روش های کاربردی برای درمان ریزش موهای زنان

زنانی که موهایشان در حال ریزش می باشد حتما دلیلی هست که باید بدانند این ریزش مو ناشی از چه می باشد همه افراد دلیل ریزش موی یکسانی ندارند و شاید ریزش موهایشان متفاوت باشد ریزش موهای خانم ها باعث می شود که زنان اذیت شده و احساسی بدی به آنها دست بدهد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های کاربردی برای درمان ریزش موهای زنان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هیـــچ چیــزی برای یک خانـم رنــج‌ــآورتر از ایـــن نیــست که ببـــیـــند موهای نازنیـــنش روز به روز کمـــتـــر می‌ـــشود، امـا بایـد بگوییم که تنـها شمـا نیـــستیـــد که ریـزش مو را تجـــربه می‌کنـید بلـــکــه اکثـر زنان چنیـــن اختــلــالـی را تجـربـــه کردهـــ‌ــانـــد.

همه ریـزش موها یک علت ندارند و حتی همــه ریزشــ‌هـــا هم به یک شکـــل نیستند. اگر بتوانیـــد نوع ریزش موهای خود را تشـخـیص دهــید تا حد زیادی از نگرانی‌تان كاســتــه شده و راحـت‌ــتر راه‌ـحل منـــاسب را پیدا میـ‌کنــید.

این روزها ریـــزش مو در بیـــن خانم‌ـهـــا بسیـــار رایــج شدهـــ‌است. 40 درصد از افرادی که در طول عمرشان ریزش موی موقتــی یا دائم را تجــربه میــ‌ـــکنــند، خانمـ‌هــا هستـند، البـــتـــه مدل ریزش مو در افـــراد مختــلـــف متفاوت اسـت. بعـضــی موهای‌ـشان شروع به نازک شدن میــ‌ـــکنـــد تا جایی که کم پشـــت به نظر می‌ــرســـد. بعــضــی مرکز و جلوی سرشـان به شدت خالــی می‌ـشود و بعضــی فرق سرشان به مرور خالــی و خالیـ‌تر می‌ــشود. در واقـــع ریـزش مو در خانــمـ‌هــا متــفـاوت از مردان است در خانم‌ـها کمـتـر پیــش میـــ‌ــآیـد که خط موها در پیــشــانـی عقــب برود.

روش های زنانه مقـابــله با ریـزش مو

اول علت را بیابـــیـــد

30 علـــت مخـتـــلـف وجود دارد که می‌ــتوانــد باعـــث ریزش مو در خانمـــ‌هـــا شود و بسیـــار پیش میـــ‌ـــآیــد که حتی پزشــک هم نمیـ‌ــتوانـد برای ریزش موها یک علـــت مشـــخص عنوان کند.اول از همـــه، متخــصصـــان پوست و مو توصیــه می‌کنــنـد مشـکــلات تیروئیدی و هورمونی آزمایش شود تا درصورت نرمال بودن، بقـیـه علـت‌ـــها بررسی شوند. علــتـــ‌ــیـابـی مهـــمـ‌تریـن مرحله درمــان اسـت چون بسیــار پیش میـ‌آیـد که با کشف علـــت اصــلـی و آغــاز درمان، موهای ریختـه شده دوباره بازگـردند.

مشــکلـات تیــروئیدی

تیــروئید غده پروانــهـــ‌ــای شکــل است که در جلوی گردن قرار دارد. هورمون‌ـــهایی که این غده ترشـــح می‌کـند تمام فرآیـنـــدهــای موجود در بدن را تنظیم می‌ـــکـنــد. اگر ایـــن غده میـزان بســیــار زیاد یا بســیار کمـــی هورمون تیــروئید ترشـح کند ممـکـن اســت در چرخــه رویش موها اخــتــلـــال به وجود بیـایـد. امـــا کم کاری یا پرکاری تیروئید علــائم دیگری جز ریـــزش موها نیـز دارد، علائمی چون افزایش یا کاهــش وزن، حسـاسیـت بیــش از حد به گرمـا یا سرمـا یا تغییـر در ضربان قلــب و….اگــر ریـزش مو و هرکدام از علـــت‌ـها در شمــا وجود دارد حتـما باید تست تیروئید بدهیـد.

