زنان به این دلایل در نزدیکی به ارگاسم نمی رسند

زنانی که در حین سکس نمی توانند به ارگاسم برسند بیشتر این زنان افکار منفی در ذهنشان دارند و نمی توانند از سکس با همسرشان لذت ببرند و بیشتر نگران چیزهای مختلف و بی ارزش در حین رابطه می باشند این افکار باعث می شود در سکس به ارگاسم نرسید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان به این دلایل در نزدیکی به ارگاسم نمی رسند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : مـیـزان اطلاع ما از رفتار جنـســی مان چقـــدر اسـت؟ شایــد در پاسخ به ایــن سوال عده ای به ایـــن نکتــه اشاره کنـند که داشـتــن اطلــاعات علــمی در یک امــر غریــزی به چه کار می آید؟ و چرا اصولا دانـــســـتن درباره اندام جنـــسی و رفتار جنـــسی در شرایــطی که بدون این اطــلـــاعـــات نیـــز می توان نیازهـای روزمـــره انــســـان در ایـن باره را براورده کرد، لازم اسـت؟ گزارشــهـــایی که نشـان می دهد نداشتــن اطلــاعات کافــی در مورد رفتـــارهــای درست جنـسـی چه آسیبهــایی را متوجه افـراد می کنــد و چه بسا ریشـــه بسیـاری از مشــکـــلات خانوادگـــی را بایــد در رفــتارهای نادرسـت جنـســـی دنبال کرد. یکـــی از بزرگــترین مشــکــلـــات جنــســی حال حاضر نرسـیدن به ارگـــاسـم در بسیاری از زنـان است.

اکـثـــر زنــان اشکال در رســیـدن به اوج لذت جنـسی دارند یا هرگز تجـــربـه به ارگـاسـم رسیـدن را ندارند.

تعدادی از عوامـل فیزیولوژیـــکـــی اســـت که می تواند میـــل جنـــسـی زن و توانـایی رســیدن به اوج لذت جنسی را در زن مهـار کند: عدم توازن در هورمون تســتوستـرون، داروهایـی مانـنـــد ضد افســردگی، آنـــاتومی او، و الــبته، مسـائل مربوط به شریک زنـدگی. مورد آخـر می توانـد شامـــل در دســتـــرس نبودن همــســر، مشکـــلــات آنـاتومی مرد، زود انــزالی و نداشــتـن اطــلاعـــات کافــی از بدن و احــسـاس زن باشــد. همچنـیـــن تمــایـــل به فشـــار زیاد در حین ارتـباط جنسـی نیــز می توانــد مانـــع تحــریک لازم زن شود. وظایــف کاری زیـــاد، بی محبــتی، بی توجهـــی، مورد ستـایـــش قرار نگـــرفتن نیـــز موجب سردی در زنان می شود. دوری از همـسـر و بی اعتـــمــادی به همسر نیـــز در زنـان مورد توجه قرار میگیــرد و موجب عدم تحریـک می شود. الگوهای نا امن دلــبسـتــگـــی ( اضـطراب و اجتـنــابی ) که در دوران کودکی توسعــه یافتـــه در بزرگســالـی باقی می مانـد و به شدت جنـبـــه های متعدد ارتــباط جنسی را تحـت تاثـــیر قرار می دهـــنـــد.

در این مقاله ما عامـــل روانـــی که تاثـــیر منـــفـی بر میل جنسـی زن، تحـریـــک و ظرفیت ارگاســم دارد را بررسـی می کنـیــم. الـبتـه این لیـست به ایـــن معـــنا نیــســت که ما همه عوامــل را بررســـی کرده ایـــم ممکن است موارد دیگری هم باشـد که در افـراد مخــتلف متــفاوت بروز می کند.

