رفتارهای عادی اشتباه روزمره که برای بدن خطرناک است

رفتارهای عادی که شاید برایتان بی اهمیت می باشد و روزانه این رفتارها را انجام می دهید بسیاری از افراد با این رفتارهای عادی سلامتی خودشان را به خطر می اندازند و اگر این رفتارها را ترک نمایند خیلی از خانم ها باید این موارد را جدی بگیرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رفتارهای عادی اشتباه روزمره که برای بدن خطرناک است را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : اغــلـب ما معــمولا مطـــمئن هستـیـم همـه ی کارهــا را به درســـتـــی انجــام می دهـــیـم. با دسـتـــگـــاه خشک کن دســت هایـــمــان را خشـک می کنیم، ظرف های کثیـف را در سینـک پر از آب می گذاریـم و نمـــی توانــیم یک روز کاری را بدون خوردن یک فنجان قهوه از سر بگذرانیم. امـــا حقـیــقت آن اســـت که دســـتـگاه های خشـــک کن باعـث گسـتــرش آلودگی ها می شوند، یک سینـــک خیس از کاســـه ی توالت آلوده تر است و یک فنجــان تمـــیـز از شما در برابر میکـروب های دســتـگـاه قهوه ساز محــافظت نمـــی کنــد.

در اینـجـا به ده حقیقـــت اثــبات شده ی علمــی درباره ی مضــرات بعضـــی از عادت های رایــج می پردازیـــم. ایـن چنــد عادت شایــد کامــلا بی ضرر به نظـــر برســـند اما از نظر علـــمـی در حقیــقـت به شدت غیر بهــداشتـی هســـتـــند و تحقـــیقات مضــرات آن ها را ثابـــت کرده اســـت.

۱- خیسانـدن ظرف ها در سیـنک ظرفـــشویی

سینـک ها محـل بسـیـار مناسبـــی برای رشـد باکتـــری ها هسـتنــد و انواع باکتـری ها مثل سالـمونلـــا (با توان ایـجــاد مســمومیت)، کلـــنـی باسیـلوس (عامـل بیماری سیاه زخـــم) یا اسـتــافیلوکوکوک (با توان ایــجـــاد انواع عفونت ها و مسـمومیـــت ها) در آن وجود دارد. برای جلوگیـــری از بروز بیـمـــاری های معده و روده، لازم است که سینـــک را هم بعــد از شسـتن ظرف ها و هم بعد از گذاشــتن مواد غذایـــی در آن مثـل ماهی، گوشت خام، محـــصولات لبنی و سبزیجـات بشوییــد. خیــسـاندن ظرف ها در سیــنک روشی ساده امــا خطـرناک است.

۲- شسـتن دست ها با آب داغ

بعـضی محقــقــان می گویند دمــای آب تأثــیـری در از بیـن رفتن میکـروب ها ندارد. در حقیــقــت زمـانی که صرف شســـتـــن دست ها می شود اهـمیـت بیـشتری دارد. هیچ چیزی را در طول ۵ ثانـیـــه نمی توان تمیــز کرد امـــا در طی ۳۰ ثانــیــه می توانیـــد باکـتـــری های دست هایتان را از بیـن ببـــریـــد. شســـتن دســـت ها با آب داغ اغلب موجب می شود توانایـــی های حفاظـتــی پوست کاهــش یابد و ممکـــن است باعث سوزش یا الـــتــهـاب پوست شود.

۳- ورزش کردن با آرایش

گاهـی با عجله از محل کار خود به باشــگـاه می رویم و تصور می کنـــیـــم چون بعد از ورزش دوش می گیــریم دیـگر نیازی به پاک کردن آرایـش صورت نیست. با ایـــن حال، در طول انجام ورزش پوست بایـــد تنــفــس کنـد و خودش را پاکــســازی کنــد. اگــر آرایش داشتـه باشـیـــد، ممکـــن اســـت منـافـــذ پوست تان بستـــه شود. در نتــیـــجــه، در معـــرض مشکلـات پوستـــی قرار می گیریـــد. قبــل از ورزش، آرایش تان را پاک کنید.

۴- استــفــاده از دســـتـــگــاه خشـــک کن

این تصور که دســـت ما تماسـی با دسـتــگــاه خشک کن ندارد تنهـــا تصوری غیر واقعــی از تمیز بودن آن اســـت. در حقیــقــت، خشــک کن های برقـی بســیـار غیــر بهـــداشتــی هسـتـنـد. این دســتگـاه ها باکتری های زیـــادی را به خود جذب می کنـــند و آن ها را با جریـان هوا به اطراف منـتـــشر می کنـنـد. این آلودگــی ها ممــکـــن است به ریه، پوست یا بدن سرایــت کنـنــد. دستـــمال های کاغـــذی منـــاسب تر و تمـــیـزتـــر از خشــک کن های برقـی هســـتـنــد.

