روش های مختلف دخول و تاثیرش در ارگاسم زنان

ارگاسم زنان در برخی از زمانها اتفاق نمی افتد و زنان از رابطه با همسرانشان لذت نمی برند این باعث می شود به رابطه جنسی با همسر دیگر تمایلی نشان ندهد چون فکر می نماید این رابطه جنسی یک طرفه می باشد او در این رابطه هیچ لذتی نخواهد برد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  روش های مختلف دخول و تاثیرش در ارگاسم زنان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

وقتـــی صحــبت از ارگــاســـم میـ‌شود خجـالــت نکـشـید زیـرا ارگـــاســم مانـند یک نخ دنـدان برای سلـامتــی زنان مهـــم اسـت. احــتــمالا موضوعات زیـــادی در رابـطه با ارگاسـم وجود دارد که شما برای دانســـتن آن کنـجکاوید، به همـــیـــن جهت ما در ایـــن مقــاله حقـــایـقـــی را درباره ارگـــاســم زنـان بیان میـ‌کـنـــیـم که به کمـک آن میــ‌ـــتوانـیــد دانش خودتــان را در ایـــن رابطـــه افـــزایــش دهـید.

۱- ارگاســـم درد را الـــتیام می‌بخشــد
آیـا از سردرد رنـج میــ‌ـبــرید؟ شایـد یک رابـطه جنـسـی برای شمــا مفیـد باشـــد. شواهدی وجود دارد که نشان میــ‌ـدهــد ارگــاســم میـ‌ــتواند انواع مخــتلـــفـی از درد‌ــها را بهــبود بخـشــد که از جمـله آن می‌توان به آرتـروز، درد پس از جراحی و حتـی درد زایمان اشاره کرد. ایــن مکانـــیسـم به دلــیل آزاد شدن ماده شیمــیـایـی به نام اکسی توسیـــن در طول ارگاسم اســـت. اکــســـی توسین باعث ایجـاد آرامــش و نیـــز ایجاد حسـ‌هــای خوب دیگــر میـــ‌ـــشود. اگرچه التـیام درد حاصـــل از ارگـــاسم کوتاه است و ۸ تا ۱۰ دقــیـــقه دوام دارد، اما تحـــقیقات نشــان میـ‌دهـد حتـی فکر به رابـطـــه جنـسی میــ‌تواند دردهــا را الـــتیام بخـــشــد.

۲- استــفـاده از کانـــدوم به کیفــیت ارگـاسم آســیبــی نمـیـــ‌زنــد

اگـر فکـر می‌ــکنـــیـد استـــفاده از کانـدوم تأــثیـر خاصــی بر روی کیــفـــیــت ارگـاسـم شما دارد بایـــد بدانیــد که ایـنگونه نیــست. تحقـیـــقـــات نشـــان میـ‌ـــدهـــد زنان برخــلــاف برخی تصورات غلط، چه با کانـدوم و چه بدون کانــدوم ارگاسـم مشـابـهــی را تجـربــه میـ‌کــننـــد. در واقــع کانــدوم فقط باعث میــ‌شود یک زوج بتوانــند زمـان بیـشتـری را در رابــطــه جنسی بگــذرانـــند و به مردان کمک می‌کنــد که سریــعــا دچـــار انزال نگـــردنـــد.

