روش های کاربردی برای آشتی نمودن با همسر بعد از قهر

همسرانی که با هم قهر می نمایند روش هایی وجود دارد که می توانند با ین روش های کاربردی با همسرشان آشتی نموده و خیلی سریع همه چیز را فراموش نمایند شما باید قبول نمایید که اشتباه نموده اید تا بهتر بتوانید از همسرتان معذرت خواهی نموده و از او دلجویی کنید در ادامه جزئیات بیشتر روش های کاربردی برای آشتی نمودن با همسر بعد از قهر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بهتــریـــن همســـر دنــیا هم که باشیـــد حتـمـا گاهی پیـــش می ایــد که بیـــن تان شکراب شود.می گویند در دعوا حلوا خیــر نمی کنـــند! امـــا بعضی ها هم می گویند آدمـها در عصـبانـــیت حرف هایی را میـــزننـــد که همیـشه بهـشـان فکــر می کرده انــد…در هر حال هر کدام از ایــنهــا که باشد بعـــد از دعوا و بعـد از کمـی مرور کردن حرف هایی که وسط ایـــن جنجــال ها بین تان رد و بدل شده اســت به فکـر آشــتی می افـتیـد که با وجود آن حرف ها چگونه می توانــم راه را برای آشــتــی باز کنم؟! چطور از همـســـرم دلـــجویی کنـــم و به او بگوییم آن حرف هایــی که زدم تنها از روی عصبانیــت بوده است؟!

مســلما اگـــر در زمان بحث، دعوا شدت و تنـــدی زیادی نداشتـــه باشـد و به آرامی دعوا کنیــم و صبـــر بیشتری به خرج دهـیم. آشتــی کردن و برقـــراری دوباره ارتبـــاط راهـی سادهــ‌تــر خواهـد بود. اما در جنبــهـــ‌ــی دوم اگر دعوا شدت بیشتری داشته باشــد و به یکـدیـــگـــر ناسزا بگویم و یا در حین دعوای حتــی یکـدیگـــر را بزنــیــم، این رابطــه را به سختی می‌ـــتوانیـم برقرار کنــیم یا حتـی زمـــانی که این رابــطـــه برقرار شد، دیـــگـــر آن صمـیمت سابـق را ندارد و مثـــل چیـــنـی ترک خوردهـــ‌ای میـــ‌بــاشـــد که با یک ضربــه کوچک برای همــیـشــه میــ‌شــکــند و فنا می‌ــشود… همـــیشه ایـــن موضوع رابه هنـگام دعوا بخاطــر داشتـــه باشید تا حدی جلو بروید که جایـــی برای بازگـــشت داشـــته باشـیــد و به قول ما ایــرانــی‌هــا همـــهـ‌ـــی پلـ‌هـــای پشت سر خود را خراب نکــنـــیــد که دیگـر راهی برای بازگـشـت نداشـــته باشـید.

حالـــا چگونه آشــتــی کنیـم؟

اولیـــن گام برای آشتـــی کردن این اســت که بپذیـــریـم همـهـــ‌ی انسانــ‌هـــا نظــرات مختـلـــفـی نسبــت به یکدیگر دارنـــد و مسلــمـا ما و شخـصی که با او نزاع داشـتـــه‌ایم نیـز دارای ایـدهـ‌ـــهـــا و عقاید متفـــاوتی هســـتـــیـــم و اولیـــن گام ایـــن اســت که ایـن موضوع را بپـــذیریــم و نظرات یکـدیگر را حتی متـــفاوت قبول کنـــیـــم و برای صحــبـــت‌هـــای یکــدیـــگـــر ارزش قائل شویم. و مهم تر ایـنکه بعــد از دعوا به دنـبــال انتقـام جویی نبـــاشـیــم وبه دنـبـــال این نباشـیم که بعد از دعوا با صحبتــ‌های و یا رفـــتـارمان دیگری را تحـــقیر کنیـــم و یا ایـــنـــکــه قصد آزار او راداشـتـــه باشــیـــم به جای این کارها به تفـاهـــم برســیــد و با یکـدیـگــر سازش کنـــیــد.

