روح الله زم و پدرش محمدعلی زم و مسئولیتش در جمهوری اسلامی

روح الله زم، فرزند مدیرکل سابق حوزه هنری بود که در حال حاضر يكی از مديران و سياست پردازان شاخص امور فرهنگی در جمهوری اسلامی می باشد روح الله زم مدتی بود در زندان به سر می برد او یکی از زندانیان سیاسی می باشد در ادامه جزئیات بیشتر روح الله زم و پدرش محمدعلی زم و مسئولیتش در جمهوری اسلامی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

روح الله زم و پدرش محمدعلی زم

به گزارش سایت دانستن: گـرچـــه اصـــرار داریم که در انــتشــار سلسلـه گزارش‌ـــهای حاضـــر، پیوستــگی مطالــب رعــایـت شود و روال طبــیـعــی بحـث دچـار وقفــه یا تأخـیـــر نشود، امــا از کنار برخی رویدادها واکـنـــشــ‌ــهــا هم نمـیــ‌توان و نبـاید بدون توجه گذشت؛ لذا ضمن اشاره‌ــای هرچند مخـتـصر به برخی از آن‌ــها به ادامـــه موضوع اصـلـــی بحـــث (ارتـباط تیـم آمد نیوز با بیگـــانـــگـــان و سرویســ‌های جاسوسی و…) می‌ـپردازیــم.

انـتــشــار بخـــش ششم ترمینولوژی اجـــساد، سایـــه‌ـهــا، روح‌الـله زم تحت عنوان “سایهـ‌ـهـای محــله بدنـــام آمدنـیوز” و افــشای اسامی و نقــش برخـی از عوامــل پشت پرده آن جریــان آلوده، واکـنـــش تعدادی از نامـبــردگان در گزارش پیشـــ‌ـــگــفتـــه را در پی داشـت.

از سوی دیـــگر سکوت اغـماگونه برخی دیگر از آنـ‌ـــهــا بسیار پررمـــزوراز میـ‌نـــمود و حتی بیـش از واکنــش نشـان دادهـ‌ها ، جلـبـــ‌ـــتوجه میـــ‌ــکـرد.

از میان واکنـــش‌ـهـــا، صرفاً به سه مورد که نمایـــشــگـــر وجوه آشـــکــار و پنهـــان ریاکاری و نفـاق وقاحــتـِ محیــرالعـقول جماعـت موردبـحـــث و ایضـــاً درمـــانـــدگـــی و اســتـیصــال آن‌هـــا هستــند اشـاره‌ـــای گذرا به عمــل می‌ـآیـد.

ازایـنـ‌ـدســـت مصـــادیـــق عبـــرت‌آموز، واکـنــش محمـــدتـقی کروبی، فرزنــد لنـدن نشـــین یکـی از سران فتـنه 88 و اردشـــیـــر امـیـر ارجمـند، مشاور پاریس نشیـــن یکـــی دیـگر از سران آن فتنـه و “معتاد دوره‌ـــگرد چنــد مصـرفـــی” بنـــام روح‌ـالـلــه زم ، مورداشــاره قرار می‌ــگیـــرند.

محـمـدتقی کروبی درواکنشــی عجولانـــه، بدون اشـــاره به خوش‌ـــخـدمــتی خویش به درگـاه قدیــمـــیــ‌ـتریـــن و ستــمـــکارتــریــن و موذی‌ـتـریـــن امپـراتوری اسـتـــعـمــاری جهان و با تلاش ناکام برای به فراموشی سپـردن خیــانـتــی که علــیه ایـران و ایــرانــی و نظـــام مقدس جمهوری اسلـامی ایـــران مرتــکب شده و نقــشــی که در قالـــب جارچـــی برای بوق معـروف آن درگــاه ( موسوم به بیـــ‌بـــیــ‌ــسـی) و گرم کردن بازار ده‌ها شبـــه رســـانـه وابسـته به شیـــپور ملــکـه فرتوت بریتانــیا ایفا کرده، یکـسـره از کنار همــه آن‌ـها میـ‌ـــگـــذرد و بدون وجود هیچ ربـــط منطـــقـــی ،مستـقیــمـــاً سابـقـه مجـروحیت خود در دوره دفاع مقـدس را به رخ می‌کشــد و منّـت میـ‌ــگذارد که در قبال آن مجروحیــت، از هیچ امتـــیــازی اســـتفــاده نکرده و با سوءِاســتــفــاده از ایـن موضوع ، می‌خواهد کل آن جفــاهـــا و خیـانـتـــ‌ـــهــا و اتهامـات سنگـــیــنـی که به‌ــنظام و به آراء مردم در سال 88 وارد کرده را، بهــ‌ـــعـــنوان ” تلاشـــی دلــسوزانــه برای اصـــلاح ساختـــار نظــام ” معرفـی می‌ــکند!

