زایمان طبیعی و درد شدید در قسمت واژن زن

زایمان طبیعی درد زیادی برای زنان حامله دارد به همین دلیل بیشتر خانم ها از سرازین برای بچه دار شدن استفاده مینمایند بیشتر زنان دچار استرس و اضطراب قبل از زایمان می شوند روش هایی وجود دارد که در این روش شما می توانید بدون درد زایمان طبیعی انجام دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زایمان طبیعی و درد شدید در قسمت واژن زن را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید .

به گزارش مجله دانستن: یکـی از شیـــرین ترین و مهم تریـــن لحظات زندگی برخورداری از احساس مادری اســـت که الــبــتـــه به همان اندازه هم پر مسوولیت و با ارزش اســت، به طوری که می توان گفـــت این مرحله یکــی از مراحـــل مهم در چرخه زنــدگـی اغلـــب زنان محسوب می شود. الـبـــتـه اغـلب به دلــیل ایجــاد تغییــرات عمـده جسمـی و روانی در زنــان باعــث ایجـاد احساســـات مبهم و غیـــر قابل انتــظار به ویژه اضـــطـراب در مادران هم می شود.

محــققان حوزه سلـامت معــتقدنـد در صورت عدم مدیــریت اضــطـراب دوران بارداری، ایـــن اختــلـال نه تنهـا باعــث بروز اخـــتلــال خواب و بیمـاری هایـی مانـــند سردرد عصبـی، فشــارخون بالـــا و ناراحـتـی های قلبی عروقی در خود مادران می شود، بلــکــه در سطوح بالــاتـر و در صورت تداوم می توانـد باعث تحـــریـک سیـــســتـم عصبـــی اتونوم شود، عضــلـات صاف شریـــان ها را منـــقـــبـــض کنـــد و جریان و اکـــســیـژن رســانـــی به رحم رانـیـز کاهش دهـد که تمام اینــهـــا در نهـایـــت منجر به غیـرطـبیعـی شدن ضربان قلب جنین و احـــتمال زایمان زودرس می شود.

اسـتـــرس و اضــطراب
طبیــعـی اسـت زایـــمان و بچـه دار شدن برای هر خانمــی استـــرس و اضطـرابی را در وجودش بیدار می کنـد، به ویژه اگر نخـــسـتــین بار باشـد که بخواهد مادر شدن را تجــربــه کند و هیـچ شنــاخـتـی از آن نداشتــه باشـــد. به علــاوه در ایـن هنـــگـــام هورمون هایـــی مانــند کاتــکولامـیـن ها، کورتــیــزول، اپی نفـریـــن و بتا آندروفین ها که در پاسخ به اضـــطـــراب ترشح می شوند با اثر گذاری بر عضـــلات صاف رحم و کاهـش قدرت انــقباضی آن و کارایی اش در روند زایمان منجـــر به طولانـــی شدن زایمــان طبیـعـی و افزایش درد در مادر می شوند.

پزشکان برای پیـــشگـــیری از وقوع ایــن فرایـــنـد و جلوگیری از عوارض مربوط به زایـــمــان طبیـعی معــمولا توصیــه می کنـند مادر، فرزنــد خود را طريق عمل سزاریـن به دنیا بیــاورد، در حالـــی که همــیــن عمل جراحـــی نیــز برای مادر و کودک آســیـــب های بیشـتــری نسبـــت به زایــمـــان طبــیعــی دارد.

روش لاماز
مطـالـــعـــات حاکی از آن است مداخلـات روان شنــاخـــتـــی پا به پای مداخــلـــات پزشـــکـی برای آمــادگـی زایمـان دارای اهمیت هسـتـنــد. ایـن نتایــج نشــان می دهند به جز نرمـش های دوران بارداری، آگـاهــی پیــدا کردن در مورد مراحل و شرایـــط زایــمان، یاد گرفتن روش های کنـتـرل درد و انـرژی در طول زایــمـان می تواند با کاهـش اضــطــراب و درد زایمان، سلـامـت مادر و نوزاد را تامـین کنــد.

امــروزه یکـی از فراگـــیرتـریـــن روش های روان شناخــتـی در آمــادگــی برای زایمــان «روش لامــاز» است. ایـــن روش سال هاســـت در سراسر دنــیا به عنوان یکــی از بهتــرین کمــک های روانـــشنــاخـتی به خانم های باردار برای سازگـــاری با دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایـمان شنـــاخته شده است. این تکـنـیــک که معـــمولا زیر نظر روان شناس سلـــامت، از ابتــدای ماه هشتم بارداری آغــاز می شود دارای 5 مولفه اطلاعــات، فنون تنــفس، آرمـیدگــی شرطــی شده، فنون شنــاخــتی و حمایت اجـــتـمــاعی است.

اطـــلـــاعات
با توجه به ایــنکـه اطـــلــاعـــات (به خصوص دربــاره آنچــه تجربه خواهد شد و چگونگــی احساس آن) برای بالــا بردن احساس کنـترل فرد در موقعــیت های پزشکـی حیـاتی و ضروری اســت، در مرحـــلـه اول روش لامــاز، دربـاره رشـــد جنیــن و شرایــط واقــعـــی دردهای زایــمان به مادر اطلاعـــات داده می شود.

