در روابط زناشویی از همسرتان دایما عیب جویی نکنید

روابط زناشویی باید بسیار صمیمی و به نفع زوجین باشد اگر شما دایما از همسر خود عیب جویی نمایید رابطه عاطفی شما کم رنگ خواهد شد سعی کنید همدیگر را درک نمایید و از هم عیب جویی نکنید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر در روابط زناشویی از همسرتان دایما عیب جویی نکنید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : هر رابــطـهـ‌ــی زنــاشویی گاهـی چالـش برانــگیز می‌ــشود. و همهــ‌ـی ما گاهــی از همـســرمان شکایـت و غرولندهایی میـــ‌ــ‌ــشنویم. امــا اگـــر ایـــن ایـــراد گرفـــتـــنــ‌ها و بهانـه جویی‌ها همـــیــشگــی شدنــد چطور؟

زندگی کردن با همسری که ظاهرا همـیشه چیزی برای ایــراد گرفـــتـــن پیدا می‌کنـد خیـلــی سخت و دردنـــاک است. شمـــا بایـــد بخاطر سلامت روحی و هیـجـــانـیـ‌ــتان، راههـایـی برای غلبــه بر چنین شرایطی پیــدا کنــید.

چرا همــسرتان از شما ایـراد می‌گیـرد؟

اگر این را درک کنیــد که بیشـتـر انتـــقادها و عیب جویی‌ـــهـــای همـــســـرتـان ارتـــبـــاط مستــقـیـمی با شمــا ندارد، خیلـــی بهــتر و امیــدوار کنـــنـدهـ‌تر خواهـد بود، البـته وقتـــی ایراد گیری‌هــای همـسرتـان معـمولا مستـقمیمـا شما را هدف می‌ـــگـیــرند، باور این موضوع سخت اســت. اما واقعــیــت این اســـت که هر کسی که ایرادها و عیــبــ‌ـهــای دیـگـران را پیــدا می‌کنـــد، پیش از آن از دست خودش و زندگی‌اش ناراضـی و ناراحــت اسـت. ممــکــن اســت همـسر شمـا والـدینی منـــتـقـد داشتـه و یاد گرفتـه که به ایـن صورت ارتـبـاط برقـــرار کنـد، یا شاید خشــمـی نهــفته را با خود حمل می‌ـکنـد یا از سالها پیـــش افسوس چیـــزی را در دل دارد.

اگـــر همـــســـر شما آنــقدر بالغ شده که بتوانــد در آینه به خود نگـاه کنـد و دلـایـــل واقعــی و پنـــهان خشمــش را تائید کند، زنـــدگــی مشـــترک شمـــا خیــلــی بهــتـر تغیـیر خواهـــد کرد. امــا اگــر چنیـــن نیـــست، شما بایـد قبول کنید که نارضایتــی و بهانـــه جویی او اغلــب ربـــطــی به کارهـا و رفتـارهـای شمــا ندارد. اگر شمـا هم دوروبرش نبودید، احــتـمـــالـــا یک نفـــر دیـگــر هم همــین حرف‌هـا را میـ‌شنیـــد.

هــر رابطه‌ـــی زنــاشویی گاهی چالـش برانـگیز میــ‌شود. و همهـــ‌ــی ما گاهـــی از همـــسـرمـان شکــایت و غرولنــدهــایـی میــ‌‌ـشــنویم. اما اگـــر این ایـراد گرفــتـــنـــ‌هــا و بهانه جوییـ‌ها همــیــشـگی شدند چطور؟

زندگی کردن با همـــسـری که ظاهرا همیشـه چیـــزی برای ایراد گرفتن پیدا می‌ـــکـــنـــد خیــلی سخـت و دردناک اســـت. شما باید بخـاطر سلــامت روحی و هیـجـانیـــ‌ــتــان، راههــایـی برای غلـبـــه بر چنین شرایـطــی پیـــدا کنید.