او ضمـــن تکذیـب اطلـاعات موثق موجود، دریــافت هرگونه وجهـــی از بیــگـانگـان را حتــی در قالـب “بهـــ‌اصـطـلـــاح” مؤسســات و بنیادهـای خیـریه و حقوق بشـری و حق المـشـاوره و حقوق کارشـــناسی و … تکـــذیـب کرده و با وقاحــتـی شگفــتــ‌ـانــگیـــز، طلبـکــار هم میـــ‌ــشود و گلـــایه میـ‌ـکــنــد که پس از فرارش از کشور و شرکت در پروژه جنـــگ نرم تمامـ‌عیــار علـــیــه مردم و نظــام، چرا کرسی تدریس او بدون ابلـــاغ رسمـــی به وی، تعلـــیــق شده اسـت!

روح الله زم و پدرش محمدعلی زم

ایـــن از رویکـرد وقیــح آقازاده فتــنــه گرکه به همیــن مختصــر بســـنده می‌ـکـنیــم و میــ‌ـگــذریـم. امـا همـــپـــالـگـــی و همکارش، اردشـــیر امـــیر ارجــمـنـــد نیز با دســتپاچـگی و درمانــدگی تلاش میـــ‌ـــکــند محورهــای اصـــلـی و مبـنـــایی گزارش فارس دیـــده نشوند و یکـــســـره به وادی دیــگری ورود می‌ـــکند که خود بهـ‌تــنـــهــایــی بیانـگر عادی شدن اتـــکای ایــن فراریان به دامــان دشـــمـنان ملت ایـــران اســت.

او به نقــش خود در تعمـــیـــق توهّـــم فتنــهــ‌ـــگرِ متوهّــم 88 نمیــ‌پــردازد؛ از غائله آفـــریـــنـــی و زدن جرقه اغتـشـــاشات خیابانــی در آن مقـــطع عبور می‌کـــنـــد؛ به نقش برادر منافقـش و به تیــم گروهک تروریـســتـی منافقــیـــن که او را از کشور فراری دادند و به مرکزیت نفـــاق در پاریـــس تحویل دادنـد، کمتریـــن اشارهـ‌ای نمــیـ‌کــند؛ پیرامون ارتباط تشکـــیـــلــاتـــی کنونی خویش با گروهک تروریســتـــی منافـــقین و پذیـــرش رهــبری مریم قجر عضدانلوِ ابـــریـــشمچــیـِ رجوی(!؟) و همــنوایی با ترکـــی فیصــل از قبـیله آل سعود در نمایـــش رسوای اخــیـــر منافـقــیـــن در پاریـس هیــچ نمی‌ـگوید؛ امــا ناخواســـتـه و ندانسته کارکــرد عیــنـی نفــاق را نه‌تـــنها به نمـایـــش میـــ‌ـگـــذارد، بلکــه جار میـــ‌زند! آنـــجـا که ادعا می‌کـند برای او سپـــاه پاســـداران بانـام باکریــ‌هــا و همـــتــ‌ها و … عجـین اســـت!