ایـــن ریزش مســـری اسـت

گاهی عفونتـــ‌ــهای قارچـی به پوست سر سرایـت میــ‌کــنـــنـــد و معمولا این قارچ‌هــا میـ‌تواننـــد موجب به وجود آمدن نوع خاصـی از ریزش، خارش و تکـــهــ‌ـهای گرد کچلـــی بشود. قسـمـــتـ‌ـهـــایـــی که موها ریخــته و کچــل شده ‌اســت قرمز و پوسته پوستـــه به نظر می‌رسد، خوشبختانـــه عفونتـــ‌هــای قارچـــی در کف‌ــسر به راحتـی با داروهای ضدقـارچ درمــان میــ‌شوند اما متــاسفانــه به راحتــی و با هر تمــاس مسـتقـــیمـــی از فردی به فرد دیـگـــر سرایـت میـــ‌ـــکــنــد. به همــیـــن دلــیــل اگـــر یکـی از اعــضای خانواده دچار ایــن مشکــل شد بایــد حتـمــا بقــیــه افراد خانواده نیز معــاینـه شود که در صورت سرایـــت در همـان مراحـــل ابتـــدایی درمان شوند.

اگـــر موهایــ‌ـتـــان نازک شده اســـت

خانمـــ‌ــهایـی که دارای سندرم تخمـدانـ‌ پلـیـ‌ـکــیــســـتیک هسـتـــنـــد معمولا هورمون‌هایـــ‌شـــان چنــدان منــظم نیـست. بدن آنــهـا بیــشتـر از حد نرمـــال آنــدروژن تولیـد میـ‌کند و بالـــا رفـــتن ایــن هورمون باعــث می‌ــشود موهای زائد روی صورت و بدن افـــزیـــش یابنـد و موهای روی سر را نیز نازک میـ‌کـند. ایـن سنــدرم تخمکـ‌ـگـــذاری را دچـار مشکل میــ‌ـکـــند ، ایــجـــاد جوش و آکـنـــه میـ‌ـکند، باعــث افزایش وزن می‌شود و… اما گاهــی تنهـــا نشـانه آشکـار این سنـدرم نازک شدن موهاست.

کدام داروها ریزش مو می‌ـــآورنــد؟

یکــی از عوارض جانبــی قرصـ‌هـــای ضدبـــارداری که به ندرت پیش می‌ـــآید، ریـــزش مو اســت. ایــن قرص‌ها باعــث افزایــش هورمون‌ـهـــایی میـــ‌ـــشوند که تخمک‌گــذاری را متوقف میــ‌کـــننـــد و ایـن هورمون‌هـــا نیـز موجب نازک شدن موها در بعـضـــی از خانمـــ‌ها میــ‌شوند به خصوص خانـــمـ‌هــایــی که در خانوادهـــ‌شان سابــقه ریـزش مو وجود دارد. گاهی هم ریـــزش مو زمانی آغاز میــ‌ــشود که شخـــص مصـــرف این قرص‌ها را متوقف میــ‌کند. داروهای دیگـری هم هســتنــد که می‌تواننـد باعث ریزش شوند از جمله داروهای فشارخون، داروهای رقــیـقــ‌ــکـــنــنـــده خون، داروهای قلـبـــی، داروهای افسردگــی و الـتـــهاب مفـــاصل و…

در دوران بارداری موها پرپـشــت‌ـتر می‌ـــشوند؟

گاهــی بعــضی از خانمـ‌ــها در دوران بارداری احـــســاس میـــ‌کننـد که موهایـ‌ــشان پرتر به نظر میــ‌ـــرسـد. این احـــساس تا حدی درست است و ایـــن پرپشـــت‌ــتر شدن موها به خاطـــر بالـــابودن هورمون‌ــهایـــی اسـت که ریزش طبیعی موها را کم می‌ـکنــد و موها را در فاز اســتراحـت نگه می‌ـــدارد، البــتــه ایــن مرحــلـــه چندان طول نمـــی‌ـکـشد و بعـــد از ایـن‌ـــکه نوزاد به دنیا میـــ‌ـــآیــد، هورمون‌هــا به حالت طبـــیعـی بازمیــ‌ــگـردند و در نتیــجه موها به سرعت شروع به ریـــزش میـــ‌کـــنـند، شاید زیــاد شنـــیدهـــ‌ باشـــید که بســـیــاری از خانمـــ‌ها بعد از بارداری و زایـــمــان دچـار مشــکـــل ریزش مو می‌شوند و یکی از دلــایل این ریزش مو همــین مورد اسـت، گاهـی ایــن ریزش مو تا 2 سال طول میـــ‌ـــکشـد تا وضعـــیــت موها به حالت طبیــعی بازگـــردد.