چرا همــسرتان از شما ایـراد میـــ‌ـــگیـرد؟

اگــر ایــن را درک کنـید که بیــشتر انـتقادهــا و عیب جوییـــ‌ــهـای همســرتــان ارتبـاط مسـتــقـیــمــی با شما ندارد، خیلـی بهـــتـــر و امیدوار کنـــندهـ‌تر خواهــد بود، الـــبته وقتــی ایراد گیـریـ‌ـهای همسرتـــان معــمولا مســتـــقـمــیـــمـــا شما را هدف می‌گـــیرند، باور ایـن موضوع سخــت اسـت. اما واقعیت این است که هر کسی که ایـرادها و عیــبــ‌ـهــای دیـگـــران را پیـــدا میـ‌ـــکند، پیــش از آن از دســت خودش و زنــدگـــی‌ـــاش ناراضــی و ناراحـــت است. ممکن است همـــسر شمــا والدیــنی منــتـــقد داشــتـــه و یاد گرفـــته که به ایـــن صورت ارتـبــاط برقرار کنـــد، یا شایـــد خشـــمی نهـــفتـــه را با خود حمـل میــ‌ــکــنـد یا از سالـهـا پیش افــسوس چیزی را در دل دارد.

اگر همسـر شمـا آنــقــدر بالغ شده که بتواند در آینــه به خود نگـاه کند و دلایـل واقـــعـــی و پنـهــان خشــمــش را تائید کند، زنــدگی مشــترک شمـا خیـــلی بهتــر تغـــیــیـر خواهـــد کرد. امـا اگـر چنــیــن نیســـت، شمـــا بایـد قبول کنـیــد که نارضـــایتـــی و بهـانـــه جویی او اغلــب ربطـی به کارها و رفتارهـــای شما ندارد. اگــر شمــا هم دوروبرش نبودید، احـــتـــمالا یک نفــر دیگــر هم همـــیــن حرفـ‌ـهـــا را میــ‌شــنــید.

واکنشــ‌ـــهــایـ‌ـــتـــان را هوشمنــدانـــه انتـخـــاب کنـــید

معمول‌تـرین واکـــنش نســبت به انـــتقـــاد و بهـــانـــه جویی بین همـســران، جنـگ و دعوا و جر و بحـــث است. جر و بحـــث کردن باعث میـ‌ــ‌شود شرایــط ناخوشاینـد ایـراد گیــریــ‌هــا تداوم پیـدا کنــد و وارد حاشـیــهـ‌های بیخود هم بشوید. به هر حال چنیــن واکــنشـ‌هایــی فقط باعث تشـدید تنش و ادمه پیـــدا کردن آن بیـن شما و همسرتـــان خواهــند شد. بهــتـرین واکــنـش این اسـت که هیـــچ واکنشی نشــان ندهـید! یعـنــی ظاهرا به همســرتـــان گوش بدهـید اما همـزمـــان خونســـردی خود را حفـــظ کنـــیــد و نقد و ایــراد جویی او را بررســی نکـــنـــیـد.

الــبـتـه منــظور ایـن نیســـت که کاملـــا ساکت بمـانــید و احــتـــمـالــا خشم همسرتان را برانگـــیــخــتـــه کنیــد. مثـلا او میـ‌گوید: تو خانـــه را خوب تمـیـز و مرتــب نمـــیـــ‌ـــکنـی. شما بگوییـــد: ممکن اسـت حق با تو باشـــد. او می‌گوید: تو باید یک اتومبــیــل جدیـد بخـــری. شما بگویید: روی ایـن موضوع فکــر می‌ـــکـــنــم. او میــ‌ـگوید: آرزو داشـتـم تو بیشـتر شبـــیه پدرم/ مادرم بودی. شمـــا بگوییــد: من مقــایـــســـه کردن را دوست ندارم.

از احسـاسـی که در ایــن لحـظه در شمــا برانـگــیـخـــته شده، قدمی به عقــب بر داریـد

الـبتـه کار سخـــتــی اســت که احــساســات تند برانگیـختـه شده را نادیده بگیــریــد، مخصوصا اگر منــفی هم باشـــند. امـا واکنــش نشان دادن و حرف زدن طبــق آزاری که دیـدهــ‌ـــایــد، احــتـمالــا فقـط باعـــث میــ‌‌ــشود هر دوی شمــا درگـــیر لحـــظـــات دردناکــی شوید و نتوانیــد کمــکـــی به همـدیـــگر بکنــیـد.