جســـتـــجو در کل سوابق این عنـــصـــر منـــافــق، مصداقی به دست نمــیــ‌ـــدهد از ارادتش به شهـــدای بزرگواری که سیـــنـه مجـــروح و پردرد خویش را سپـــر ملــت در برابر تســـلـیـحـــات میـزبـانـــان فعــلی او رفیـــقش محمدتـقی کروبی (فرانســه و انـگـلــیس و دیــگـــران) قراردادنـــد، امـــا در همیـن سوابـق، مصادیــق فراوان و متعددی وجود دارد که نشــان می‌ـدهـنـــد مثلـــاً حقوق‌ـــبــگـــیـر او در سایـت سعودنیوز(آمـــدنـــیوز سابــق) در برابر یکـی از قهرمانان نسل همــت‌ـــهـا و باکـــری‌ــها، فرمـانده دلــاور مبـارزه با تروریســم در کل منــطـقه، سردار قاسم سلـیـمــانـی، چه مواضـعـی میـــ‌گــیــرد و چه “مأـموریـــتــی” برای زدن او نیـروی تحت امــرش( نیروی قدس سپـــاه پاسداران) به عهده دارد.

مضاف بر مواضـــع خائنانــه و آشکـــار سایت و کانال سعودنیوز علیـــه سردار بزرگ اسـلـام و نیروی قدس، اطـلـــاعـات پشتـــ‌ـصحـــنــهـ‌ــای نیز وجود دارد که در ادامه گزارش حاضـر و در حدی که ملـــاحـظــات جانـبی اجازه میـــ‌ــدهــنـد، بهــ‌اختـصار اشـــاره خواهد شد.

این عاقـبت محـــتوم نفـاق اسـت که از هر جنــسی و در هر زمانــی باشد، حتــی وقتی در هزاران پوشش و لفـــافه زرق و برقـ‌دار پیـچیده شود، باز پنهــان نمیـ‌ماند و افــشـــا و رسوا میـــ‌ـشود؛ چنانـــکـه اردشـــیرامـــیرارجـمند نیـــز پس از ادعـای منافقــانـــه فوق‌الــاشــاره، بلافـــاصــله تهدیـد میـ‌ـکند که می‌تواند شکــایت ما را به محاکـــم لندن و پاریـــس تقدیـــم کرده و ما را در دادگاهــ‌ـهــای میـزبانان و اربابـــان خویش و گروهک تروریــستـی منافقین محـکوم سازد!

آیـا این مقــدار بلـــاهــت برای کسی با این همه داعـــیه “حقوقدانی” امــری طبـیعــی است؟ یا این همـــان عاقـــبت محتومی اســـت که گریبــان نفــاق و منـــافقین را می‌ــگــیــرد و دوگانـگی چهره و زبــان را با آنـچه در دل دارنـد، آشکـــار می‌ـسازد و افشـا میـــ‌ـــکـنـد؟

چرا و چگونه محـمـــدتـقی کروبی و اردشـیـــر امـــیــر ارجمنـد میـــ‌ـخواهنـــد نقــششـــان در “پروژه جنـگ تمام‌ـــعیـار غیـرنــظـــامـی دشــمن” در سال 88 ،‌ علــیـــه جمهوری اســـلـامی ایــران فراموش شود؟ چگونه میــ‌خواهنـــد همراهــی و همــ‌ــنوایـی خود با جریــان متحـد ضد ایـرانـی وهابیـــت و بهـائیت و منافــقــیــن و سلــطـنــت‌ــطـلبــان و صهـــیونیــســم و فتــنهــ‌ــگـــران و اصلاحـ‌طــلـبـان تجدیدنظر کرده، علــیـه جمـهوری اسلـامـی ایــران از یادها برود؟ و باوجود ده‌ـهـا شاهد و سند، چگونه نقـش‌آفرینی و کارفرمایـی خویش در “محله بدنام آمــدنـــیوز” و خط دهی و تغذیـــه خبـری و تحویل اخبار جعـلی به یک بیمـار روانــی معـــتاد به الکــل و مواد مخدر همچون روح‌ـــاللــه زم را انــکــار میــ‌کـــنــند؟ موضوع پرداخـــت مقرری ماهـــانـــه به روح‌ــاللـــه زم توسط هر دو نفـــر که قابــلــ‌انـــکار نیـست. آیا آن را نیز تکـذیب میــ‌کنــند؟ الــبـــتـــه افرادی همـچون دو نفـر یادشده ، محـسن کدیور ، یوسفـــی اشـــکوری،ـمهــاجـرانــی و سروش و رنــدانـی از ایـــن قمـــاش به دلـیل لودگــی‌هـا ، آلودگـــی‌ــها وابـسـتــگـی‌هـــای روح‌الله زم از ابــتدا ، هم قصد اســـتفاده حداکــثری از ضعـف‌ـــها و عقـده‌ـهـــا و جنون و شاخ و زهـر زم را داشتــنـــد و هم به‌ـــشـــدت تلـاش میـ‌کــردنـد ایـن ارتباط لو نرود.

