رنگ خاکستری در نمای داخلی خانه ای در ولنجک

نمای داخلی بیشتر خانه ها با رنگ های خاکستری می باشند این خانه ها بسیار شیک ومدرن هستند یک فردی در ولنجک نمای داخلی دکوراسیون خانه خود را در خاکستری نموده است و از رنگ های ترکیبی خاکستری نیز درچیدمان و دکوراسیون خانه استفاده نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رنگ خاکستری در نمای داخلی خانه ای در ولنجک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـــن معـــتـقد هستـــم که رنگ‌هـــا همــه حرفــی برای گفــتـن دارنـــد؛ روشن و تیره، گرم و سرد، همـــگی برای ایجـاد حسی در ما خلق شده‌ــاند. خاکســـتری از دســته رنــگ‌هایی است که در پس آن هزار راز و سخن پنـهان شده است. خاکســـتری را که به خانـــه آوردیـــم؛ یعـــنــی زنـدگـــی هنوز چیـزهایـــی برای جســـتن، کشـــف کردن و لذت بردن دارد!

دکوراسـیون خاکسـتری منــزل آقـای طالـــبــی در یک نگاه

تعداد افـراد خانـه: ۲ نفــر
شغـــل صاحـــبـــان خانـه: سعــیـد طالبــی/ مدیریت تجارت و کســب کار MBA و طراح داخــلی – مرتـــضـی طالبی/ هنـــرمند، نقـــاش
موقعــیت: تهـران، ولنجــک
متــراژ: ۱۶۵
ملک شخصـی
تعـــداد اتـاقـ‌خواب: ۳ عدد
تعداد سرویس: یک سرویس میـهـمــان، سرویس و حمـام اصلــی
سبک دکوراسـیون: کانتـمـپورری
رنـگ‌ــهای غالــب: خاکستـــری و قهوه‌ای
مدتــ‌ـــزمــان طراحی و بازســـازی: حدود ۵ ماه
هزینه: حدود ۴۰۰ میــلیون تومان

حس خوب تلفـیــق آجر و چوب

خانه آقای طالبی از آن دســته خانه‌ـهای معاصـری بود که جریـــان زندگـی در آن بهـــ‌ــخوبی احسـاس میـــ‌ــشد. با نگاه کلی به فضای منـــزل می‌ـشـــد فهمیـــد که برای همـــه قســـمتـــ‌هـا وقت و سلیقه بســـیاری به خرج داده شده اســـت. او اعـتقاد داشت که قبــل از ایـــجاد فضـای جدیـــد به‌خوبی می‌ــدانــســتـــه که در هر گوشه از خانه چه اتـــفــاقـــاتــی قرار است که بیـفــتد و چرا. یکی از جذابـ‌ــتـرین قسـمــت‌ــهـــا برایمان دیوار آجری بود. آقـــای طالــبی هم ابتدا از همان قسمت برایـمان گفت:

«ما سعی کردیم الـمانـــ‌ـهای اصـلـی در خانـــه، رنگ خاکســتری، آجــر و چوب باشـــد. عنـــاصــری که به‌ـکارگــیری آنهـــا در کنــار یکـــدیـــگر، فضـــایی گرم و خوشایــنـد را ایـــجاد می‌ـــکــند و در کنــار نور، زیـبایی آنــهـــا دوچنــدان خواهد شد. یکــی از مهمـ‌ـــتریـن نکاتی که در ایـــده اولیـه داشتـــیـم این بود که بیـــن تمـامـــی قســـمـتـــ‌ـــهای دکوراسیون خانه و حتـــی وسایل، یکـــپارچـــگـــی کلـی وجود داشتــه باشد. به نظر من خانه وقتی میــ‌توانـــد معنای واقـعی به خود بگیرد که فضــاها انعطاف‌ـــپــذیر و مهمـــ‌ـتــر از آن، قابـــلــ‌ـــدرک باشـند».

خلـــق فضـــای نو در دکوراســـیون خاکـــســـتری خانـه

یکپـــارچــگـــی فضـــاها به ایـن معـــنی نیــســـت که هر بخش از خانه، هویت مسـتـــقـــل خودش را نداشته باشـــد، بلـکـه هر قسـمت از خانــه، ویژگی خاص خودش را هم دارد. برای ایـنــکـــه خانه بزرگ‌ـــتـر به نظر برسـد، دیوارهای تفکــیـــک‌ـکـنـــنــده تخـریب شد و به ‌جـــای آن از حائل‌ــهای تفکـیـــک‌ـکـننده زنده اســـتفـــاده شد. همـــ‌چـــنـین از بین بردن اتــاق تلویزیون و تبدیــل آن به سالـــن غذاخوری در مجـــاورت آشپـــزخانــه، موجب شده اســـت تا از جزء جزء فضــا استـــفـاده شود و زنـــدگـــی در تمـامـی بخـشـــ‌ـــهای خانــه و در تمـامی ساعـات روز جریـان داشـته باشد. بااینـ‌ـحال سعـی شده اســـت تا حدودی هر بخـــش مشخـصـهـ‌ــهـــای مخصوص خود را هرچـند اندک دارا باشـنـــد.

