رقص دختران و زنان از نظر مراجع تقلید چه وقت حرام و یا حلال است ؟

رقص دختران و زنان

رقص دختران و زنان از نظر مراجع تقلید چه وقت حرام و یا حلال است ؟

حضـــرت آیــت اللـه الــعـــظمی خامنـه ای

س. 1168 رقص در مجـــالس زنـــانـه بدون آهنـــگ موسیـــقـــی حرام اســـت یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشــد، آیا ترک مجـــلـس بر شرکت کنندگان واجـب است؟ج. رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل ایــنـــ‌ــ‌ــكه جلسه زنانـه تبدیــل به مجــلـــس رقـص شود، محـــل اشكال است و احــتیـــاط واجـب در ترك آن است؛ در غیـر ایـنـ‌صورت هم اگر به‌ـ‌گونه ‏ای باشد که شهوت را تحـریـــک کند و یا مســـتلــزم کار حرام و یاتـرتـــّـــب مفسده‏ ای باشد، حرام اسـت و تَرک آن مجلس به عنوان اعـتراض بر کار حرام، چنـــانــچـه مصـداق نهی از منکـــر محسوب شود، واجـــب اســـت.

س 1154: اجـــرای کنســـرت توسط زن برای زنـــان با علم به ایــنـــکه گروه نوازندگان نیـــز زن هسـتــنـد، چه حکـــمــی دارد؟ج: اگر اجـــرای کنســـرت به‌ـــصورت ترجــیع لهوی (غنـا) باشـد و یا موسیـقــی که نواخــته میـــ‏ـــشود از نوع لهوی مضل عن سبیــل اللـــه و منـــاسـب مجـالـس گناه حرام باشـد، حرام اســـت.

امام خمــینی (ره)

در بیـــن منـابع فتوایی مکتوب و منتــشر شده امام خمیـنــی ، فتوایی در باره جواز و عدم جواز رقـــصـیــدن در مجلــس عروسی نیامده اسـت.( لااقل بنده موفق به مشـاهـــده آن تاکنون نشــدهـ‌ـــام). لیــکن هم بنده و هم دیـــگـر دوستـــان همـــکـار که در دفـتـــر حضرت امـام توفیق پاســخـ‌ــگویی به سؤالـــات شرعـی مردم شریف هســـتــیم در زمـان حیــات آیت الله توسلـــی (ره) مکـررا از ایـشــان میـ‌شـنــیــدیم که بدیـن مضـــمون اظـــهـــار میـ‌ـــداشــت که: در باره رقــص در عروسی از امام پرسیـدم فرمودنـــد: اشـکـــال ندارد. واضح است که مراد از جواز رقـــص در عروسی، رقصـــیـــدن مخــتلط نمـیـــ‌باشد. به هر حال؛ ایــن مســـأـــلــه از جمـلـــه فتـــاوایــی است که یک شخص عادل از امـام خمـــیـــنـی نقــل نموده اســت. و همـــانـ‌ــگونه که در ابتـــدا آمـــد یکـی از راه‌های به دسـت آوردن فتوای مرجـع تقـــلـــیـــد نقـــل قول فرد عادل از او اســـت.

یادآوری و تصــریـــح به ایــن نکتــه لازم اســت که از نظـــر امـــام خمــیـــنـــی (ره) مطـــلــق صدا و آهنـــگ حرام نیـــست، و صداى حرام صدایى است که عرفاً به آن غنـا یا موسیــقى مناسب مجــالــس لهو و لعــب میـــ‌گویند اسـت؛ و به همیـــن جهــت، گوش دادن به صداهاى مشکوک مانـــع ندارد. (مراجــعه شود به کتــاب استفــتـــاءات؛ ج‌3، ص: 603، س 107) بنا بر ایــن؛ به نظر امام خمــیـنی (س) آواز خوانـی مغنـیــّه یعنی زن آوازه خوان، در عروسیـ‌ـــهـــا جایــز است؛ و مزد و درآمـــد آن نیـــز حلال می‌ــبـــاشـــد. هرچـــنــد که احتـیاط مسـتــحب اســـت که فقــط به شب عروسی و مجلس قبل و مجـلـس بعد از شب زفـــاف اکـتـفـا کننـــد. بلـکه احتــیــاط بیشـتـر پرهیـز از غنا در مطـلـــق مجالس عروسی است.

آیت الــلـه فاضـــل لنکرانی

سؤال 997 :لطفاً حکم دایـــره و دف زدن در عروسى زنان و مجلس عقد و مجلس جشـــن بعد از عقد و خواندن زن در مجــالـــس زنـانــه و زدن دایـره در مراسم ختنــه کردن فرزنـد را بیـــان فرمایــیـد؟

پاسخ: تنـــهـــا غنـا و آواز در مجــالـس عروسى زنــانـه مستـثــنى است و در بقــیه موارد حرام اســـت. سؤال1737:رقص زن براى زن و رقـص مرد براى مرد چگونه اســـت؟

پاسـخ: به طور کلـــى رقص نوعاً منشـــأ فساد و از بین رفـــتـــن حیـــاء اســـت و احـتیـاط در ترک رقـص و عدم حضور در مجـلـــس رقص اســـت.

آیت الــلـــه العــظـــمـی وحیــد خراسـانـــی نیـز با آیت الـله فاضل لنـکرانـی هم نظــر اسـت.

