روش های پایین آوردن کلسترول بد خون در خانه

کلسترول بد خون باعث بیماری های سرطان در بدن می شود شما باید سعی نماید از چربی زیاد در غذا هایتان استفاده ننمایید چون کلسترول بد خون باعث سکته قلبی نیز شود وقتی کلسترول بد خون در رگ های قلبی رسوب نماید موجب گرفتگی عروق می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های پایین آوردن کلسترول بد خون در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بالـا بودن کلـســتـــرول خون یکی از خطــرهـــای جدی برای سلامــتی افــراد است. پژوهشــگــران به تازگـی کشـف کرده اند که همــانطور که کلـــسـترول خوب خون می تواند از ابتـــلا به سرطـــان پیشــگیـری کنـــد بالا بودن کلـستـــرول بد خون می توانـــد باعث گستــرش سرطـان در افـراد شود.
کلــســـتـــرول بد خون

کلـــســـتــرول خون برای سلامـت بدن بسیــار ضروری است امـــا از انواع آن می‌توان برای سلامت بدن بسیار خطـرناک باشــد.

بر اساس جدیــدتـریــن پژوهش‌هـا بالـــا بودن میزان کلسـتـــرول بد خون میـ‌تواند سبب گسـتـرش سرطــان در افراد مبتلـــا به این بیــمـاری شود.


داشتــن کلـسـتــرول بد خون

گفتـــنی اســـت بر اساس تحقیــقات جدیـد کلــســتـرول بد خون می‌توانـد سبب از بین رفتـن یک نوع محـافــظ چسـب مانـــنـــد بینســـلولهـــا شود و در نتیجـه سلولهای سرطـانی با آزادی بیشـــتـــری میـ‌توانـند بین سلولهــای سالــم و در جریــان خون حرکــت نمـــایـــند.

بررسـیــ‌ــها نشـــان میـــ‌دهنــد در عوض کلـــستـرول خوب خون می‌ــتوانــد مانـع از پخش شدن سلولهـای سرطـانـــی در سراســـر بدن شود.

کارشـنــاســـان به افراد مبـــتـلــا به کلسـتــرول خون بالــا و یا یکـی از انواع سرطـانهـــای شایع هسـتــند توصیـه میـــ‌ـــکنــنـــد نسبــت بهــدرمان سریع کلـسـتـرول بد خون خود اقدام نمـــایند و از مشـــاورهـــ‌ـــهای پزشـکی بهـــره گیـــرند.
بد نیــسـت راه های پایـــیـــن آوردن کلستــرول خون را بدانـید

ماهـی، مرغ و حبوبات چربی مضر کمتـــری دارنـد و منابـــع غذایی خوبی هســتنــد. البـــته از سرخ کردن ماهـــی و مرغ در مقدار زیادی روغن بپـــرهیـــزیـد. بهتر اســت ماهـــی و مرغ بصورت کبــابی، آب پز یا بخـار پز مصـرف شوند.

در سالهای اخــیـر احـتـــمـالـا راجع به کلـــسـتـرول مطـالب زیـادی در روزنامــه، مجله ها و حتی فیــلــم‏ها شنیـده ایـد. علـــیـرغم ایـن موضوع هنوز افـراد زیادی هستـند که نمــی دانــنـد کلســـتـرول چیســت و چگونه بر سلامـتی اثــر می گذارد و در صورت وجود کلــسـتـرول بالـا چه اقـدامــاتــی باید انجام داد؟

کلــســـتـــرول یک ماده نرم و مومی شکـــلـــی است که یک نوع چربی به شمــار می رود و در خون و همـــه بافت های بدن شمـا وجود دارد. کلــستـرول در ساخـتمـــان غشای سلول ها، برخـی هورمون ها و… شرکت دارد وجود آن برای سلامـت بدن ضروری است.