آشـــپـــزخــانه منـزل خاکـــســتـری، زیبـــا و کاربـردی

اسـتــفـاده از رنـــگ غالب خاکســتـری مات در طراحــی آشپـــزخـانـه، فضا را مدرن کرده اسـت و جزیــره اصــلــی‌ای که هم بهـ‌عــنوان کانتر و هم به‌عـــنوان کابــیـنـــت از آن استفـــاده میـــ‌شود در وسط آشـپــزخـانـــه و در تقاطع با میز آشپزخـــانه و صندلـــیــ‌ـهـــای مدرن و زردرنــگ در همـاهــنـــگــی کامـــل هستـنــد. صاحب‌ـــخانــه هم مانــنـــد ما این فضـــا را آرامش‌بخـش و دوست‌داشـــتـــنی میــ‌ـداند و از طراحی آن می‌گوید:

«اینــجـا، یک فضای کامــلـاً بسته با یک کانـتـر بسیـــار کوچک بود. فضـایی که تنها یک آشــپــزخـانــه دلـــگـــیر را در ذهــن میــ‌ـساخـــت؛ امـــا با تخریب دیوارهـا و از بیــن بردن فضای محصورکنــنـــده، آشپزخـانـــه بار دیگر به خانه بازگـشت و جزئی از ایـــن منـزل شد. چراغ‌ـــهــا و آویز بالــای میز ازجــمـلـه مواردی هستـنـد که ایـــن آشـپـــزخـانه را از یک آشـــپزخانــه معـــمولی به یک آشپزخـانـه مدرن، زیــبا و کاربـردی تبـدیـل می‌ــکــنــنــد».

نشیـمن را قربـانـــی مهـــمـانـــی نکـنـــید!

یکی از معـضلاتــی که این روزهـا در هر خانهــ‌ای، چه بزرگ و چه کوچک دچار آن هستــیـــم این اســـت که طراحی و چیـدمان فضـاهای مختلـــف خانه به‌ویژه نشیـمن مطـــابق سلـیــقـه و راحــتی خودمان نیــسـت، بلکه به ایـن فکــر میـ‌ـــکـنیـــم که مهمـــان چگونه فکر میـ‌ـکـنــد و چه میـ‌خواهد. آقای طالـــبی هم در دکوراسیون داخلی نشـــیمن با ما هم‌عقــیده اســت:

«بســیــاری از مردم در طراحـــی منــزل خود، یک اصل مهم را دنـبال میـ‌کـننــد و آن، فضــایـــی بســیار بزرگ برای میـهمانی خانوادگـی اســـت. اگــرچـــه ایــن امر به یک فرهــنگ در کشور ما بدل شده است، بااینـ‌ـحـال مردم راحـتی خود را فدای ایـــجاد سالــن برای پذیرایــی از میـهمانـان می‌کـننـد. فراموش نکـنــیــد که متـــر به متر یک خانـــه ارزشــمنـــد است و ما بایــد در طول روز از تمـــامــی متـــراژ منــزل خود استـــفاده کنـیـــم. شایــد این امر بســـیاری از اوقات فراموش گردد؛

امـا ما در یک منــزل، نیـــاز به فضایی برای اسـتـراحت، خوانـــدن کتــاب و فضــایـــی برای کسب آرامش نیـازمنــدیــم. فضـایــی که تنـها عنـــاصــر راحــتـی در آن مؤثر نیـســـتــنـد، بلــکـه حس شمــا نسبــت به آن فضـا، تأــثـــیـر زیادی در بهـرهـ‌وری و عمـلـکرد شما دارد. در ایـــنـــ‌گونه فضاهـا باید تلاش کنـــیم تا دکوراســیون به خواستـه ما بیــشـــتــریــن نزدیکـــی را داشتــه باشد. به نظـــر من نشیمن مانــنـد یک منبع شارژ برای انسـان است؛ یعــنی میـ‌ــتوان در آن آرامــش و انـرژی مثبت دریافــت کرد و این نکـــتـه مهـــم‌تـــریـن عامل بود تا نشــیــمـن منـزلم به ایـــن شکـــل باشــد. نشـــیمنــی آرام و به دور از کســالت»!

روشنایـیــ‌ــهای خانه خاکستــری

نورپـردازی می‌تواند در ایـــجــاد دیـــد مثبـــت یا منفــی از یک محـــیـط، تأــثیـر مســتـقـــیـــم داشتــه باشـد. در حقیـقــت نورپردازی منزل آقـــای طالــبی نیمــه دوم دکوراسیون خوب و اصولی منــزل او بود و الـــبــتـــه توانسته بود بهــ‌ـخوبی این نقـش را ایــفـــا کنـد، چراکــه به دلـیل رنـــگ خاکـــســتــری خانــه سعی شده اســت در تمـــامی قسـمــتـــ‌ها از عنـاصـــر نوری با فرمـــی همــاهنــگ و بهــتــریـن حالت نورپـردازی اسـتـفـاده شود تا خواســتــه اهـــالی خانــه را در تمامی ساعات روز برآورده کند.

به جزئیات دقت کنــیــد

انـــتخاب جزئیات اگـــرچـــه همـیـشـــه به مرحـله آخـر راه پیدا می‌ــکـننـد؛ امـا هنوز هم میـــ‌توان گفت که می‌تواننــد بهـ‌سادگـی فضا را تغـــییــر دهــنـد. در دکوراسـیون خانــه خاکســـتــری اســتفاده از تابلوهای هنـری در دیوارهای خالـــی راهروها و آیـنهـ‌ـــکـاری چشـمـ‌ـــنوازی میـــ‌ـکنـنـــد و مانـــع از تکـراری شدن فضــا میـــ‌ــشوند.

رنگ خاکستری در نمای داخلی خانه ای در ولنجک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.