اما تکـــذیـــب ارتبـاط با آمــدنـیوزپس از افشای سند کوبنـده، مســتحـــکم و غیــرقابل‌ــانکــار وابـــسـتــگی آن به قبیـــلـه قرون‌وسطــایی آل سعود (که در گزارش پنجـــم ترمـــینولوژی منتشــر شد) بسـیار رواج پیـــدا کرد؛ گرچه صدهـا رد از روابط قبــلـی بر جای گذاشـــته باشـــنـد؛ تا آنجـا که خود روح‌ـــالــله زم نیــز در تاریــخ شنــبــه 17 تیـرمـــاه جاری اعـلـــام کرد که “مؤســـّس آمـــد نیوز بوده؛ اما در مدیـریـت آن نقـــشــی ندارد!!” و حتـــی برای کاهــش بار اتهـــامــات سنگــیـــنـــی که اخـــیراً پیرامون او مطرح‌ـــشده، حاضــرشــده خود را “گربــه خان باجی” معـرفــی نمـاید! این واکـنش عجیـــب روح‌ـــالــله زم، بدنبال انـــتشار دو سنــد کوبنده متوالـــی بود: از طرفی انـتشـار سنـــد میزبـــانیـِ (هاستِ) سایــت آمدنیوز توسط قبیله آل سعود در شمـــاره پنجـــم گزارش ترمیـنولوژی بود که پس از افشای آن، روح‌الله زم بلـافاصــلـه مجید نیکنام را به‌عنوان مؤســـّس سایــت معرفــی میـ‌ــکـنــد تا اتـهام خود را کمــرنگ کرده و ننـگ میـــزبانی سایت توسط سعودی‌ــهـا را متوجه نیکنـام نمــایـــد وازسوی دیگـــر افشـــاگـری جدیـــدتر و افـــشــای ویدئوی حاوی پیـــام روح‌اللـه زم برای پدرش در تاریخ 17/4/96 چنــان ضربـــهـــ‌ــای بر روح و روان ایــن “معـتــاد چنــد مصرفـــی” وارد کرد که ادعـــای پیـشیـن خود را فراموش نمود و چنــد ساعـــت پس از افشاگــری جدید، رســمـاً خود را مؤســـّـس سایت آمـدنیوز معرفـــی کرد که بنــا به توصیــه پدر، فعــالــیـــتــ‌هـــایش را از اقــدامـات آشــکـار علـیـــه نظام، به “پشت پرده” منتـقــل کرده اســت و در همـــانــجــا تلاش کرد زمان ضبـط ویدئوی افـشا شده را حدود 32 ماه به عقــب برانــد تا ارتبـاط پیــام آن ویدئو با سایــت سعودنیوز را منـتــفی سازد.