کلستـــرول بدن از دو راه به دست می‏ـــآیـد: راه اول و عمــده تریــن منبـع کلـسترول، کلستـرولی اســت که کبد خود انسان تولید می کنـد. راه دوم کلــستـرولی اســـت که از خارج بدن تأمین می شود و عمدتـــاٌ با خوردن غذاهــای حیوانـی مانـــنـــد تخـــم مرغ، گوشت و شیر فراهــم میـ‏ـشود. الــبـتـــه خوردن چربـیـــ‌ـهای اشـــبـاع شده (نوع دیگـــری از چربــیـــ‌ـهـــا که بیـــشـتــر خاســـتـگـاه حیوانـی دارند) نیـز به تولید بیــشتر کلستــرول توسط بدن کمـــک می نمایـد.
انواع کلســـترول

کلسـترول در جریــان خون به دو شکـل اصـــلی انتـــقــال می یابــد: یکی کلـستـرول «بد» (کلــســترول (LDL که غلظـت بالـای آن با افـــزایش رسوب کلســترول در دیواره رگـــ‌ـهـــای خونی و تصــلـــب شرایین (مســتـعــد شدن برای بیـماریـــ‏ـــهـای قلـــبی- عروقی) همراه اسـت و بایـد سعـی شود که میـــزان آن در خون کاهـش یابد.

دوم کلــســتـــرول «خوب» (کلـــستـــرول(HDL که با انـــتقـــال کلــســترول اضافی خون به کبــد، سبـــب دفـع آن از بدن می گردد. بنـــابراین غلظت های بشــتر «خوب» با بروز کمــتــر بیــماری های قلـبــی- عروقی همـراه است.

عوامل مؤثــر بر غلـظت کلســـترول خون

• نوع و مقدار مواد غذایی

• وزن بدن

• فعــالـیــت بدنـــی

• ارث، وراثت و ژن‌هــای نقـش مهــمــی در وضعیـت کلـســتـرول خون دارنـــد.

• سن و جنس: افزایـش غلظــت کلــستـــرول خون معمولاٌ در حوالـی ۲۰ سالـــگــی آغـــاز می شود. زنان پیش از یائسگی، غلــظــت کلســتـــرول کمتـری نسـبـت به مردان همسـن خون دارنـد.


کلستـرول بد خون

بالــا رفــتن کلستــرول بد خون

اگر نتـــایـج آزمــایش خون خود را گرفـــتیــد و کلسـترول آن بالـــاتر از میــزان طبیــعــی بود.مضطـــرب نشوید! پزشـک در ایـــن رابــطــه به شمــا کمک خواهـــد کرد. اگــر غلـظـــت کلـســتـرول خونتاندر محــدوده طبیـعی باشــد، پنج سال بعـــد ایـــن آزمایـــش را تکـرار نمـــاییـــد.

آیـــا تنــهـا کلســترول بالــا باعث ابــتـلـــا به بیمـاریهـــای قلـــبــی- عروقی می شود؟ خیر.کلـسـترول بالا تنهـا یکــی از عوامـل خطـرزا برای ابـــتــلــا به بیمــاریـــ‌ـــهــای قلبی- عروقی اســت.عوامل دیگر عبارتـــنــد از: سیــگـار کشـیـدن، بیـــماری قند (دیـابــت)، فشـار خون بالــا، جنس مذکر .

ترکیب شدن دو عامــل یا بیـــش از دو تا از عوامل خطـــرزای قلبـــی- عروقی،احـــتمـال پیدایـش ایـن بیماری های را افـزایش می دهــد.

اگـــر غلظـت کلـــســترول خون بالــاتــر از حد طبـــیــعـــی باشـد، چه باید کرد؟

بهتـر اســت بدانید روزانـه چه مقـــدار چربـــی مصـــرف می کنـیـد. اگر ایـن مقدار بالـــاسـت،ــبایـــد میزان چربـی دریافـــتـی را کاهش دهـــیــد. براســـاس گزارش مرکز تحــقیـقات غددو متــابولیـــسـم دانـشگـــاه علوم پزشـکی تهران، کاستـن از میــزان چربـی به ویژه چربی های اشبـاع شده،ـافـــزون براینکه راه خوبی برای کنتــرل غلظــت کلســـتـــرول اســـت، یک وضعیت سلـــامـــت رانـــیـز در فرد ایــجـاد می کند. در افــرادی که غلظــت کلســـتــرول خون فقــط با رژیم غذاییپــایـــیــن نمی آید، بایـد از داروها اسـتـــفاده نمود.

روش های پایین آوردن کلسترول بد خون در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.