1- داشـتن افکــار انتقادی نسبت به بدن: بســیاری از زنـــان افــکـــار مزاحم و یا صدای درونی مهـم در مورد بدن خود دارند، که هیجــان جنســـی را قطع می کنـد و مانع تجـــربه اوج لذت می شود. آنـــهــا می توانـــنـد افکـار خود آگــاه در مورد سایز اندام تنـــاســـلی داشـتــه باشـند. همچنـیــن افکاری در مورد ایـــنـکـــه آلوده هستــند و تمــیـز نیستـــند مانع برقـرای ارتبـــاط جنـسـی دهانــی می شود. بســیـــاری از زنان نگرش منـــفـی پدر و مادر خود نســـبـــت به عملکــردهــای بدن در طول آموزش توالــت را درونی کرده اند، در نتیـجــه در شناخت تصورات بدنـــی افکار کثیف بودن برای آن ها تداعـی می شود. به طور خاص ، ناحـیـــه تناســـلـــی بامـفـهوم مقـعـد آغشـتـه اســـت و با عمـــلـــکــرد دفـعـــی اشــتــبـــاه گرفتـه می شود. احـساس شرم آور زنان در مورد این منطـــقه به هر چیزی در زیر کمـــر، (از جمــله عادت ماهـانه ) گسـتـــرش یافـــته و آنـــها در نهایـــت احـــســـاس کثیـف یا آلوده بودن کرده و ایـن شیوه ای اسـت که می تواند در رسـیدن به تحریک و اوج لذت جنسـی تداخل ایـجـــاد کنـــد. هنـگـامـــی که زنـــان افــکـار منفـــی در مورد قسمـت های مختـــلف بدن خود دارند، پیـــدا کردن نقـــطه حســاس آن منطـــقه زمـانی که لمــس می شود کار دشواری اســـت. اگـــر آن ها احســـاس بدی در مورد بدن خود داشـــته باشـــنــد به راحتـــی از رابـــطـــه جنـسی لذت نمی برنـد.

2- درک رابطـه جنســـی به عنوان عملی غیـر اخلاقـی یا بد: بسیاری از زنـان افکـــار تحـــریـف شده در مورد رابـطـه جنـسی در اوایل زنـــدگی در طول فرآیــند اجتـــمــاعــی شدن به دسـت آورده انـد. به طور کلـــی، نگــرش منـــفی پدر و مادر نسـبـــت به برهـنگی، اســتـمناء و س ک س یک نفوذ قوی بر احــســاســات هر دو نوع کودکــان پســـر و دخــتــر در مورد روابـط جنـــســـی و عمل جنـسی دارد. در نتیجـــه ، مردم به طور معمول اطلاعات کمی در مورد ارتبـاط جنــسی قابل قبول و خوب دارنــد. علـــاوه بر ایــن، برخی از ادیان، نظـام های باوری خیلـی سفــت و سخـت، در مورد ارتـــبـــاط جنــسی دارنـــد و آن را گنـاه و کثیـف می داننــد. زنـانی که در ایـن نگــرش ها پرورش می یابــنـــد، رابـــطه جنـــسی را ممــنوع ، شرم آور و بد می دانند. آنـهــا در برابــر معـــاشقـه و ارتبــاط جنســی احســـاس بدی دارنــد و منـتظر عواقب بد و مجازات هســتنـد.

3- ترس از غم و انـدوه: برای بسیـــاری از زنــان، احــسـاس غم و اندوه مربوط به درد عاطـــفـی در دورانـی از زنـــدگی که یک تجـربـــه جنــسی داشــتـــه انـــد، به ویژه هنـــگامی که روابــط جنســی با صمیـــمـــیــت عاطـــفـــی ترکــیــب شده است، به صورت سرکوب شده وجود دارد. برای زنـانـی که مورد سوء رفــتار قرار گرفتــه اند ایــن احـــساس عمــیق تر نیـز می باشد. هنـگـامی که زنــان سعـی می کنــند به احـســاس غم فکـر نکنند، اوج لذت جنـــسی را از دست می دهــند.