زن‌ها بیـشـــتــر قهـــر می‌ـکــننـد یا مردها؟

نمیـ‌ـتوان دقـــیـق گفت مردهــا بیشتر قهر میـ‌کننـد یا زنان، ولی بین زنان و مردان در علــت توسل به ایـن رفـتــار تفاوت وجود دارد.

قهر واکنـــش تنـبیهی برای نشـــان دادن نارضایتـــی اسـت که زنـــان از قهـر برای نمـایش نارضایـتی خود استـــفـاده میـ‌ـکـنند. زنـان مشـتــاق نشان دادن عواطف و احـــســاسـات‌ـــشان به محیـط اطراف هســتند، بنـابــرایــن با تصـمــیم به قهر سریـعـا میـــ‌ـخواهـــند ثابـــت کنــند که از مســـالـهـ‌ــای ناراحت هستند، در واقـــع یک زن با هدف جلـب توجه طرف مقابـــل قهر می‌کند؛ از سوی دیـــگـر زن برای بیـــان احـــســـاســـات و عواطـف خود از کلمــات اســتـفـاده کرده و تصور می‌کند‌ بدتــریــن جریـــمـه برای دیـگـران، محـروم کردن آنها از حرف زدن اســت، اما این هرگـز به معـنـــی قطــع کل رابـطــه نیــسـت و آشتـــی کردن حتـمی است، امــا مردان از قانون همـــه یا هیچ اســـتــفاده می‌کـــننـد یک رابــطه یا از نظرشــان کلـــا مختومه اســت یا ادامه دار، هیچ نقـطه میــانـــی در یک رابطــه برای خودشان قائل نیــسـتنـــد و چون نســـبت به زنـــان در ارتباط کلـامی ضعــف دارنـــد، به همیــن دلـیـل نمی‌تواننـــد از قهــر بهـــ‌ـعنوان ابـراز ناراحتـی اســـتـــفاده کنــند، چون مانــند آنـــهـــا از گفـــتـــ‌وگو نکــردن ناراحت و اذیـت نمیــ‌ـشوند، شایــد به همین دلـیل است که برخی از مردان اگـر قهر کننـد و در دور باطل لجـبــازی گرفـتـار شوند، دیــگر کمتـر حاضر به آشتی میـــ‌ـشوند، حتـــی اگــر به ضررشانـ‌ تمـام شود.

چرا قهر میـــ‌کــنـــیـم؟

افـــرادی که زیاد قهـــر میـ‌ــکـــنـــند،عموما انتقاد ناپذیر و زودرنج هستند و اعـــتماد به نفس کمی دارنــد و از عزت نفس بالایـــی برخوردار نیـســـتنــد. آنـــهـــا هنــگــام رویارویی با مشکـلـــات یا اختلـاف عقیــده با دیگـــران، احـســاس ترس و حقـارت می‌کــنند و به ناچار برای دفــاع از خود و اجتـــنــاب از استرس و اضـــطــراب، راهــی جز قهــر نمــی‌یـــابند، در حقـیـقت فرد با قهر و محل نگذاشتـن به دیـــگری به نوعی از مساله فرار میـــ‌ــکــنـــد که ایـــن خود نشـانـــه ترس و ضعف شخصیـــتی فرد اســـت.

بعــد از قهـر چگونه منت کشــی کنیــم ؟

وقتی هر دو از موضوعی ناراحت هستـید، شایــد منــتـــظر بمانــید تا دیـــگــری قدم اول را برای دلـجویی بردارد؛ این یعنی شما مهـارت لازم را برای ترمیـم آســیب احـــساسـی که در زندگـــی مشترکـــتان ایــجاد شده اســـت، ندارید و توجه ندارید که به خاطـر همیـــن اشـتباهـ‌تان، ممـــکـن اســـت به مرور زمـان، علــاقه شما و همسـرتـــان کمـــرنگ شود؛ بنـابرایـــن برای دلجویی، خودتـــان پیشــقدم شوید.

