تلگرام مسنجر محبوب ایرانی ها از فیلتر درآمد

تلگرام ساعاتی پیش رفع فیلتر شد نرم افزار تلگرام به دلیل اعتراضات مردمی در ایران که به آشوب منجر شده بود فیلتر شده بود کانال های تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم در پی این اغتشاشات نقش داشتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تلگرام مسنجر محبوب ایرانی ها از فیلتر درآمد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یه گزارش مجله خبری دانستن :تلگــرام پس از چند روز رفــع فیلتـر شد امـا سرعـــت پاییـــن دسـتـــرســـی به این پیــام‌رســـان که ممکـن است به واسـطـــه میـــزان پهنــای باند اخــتـــصاص یافتــه به ایـن پیامـــ‌ـرســـان و یا مراجعـه گسترده مردم باشــد، این گمانه را پررنـــگ کرده که سرنوشت ایـن پیـامـــ‌ــرسان نیـــز شبــیـه به وایبـر باشـــد، هرچـــنـــد اکــنون هنوز برای ارزیـابی آیــنـــده این پیـــام رســـان در بسـتر ایــنتـرنت ایـــران زود اســـت.

پس از وقوع یک رشـــتـــه ناآرامـــی در برخی شهــرهای ایران، ایـنــســـتاگـرام و تلــگـرام فیــلتـر شدنــد و دسترسـی به این نرم افـــزارها تا حدودی دشوار شد. پس از کاهـش التـــهــابــات، ابتــدا ایــنــستــاگــرام رفـع فیــلـتــر بود اما با توجه به آنـــکه بستری که باعـــث فیــلتر تلگــرام شده بود، برقرار بود، ایــن پیــامــ‌ـــرســان رفــع فیلــتر نشد اما در نهایت پس از یک سلـسله حواشی و تقابـــل سیـــاسـی، پیـام‌ـــرســـان تلگــرام نیز به فاصـــلـــه چند روز رفــع فیــلـتر شد.

بخش اعظـــم کاربـران ایـرانی از پیام رسان تلـــگـــرام استـــفــاده میــ‌ــکـنـند و برخـــی سرعت پایــیـن ایــن پیـــامـــ‌رسان را از زمـان رفع فیـــلـــتر به مراجعـــه همــزمان عمـــده ایــن کاربران به این پیــامـ‌ـرســان نسـبت داده‌ـاند اما یک گمانـــه دیـــگـر، پهـــنـای بانـــد پایـیــن ایـــن پیـام رســـان اسـت که سرعت دسترســی به محـــتوا و به ویژه به تصـــاویر و ویدیو را برای طیـف گستـــردهــ‌ــای از کاربـران با کندی و دشوار‌هـــایی همــراه ساخــتـه اسـت.

تـلـگــرام 60 درصد پهـــنـــای بانـد کشور رو اشـــغـال کرده و نزدیک به 40 میلیون کاربر دارد که بنابر تخـــمـیــنـ‌ـها در حدود 58 درصـــد از کاربـران ایـــرانیـــِ تلگرام بالـای 18 سال سن دارند. با توجه به ساخــتـار کاربـرمحور و کاربـــرپـسنـد این پیـــام‌ـرسـان، امکـــانـــات آن و همچنیـن گسـتره حضور شهـــروندان ایران در این پیام‌ـرسان، تلـــگرام به بســتـری بزرگ برای کســب درآمد شمــاری از شهروندان ایـــرانی تبـــدیـل شده و پیـــام‌ـرسـان‌ـــهای مشـــابـــه از جملــه پیــامـ‌ــرسانـ‌های داخلــی نیـــز نتوانسـتـــه‌ــای نقـش مشابـهـــی را ایفا کننــد.

مسئولان ایــران با تعـامـــل با پاول دورف مدیر تلـگـــرام به دنبــال حذف مصادیــق ترویج خشونت و ناآرامـی در ایران بودند که در نهـــایـــت ایــن تعامـل به فرجـام مشخـصـــی نرســید و در ایــن میان پیشــ‌ــشرط رفع فیلـــتـر تلــگـــرام، حذف کانـال‌هــای مروج اعـــمال خشونت آمیــز از سوی برخـی مسئولان داخلی عنوان شد و تصور میـ‌شـــد پایان عمر تلـگرام در ایـران فرارســیده، چرا که استـــفـاده از تلـگرام با فیلــتـــرشـکــن نیــز با دشواریـ‌هـای فراوانـــی همراه بود.

در شرایطــی که استفاده گســترده از فیـلــترشـــکــن‌‌ـــها برای استـــفاده از تلگـــرام در جریــان بود، نرم افزارهایـی چون واتس اپ در حال جذب مخاطـــبان ایـرانی بودنــد و نمونهـــ‌هـای مشـــابـــه داخلـی نتوانـــســتـنـــد در ایـن فضـــا بخـــش اعــظمـــی از کاربــران ایــرانـی را به سمـــت خود جلب نمــایـند که سوای بحــث اعـتمـــاد، به ساخــتار ضعــیف برنـامـه‌ــنویسـی ایـن نرم افزارها و امـــکانـات محـــدود‌ــشـــان نیـــز بازمــی‌ـــگشـت. در نهایت با توجه به گسـتــره انتـقـــادات کاربران تلـــگـرام، فیلــتر تلگـــرام اســتــمـرار نیـافـت و اکنون این شبـکـــه در دســتــرس قرار گرفتـه امــا همـانـــگونه که اشـاره شد، با کندی مواجـــه اســت.

کنـدی تلـگــرام یادآور سرنوشت وایـــبـــر است. پیــامــ‌ـــرسان وایـبر برای دوره‌ـای فیـــلتـر شد و پس از رفـــع فیـلـــتـر به مرور آنچنــان کنـد شد که قابلیت بهره برداری نداشـت و در نهــایت عمــده کاربران ایرانی به تلــگرام کوچ کردند. با ایـــن حال شایـد اگر در آن مقـطع تصور میـــ‌ــشـــد تلــگـرام امکـــان Broadcasting را فراهــم می‌کـنـد و به سطح یک رســـانــه فراگیــر ارتـــقــاء میـ‌یــابد، چالــشــ‌ها برای وایـبــر به وجود نمـی‌ـآمــد و همـــچـنان مشــتری وایبر بودیم!

تلگرام مسنجر محبوب ایرانی ها از فیلتر درآمد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.