زایمان طبیعی در هفته چهلم حاملگی رخ می دهد

زایمان طبیعی حدود هفته چهلم بارداری اتفاق می افتد و ممکن است به طور نرمال چند روز زودتر یا چند روز دیرتر انجام شود زایمان طبیعی بهتر از سزارین می باشد در حال حاضر پزشکان مادران را به زایمان طبیعی تشویق می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زایمان طبیعی در هفته چهلم حاملگی رخ می دهد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بــارداری حدود 280 روز یا 40 هفتـه طول می کشد. زایمان طبـــیـعی حدود هفـــتـــه چهـلــم بارداری اتفـــاق می افـــتد و ممکن است به طور نرمــال چند روز زودتـر یا چنـد روز دیـرتـــر انجـام شود. در واقـــع ما از 38 هفـتــه و 1 روز منـتــظر درد می مونیـــم …..تا 40 هفـــتـه تمام و به ندرت پیش میــاد که زایمـان به 41 هفته برسه که در ایــن صورت بایـــد مراقبت روزانه انــجـام شود. اگر شمـا قرار اســت سزاریــن شوید بهتـــر اســـت سزاریـــن در هفتـه 39 بارداری انـــجـام شود تا عوارض مربوط به سلامـــت جنیــن در شما به حداقـــل برســد.

نوزاد نارس یا زودرس قبــل از هفـــته 37 بارداری به دنـــیـا می آید. نوزادان بســیـــار زودرس از هفــتـه 23 تا 28 بارداری به دنیا می آیـنـد. نوزادان زودرس بین هفــته 29 تا 33 بارداری به دنــیــا می آیـــند.

سایر سوالـــات رایج شما دربــاره زایـــمان طبیـعی
به طور متوسط زایـــمــان چقـدر طول می کشــد؟
برای زایــمان اول، میـــانگـیــن 14 ساعت اســـت، الــبـته می تواند خیلی طولانی تر یا خیلـی کوتاه تر باشــد. برای زایـــمـــان های بعـدی، متوسط زایــمـــان حدود 8 ساعت اســـت.

زایمـان چقدر دردناک اســـت؟
درد زایــمـان دردنــاک است، امـا مانــند آنچـــه دیـــگـران توصیـــف می کنــنــد نیـــسـت. به نظر من، این درد مانـنـــد درد قاعدگـــی است ولی کمــی بیــشـتـر از حالت طبــیعی اسـت. هنــگـــامــی که پریود می شوید گرفتــگــی عضــلـات را تجربـه می کنــیــد. درد زایمان کمـــی شدیدتر از آن است (درد زایـمـــان چگونه شروع می شود؟).

چه مدت طول می کشد تا نوزاد به دنیـا بیـاید؟
اگــر زایمان اول باشـد، درد زایـــمــان ممــکــن اسـت حدود هشت ساعت طول بکـشـد. ایـــن عدد میــانگیـن اســت، امـــا می تواند زایــمان بیشتر یا کمتر طول بکـــشد. بعــید است زایمان از 18 ساعــت بیــشـــتـــر طول بکـشـــد. هنــگامـی که دهـانه رحم شما تا 10 سانـتــیــمتر گشــاد می شود، ممکـــن است قبـــل از ایـــنکـــه نوزاد متولد شود، یک یا دو ساعـــت تلــاش کنـــیـــد.

چه مدت طول می کشــد تا مادر پس از زایمان بهـــبود یابـد؟
واژن شمـــا حتـــی بعـــد از ایـــنکه بهـبود یابیـــد، نســـبـــت به قبـل از حاملگــی گشـــادتر اسـت. پروینوم نیز در طول زایمان کشـــیـده می شود و در هنــگام زایمـان زخمی می شود بنـابــراین حداقل 2 هفــته متورم است و حداقل 6 هفـــتــه طول خواهد کشــیـد تا کامــلا بهـــبود یابـد.

نوزادان اول زود به دنیا می آینـد یا دیـر؟
نتـــایــج نشـان داد احــتمال 15 تا 16 درصـــد وجود دارد که نوزاد اول دیـــر به دنـیــا بیایـد. در مقـایـسه با ایـــن مسئله احــتمال 9 یا 10 درصد برای نوزادان دیـــگـــر وجود دارد. اکــثر نوزادان در هفـتـه 39 بارداری به دنــیـا می آیـند. این مطالـعـــه نشـان داد اولین فرزنـــد به احــتــمــال زیاد زود، در هفـتـه 37 بارداری یا قبـــل از آن به دنـیـا می آید.

آیــا مادران در زایمـان اول زود دچار درد زایمـان می شوند؟
مادران در زایمـــان اول، اگــر به صورت طبیــعــی زایــمـان کنـنـــد در هفـته 41 و روز اول دچـار درد زایـــمـــان می شوند. زناني كه قبلــا زایمــان داشته اند، در حدود هفـته 40 و روز سوم زایمان می کننــد. فقـــط حدود 10٪ از زنان بیـــش از 42 هفته بارداریشان طول می کشـد.