در مورد انـتــقــادهـــای همــســـرتـان، بی طرفانـــه فکــر کنیـد

در موضوع دفــاع قرار گرفتــن و شروع مبـــارزهـــ‌هـای کلامـی، چالشـ‌های جدیـــدی ایجــاد می‌ـــکـنــد. اول ببــینـیــد نقـدی که بر شما وارد شده اصلا درست است یا نه، با خودتـــان روراســت باشیـــد و شرایط را ارزیــابـــی کنــید. از خودتــان بپرســـید آیــا ممکــن اســـت تعــمــدا کاری کرده باشیـد که همـســرتان را آزرده کرده یا ایـــن احــســاس را به او داده که مورد بی‌احـــتــرامی شما قرار گرفتـــه؟

برای خودتـان حد و حدود تعـییــن کنــیــد

اگــر همـــه چیز را بررســـی کردیـد و علتـــی برای رفــتار بد همسرتان پیدا نکردیـد، بایـــد از جانب خودتان کاری بکنیـــد. همسـر شمـــا وظیـفه دارد با شمـــا با احترام و توجه رفــتـار کنـــد. تعـــیـــیــن کردن حد و حدودهـــای فردی که سالـــم و درست هسـتند درست مانــند ساخـــتـن حصاری محکــم در اطراف خانهــ‌ـــتان است که از داشـتــهـ‌هـــای با ارزش‌ــتان محــافـظـــت می‌ــکـــنـد. بخـشــی از مراقبــت فردی ایـــن است که به هیچکــس اجـازه ندهیـــد به اعــتـــماد بنـــفس شما لطــمه بزند و ایــن درســـت همان جایـــی اســت که مسئلهـ‌ی حد و حدودهای فردی مطــرح میــ‌شود.

حد و حدود مشخـص کردن به این معـنـی نیســت که دیگـــران را از زنـــدگی خود خارج کنـــیــد. بلـکه فقــط بایــد مشـــخـص کنید اجازهـ‌ـــی چه رفـتــارهـایــی از دیـــگـران را نسبت به خود می‌دهید تا آسیب نبــیـــنیـد. اگـر نسبت به حصاری که دور خود کشیــدهـ‌ـایـــد وفادار و جدی باشیـد، هر دوی شمـــا یاد میـ‌ــگـــیـریـــد که راه سالــمـــ‌تری را برای زنــدگـــی برگــزینــید.

حدود شخـــصــیــ‌تـان را چگونه اعـــلام کنیـد؟

تعیـــین حد و حدود به طور شفــاف کار سختی می‌توانـــد باشد امـــا با تمــریــن کردن میــ‌توانـــیــد آن را به خوبی یاد بگــیـریـــد.

. جملــات‌تــان با «من» شروع شود تا تمرکز روی خود شمـــا باقـــی بمـــاند و ایــنگونه جلوه نکـنـد که شمـا طرف مقـــابـل را متهـم می‌ــکنیـــد.

. تُـن صدا و لحـن‌ـــتـــان ملایم باشد، اگـر داد و فریاد کنــید، همسرتـان فقـط صدای هیــجان شمـا را خواهد شنیــد و به چیزی که میــ‌خواهید نمی‌ـرســـید.

. خوشبـــیـن باشـــیـــد، تعیـیــن حد و حدود فردی ممکن اســـت در ابـــتـــدا حس خوبی نداشـــته باشد اما چیـز خوبی برای هر دوی شمـاسـت.

. ممـکن اســت همـــسرتان حرفـ‌های شمــا را درک کند یا ایـــنـکــه با عصبــانـــیت واکــنش نشان بدهد. این وظیــفـه‌ـــی شمــا نیـــسـت که واکـنش او را تعـیـــین کنــیـد، حساس باشـــید اما جدی و محکم بمـانید.

از مشــاور کمـک بخواهـــید

مشــاوره میـ‌ــتواند منــبع بسـیـــار خوبی از حمــایـــت برای هر کســـی باشـد که شرایط سختی دارد. یک جفت چشم و گوش دیگــر میــ‌توانـد نگــاه جدیــدی به شما و همسرتان بدهد. حتی اگـــر همسرتان هم موافــق مراجـعـــه به مشـاور نباشد، شمـــا خودتــان میـــ‌ـــتوانـــید با گفتگو و مشورت با کســی که ازدواج و مسائل آن را درک می‌ـــکنــد از راهــکـارهــای او بهــره ببرید. حتـی ایـــنـکــه فقط بدانــید یک نفـر دیــگـــر هست که مشــکــل شمــا را درک می‌ــکــنـــد و متوجه چالــش‌ــهــای شماسـت به شما شجــاعـت و دلـــگـرمی می‌ــدهــد.

در روابط زناشویی از همسرتان دایما عیب جویی نکنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.