بنــابـــرایـن پاسخ اجمـالی این اسـت که مسلمـاً رقــص زن برای مردان نامحــرم حرام است، امــا دربارۀ رقـص زن برای زنان نزد محارم در میهــمانی ها یا عروسی هایی که در آن مردان نمـــیـ‌ـــتوانـــند رفـت و آمد کنـــنـــد، نظر امام خمـــیـنی (ره) و آیـــت اللـــه العـــظـمـی خامنـــه ای بر این است اگـر باعــث تحـریـــک شهوت یا ارتکاب گنـــاه و یا ترتـب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمــن سزاوار آن اســـت که از لهو اجــتناب نمـــایـد).

آیـت اللــه العـظمی سیستانــی

پرســش: می خواسـتـم حکــم رقص زن برای زن را در مجــالس عروسی اگــر صرفا برای ابــراز شادی عروسی باشد را بدانم؟ پاسخ: بنابـــر احتــیاط لازم جایز نیـســـت.

پرســش: آیــا بانوان در شب زفـاف و عروسی می توانـنـد با هر نوع آهــنگی آواز خوانـــی کننـد حتـی با آهـــنگ های متـــناســب مجــالـــس لهو و لعـــب؟ و آیــا آنـــان می تواننـــد از آلات و ابـــزار موسیـقـی استفـاده کنند؟ و آیا آن وضع را می توان در مجــلس عقد خوانـــی، شب حنــابـندان و یا منــاسبــت های دیگـــر، تکـرار کرد یا مخـصوص شب عروسی است؟

پاسـخ: بنـــابــر احـــتیــاط واجـــب، چنـان آواز خوانــی ها حتــی در شب زفـاف و عروسی هم ترک شود تا چه رســـد به شبــهــا و مناســبـت های دیگـــر و حکــم موسیــقی و آواز خوانـی حلـــال و حرام در مسائل قبل توضیــح داده شد.

آیــت الـــلـه العــظـمی مکـــارم شیـــرازی

آواز خوانـــدن زن برای زن [موسیقـــى] آواز خوانـدن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنـــا و چه بدون غنا چه حکمــى دارد؟ براى شوهرش و براى سایر زنـان بدون غنـا و بدون آهنـــگـــهـــاى مناســـب لهو و فســاد اشکـال ندارد.

گوش دادن آواز زن برای بانوان [موسیـــقى] گفـتـــه مى شود: «گوش دادن به دو نوع از موسیقـى شرعاً اشکــال دارد; صداى زن، و دیگـرى آهنـــگ مطرب; یعنى آهــنگــى که انـــســان را از حالـت طبــیعــى خارج مى سازد. الــف) در خصوص مورد اوّل; یعـنـــى گوش دادن مرد به آواز زن مشکـــلــى نیســـت، ولى آیـا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟ ب) در مورد دوّم باید بگویم که هیـــچ گونه آهـنـگى نمى تواند مرا از حالــت طبیــعـــى خارج سازد.

گوش دادن به نوار موسیقـى، چه با کلـام و چه بى کلام، چه غمــگیـــن و چه غیـــر غمگین، براى من چه حکمـــى دارد؟

جواب الف: چنانـچــه آهـنگ و صدا مناســب مجـــالس لهو و فســـاد باشد، براى زنان هم جایـــز نیــست. جواب ب: معـیــار، افـــراد و اشـخــاص نیـســـتـــنـــد، بلــکـــه کلـــیّـــه آهنگـــهاى متـناسب با مجـالـس لهو و فساد براى همــه حرام است، خواه انسان را از حالــت طبیــعــى بیرون ببـرد یا نبـــرد.

رقص در مجـــالس عروسی [ رقـص] آیــا رقــص در مجـــالس عروسى جایـز است؟ رقص منـشـــأ فساد اسـت و اشــکــال دارد خواه رقص زن براى زن یا مردبــراى مرد و یا زنان براى مردان باشد ولى رقـص زن براى همـســـرش اشکـال ندارد.

آیت اللــه الــعـظـمـــی صافــی گلــپایـگانی نیز در ایـن موضوعات با آیت الــله مکــارم شیـــرازی هم نظـر هستنــد.

آیـت الــله الــعـــظمی نوری همـدانی

هلهــله و كف زدن و رقص در مجــالـــس عروسى و مولودى و اعـیــاد را بیان نمـائید و حضور در ایـن مراســم و تماشا كردن رقـــص دیگـــران چه حكمـى دارد؟ ج: كف زدن اگر به حدّ جلـــف و سبــكـى نرسد و در غیـر مســاجـــد و حســـینــيّــه ‏ها باشد اشـــكــال ندارد و رقـــصـیدن و شركـــت در مجـــالـــس رقـص نیز اشـكال دارد.

آیت الـــلـــه الـــعـظـــمی بهجت قدس سره

رقـص زن در حضور زنــان و رقص مرد در حضور مردان سؤال1801. رقـصـــیــدن زن در جایى که مرد نامـــحـرم نیست، چه حکـمى دارد؟ هم‏ــچـــنیـن رقص مرد براى مرد چه حکـــمى دارد؟

پاسخ: رقـــصیــدن زن در مجــالس زنان و یا مرد در مجــالــس مردان اشکـــال دارد و احـتـــیاط واجــب در ترک است.

2) رقــص و آواز در مجالـس عروسى که زنـــ‏ــهـا و مردهـــا جدا باشنـد، آیـــا اشـــکال دارد؟ پاسخ: رقـــص خلاف احـــتیـــاط است، آواز هم به غنــا و غیر غنا منقــسـم مى‏ــشود که در صورت غنـایى بودن حرام مىــ‏ــبـــاشــد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.