از لحاظ روحی خود را برای آشـــتی آماده کنـیـــد و بعـــد پیش بروید

اگــر احـــسـاس میـ‌ـــکنـیــد که حتی یک درصـد برای مصالـــحـــه و سازش آمــادگی ندارید به هیـچ وجه پیش نروید زیـرا ممکن اسـت که صحبتی شود و شمــا کنتــرل خود را از دســت دهیـــد و اوضاع از اینکـه هست بدتـر شود برای همـــیـن گفتــه میــ‌ـشود که از لحــاظ روحی آمادگی کامل داشـته باشیـــد و بعـد جلو بروید. شمـا از خود گذشتــگی کنـــیــد و علی رغم تمــامــی هیجــانـات منـفــی خود که به نوعی شما را از ایــن کار منــع میــ‌کنــد امــا باز هم به سمـــت طرف مقابل خود بروید، و رابطه را ادامــه دهید. ایـن کار شما باعث می‌ـــشود که او از کردهـ‌ـــی خود پشـــیمان شود و ارزش شما را بهتر درک کنـد. در دعواها به تنـهــایی پیش نروید و قضــاوت پیش از موعد نداشـتـه باشـــید و مانــند نوجوانــان پرخاش جو و یکه تاز نبــاشـــیــد. شمـا بایـــد یک فرقی با نوجوانان داشته باشیـد.

 

افـــرادی که زیـاد قهــر میـــ‌ـکننـد،عموما انـتــقاد ناپذیـر و زودرنـــج هســـتـــنـــد‎

معذرت خواهي سخـــت اســـت امــا…

بســيار پيش مي‌ـــآيد كه افـــراد با هم دعوا مي‌ــكــنـــنـد. فقــط به اين دليل كه نتوانــســـتنـــد به درستـــي منــظورشـان را به يكـديگــر بفهمـانــنـــد يا از عبـــارات و كلمـاتي اســـتـفـاده مي‌ــكــنـــنـد كه به درسـتـــي منـظورشان را نشان نمــي‌دهـــد و باعــث سوء‌تفــاهم بسيار مي‌شود، همــين مي‌ـــتوانـد براي زنـدگي زناشويي شمــا بسـيار مضـــر باشد. بنــابراين نخستـــين كار بعد از هر دعوا اين اســـت كه غرور و تكبر‌تــان را كم كنـــيد و براي به‌وجود آمـــدن دعوا و كارهـــا و حرفــ‌ـــهاي اشــتــباهـــ‌تـــان اظـــهــار تاسف كنـيد. در واقــع يك عذر خواهـي واقـعي مي‌تواند يكي از دشوار‌ـتــرين پيشــنهاداتـــي باشـــد كه ما به شمــا مي‌ـــ‌ـــدهيم. بر خلاف تصور عموم همـــه افــراد قادر به زبان آوردن اين كلمــه بوده و تا به حال هيچ كس بعـــد از گفتــن آن غش نكرده اســت.

حتما به او بگویید که دوستـش داریـــد

هنـگــامی که می خواهـید به حالــت آشتـی و صلح برگـــردیــد به همسرتــان بگوییـــد که دوستـش داریــد. اطــمــیـنـــان دادن در مورد این موضوع که احســـاس شما نســبـــت به همـــســرتان هیـچ گاه و تحت هیــچ شرایطـــی تغییـــر نخواهـد کرد,بسیـــار خوب اسـت.