4- نگــرانی مربوط به لذت بردن همـــسـر: بســـیاری از زنـان در ارتــبــاط جنسی به جای تمـرکـز به خود و لذت بردن خودشـــان در طول رابـــطه تمام تفکـــرشــان بر این است که آیـا همسـرم لذت می برد؟ آیا از روی اجبـــار با من در ارتبـــاط است؟ آیـــا فکر فرد بهـــتــری در سر دارد؟ همـــیـن موضوع باعث می شود از رابـطه جنــسی عقب مانـده و تجـربـــه ارگـاسم را از دســـت بدهـنـــد.

5- ترس از دســت دادن کنـتــرل: زنـانــی که به شدت بر حفـظ کنـتـــرل به عنوان یک مکــانیــســم دفـــاعی محـافــظـــت از خود تکیـه می کنند، به صورت ناخود آگاه رابـطـــه جنــسـی را عامل مخل کنتـرل و امـــنـیت درونی خود تلـــقی می کننـــد. این نگرانی ها می توانــد حوزه های مخـتــلفـی داشـتــه باشد مثلــا نگــرانی از ایـــجاد سر و صدایی که خارج از کنتـــرل آن هاســـت، نگرانی از خروج بی اختــیـــار ادرار و یا مدفوع . این اضطراب به صورت ناخود آگــاه تجربــه ارگـاسم را غیـــر ممــکن می کنــد.

6- داشـــتـــن ذهـن بســیـــار مشـغول: اکـثر زنان در طول رابـطـه جنســـی ذهــن فعــالـی دارند و نمی توانند آن را بر این فعالیت متـمـــرکز کنـنـــد. فکــرهــایــی که تمـــام مغــز را اشغـال می کنــنـد و به جای تحریـــک و تشویق جنـــســـی منجر به واپـــس زدگـــی میـل جنـــســـی می شود. خیـلی از زنان نمی توانــنـــد افــکـارشان در مورد فرزندان، وظایف خانـــه دار، مشکـلات شغـلـی و … را در طول ارتبـــاط جنــسی مهار کننــد و همـیــن ضعف باعــث عدم تمرکـــز کامــل و نرسیــدن به ارگـاسم می شود.

7- نگرانـی از متـــهـــم شدن: دختــران در همـه جای جهان همیــشـه به با حیـــا بودن تشویق شده انـــد. زمانی که همـان دخـتـر وارد رابـــطـــه می شود و حالا به عنوان یک زن و شریـک جنسی هم بایــد وظایــفی را انجـام بدهـــد، شکـسـتن حریمــی که در آن در ساعـــاتی از شبـانــه روز فرد بایـد حجب و حیا را کنار گذاشـــته و از رابطه جنـسی با همسـرش لذت ببرد خیـــلــی دشوار است. ایــن طرز فکـــر که نهـــادینـــه شده، نمی تواند مانــنـــد یک کلـید روشن و خاموش بشود. بنـابــرایــن فرد نمــی تواند مهارهای ذهـــنی اش را بشـکنـــد و گاهی حتی اگــر لذت هم ببــرد نمـی توانــد و یا نمـی خواهد آن را بروز دهـــد، از ترس ایــنکه مورد قضــاوت قرار بگـیرد و متـهـم شود که زن سبک و هرزه ای است. بنــابــراین به مرور این حالت رابطه جنــســـی را برای فرد از یک حالــت خوش آیــنـــد به حالت وظیـفـه و بعـــضـا توام با ترس تبدیـل می کند. ترس از اینـکه مبـادا عکــس الـــعــمـلـــی نشان بدهـد که همســرش تصور کنــد او هرزه اسـت. بنابــرایـن تجـــربـــه ارگـاســم با چنـین افکاری تقریبا غیر ممـــکن اســت.

دانـــســتــن این مطـــلب که چرا او نمـی تواند ارگـــاسم را تجــربه کند، قدری دشوار اسـت اما اگر شمـا افــکـاری مانـــنـد نمونه های بالــا را داریــد از تلـــاش دســت نکشـــید. برای تجربــه ارگاسـم می توانــید از یک روانشنـــاس مســائل جنــسی کمک بگیـــریـــد.

زنان به این دلایل در نزدیکی به ارگاسم نمی رسند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.