موهای‌تــان را سفت نبـــنـــدید

خیــلـــی اوقات از مادربزرگـ‌هــا شنــیدهـــ‌ــایم که نبـــایـــد موها را خیلـی سفـــت بست یا کشید چون موها میـ‌ریـــزنـد. اگــر تا به حال به ایـــن حرفـــ‌ـهــا توجه نمـیــ‌کـردیـــد بهتـر است تجدیــد نظــر کنــیــد چون ایـــن موضوع به لحـاظ علـــمـــی کامـــلــا اثبــات شده ‌اســت. کلــیـــپـــســـ‌ـــهــای محکـم و کوچک که نزدیک ریـشـــه موها اسـتـــفاده می‌ــشود یا دم اسبـیــ‌کردن محکــم و… می‌توانــنـد پوست سر را تحریــک کننــد و موجب ریزش موها شوند. الــبته این مسئله در مورد بیگودی‌های خیلــی سفت نیز صادق است. به موهایــ‌تـــان اجازه دهــیـد رها باشنـد و بتوانــند به طور آزادانــه حرکـت کنـند. حواســ‌تـان باشد که استـــفـــاده طولانــی مدت از گلـــ‌ـــســـرهــای بســیار محکـم میـ‌ــتوانـــد به پوست سر آســـیــب برســـاند و موجب ریزش دائمی موها شود.

اگــر بتوانـــیـــد نوع ریـــزش موهای خود را تشـخـــیــص دهیـــد راحـت‌ـتر راهـــ‌ـحل مناســـب را پیدا می‌ــکــنید‎

درمان‌ــهـای رایج

ماینوکسـیـدیل به چه کســـانـی توصیـه می‌ـــشود؟

یکــی از داروهایـــی که توسط سازمــان FDA آمریکــا به عنوان داروی الـــگوی زنـانـــه ریزش مو پذیرفــته شده‌ـــاست ماینوکسیدیل اسـت. این دارو میــ‌توانـد ریزش موها را در بســـیـــاری از زنـان کم یا حتـی متوقف کنــد و حتــی میــ‌ـــتوانـــد موجب رشـــد یک چهـارم موهای ریـختــه شده شود. الــبته بایـــد ایـن نکـــتـــه را متــذکر شویم که در صورتــی که مصـرف دارو را قطع کنیـــد تمام اثـرات آن نیز از بیــن می‌ـــرود. ماینوکســـیـدیل به خصوص برای خانـــمـ‌ــهــایی بســـیـار مفیــد اســت که موهایــ‌ـــشان به صورت تکـــه تکــه دچار ریــزش شده‌ـاســـت(آلوپشـــیـا آرآتــا) و میــ‌ــتوانـــد باعـث رشد دوباره موها شود. البــتـــه اگـر شمـــا دچــار یک مشکـل پزشکی جدی باشیـد یا سوتغذیــه داشـتـــهـــ‌ باشــیـــد بعد از اینـکه درمان شوید، موهای ریختـه بازخواهـــد گشـت.

درمـانی که هم برای آقـایـان اســت هم خانـمــ‌ـــهـــا

به تازگــی از لیــزر کم توان در درمـــان طیــف وسیعــی از بیـــمـاری‌هــا، از جمــلـــه ریـزش مو اســـتفـــاده میــ‌ــشود. ایــن روش جدید کامـــلا بیــ‌خـــطر، بدون عوارض جانـــبـی و غیــر تهـاجـمــی بوده و از طریق تابـــانـــدن نور لیزر با طول موج خاصی روی پوست سر توسط دسـتگــاه، مورد استـفاده قرار می‌ـــگیــرد. درواقــع این لیزرهــای با انـــرژی پایــیـن در تحریک رشـــد موها موثرنـد و تا حد زیادی نازکی موها را از بین میــ‌ـبــرد. در بیــشتـر کلیـنــیــکـــ‌ـهـای پوست و مو ایـــن نوع از لیـــزرهـــا وجود دارنـد. البتـه 2 تا 4 هفتـه بعــد از اســـتــفـاده از لیـــزر نتیـــجه قابـل مشـاهــد است. ایــن روش درمـانــی به تدریــج سبب کنـتـــرل ریــزش مو هم در آقــایان و هم در خانم‌هــا شده و نیز رشد مجـــدد موها، افـــزایـــش ضخـامـــت و بهـبود کیـفیت موها را باعث میـ‌ـشود.