۳- سی درصـد از زنــان در به ارگاســـم رســیـدن مشــکــل دارند
اگـر شمــا تا کنون در به اوج رســـیدن در رابــطـــه جنســی مشـــکـــل داشـتــه‌ایـــد بایـــد بدانیـــد که تنهـــا نیـستیـــد. بر اساس تحـــقـیقات مخـــتـلـف، از هر ۳ زن یک نفر در هنگام رابـطـه جنســـی در رســیدن به ارگـــاسم مشکل دارد. همچـنین گفـــتــه میــ‌ـــشود حدود ۸۰ درصـد زنـان در صورتـــی که رابــطه جنـســی فقط به صورت مقاربـــت واژن انجـــام شود در ارگاسـم مشکــل دارند. در ایــن شرایط علاوه بر تحـــریـک نقـــاط حســاس بدن در زمـان رابطـه جنــســـی، درمان‌ــهـــای پزشکی نیز وجود دارند که می‌توانـنــد کمـک کنـنـــده باشنـد. اختلال جنــسـی زنـان بســیار معــمول بوده و تا ۴۳ درصـد دیـده می‌ـشود. ایـــن اخـتـلال جنـــسی که با عدم توانـــایـی در به ارگـاسم رســـیــدن مرتـــبط است امــروزه به یک بحــث مهــم در تحقــیـقـــات علـم پزشکی تبـــدیــل شده است. برای برخی زنــان تستوسترون درمانــی به صورت موضعــی و یا مصـرف برخـی دارو‌هـــای دهـــانــی می‌توانـد یاری دهـــنده باشد، امـا درمــان‌هـای پزشــکــی کمی هســتـند که اثــبات شده باشـنـــد. با توجه به این که اخــتـــلـال جنســی در زنان میـ‌تواند در اثر وجود بیمـــاریــ‌هـــای دیـــگـــری نیــز باشـــد باید با پزشـــکتان برای بررســـی وجود یا عدم وجود مشـــکلـات تیــروئیدی، افــسردگی و یا دیـــابـت صحـبت کنیـد.

۴- نقـطه جی خودتان را پیــدا کنید
آیا می‌ـــتوانید موضع یا نقــطـه جی خودتــان را بیـــابــیـــد؟ نقـطـــه جی به افتخــار ارنسـت گرفنــبرگ، متـخـصـــص زنان از آلـمـان نامــگذاری شده است. ارنــست گرفنـــبرگ به خاطـــر کشف نقــطه جی در سال ۱۹۵۰ مشهور میـــ‌باشد. متـخــصصــان پس از او نیــز تحـقـــیقات بســیـــار زیـادی را بر روی ایـن ناحیـه در انـدام جنــسـی زنــان انـجـام داده‌انــد. میـــ‌گویند این ناحـــیـه شامـــل تعـــداد زیــادی عصب اســـت و به زنــان کمـــک می‌ــکنـد تا بتواننــد ارگــاسم طولانی‌ـتر و کامـــلــ‌ـــتـری را تجربه نمــایــند. الـــبتـــه نقـطـــه جی در جهان یک موضوع بحث برانـگیز به شمــار می‌ـــآیـد؛ به عنوان مثـــال محـــقــقــان انــگلیــســی بر ایـن باورند که چنیـــن موضعـــی و جود ندارد، امـا محـقــقـــان ایـــتــالــیایی توانـسته‌ـاند به کمـک سونوگرافـی چنیـن نقطـــه‌ــای را بیـابـــند و در نهایــت نتـــیــجـه تحــقـیقـــات خود را در یک ژورنال معـــتـبر چاپ نمودنـــد. با وجود مخالفتــ‌ـها و موافقت‌هـــا بســـیاری از کارشــناسـان از فرضیـــه وجود نقطه یا موضع جی حمــایت میـ‌کــننــد و زنـــان را تشویق می‌کنند تا ایــن نقـطـه را در خودشـان پیدا کننـــد. مکان این موضع ممـــکـــن اســـت بیـن زنـــان متفاوت باشد، اما بیــشـــتر اوقات درون واژن قرار داشـــته و بافتـی ناهموار دارد.