با تفـــاوت شیوه دلـجویی از خانمـ‌هــا و آقایــان آشــنا شوید

در دلـــجویی باید بدانیـد شیوه دلجویی از مرد و زن به چه صورت اســت و به تفاوت ایـــن دو جنـــس بیشتر دقت کنیـــد. از آنــجــا که خانـــمـــ‌ها خیـلـــی شنیداری هستند و دوست دارند بشـــنوند بهتـر اســـت، مرد‌ــهـا عبــارت‌ـــهــایـی ماننـــد اینـــکه «من هنوز تو رو دوست دارم» و «تو برایم مهـــمـــی» و «من منـــظوری نداشتـــم» را زیاد استفـاده کنـنــد. نیاز ذاتـی خانمـ‌هـــا دوست داشــتـــه شدن و دوست داشتن است؛ بنـابـرایـن وقتی در موضوعی قرار میـــ‌گـــیــرند که آزرده خاطـرنـد نیـاز ذاتـــیـــشــان، آسـیب می‌ـبینــد و با خودشان فکـر میــ‌ـــکــنــند «من رو دوست نداره» یا «نفـــهمید من دوستـــش دارم.»

در خور ذکــر است که نیــاز ذاتـی آقــایـــان نیز قدرت و توانایی است. معمولا در بحرانـــ‌ـــهــا احســـاس آزاردهــنده آقایـــان بیــ‌ـکفـــایتی و تحــقیــر شدن اســـت؛ بنابــرایــن بایـــد کلمــاتـــی به کار گرفـتـــه شود که این احـسـاس از او گرفـــتـه و حس توانـــمـــنـــدی به او بازگـردانــده شود؛ بیـان عبـــارتـــ‌هــایــی مانــند «من میــ‌ـدونم که تو می‌تونی» و «میــ‌دونم به فکر ما هســـتـــی و حواســـت هســت» بسـیـار مهـم است. به طور کلی در دلــجویی کردن باید به فرهنگ کلمـــاتـــی که بینــتـــان اســـت، بیشـــتـر توجه کنید و هر آنـــچـه را که برای بهتـر شدن حال طرف مقـابــلـــتـــان لازم اســت انــجـــام دهــیــد.

قبول كنـيد كه اشتباه كرده‌ــايد

زمـــانــي‌ـــكــه به‌ـطور شفـــاف مشــخــص شد كه مرتكـب اشـــتـــباه شدهـ‌ـــايد و مـطـــلقـا راه گريزي از پيامـــدهـاي حاصـلــه از خطاكاري و جرم‌ـــتـــان وجود نداشــت، بايد گنــاه خود را بپذيريــــد. براي جبران خرابـــكــاري و رسيدگي كردن به موقـــعيت ايـجـاد شده پيش برويد. اگــر در اين مـرحلـه در بيان جزئيات متوسل به دروغ شويد، احتـــمـال اينـــ‌ـكـه او احـــساس كند، بهــ‌ــطور كـامـل بـــا او صـادق نـــيسـتــــيد، زياد مي‌ـــشود يا ممـكـــن است داســـتــان شمـا را به‌صورت متــفـــاوتي از شخصــي ديگـر بشـنود.

رو راســت و يك‌ـــدل باشـيد امـا كار غيرعاقــلــانه انــجام ندهيد. تا مي‌ـتوانـيد اشـــتباه خود را بي‌اهـميت جلوه دهــيد. هــــمســـر شـــما شــديدا مي‌ـخواهـــد باور كند كه شمــا قصد اذيت و آزار او را نداشــتـــه‌ـايد، بنـــابراين تمام تلاش خود را براي پاك كردن ذهــــن او بكــار ببنديد. حتی اگـر یك عذر و بهــانه بهـــ‌نظــر شما ناكـــار آمـــد برسد، اگـــر به‌صورت متـــقاعـد‌ـكننــدهـــ‌ـــای آن‌را بیان كنـــید باز او خریــدارش خواهـد بود.

شمـا هم ببـخشید و فراموش کنیــد

عذر خواهــی تنـهــا به ایــن معنا نیست که بگویید متــأــســفید بلـکه باید آن اتـفـاق را برای همیشـه فراموش کنــیــد. در حقیقت فراموشی باعث می گردد که مسئله مورد نظـــر راه بازگشت و سرایـــت دوباره به رابطـــه تان را نداشـتــه باشد.

روش های کاربردی برای آشتی نمودن با همسر بعد از قهر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.