موهای کاشـته شده نمیـ‌ـریـــزنـد

شاید تا به حال زیـــاد شنـــیده ‌باشــید که یکی از اقوام یا آشنـایان موهایــش را کاشـــته اسـت و از ناراحــتی خالی شدن موهایـش رهایــی یافته‌است. واکنــش فولیکول(پیــاز) موهای موجود در نقاط مخــتــلف سر نســـبت به عوامـــل آندروژنـیک (هورمونی – ارثی) یکســان نیــســـت و موهای موجود درنواحی جلو و وسط سر نسبـت به عوامـــل فوق حساس بوده و دچــار ریــزش می‌شوند ولی موهای موجود در پشـــت و دور سر نسـبت به این عوامـــل مقاومت بسـیـار بالایی دارنــد و تقـــریــبـا فاقـد ریزش هســتـــند. در روش پیوند موی طبیعی به منـظور جایگـــزیـــن کردن موهای از دست رفـــته از فولیکول موهای موجود در نواحـی مقاوم به ریـزش (پشـت و دور سر) اسـتـــفــاده میـ‌ـشود. بنــابرایـــن فولیکول یا پیـــاز موی پیوند شده نه تنــها یک موی کاملا طبیعــی اسـت بلـکـه تقـــریـــبا تا پایـان عمر باقـــی مانده و نسـبت به ریزش مقـــاوم است.

قرصی مردانه که ریـــزش موی خانم‌ـهـــا را کم میــ‌کـــنــد

قرص فینـاسـتراید را نیز بعــضی از پزشـکــان برای درمـان ریزش مو توصیه می‌کننـــد. این قرص مانع تبدیـل تستوستــرون به دهیــدروتســتوسترون یاDHT می‌شود. «دهیـــدروتسـتوستــرون» هورمونی اســـت که به تدریج باعث کم شدن فولیکول‌ـــهــای مو و در نتیـجه کم شدن چرخــه رشــد مو می‌ـشود. الــبتـه این دارو برای درمـــان ریزش مو در مردان نیز تجویز میـ‌ــشود امـــا ممـکـن اســـت مانـع ریـزش مو در زنــان نیـــز بشود.

البتـه زنـان باردار یا کسانـی که قصد بارداری دارنـد نباید از قرص اســـتـفــاده کننــد.

نقــش تغـــذیه در ریــزش مو

چه چیـزهایی نخورید

هنگامی که تغـذیه فولیـــکول مو کامل باشـد، موی سالـم ایـجـــاد میـــ‌ــشود ولی در تغـــذیـه ناقــص ایـن بخــش، سلول‌ـهـــای ایــن ناحیـــه دچـــار سو تغذیه شده و به تدریـــج می‌میرنـــد یا وظیفـه خود را به درســـتـی انــجام نمــی‌ــدهــنـــد. کاهـــش نمـک مصـــرفــی،‌ حذف یا محــدود کردن مصـرف اسیـد چرب اشــبــاع، شکلـات، غذاهـای سرخ کردنی و پرادویه و مصـــرف فراوان آب، سبزی و میوه تازه میــ‌توانـد در جلوگیـری از سفـید شدن مو و ریزش آن، ابتـــلا به شوره سر و شکـــنـــنـــدگی مو مفـیــد باشـــد.

چه چیـــزهـــایی بخوریــد

چون مو از پروتئین اســت، غذایـی که پروتئین کمــی دارد ممکن اســـت باعث نازک شدن مو یا تاخـیر در رشد مو شود. ایـــن حرف درست اســـت که اگــر غذای با پروتئین کافـــی بخورید در اغــلب موارد پیـــامد آن بهبود رشد مو است. بعـضی از کارشنـــاسان تغــذیـه پیـــشـــنهـاد می‌ـــکـــنـــنــد به کارگـــیــری رژیم غذایـی جگـــر گاو، قرصــ‌ـهای مخـــمر آبـــجو، گنــدم و روزانــه ۲ قاشـق سوپ‌ــخوری از لستــین دانه دانـــه شده، باعـــث افــزایـــش رشـد مو، اسـتـحکــام و زیبایــی مو میــ‌ـشود. منابع غذایــی خوب دیگـر برای پروتئین شامـــل ماهی، تخــم مرغ، انواع لوبیـــا و ماسـت اســـت. پروتئین سبوس‌ــدار هم به تحـریـک رشـــد مو کمــک میــ‌ـــکنـــد. یک مطالـــعـه از اثــر سبوس بر مو بیـان می‌ــکند که سبوس به تنهـایی باعث تقویت مو نمـی‌شود اما سبب رشـد آن میـــ‌شود.