۵- ارگـــاسم زنــان با افـــزایش سن بهـــتر میــ‌ـشود
بدون شک افـزایـش سن باعث می‌ـــشود شما درباره بســـیـــاری از اتــفــاقـات ناراحت و شاکـــی باشــید، امــا در مورد رابطه جنســـی باید بدانیـد افزایــش سن میـــ‌ـتوانــد به شما کمــک کند تا رابطه جنــسـی بهــتـــری را به خصوص در موضوع کیفــیت و تعــداد ارگــاســم تجربـه کنید. به عنوان مثـــال بایـــد بدانیـد که ۶۱ درصـــد از افـراد بین ۱۸ تا ۲۴ سالـــه، ۶۵ درصـــد افراد در سن ۳۰ سالگی و نیــز ۷۰ درصـد زنـــان در سن ۴۰ تا ۵۰ سالـه ارگاسم را در رابـطـــه جنــســی تجـــربـه میــ‌کــننـــد. تحقـــیـــقـات تا کنون نشــان نداده اســـت که چرا افزایش سن باعـث ارگاسم راحـتــ‌ـــتــر میـــ‌شود، اما به نظر میـــ‌رســـد دلـــیـــل ایـــن موضوع افـــزایش تجـــربــه در زنــان به مرور سن باشـد چرا که افـزایش تجــربـه باعـث میـــ‌ـــشود در هنـگــام رابــطه جنســـی اعـــتـــمـاد به نفـــس بیــشتـــر داشـــتــه باشنــد و بیــشــتر لذت ببرنـــد. همچــنـین وجود اعتـــمــاد و علــاقهـ‌ـــای که در زندگی مشتـــرک طولانـــی با کسی تجربه میــ‌ـــکـنند می‌ــتواند اعتمـــاد به نفـــس آنــهـــا را بهـبود بخـــشــد.

۶- از روش‌ــهای مخـــتلـف استــفــاده کنــید

اگر شمـــا با رســیـدن به ارگـــاســم در طول مقــاربـــت مشکل دارید روش‌هـــای مخــتلفــی را امتـحان کنـید. جالب اســت بدانـید ارگــاسم برای زنان بسیــار آسـانــتـــر خواهد بود اگــر آنــهـا در رفـتارهـای گوناگون جنسی شرکت کنــند. به عنوان مثـال ترکیـــب رابــطـــه جنـسی واژنی و دهــانـی احـتــمــال ارگــاســم زنــان را به حداکــثـــر میـ‌ـــرسانـــد.

۷- عزت نفـس زنـــان در کیـــفـیــت ارگاسـم زنـان تأـثـــیـــرگـــذار اســت

تحـــقیقات نشـان می‌ـدهــد زاویه دید یک زن نسبـــت به انـدام جنســی خودش با کیـفیـــت ارگاسـم او رابطــه مسـتــقـــیـمـــی دارد. اســترن که یک پزشک زنــان اســـت می‌گوید: «من به عنوان یک پزشـــک زنـــان با قاطعـــیـــت میـــ‌ــتونم بگـــم که انـدام جنسی در هر کسـی ظاهـر متــفاوتی داره و هیـــچ کدوم از اونهــا عالـــی و بی نقــص نیـسـتـنــد. تا هر زمـانی که واژن شمــا دچار درد نشــده و ترشــحــات غیرعـــادی رو تجربـــه نمــی‌ـکنید یعـــنـی سالـم و نرمـال هستــیـــد. بایـد بتونیــد پتانسیل ارگـــاسم خودتون رو با افزایش اعتـمـــاد به نفــس زیــاد کنــید. خیلـــی مهــمـــه که با خودتون جوری رفـتــار کنــیـــد که انتظـــار داریـد دیـــگـــران هم با شما همونجور رفـتار کنـــن. به خودتون پیـامــهای خوب و مثـبــت بفـرستیــد». یک راه حل دیـــگـــر هم آن است که یک آینه جلوی خودتان بگذاریـــد و به آن نگـاه کنـید! ایـــن که بتوانـــیــد خودتـــان را بشناسـیـــد شایــد اولیــن قدم در افزایش اعـتمـــاد به نفس باشـد.

