

وقتــی یک خانـــم از همـســرش می‌ــخواهـد برای خریـــدن کفش با او همــراهـی کند و مرد با بیـــ‌حوصلگـی و بی‌ــعــلاقــگــی رو برمـــی‌ــگردانـد، باعـــث دلـگیـــری و رنجــش زن میـ‌ــشود. یک زن دوست دارد درسـت همــانـطور که خودش نســبت به علـاقه مندی‌های همــســـرش اهمـــیــت می‌دهــد، او نیــز به فعــالیـت‌هـای مورد علاقهـــ‌ی زن، اهــمــیـــت بدهـد. نادیـــده گرفـتن کارهـای مورد علاقـه‌ی زن باعث میـــ‌شود او احـسـاس کنـــد مورد بیــ‌ـعـدالــتی قرار گرفته.

افـــراط در بدنــســـازی و انـــدام اغــراق آمــیـز

مردی که تنـاســب انـــدامـش را حفـــظ می‌کـند و حتی بعـد از ازدواج هم سعی میـــ‌ـکند با ورزش و تغذیـــهــ‌ی منـــاسب، سالم و متــنـــاسب باشـــد، واقـــعـــا مورد تحسیـــن همسرش قرار میــ‌ـگیــرد، چه به طور مرتب باشــگـاه برود و چه در خانه روی تردمـیل ورزش کنــد یا تمـریــنــات هوازی در خانه انجـام بدهد. حتـی این زن می‌ــتواند از اندام متـــناســـب و عضلـانـی همـــسرش انگیزه بگــیـرد و خودش هم وزن ایـدهــ‌ــآلــش را حفــظ کند و انـدامی جذاب داشـته باشــد. اما اگـر مرد زیاده روی کند و از راهـهـای گوناگون انــدامی مبالغــه آمـــیـــز پیدا کند، ایـــن منـــبـــع انــگـیــزه می‌ـتوانـد به منــبعـی از نفـرت تبـدیـــل شود، مگـر ایــنــکه در زمیـنه‌ی بدنسازی یا فیــتـنـس یک حرفهـــ‌ـــای باشــد. یک زن هیچ دلـیـــل منطـقی برای صرف هزیــنـهـــ‌ـــهـــای سنـگین جهـــت مکمل‌ـهای ورزشــی، رژیــمــ‌هـای احـمقــانـــه و صرف اوقات فراغــت در باشـگـــاه برای شبــیه یک هیولا شدن نمـیــ‌بیـــند!

غرور بیش از حد در رابـــطـه

زنـــان دوست دارند وقتــی با همـــســـرشان هستنــد او غرورش را کنار بگذارد زیـــرا فضای شخـصـی زن، جایی برای غرور بیجای همســـرش ندارد. گاهـــی مردهـــا نمــیــ‌ـتوانــنـد ایــن را درک کنـــنـد که نیــازی نیــســـت در رفتـــارشان با زنان، مثـــل زمانی که با همـــکــاران و دوستـــانــ‌شان هستنـــد، آنـقدر مردانـــه و غرورآمـــیز باشنـد.

یک خانم واقــعـــا دوست دارد غرور متعادل و جذاب همـســـرش را ببیند اما اصلـا انـتظــار ندارد او در رابـــطــهـــ‌شـان همان اندازه مغـرور باشد که در مقابــل دیگــران است.

نفــرت نشــان دادن نسـبت به مســائل بهـداشتـی زنــانه

یک زن دوست دارد همسرش نسـبت به تمام مســـائل بهــداشتی زنــانـــهـــ‌اش ماننـــد سیــکل ماهـیـــانـه، پذیرا باشـــد. بیـشـتــر مردها معــمولا نسبــت به هر چیـــزی که مربوط به ایــنـــجور مســائل میــ‌ـــ‌ــشود کاملــا خود را کنار میـــ‌ـــکـــشـند. یک زن وقتی که همـسـرش صورت خود را اصـلاح میــ‌ـکـنـد، چنـدشش نمـــیــ‌ـشود و بد نگاه نمیــ‌کــنـد، پس چرا وقتی یک زن پاهایـش را شِیو می‌ــکنـــد، همــسرش باید چهــره در هم بکشــد و برایـــش ناخوشایـنـد باشـد؟!