۵- اســـتـفــاده ی دوباره از کیــسه های خریــد

کیسه ای که بیـشــتر از یک بار استفـــاده شود در ۹۹/۹ درصد مواقع حاوی میـکروب های بســـیــار زیـادی اســـت. اگـر گوشت خام را در یک کیسـه خریــداری کرده باشیـــد (حتـی اگـر گوشت در بسـتــه بنـدی بوده باشد)، احتمــال آن وجود دارد که باکـــتـــری ها به دیـگـر مواد به ویژه میوه ها و سبـزیجات سرایـــت کننـــد. راه حل این مسـأـــله آن اسـت که از کیــســـه های یک بار مصـرف یا ساک های خریدی که قابـل شست و شو هســـتند اسـتفـاده کنـــید.

۶- برش گوشت و سبـزیجـــات روی یک تخـــتــه ی یکـــسان

بعـضــی دانـــشـــمندان معتـقـدنـــد باکـتـــری های روی تخــتــه های برش ۲۰۰ برابر بیـــشـــتــر از کاسه ی توالت اســـت. به همین دلـــیـــل اسـت که برای برش میوه ها و سبــزیــجات نبـاید از آن ها اســتـفاده کرد. بعد از برش گوشت خام، تخـته ی برش آلوده به باکـتــری های سالــمونلــا و کامـــپــیـلوباکتر می شود. این دو نوع باکــتــری شایـــع تریــن عوامـــل مسمومیــت غذایــی هسـتــنـــد. راه حل ایـــن مســأله آن است که از دو تخـتـــه ی مجزا برای گوشت و سبـزیـــجــات استـــفــاده کنیـد و تخـتـــه ی های شیشه ای را به جای نوع چوبی آن انــتخاب کنـــبــد.

۷- اسـتفاده از دســـتـگــاه قهوه ساز

مخزن دســـتــگاه های قهوه ساز محیط منـــاســـبی برای رشــد انواع باکـــتـری ها است. میکــروب های روی دســـتگـاه قهوه ساز بیـــشتر از دسـتگیــره ی در دســتشویی خانـه است. برای حفـظ سلـامتـی تان، مخزن دسـتـــگــاه را در فواصل کوتاه و با آب داغ و مایع ظرفشویی بشویید. با ایـن کار درســت کردن قهوه بی ضررتـر خواهـد بود.

۸- گذاشتــن تلفن همـــراه در کیف دســـتی

شایـــد به نظر برســد کیف دستـی یا کوله پشـــتـی مکـان مناســـب و تمیزی برای محــافــظت از وسایل الکـترونیــکـــی تان در برابـــر محــیط اطـراف اســـت، امــا ایــن تصور اشــتـباه اسـت. بهتـر است که تلـــفن همراه تان را در جیــب لبـاس یا داخل یک جلد بگذاریـــد، به ایــن ترتـــیب آلوده به میکــروب های کمـتــری می شود. به طور متوسط یک تلـــفـن همــراه ۱۰ برابـر آلوده تر از کاســـه ی توالــت است. بهــتــر اسـت که تلـفن همراه تان را هر روز با یک دســـتمــال مرطوب تمــیز کنـــیــد.

۹- شسـتــن لبــاس های زمــســـتـانی در بهـــار

لباس های زمستانی مثــل دســـتـکــش ها و شال گردن را چند وقت یک بار می شوییـــد؟ کارشــنــاسان توصیــه می کنــنـــد کلاه، شال گردن و دستــکـــش ها در طول زمـستـــان بایـد هفته ای یا دو هفتــه یک بار شسـتـــه شوند. ایـــن لباس ها اغـــلب با دهــان و بیـــنی ما تمــاس دارنـد. به این ترتیب میـکروب ها در ایــن لباس ها انبـــاشـته می شوند و در صورت تمـاس مداوم با آن ها، سیــســتم ایــمنـــی بدن ما تضعـیـف می شود.

۱۰- باز کردن یخ مواد غذایــی در دمــای اتـــاق

ما به ندرت به تأثیـــر دمـای محــیـــط و سرعـــت ذوب شدن یخ مواد غذایــی بر کیفیـــت آن ها توجه داریم. گذاشـــتن گوشت و ماهـی در یک کاسه به طور مســتقــیم روی میـــز روش خطـــرنـــاکـی است. برای جلوگیری از تکـــثــیــر میـکروب ها، بهتــر است یخ گوشت و ماهی را در یخــچــال آب کنـــیم.

رفتارهای عادی اشتباه روزمره که برای بدن خطرناک است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.