واکـــنـــش‌ـهای “مثـــلث متـحـد” محمــدتقــی کروبی، اردشــیر امیر ارجـمـند و روح‌ـــاللـــه زم که در سطور پیشـیــن به‌ــاختــصــار مورداشاره قرار گرفت، تنـهـــا بخشـــی از نتیـجـــه آب بســتن به لانه خفــاشـــان است که موجب جاری شدن سیـــلی ویرانـــگر در محلـه بدنام سعود نیوز شده است؛ این درحالی است که اســـنــاد و افشـــاگــری‌ـهـــای دیـگـر، در راهـــنـــد.

***

در گزارش‌هـــای پیــشیـنـــِ “ترمیـنولوژی اجساد، سایهــ‌ـها، روح‌اللـه زم” و در فصــل مربوط به ارتــباط تیــم فاسـد آمدنـیوز با سرویســ‌ـــهای جاسوسی میت، موساد و آل سعود، شش شاهـد و قریـــنـــه و دلیـــل و سند منــتشر شد و موردبـحــث قرار گرفـت. اکـنون به ادامــه آن بحـث میـــ‌ـپـردازیــم:

هفــتمــیـن سنـد ارتبــاط زم با سازمـــان میت را روزنـامه ملـیــت ترکیـــه با ایـــفای نقش حمایـت از زم و بابک اجلـــالی و با انــتشـار سناریوی کلـیشـهــ‌ــای و ناشــیانــه “صربــستــان” به دســت داد. ماجـــرا از ایــن قرار بود که تنـها 4 ساعت پس از اشاره تلویحــی بخـش اول سلـــسـلـــه گزارشــ‌ـــهای حاضـر به وجود شواهـدی دال بر نقـش داشتـــن روح‌الــلــه زم وبابک اجــلـــالـی در ترور سعـــید کریمــیان(سرپـــرســـت شبـکـه‌ــهای فارسی زبـــان جم در اســتـــانبول) روزنامـــه ملـــیــت ترکیه اعـلام کرد که پلیس صربستـان، دو مأــمور امنیتـــی ایرانـی را به اتــهام ترور سعــیــد کریــمیان بازداشت کرده اســت! صرفاً به فاصـله چند دقـیقــه پس از انـتـــشـــار خبـر ملیـت، آمد نیوزکـــه متـرصــد آن خبــر جعـــلـــی بود اولیـن و تنـــهـا سایتی بود که همــان را به نقـل از ملـــیت منتـــشر کرد! خبــری که آشـــکـارا به‌ـمنــظور رفع اتهــام از روح‌الـلــه زم ، آنـــ‌ـــهــم توسط میت تولیـــد و با دستور آن سازمان به روزنـامه ملــیت، منــتشـر شد و جالب ایـــنـــکـــه پیش و پســ‌ـــازآن هیـــچ خبــری در ایـن راســـتا از هیـــچ منبــع دیـگر منـتـــشر نشـــد و رسـانهـــ‌ــهـــای دیـــگـــر نیز، ساختگی بودنـش را دریـافته وقعی بدان ننـــهـادند. ایـــن ماجـرا عملـاً یک گاف بزرگ از یک سازمــان جاسوسی پرادعـا بود؛ گافی که دســت یک رســـانـه مدعـــی و قدیـمی ترکیه را نیـز رو کرد و روح‌ــالـــله زم را هم، رسواتـر نمود.

اما پیـرامون شواهـــد و قرائن دست داشتـــن روح‌الـله زم و بابک اجـلالـــی در ترور پیـش‌گفــتـه، درحــال بررسی اطــلــاعات موجود و تکـــمـیل آنـ‌ها هسـتــیم و بهـ‌مـــحـــض پایان بررســیـــ‌ــهــا نتـــایـــج را منـــتـــشر خواهیـــم کرد.

هشتــمـــیـن سند را روزنـــامه اسرائیلـی “آرتـــزشوا” منـتــشـر نمود. افـشــاگری این روزنـامـــه مبــنی بر دیدار سفـیـر رژیـم اشـــغالگـــر قدس در لنـــدن همـــراه با یکی از مقـامات ارشــد موساد از مرکــز بیـ‌بیـ‌ــســـی فارســـی(خبــر25/2/1396 باشــگــاه خبــرنگاران جوان) ازجـمـلـــه اخبـار بسیار مهــمـی بود که در تبــ‌وتاب فضـای انتخابـاتی کشور، چنــدان دیده نشد.