چه مدت طول می کشد تا نوزاد از بدن مادر خارج شود؟
پس از باز شدن کامـل دهانه رحـم، وقت آن رســیده است که به نوزاد کمک کنیم به طرف کانال تولد وارد شود. در کل زایـــمـــان معـــمولا 30 دقـــیقـــه تا یک ساعـــت طول می کشـد (نوزادان دوم و پس از آن معمولا سریعتـر از نوزاد اول به دنیا می آینـــد)، اما ممکـن اســت چند دقـیــقـه یا چنـــد ساعت بیـشتــر طول بکشـــد.

آیـــا ممـکن اســت مادر در هنـــگام زایــمـان بمــیـرد؟
علــاوه بر مادرانی که در هنگام زایــمان فوت می کنـنــد، ده ها تن دچــار آسـیـــب، عفونت و یا بیـــمــاری می شوند. اکــثـــر مرگ و میـــر مادران ناشــی از خونریـزی، عفونت، سقـط جنین، و اکــلامــپسی (فشـــار خون بالــا که منـجـــر به تشـــنـج می شود)، یا بهداشت نامـــناسـب در دوران بارداری می باشـــد.

چنـد واحـد درد در هنگــام زایــمــان تجـــربـــه می شود؟
ادعـــایـی وجود دارد که ” بدن یک انـــسـان می تواند تا 45 دل (واحـــد) درد تحـــمـــل کنـــد. اما در هنـــگـام زایمان، مادر تا 57 دل (واحـد درد) درد را تحمـل می کنــد. ایـن درد مشــابـــه درد شکـــسـتـــن 20 استخوان به صورت همـــزمان اســت.

دهانــه رحم چنــد سانـتیـــمتر بایـد باز شود تا در بیمــارستـان بســـتری شوید؟
فاز زودرس زایمــان – زمان شروع زایـمـان زمـانـی اســت که دهــانه رحم تا 3 سانـــتی متـــر گشـــاد شود. فاز فعـال زایــمـان- 3 سانتــی متــر ادامــه دارد تا زمـــانـی که دهانـه رحم تا 7 سانـــتـی متـــر گشـــاد شود. مرحـلـــه انــتـــقــال – ادامـــه 7 سانتـــی متر تا زمـانــی که دهــانه رحـــم به 10 سانــتــیــمتـر برسد.

چقـــدر طول می کشد تا پس از تحــریـک زایمــان رخ دهد؟
الـقـاء درد می تواند چند ساعــت یا 2 یا 3 روز طول بکـــشــد. ایـن بســـتـــگی به این مسئله دارد که بدن شما به درمـان چگونه پاسـخ می دهد. اگـر زایمـــان اول باشد یا کودک شما کمتــر از 37 هفـتــه داشتـــه باشد، ممــکن اســـت القـاء درد بیـشـــتـر طول بکــشد.

چه مدت طول می کشـد تا بعـــد از زایــمان شکم شمــا پاییـــن برود؟
بلـافاصـله پس از زایـــمان، رحــم به سطح ناف پایـــیــن می رود و طی 6 تا 10 هفـــته آینـــده به اندازه اصلی خود باز می گردد. با این وجود، بیشــتـــر طول می کشـد تا پوست تا به شرایــط قبـــل از بارداری بازگـردد.

آیا نوزادان در رحم گریـه می کنــند؟
بچــه ها ممکــن اسـت در رحم گریـــه کردن را شروع کنـــنـد. اولین گریــه نوزاد ممــکن اسـت در رحم رخ دهـــد. تحــقیـــقـــات جدیــد نشان می دهـد که جنــیــن ممکـن اســت نارضایـتـی خود را از طریـــق گریه در سکوت در رحـم در اوایل هفتـــه بیـست و هشـتـم بارداری نشان دهد.

چه تعداد از نوزادان در زمـان مشــخـص شده متولد می شوند؟
فقط تعداد کمـی از زنان – 5 درصد، طبـق تاریـخ تعــیـــیــن شده زایـمان می کننــد. به طور سنـتـــی، نوزادان سه هفــتـه قبـل از تاریخ تعــیـــیـــن شده یا دو هفــتـه پس از آن متولد می شوند.

چرا بایــد 6 هفتــه پس از زایــمان صبر کنـم؟
شما بایــد منـــتـظـــر بمانــیــد تا خونریـــزی پس از تولد (لوچیـا) متوقف شود، که حدود سه هفــته پس از تولد نوزاد طول می کشد. ایـن به این دلیــل اسـت که زخـم در رحــم شما به خاطـر خروج جفـت هنوز بهبود نیافته است. اگر قبــل از ایــنکـه خونریزی متوقف شود، رابـطه جنـــســـی داشـتـه باشیـد، ممـــکـــن است عفونت ایجـــاد شود.

چرا حرکـــات کودکم دردناک اســـت؟
بسـیاری از زنان درد و ناراحتی ناشــی از حرکات کودک خود را تجــربــه می کنــند. گرچــه لگـدهای پیوستـــه می تواند ناراحـت کنـنـده باشد، اما نشــانـــه وجود مشکـــل نیـست. در حقـــیقت، جنـــبـش کودک شمــا نشـــانه خوب بودن او اســـت.

زایمان طبیعی در هفته چهلم حاملگی رخ می دهد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.