هم خوراکــی اســت هم موضعـــی

سیـــلـــیـس یکــی دیـگـــر از مواد مغـــذی مهـــم در حفـــظ سلـامــت موست که ریزش مو را کاهـــش می‌ـدهـد. به عنوان مثـال سیـــلیـــس اضافه شده به شامپو از طاسـی سر جلوگیـــری می‌ــکــند، رشد مو را افـزایــش می‌دهــد و باعــث درخشـــش و اســتـــحــکام مو می‌ـــشود. حتی بعـــضی گفتـهــ‌انـــد ریـزش مو را متوقف میـــ‌کنـد. اســـتـفـــاده از شامــپوی حاوی سیــلـــیس باعــث رشد مجـدد موهای ریخته شده میــ‌ـــشود. امــا میــ‌ـتوانـیــد با خوردن منــابع حاوی سیـــلـــیــس ایــن ماده مهــم را به موها برسانیـد. منـابـــع غذایــی سیـلـیــس شامــل: پوست سیـــب زمیـــنی، فلـــفل سبـز، فلــفل قرمز، خیار، جوانــه حبوبات مثــل جوانـه لوبیاست.

اگــر قصـــد رژیـــم گرفــتـــن داریـــد؟

گاهی به هر دلـــیلی تصمیـــم می‌گـــیریــد که در زمــانـــی کوتاه وزن زیــادی کم کنـیـــد. به همــین دلـــیل یک رژیـم سفـــت و سخــت می‌ــگــیرید، امـــا اگـر موهای‌تـان را دوست دارید بهتـــر است دســـت نگهـــ‌ــدارید. اگر بیش از 7 کیـــلوگرم وزن کم کنــیـد ممـــکـــن 3 تا 6 ماه بعد از ایــن کاهـش وزن متوجه ریـزش موهایــ‌تان بشوید، الـبتـه خوشبـختــانـه موهای ریـــختـــه شده دوباره با یک رژیـم غذایـــی سالم رشد خواهنـد کرد. اگـــر رژیـــم غذایــی شمــا دارای میـزان کمـی پروتئین و ویتامـــیــن A باشــد احتمال اینــ‌ـــکه دچـار ریــزش مو شوید، فراوان است.

سیــگــار هم موها را کم می‌ــکـنــد

شایـــد خیـلیـ‌هـا به راحتــی باور نکننــد که سیگـــار هم می‌توانـــد باعــث ریــزش موها شود امـا به دلـایــلی سیــگـار میـ‌تواند موهای نازنیـن شمـــا را کم کند. اگــر بخواهیم فهــرســتــ‌وار بلاهــایی را که سیـــگـار سر موها می‌ـــآورد عنوان کنـیم باید بگوییــم سیـگار بر مویرگــ‌ـهـــای تغــذیــه كنـــنده فولیـكول مو اثر مخرب گذاشـتـه و باعث ریــزش موها میــ‌ـ‌شود و مواد سمـــی ‌آن به ماده ژنتــیــکـــی فولیكول مو آسیـب میــ‌‌رســـانـــد و آن را تخـــریب می‌‌کـنــد. علـاوه بر ایـن‌ــها سیگار باعث عدم تعــادل آنــزیمـی ‌موثر در بازسـازی بافت مو شده و بر روند رشـد مو اثر بدی به جا میــ‌ــگذارد و باعـــث تولید رادیـکالــ‌‌هـای آزاد می‌ـ‌ـشود که ایــن رادیكال‌ـ‌ـهــای آزاد در ایجاد الـــتــهاب ناحـیه اطــراف فولیـكول مو موثرند. همـــچــنـــیـــن سیـــگــار، فعالـیت هورمونی را به هم می‌‌زنـــد و باعث کاهش تولید هورمون اسـتـــروژن میـــ‌ـ‌ـشود.

اگر کم خونیـــد مواظب باشـیـــد

کم خونی یکی از علـل اصلــی ریـزش مو است. غذاهـــای غنی از آهــن مثـل جگــر، انواع گوشت، غلــات سبوس‌ـدار، سبــزیجات برگ سبز مثــل اسـفــنـــاج، تخـم مرغ، خرمــا و کشـــمـــش را زیاد مصرف کنـید. البـــته در دوران بارداری نبایــد بیـش از یک بار در هفته جگر مصـــرف کرد زیـرا جگر یکـی از منابـع غنــی ویتـــامیـن A است که با مصـــرف بیـش از حد آن در دوران بارداری، مادر دچــار هایـــپرویتامــیـنوز A (مسمومیــت با ویتامـــیـن A ) میـ‌شود و این مســـمومیت باعث ایــجاد اختلـــالــات صورت، اسـتــخوان و مغـز در نوزاد میـ‌شود.

روش های کاربردی برای درمان ریزش موهای زنان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.