زمان دقیق ایام فاطمیه

از آنـــجایـی که در روایـــات شیعه دو تاریـخ برای درگــذشـت فاطمـــه زهــرا وجود دارد، ایـــّام فاطمـــیّــه یا ایـــام وفات فاطـــمـه زهرا به فاصـــلهـٔ بین ایـن دو تاریـــخ یعـــنی ۱۳ جمـــادیــ‌الـاول تا ۳ جمادی‌ـالـــثـــانی گفته می‌شود. مراسـم ایام فاطــمـیــه جمعاً ۶ روز می‌باشد، ۳ روز در ماه جمـــادیـــ‌ـالــاول و ۳ روز در ماه جمادیـ‌الـــثـــانــی. فاطــمـــیـــّـــه اول از ۱۳ تا ۱۵ جمـادی‌ـالاول است و فاطـمـــیـــّـــه دوم از سوم تا پنـجـــم جمادیـــ‌الــثـانـی می‌ــباشـــد که شیعیـــان به عزاداری برای فاطــمــه دخــتـر پیامـبـر اسـلام میـــ‌پـــردازنـــد.

 

تاریخ ایام فاطمـــیه
شیـعــیــان پیـرامون تاریخ درگذشت فاطـمه دو روایت متفـاوت شامـل هفــتــاد و پنج روز بعـــد از درگــذشـــت محمـــد و دیـگـــری نود و پنـــج روز را مورد وثوق میـــ‌داننــد. از آنجا که درگــذشــت محــمـد در بیـست و هشتــم صفــر بوده‌ــاســـت به روایت هفــتـــاد و پنج روز، در مورخ سیـــزدهـم تا پانــزدهــم جمادی الـأوّل را «فاطمیــه اول» میـــ‌داننـد. بنا به روایـت نود و پنج روز، تاریــخ درگــذشـــت فاطــمـــه را در سوم تا پنجـــم جمـــادیــ‌ـالـــثانی دانــستـه و آنــرا «فاطمیه دوم» می‌نامـنـــد.

با توجه به ایـنـــکه افـــرادی مانـند کلیــنی در کتــاب اصول کافـــی وفات محـــمـــد را در ۱۲ ربـــیـع الـاول میــ‌داند همه محــاسـبات بالا دربارهـــٔ ایام فاطمـیــه تغـییر می‌ــکــند.

در فرهـــنـگ عامــه، به دهه دوم جمــادیـ‌الــاول، از دهـم تا بیــستــم آن ماه که بر اساس روایت ۷۵ روز درگـــذشـــت فاطـــمـــه در میــان آن روزهــا واقع شده‌اسـت، «دهـــه اول فاطــمـــیه» و به دهه اول جمادیـ‌الثانــی، از اول تا دهـــم جمـادی‌ـالــثــانــی که بنـا به روایـــت ۹۵ روز، درگــذشـــت فاطمــه در میـان این روزها اتــفـاق افتـاده «دهـــه دوم فاطــمـــیه» میـــ‌گوینــد.

در فرهنگ عامـه شیــعیان عراق به جای دو دهه سه دهه برگــزار می‌ـشود، که «دهـه اول فاطــمــیـــه» ۴۰ روز بعد از درگـذشــت محمـــد میـ‌ـبــاشد، که مورخ هشـتم ربــیـعــ‌ـــالـــثـانی است. البـتـــه این تقسـیـمـــ‌بنـدی در شهرهایی مانـــند قم و تهران نیـز وجود دارد

علـت اخـــتلــاف تاریـخ
دســتور خط عربی در ابــتدا فاقـــد هرگونه علــامت بود؛ چه نقــطه و چه اعـراب. از ایـنــ‌ــرو، اکـثر حروف آن دارای شکـلــ‌های مشترک و همانـــند بوده اسـت. بهـــ‌هـمـــیــن خاطر «هفتــاد» (به عربی: سبـعون) و «نود» (به عربــی: تســـعون) در زبـان عربـــی مانند هم نوشته می‌شـده اســـت، که برای تاریخ‌ـــنویسـان دوره‌ــهای بعد قابل تشــخـــیص از هم نبوده اســت.

وقایــع منــجـــر به کشــتـــه شدن
شیعـیان معتــقـــدنـد در اثــر صدمات و جراحـــات وارده توسط خلـــیفه دوم (عمــر بن خطاب) که در حیـــن رویداد خانـه فاطـمه اتفــاق افتـــاد و منــجر به شکستگی پهــلو و سقــط جنیــن وی (محسـن بن علـــی) گردید فاطـمـــه کشـــته شده اسـت. در عین حال شیــعیــان بر ایـــن نظر دارنـد که فاطمـه بیـن ۷۵ تا ۹۵ روز پس از وفات حضرت محمـــد درگذشتــه است.بگـــفــتـــهــٔ روایــاتـــی که در منــابـــعـی ماننـد یعقوبی آمـــدهــ‌ـاست، زنـان قریش و همــسـران محمـــد به دیدن فاطــمه میـــ‌ـآیـند. اما فاطـمـه به اسمـا بیوه جعـفـــر ابن ابـــی طالـب، میـ‌گوید که از ورود آنــان جلوگیری کنــند. زیـرا فاطـمـه در وضع بســیـــار بدی بود و در اثــر بیمــاری بســـیـــار نحـــیــف شده بود.

تدفیـــن
به گفـــتـه دانشنــامــه اسلام اکـثـریت منابــع اولیــه تدفـین فاطـمه را شبـانــه، مخـفی و بدون حضور ابوبکر و عمر میـ‌ـدانـنــد.

دنیــس صوفی معــتقد اسـت به دلـیل تواتـر روایـــتـ‌ــهـا(یی چون ناراحتـــی فاطــمـــه از ابوبکـــر و وصیــت وی) به نظــر میـــ‌رســد مراسم کفن و دفن فاطمـه به خواستـــه خود او در شب انـجام شده تا ابوبکـر به عنوان رئیس جامعـــه نتوانــد در مراســـم تشــییـع او شرکـــت کند و با آن کاری داشــتـــه باشـــد.

زمان دقیق ایام فاطمیه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.