در طول آموزش لاماز، مادر یاد می گیــرد در خلــال مراحـل مختـــلــف زایمان به صورتــی مطــلوب و درســـت تنـــفس کنـــد

فنون تنفســـی
در طول آموزش لاماز، مادر یاد می گیرد در خلــال مراحــل مختلــف زایمان به صورتـی مطـــلوب و درســت تنفس کنـــد تا رســـیدن اکســـیـــژن و دی اکسـیـد کربــن کافـی را به خود و چنـین تضمیـــن کند. تنفـــس درســـت، معــمولا رسـیدن اکـسیژن به عضلات را آســـان و در نهایت از گرفتگی عضــلـــه و درد و همچنـــیـن اســترس جلوگیـری می کنـد. تنفــس های مخـصوص ایــن روش 3 ریـــتـــم آرام، متغیـــر و با الــگوی خاص دارد.

تنـفس آهـسـتـــه و آرام طی مرحـــله اول انقــبـــاضات و دردهای زایمانـــی که اغـلب به آرامــی شروع می شوند، شدت می یابند و سپـس فروکش می کنــنـد، تنفــس با ریـــتـم متغـیر به علت فاز فعال زایـمـان که در آن انقـــباضات طولانـی تر و از نظـــر فاصـلـــه زمـــانی نزدیـــک تر هستـــنــد، انـجام می گیــرد. به علاوه ایـــنـکه طی مرحلـــه زایمانی که دهـــانــه رحـــم به طور کامـــل باز شده و بچـــه برای خروج از رحـــم آمــاده اســـت، نوع تنـفـــس به این دلـیل که شدت انـــقبـاضـات بیشتـر شده و فواصــل آن بســیـار کوتاهـتر اســـت بایـــد سریـع، سطحی و سبـک انـجـام شود.

آرمـــیـدگی شرطی شده
زنانی که با روش لاماز آموزش می بینــند یاد می گیـرنـد عضـلات بدن خود را با انجــام تمــرینــات منـظم به طور آگاهـــانه، هنـگـــام انقباضات رحـم شل کنــند. برای انجــام آرمـیدگـی از زنـــان خواسـتـــه می شود در وضعـــیـــت راحـتی بخوابـــند و در دو نوبت جداگـــانـه با شل کردن عضــلاتشان به آرام سازی عصبـی عضــلـــات خود بپـــردازند. معمولا در نوبت اول، انـــدام های مخـــتـــلف بدن به صورت مقـطــعـــی منـــقــبض و منـــبـــســط می شوند و در مرحـــله دوم در حالی که یک عضـلـه منقـــبض است، سایـــر اعضا باید شل نگـه داشتـه شوند. ایـــن کار باعـث می شود واکنـــش خود را در برابــر انقبـاضات کنتـــرل کنــنــد.

فنون شناخـتی
در ایـــن مرحـــلـــه خانــم های باردار یاد می گیـرند رویدادهای زایمـــان را از لحـــاظ شناختــی بازسـازی کننــد مثـلا اینــکـه انـقبـاضات رحـم را حملـــات دردناک تفسیر نکنـــند و آنـــهــا را نیـروی مثــبتـی بدانــند که باعـــث خروج نوزاد از رحم می شود.

حمایت اجتــماعــی
روش لامـاز بر حمایـت اجتمــاعی خانم های باردار از سوی همــسـر یا یکــی از اعضای خانواده تاکـــیـــد دارد. وظیـــفه ایـن افراد آن است که بر انـــجام فنون در خانـه نظارت و به خانم باردار خاطرنشــان کنـــنــد در همه احوال آرامش داشــتــه باشد و به او در خصوص ادامـه کار اطــمـینان و اعتــمـاد به نفــس می دهند. ذکر ایـــن نکته لازم اسـت که ساخـتــار بدنی زن، انـــدازه نوزاد و مشکلـــات زایـمـــان از عوامل مهـــمی هسـتند که در میزان دردناک بودن این تجــربه نقـش تعـییــن کنـــنده و بســـزایـی دارنـد،

ولی هدف روش لامـاز ایـن اســـت که تا حد امــکان این درد را تسـکـین دهد و زایـمـــان را آسـان تر و قابـل کنـتـــرل تر کنــد. شواهد بالیـــنـــی نشان می دهــنـــد روش های آمادگی زایــمـــان، با برخی نتـــایـــج مثــبت تجربـــه زایـمان رابـطــه دارد. زنانی که از ایـــن روش ها اســتفـاده می کننـــد، نگرش های مادرانــه مثبـت تری دارند و تجـــربـه زایـــمـــانـی مثبت تری گزارش می دهـــنــد. به علــاوه ایـنکـــه زنان دارای آمـــادگــی برای کنترل درد به داروهای کمـــتری نیـــاز دارند، تحـمل درد در آنــهـا بسیــار بالا می رود و همه ایـنهـــا در نهایـت باعــث کاهـــش مشکـــلـــات زایــمــان خواهـــد شد.

زایمان طبیعی و درد شدید در قسمت واژن زن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.