تمـــام روز تعطیل را روی کانــاپـه لم دادن

روزهـــای تعـــطـــیـــل به خودی خود اکـثرا خستــه کننــده هســتـــند. وقتی مرد در ایــن روزهـا فقط روی کانـــاپه لم می‌ـدهد و تلویزیون تماشا می‌ـکنــد و گِیــم بازی میـــ‌ـــکـــند و خوراکـی میــ‌ـخورد، برای زن اصـلا خوشایند نیـــسـت. زنها دوست دارنـــد همسرشـــان بتوانــد یک تعادل مناسب بین استــراحــت و انــجـام کارهای مفــرح در روزهای آخـر هفته برقرار کند.

آروغ زدن و …

وقتی یک مرد در حضور همسرش با صدای بلـــند آروغ میـــ‌زنـــد یا صداهایی ایــنــچـنینـــی ایـجاد می‌ـــکــند، همسـرش را واقـعا بیــزار می‌کند، چون این یک رفــتــار نابـهنــجار و نخراشــیده اسـت! احـــســاس صمـــیــمـیـــت و راحتــی نبــایــد مورد سوء اســـتــفــاده قرار بگیـرد. یک زوج که مدتـــهــاســـت با هم هستـــند ممـکن اســت یک یا نهــایتـــا دو بار طی سالـهـــا چنــین چیزی برایـــ‌‌ـشان پیش بیـــایـــد، امــا واقعا فقط همیـن یک یا دو بار باید باشـــد!

مقــایـســـه کردن همسـر با این دو نفـر: مادر و عشق گذشــتــه

مردی که همــسر خود را با مادرش یا با عشـق گذشتـــه‌اش مقایـسـه میـ‌ـکـند باعـث می‌ــشود همسـرش احــســاس بی‌ــارزش بودن بکـنــد. مقایـســـه کردن، احــسـاس حقـــارت به زن میـــ‌ـدهــد و فکـر می‌ــکــنـد مهـــمترین زن در زندگـی همسرش نیســت. این اتـفــاق در بیشتر موارد زمانـــی روی میـ‌ـــدهد که مرد دســت پخـت همسرش را با دست پخـــت مادرش و یا عادت یا رفـــتاری از همسرش را با ویژگیـــ‌ــهای عشـق گذشـته‌اش مقایــسـه می‌کــند. بیشـتر ایـــن مقــایسهـ‌ـهـــا ممـکـن است بدون منـظور باشـــند یا به علت عصـبـانـــیت گفتــه شوند امــا در هر صورت آسـیــبـی که به زن وارد میــ‌کنـــنــد جدی اســـت.

توجه وسواس گونه به اتومبیـل و …

مردهـــا ممــکـــن است تمــایل و علــاقـهــ‌شـــان به اتومبــیــل و موبایل و … تا حدی باشد که یک سرگـمـــی تبدیل به وسواســـی اعـــصاب خردکــن شود و زنــدگـی را تحــت تاثیــر قراردهــد. مثلــا مردی که عادت کرده مدام با موتورسـیـکـلتـش ور برود ممــکـــن اســـت هر ثانیه از وقت آزادش را در گاراژ سپری کنـــد! این سرگــرمـی افـــراطـی او می‌توانـد صدها یا هزارهـــا دلـــار را هدر بدهد و همــسرش هم از اینکــه ببــیـنـد رابـــطه‌شان همـــیــشه در درجـهــ‌ـی دوم اهمـیت قرار دارد متـنـــفــر است.

کارهای و رفتارهای جنسی مردانه که زنان متنفرند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.