چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه

مقـدّــمه ی۱: قبــل از خوانــدن صیـــغـه ی عقـــد موقت، ابـتدا بایـد مهــریـــه ای مشخص شود تا صیغه ی عقد صحــیــح باشـد. حتـــّـی اگـــر خانـــم بگوید مهــریـــه نمـی خوام، باز هم عقـــد صحـیـح نیـــسـت. لذا حتـــمـــا باید مهریـه ـ هر چنـــد انــدک ـ مشخص شود.

تذکر: مهریـــه بایـد به گونه ای باشد که ارزش مالـی داشته و مقــدار آن هم کامـــلـــا مشخص باشــد. مثـــلــا اگـر می گویند مهریه یک جلد کلــام اللـه مجیــد باشـــد، یا ایـــن قرآن کریم را همـان موقع نشــان دهــندکــه معلوم شود چه قرآنی منظور است و یا این که قیمـت آن را مشخــص کنـنـــد و بگوینـد: مهـــریه، یک جلد کلـام الله مجـــیـــد باشـد، به قیمــت (مثلـا) ده هزار تومان.

اگر بگویند مهـریــه، دو شاخه گل رز باشـــد، در این صورت گل ارزش مالــی دارد، امـــا هنوز مشـــخـــص نشده که این شاخـه گل چه قیمتـــی باشـــد. روی همــیـــن حسـاب یا باید شاخـه گل را همان زمـان نشـــان دهــنــد و بگویند: «همین شاخـــه گل» و یا این که بگوینــد: «دو شاخــه گل رز به قیـمـت (مثـلـا) دو هزار تومان».

مقــدّـمـــه ی۲: برای صحیح بودن عقد موقت، باید قبـــل از خواندن صیـغـه ی عقد، مدت محــرمـــیـت به صورت دقــیـق مشخص شود. در این میان تفاوتی نمـــی کنـــد که ایـــن مقدار اندک باشد (مثــلـا یک ساعـت) یا زیــاد باشــد (مثـــلـا بیــسـت سال). اگــر بگوینـــد: «تا هر زمانـی که دوست داســتیم» یا «تا زمــانی که در دانـشگاه بودیــم» یا «تا وقتی که یکدیــگر را دوست داشـتــیم» در تمـام این مثـال ها به خاطر مجهول بودن زمـان عقد، صیـغه ی محرمـیـت باطل است.

مـــقـــدّـــمـه ی۳: یکـــی از شرایـــط اســـاسی برای ازدواج دختـــر باکـــره اذن پدر یا پدر بزرگ پدری اســـت.

امـــا روش ها مختـلـــف برای خوانـدن صیـــغه ی عقد موقت:

روش اوّل: عاقـد، شخــص ثالث است.

اگــر عاقــد شخـــص دیــگـری باشد، ابتدا بایــد از هر دو طرف برای خوانـــدن صیـغه ی عقــد وکالــت بگـــیرد و بعـد از آن، صیغه را این گونه بخوانـــد:

فرض کنـیـــد که نام خانـــم «فاطــمـه» است و نام آقـا هم «علی». در ایـن صورت:

به وکالــت از خانـــم بگوید: زَوَّــجتُ مُوکّـِلـَتی (فاطــمـۀ) مُوَکّـــَـــلـــی (علی) فِی الـمـــُـدَّۀِ المـَــعـــلـــُومَــۀـــِ عَـلَـی المَهـر الــمـــَـعـلُوم»

پس به وکالت از آقــا بگوید: «قَبـِـلـــتُ الـــتــّـــَـزویجَ لِمـُوَکِّـــلی (علی)

معـــنـــی صیغـــه:
موُکـّـل خودم «فاطــمـه» را به تزویج «علـی» در آوردم، در مدت مشخـــص و با مهــریــه ی مشــخـص قبول کردم این ازدواج را.

روش دوم: عاقـد، خود زن و مرد هســـتـند.

اگر آقـــا و خانـم هر کدام بخواهند صیغــه ی مربوط به خود را بخوانـــند، این گونه بگوینـــد:

ابــتدا خانم می گوید: «زَوَّــجـتـــُکـَ نَفــسِـی فِی الـمُـدّـَــۀـــِ المــَـــعـــلــُومَــۀـِ، عَـلـَی الـمــَــهـرِــالمَـــعـــلـــُوم»

بعــد بلـــافــاصلــه آقا بگوید: «قَبـِلـتـــُ التّـَـــزویجَ»

معنــی صیـغـه:
خانم می گوید: تو را به زوجیـــت خود درآوردم، در مدّت مشــخــص و با مهریــه ی مشـخص.

آقــا می گوید: قبول کردم ایـن زوجیـــت را.

روش سوم: عاقـــد، خود دامـــاد است.

اگـــر آقــا از خانم وکالت بگــیــرد که خودش صیــغـــه ی عقد را بخواند، ایـــن گونه بگوید:

ابـتـــدا به وکالت از خانـم بگوید: «زَوَّـجـتــُ مُوَکّـِلـــَـتِـــی (فاطـمـــۀ) نَفــســِــی، فِی المُدّــَۀــِ الـمـــَـــعـلُومَۀـــِ، عَـلـــَی الـمـَـهـــر المـَـــعـلـــُوم»

بعد بلـــافــاصلـــه برای خودش بگوید: «قَبــِلـــتـــُ الــتـَّــزویج»

معنی صیغـه:
موکلم فاطمـــه را به ازدواج خودم در آوردم، در مدّت معــلوم و با مهــر معلوم قبول کردم این ازدواج را.

روش چهــارم: عاقــد، خود عروس اســـت.

اگر خانم از آقـــا وکالـــت بگـــیرد که خودش صیـــغـــه ی عقـد را بخواند، ایـن گونه بگوید:

ابــتـــدا از طرف خود بگوید: «زَوَّجــتُــک نَفـــســِـــی، فِـی الـمـــُدَّـــۀــِ الـمَــعلـــُومَـۀــِ، عَلـَـــی الـــمـــَهـر المَــعلــُوم»

بعـد بلافــاصـلـــه از طرف دامـــاد (موکل خود) بگوید: «قَـبــِلتــُ التزویج لموکّـِلـــی (علی)»

معـــنـــی صیــغـــه:
خودم را به ازدواج تو درآوردم در مدت معـــلوم با مهـر معــلوم قبول کردم این تزویج را از طرف موکلـــم.

توجه: کسانــی که قصد دارند بعــد از عقد موقت، با یکدیـــگـــر عقد دائم داشته باشــند. بایـد قبـــل از خواندن عقــد دائم، یا مدت عقـد موقت تمــام شده باشد و یا این که آقـا بگوید: «مابقی مدت را به همـــســـرم بخشــیـــدم». اگـر ایـــن کار را انـجـــام ندهـند، عقـــد دائم باطـــل اســت و با به اتـــمـــام رسـیــدن مدت عقـــد موقت، به یکدیـــگــر نامـــحـــرم می شوند.

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.