در آن خبـــر، ضمــن اشاره به اسـامــی تعدادی از کارکنان فارسیـــ‌ـــزبــان بیـــ‌ــبــیــ‌سی که در دیـــدار مذکور حضورداشـتـه‌انـد، آمــده بود که آن ملـاقــات توسط “بهــروز آفاق” و “باقــر معـیـن” پیـگیــری و برگزارشــده است. امـا نکتـــه مهــمــ‌تر آن اســـت که این دو تن بلـــافـــاصــله پسـ‌ـازآن ملـاقـات، نشـست جداگانــهـ‌ـــای با علـــیــ‌ـــاصـغر رمضانـپور، روح‌الله زم و بابــک اجـــلــالــی برگــزار کرده و به بهانه تأـسیـــس یک تلویزیون فارسی‌زبان جدیـــد(با پشــتوانـه مالی و با کارفرمایی دســتــگـــاه جاسوسی قبیلـــه آل سعود) آخـرین خطوط کاری را در آســتــانه انــتـــخابـات ریـاســـت جمــهوری ایران به آنــ‌ـــها ابـــلــاغ کردهـــ‌ـاند. شایـانــ‌ــذکــر است که بهروز آفاق و باقر معــین هر دو از کارکــنـان قدیمـی بیـــ‌بی‌ســی جهــانی و هر دو از مدیـــران اســـبق بی‌بــی‌ـسی فارســی و هر دو – بر اسـاس سوابــق موجود- از عمـــال کهنـهـــ‌کـــار سرویس اطلاعــاتـی انـــگلیـس هســتنـد. علـــاوه بر آن، بهـروز آفاق از سران بهائیت در لندن اســت که متأــســـفانــه موجب انحــراف تعــدادی از کارکـــنـــان و خبرنگاران ایـــرانی بی‌بـیـ‌ســـی و گرویدن آنـــ‌ها به فرقه ضاله بهـائیت شده اســت.(‌پیرامون نفوذ بهــائیت در محــله بدنــام آمدنـــیوز و ارتـبـاطات روح‌ـــالــلهـ‌ زم با آنـــ‌ــهـا ، گزارش جداگــانــهـ‌ـــای منتـشـر خواهــد شد.)

نهمـــین دلیل عمـــلـگــی زم و تیم آلوده او برای سرویســ‌ــهای جاسوسی بیـگـانــه، از طریــق بررســـی و ارزیـــابـی نوع اخـــبار و اطلــاعاتـی حاصـــل میـ‌ـشود که او شبـــکه همــکاران داخـــلی‌اش مأــمور به جمع‌آوری آنـ‌هــا هستـــنـد. اطـلـاعـــات ارزیـــابی‌ــشـده کامـــلاً موثق حکـایـــت دارنــد که ایــن تیم ، مأــمور جمـع‌ـــآوری اطلاعـــات پیرامون نیـــروی پرافتخــار قدس سپــاه پاســـداران انقـــلـــاب اسلـامیــ‌شــده اســت! فارغ از ایــنــکه در شرایـــط اعـلـام عجـــز سیا و موساد و MI6 و … نســـبـــت به دسـتـرسـی به نیـروی قهـــرمان قدس، از “تیـم مافنـــگی‌ـــهای عمــلـــی” چهـــ‌ــکـــاری ساخـــته است و چه دستــرســـیـــ‌ـهـایی می‌توانـــند به نیروی عظـیـم قدس پیـدا کننـــد، امــا این سؤال که روح‌الـلـــه زم اطلـــاعـــات استــراتــژیک پیـرامون نیروی قدس و مأــموریـــت‌هـایش و فرماندهانـش و … را برای چه منـــظوری و برای کدامــیـــن مشـــتــری‌ــهـــا میـ‌خواهد، آیـــا گویای پشـت‌ـــصــحنـــه‌ـــهای چندلــایه‌ای نیسـت؟

