رنگ درب خانه و شخصیت شناسی صاحب خانه

شخصیت شناسی از روی رنگ ها امکان پذیر می باشد و بیشتر افراد از روی رنگ وسایلشان می توانید بدانید که روحیه و چه نوع شخصیتی را دارند بیشتر افرادی که از رنگ های شاد برای رنگ نمودن خانه و درب استفاده می نمایند انسان هایی با دل جوان می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رنگ درب خانه و شخصیت شناسی صاحب خانه را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : رنگ درب ورودی منـزل شمــا شایـد مربوط به سبک های موجود و یامدهای طراحـــی و دکور باشد ولی برطـبـق تحقیـقـــات جدیـد می توانـد اطلـاعات زیــادی در مورد شخـــصــیــت شمــا افــشا کنـد.

اخـیـــرا یک آژانـس امـلاک (مارش و پارسونز) واقـع در لنـدن با همـــکاری کمـپـانی رنگ
جهــانی “پـنـــتون” مطــالـــعه جدیــدی در مورد رابـطه انــتخاب رنــگ ورودی خانـه با شخصـــیـت مالـک خانه انــجـام داده انـد.

بر طبق این مطـــالعـه، بســـیـــاری از مردم ترجیـــح می دهــند رنگ درب ورودی خانـــه مشکـی، سفیــد، خاکسـتری و سرمه ای باشـــد.
شخـصیــت شنـاســی رنــگ درب خانـه

شناخـت افـــراد از روی رنگ درب ورودی منـــزلـــشان

لاری پرسمن، مدیـر موسسه رنگ پنـــتون در مورد رابطه رنـــگ در با شخصـــیـــت صاحبخــانـه می گوید:
“مشـــکـی رنگ با وقار، قدرتمند و با پرســـتـیژ اســت.”

“به راســتـــی رنگـــی شسته رفـته و شیـک است. رنگ سفید ساده ، خوشایـند و بی شیله پیلـه اســـت و اغـلـب مورد پســندافرادی اسـت که دوستـدار سبــک های میــنیمالـــیســـت هســـتـــنـد. رنگ خاکستــری رنــگ کلـاسیـــکــی اسـت که زمـان نمی شنـــاســد، بنابراین خطــر از مد افتادن در آن وجود ندارد.”

“رنــگ سرمـه ای معتبـر و قابل اعـتمــاد اســـت، رنـــگ سبز حس آرامـــش و تسـکین دهــنده دارد ولی رنــگ قرمـــز درســت در مقابل آن قرار دارد و رنگ شادی محسوب می شود و معـــمولا شخـصـی که درب ورودی خانه اش قرمــز اسـت احــتمالـا شخصی فرمـــان دهنده، پویا و اجـــتمـــاعـی اســت.”

“بنـفـش تمایــل به سبــک های نمایـشی را نشــان می دهـــند و رنگ زرد روشن که رنـگی گرم است معــمولا نشــانـه افراد مثـــبـــت انـــدیش و با روحیــه اســـت. صورتـــی یاســـی رنـگ جوانی و سرزنـــدگــی اســـت و رنگ های موجود در طبــیـــعــیـــت روحیـه روستــایی و راحــت را نشان می دهـــد.”


درب ورودی سفید رنــگ

مفــاهیــم رنـگ درب ورودی منزل از دیـدگــاه روانــشـــنـــاخـتــی

مشـــکــی: برازنـــده ، قدرتمـــند ، با پرســـتـیژ

سفـــید: ساده ، جذاب و بی شیـــلـه پیــلــه

خاکـــستـری: کلـاسـیک و همــیشـه در مد

سرمـــه ای: فرمـانده و با اعـتــمـاد

سبز: آرام ، ساکـت ، تسکین دهنده

قرمز: فرمـانــروا، پویا و اجتــمـاعی

بنـــفش: نمایــشـی

زرد: گرم، خوش مشرب و مثــبت انـدیـش

صورتی یاسی: جوان و سرزنــده

رنـــگ های طبیعـــت: روستایـی و راحت


درب ورودی زرد رنــگ

شخـــصـیت شنـــاسـی رنـــگ درب خانــه

الــکـس لایـل مسئول فروش آژانس املاک مارش و پارسونز می گوید: “شمـا نمـی توانـــیـــد دربـاره سلیـقه رنـــگی مردم علــمی رفتـار کنـــیـــد ولی واضـــح اســـت شخــصــی که رنگ مشـکـی را انــتـــخاب می کنـد احـتمـــال زیاد بسـیــار به تاثـیرگذاشتن روی افراد در نگاه اول اعــتـقـاد دارد که نشانــه قدرت و پرسـتـیـــژ اسـت.”

“ولی شخـــصی که رنگ درب ورودی خانــه اش را رنـــگ صورتی روشن و یا زرد رنگ آمــیــزی میکنـد احتـــمالـا عقــیده دارد، باید شاد زندگــی کند.”

“مـا هیـــچ پیشنهـــادی در مورد اینـکـــه یک رنگ خاص ممــکــن اســـت در فروش آن خانه تاثـیـر بگذارد، نمی دهیم ولی از دیــدگـاه روانــشناسی مردم به صورت ناخودآگــاه جذب خانــه ای می شوند که به شخــصـــیت خودشـــان نزدیــک تر باشــد.”

رنگ درب خانه و شخصیت شناسی صاحب خانه + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.