۸- شکـــاف ارگـــاســم چیـزی اسـت که در دنیای واقـعـی وجود دارد
اگرچـــه ایــن نظـر درســـت اســت که تعداد کمـی از مردان با ارگاســم مشکـل دارند، اما متـخصــصـــان می‌گویند این موارد کمـــیاب اســت. به جای آن، تعداد قابـل توجهـی از زنـــان میـ‌ـگویند که در آخرین رابـــطه جنســی خودشان ارگـــاســم را تجــربـــه نکرده‌ــانــد در حالـــی که طرف مقابل آنـ‌ـــهــا احـســـاس میـ‌کنـد ایـــن اتـــفـــاق افــتـــاده اسـت. پزشـــکـان معـتقدند ما هنوز هم یک شکـــاف ارگـــاســـمی داریم بدیـــن معـــنا که ۸۵ درصـد مردان فکر می‌ـکـــنـــنـد در آخــرین رابـطه جنـسـی که داشــتـــهـ‌انـد طرف مقابــلشان به ارگــاسـم رسیـــده اســت، امــا فقط ۶۴ درصد از آنـــ‌هــا در واقـعیــت به ارگــاســم رسیــده‌ـاند. راه حل چیست؟ خب کمـــی پیـــچـیـــده است، اما زنانی که در رابطه راحت هسـتـند و به نقـاط حساس بدنـــشــان آگـاهــنـــد به مرور زمـان می‌توانــند بدنـشـــان را به ارگــاســـم منــظم عادت دهند.

۹- در موارد معدودی ارگاســم بدون تحریک انـدام‌های جنـــسی اتــفــاق می‌ــافـــتـــد
شایـــد بســیاری از ما راجع به زنانـــی شنــیــده‌ــایم که وقتی داخل قطار میـــ‌ــنشیــنند یا ماسـاژ دریـــافت میـــ‌کنند دچار ارگاسم میـــ‌شوند، اما باید بدانـیـــد که ایــنـــ‌ــهــا افســـانـه نیــســتـــند و واقعــا وجود دارند. متـــخـــصـــصـان بر این باورند که ایــن یک پدیده واقعی است. اســترن میــ‌ـگوید: «من یک دوستـی داشــتم که هر موقع از تردمـیــل اسـتفـــاده میـــ‌کرد به ارگــاســم می‌رســید». ارگـــاسمــ‌ــهای مکرر در بین امورات روزانه را می‌توان با دو دلــیـــل توضیح داد؛ ۱- جریـــان خون بالـــا در انــدام جنــسـی ۲- لرزش و تماس با کلــیــتوریس. علاوه بر ایــن جریان خون بالـا و اسـتــراحـت پس از ماســـاژ نیــز ممــکن است باعــث به ارگاســـم رسیـــدن افــراد شود.

۱۰- برای بیـــشتــر زنـان زمــان بیـــشــتـــری برای ارگــاسـم نیــاز است
بســیــاری از زنان نسبت به شریـــک جنـــســـیـــ‌شان نیاز به زمان بیـشـــتری برای رسیــدن به ارگاسم دارنـــد و این موضوع کاملا طبیعـــیســت. در واقـــع بر اســاس آمــار بیــشـــتر زنـان حدود ۲۰ دقیقه نیاز به فعــالیت جنســی دارند تا به ارگاسم برسـنــد. اگـر میـ‌ـبـــینـــیـــد طرف مقابــلتـــان زودتر از شمـــا به ارگاســـم می‌رسد باید بدانــیــد راهــ‌ـــهــایــی وجود دارند که از سرعــت او میــ‌ـکــاهـــنـــد. پرورش ذهنی می‌ـــتواند گاهی کمک کننـــده باشــد. اگـر موضوع زودانــزالی مطـــرح اســـت بهـــتر است طرف مقـابل شما به یک دکــتر و یا اورولوژیســـت مراجـــعـــه کرده و به کمک آنـ‌ـهـــا تکنیـک‌ــهــایی را یاد بگــیرد که بتواند زمــان رابـــطــه را افـــزایـــش دهد.

روش های مختلف دخول و تاثیرش در ارگاسم زنان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.