علــاوه بر آن زم روانی معتـاد را چه‌ــکـار به جبهه مقـاومت؛ اعـم از حزب‌ـــالـــله لبـــنان و انــصار اللـــه یمــن و حشدالشعــبی عراق و مقــاومت شیـــعـیـــان بحـرین و حجاز و مقـاومت سوریـــ‌ها در برابـــر تروریـــسـم دولتـی غربــی، عبـــری، عربـی؟ مروری گذرا بر اخـبار و مواضــع سایـــت و کانـال کثیف آمــدنیوز، حجـم بســیار گســـتــردهـــ‌ـــای از حمــلــات اهـــالــی آن محلـــه بدنـام علـــیـــه جبـــهه مقــاومت اســلامـی در منـطـــقه غرب آسیا را منـعکــس میـــ‌کند و همزمـان با آن ، مدح جنایات قبیلـــه قرون‌وسطــایـی آل سعود و عملکـــرد انواع و اقسام تروریـســت‌ــهـای تکفیــری ، منــ‌جمـــلــه داعش علـــیـه آن جبـهـه قهرمان و مظــلوم را بازتـاب میـــ‌ــدهد و بلافاصـلــه ایـــن سؤال بزرگ را مطرح میــ‌ــکــنـــد که چرا این موجود معتاد و روانــی، چنـــیــن حملات کیـــنهـــ‌توزانــهـــ‌ای را علیه این جبهـه مقــدس روا می‌ـدارد؟ در همـــینـــ‌ـجـا امـــثـال اردشــیر امــیــر ارجـمـند منـــافق بایـــد شرم کننــد از داعــیـه منافقـانه “اعــتقاد به سپــاه باکـری‌ـــها و همــتـــ‌ـها”؛ در حالیکـه به روح‌ـــالــلــه زم حقوق میـــ‌دهـند تا بهـــ‌زعــم خود ، از قهـرمان بزرگ مبــارزه با تروریـســم تکفـــیـری، سردار پرافتـخــار “قاسم سلـیـــمانــی” و نیــروهای تحـــت امــرش، اطــلــاعـات جمع‌ـآوری کنــنــد و در اخـــتــیار آل سعود و آل صهـــیون و آل ترامپ و آل ملــکـه فرتوت بریـــتــانـیـــا قرار دهنـــد!

همـچـنین اگر برمــلـــا شود که زمِ معـتــادِ مجنون، به ” حســن . ی” مأــموریت داده اسـت تا با استـفاده از برخی دســـترســیـ‌ــهــای مشـخــص خود (….)مسـتمراً اطـلاعاتــی پیرامون اقوام و مذاهــب و اقـلـیتـ‌ـهای کشور تهــیه کند و در اخـتیــارش بگـــذارد، کیـست که نداند “حسن . ی” ایـــن اطلــاعات را چگونه و از چه مجــرایـی می‌ـــخواهد به دســت آورد و روح‌ـالـله زم چنـــیــن اطـــلـاعـاتـــی را برای چه مصرفی نیـاز دارد؟

آیا مسئولیـــن ارشد دســـتـگاه‌هـــایـی که از خیــانــتــ‌ها و جنـایـتــ‌ـها و آلودگـی‌هـــای اطـلــاعــاتــی پیشــ‌ـــگــفته مطـــلع هســتـنـــد و اقــدامـــی در جهت محدودسازی دســتــرسی‌ــهای تیم فاســد محـله بدنـــام آمـدنیوز انجـــام نمـیـ‌دهـــنـــد، می‌توانـنـــد پاســـخــگوی عواقب این خیانتـــ‌ـــهــا باشنـــد؟ آیــا ایــن رویکــرد، شائبه نه‌تنــهــا اطــلــاع، بلـــکه همکـاری و همـراهی را تقویت نمــی‌ـکـــنــد؟

 

روح الله زم و پدرش محمدعلی زم و مسئولیتش در جمهوری اسلامی + عکس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.