زنان و دختران معتاد به مخدر گل و شادی و سرخوشی نعشگی +عکس

زنان و دختران معتاد

زنان و دختران معتاد به مخدر گل و شادی و سرخوشی نعشگی +عکس

این روزها نام «گل» را بیشـتر می‌ـــشنویم، مخــدری که مصـــرف کننــدگـان آن بر عدم اعـتـــیـاد آور بودن آن تاکـید بسیار داشتــه و حتی در مقـــابــل صحبتـــ‌ـها و هشـــدارهای کارشنــاسان که گل را مانــند سایـــر مخــدرهـایی چون حشــیش اعـتیادآور میـ‌دانـند، واکنـــش نشان داده و آن را بیـــ‌پایه و اساس می‌ــدانـنـــد.

هرچـنـــد گل در باور عمومی حتـــی کم خطـــرتر از حشـیش و ماری جوانـــا معـرفی شده است امـا میـــ‌توانـــد آنقدر خطــرنـاک باشــد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود، چرا که به طور مســـتـقیــم بخـــشـــ‌ــهـای مسئول آرامـــش بخشـــی را در مغـز فلــج کرده و خود جایگـزیـن آن میـ‌ـشود.

بنــابـراین مصــرف کنندگـــان حتی یک بار این ماده مخـدر دچــار اضطراب شدید، بیقراری، وحشــت زدگـــی، تپش قلب شدیـد و… می‌ـــشوند، با این حال گل در ایــران آنقـــدر بازار پررونقی پیــدا کرده که براساس آخریــن شیوع شنــاســی اعـــتــیـــاد در کشور، دومیـن ماده مخـدر مصــرفی در میان مصـــرف کنــنـدگان مستــمر مواد مخـدر به ویژه جوانــان معــرفی شده اسـت.

به گفــته روانشنـاســان، متــاســـفانـــه بحث درگیری و خشونت در میـــان مصـــرف کنــنـدگــان «گل» بیـش از سایــریـن دیـده میـــ‌ـــشود؛ هرچــنــد در حال حاضر آمار رسـمـــی در این خصوص نداریم امـــا شاهــد هســتیـــم اختلـالــات رفتاری رانندگــی‌ـهای بی پروا و مصـــرف همــزمـان گل با مواد دیگر به ویژه الکـــل، باعث افـــزایـش میـــزان خشونت بیـــن مصــرف کنـــنـــدگــان نســبـت به سایریـــن میـ‌ـشود.

ماده مخدر گل در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه

محمــدرضـــا قدیرزاده، روانـپزشــک و درمــانـــگر اعتـــیاد در ایــن باره می گوید: متـــاســفــانه در حال حاضـــر مصــرف گل در کشور به شدت افـزایش یافـــته و همـانــطور که پیـــش بیـــنـــی میــ‌کـــردیــم دومین ماده مصرفی کشور اعـلـــام و جایگــزیـــن شیـشه شده اســت.

وی ادامه می دهــد: در حال حاضر مصـرف کانـــابیـــس و مشــتقات آن رتبـــه دوم مواد مصــرفی در کشور را به خود اختــصـاص داده باعـث خوشحالی بســیـاری ها شده اســـت، زیــرا فکــر می‌ـکـنـند ایــنـکه گل جایـــگـزیـن شیــشه شده است، خیلـــی جای خوشحالـی دارد که الــبــتـه ایـــن مسئله را قبول ندارم.

این کارشنــاس و درمانگـر اعـــتیاد ادامه می افـــزاید: ایـــنکه تبـــعـات شیــشــه نسبـت به مصرف گل و حشیش بسیـار بیـــشــتر اسـت، باعـث می‌ـشود بســیــاری از ایـن جایــگـــزینی خوشحــال باشنـد امـا باید بدانیم گروه سنی که در حال حاضـــر مصـــرف کنـــنده گل، حشیـش و ماری جوانــا هســتــنـــد در سنـین پایــیــن‌ــتری قرار دارنـد. باوجود آنکــه سن مصرف در حال حاضــر به طور رسـمـــی اعـــلام نشـــده امـا متـاســفــانه آنــچه که ما میـــ‌ـبــینــیـــم نشـان دهــنــده آن اسـت که سن مصرف به دبــیرســتان کشـیده شده اســـت و به طور کلی از سنـیـن 15 سالـگـــی به بعـــد شاهـــد افزایش شیوع مصـرف کانابیـس هســـتـیــم.

خنده‌هـای زیاد و بی مورد پس از مصــرف گل

قدیــرزاده در مورد علـائم مصرف می گوید: فرد مصـــرف کننده ایـن ماده پس از مصـــرف ضمــن احــســاس دریـافــت انــرژی بالا، سرخوش شده و پس از اثــراتی که روی عملـــکـــرد سیــستم مغــزی وی می‌ــگـذارد ممــکـن اسـت باعـــث از دسـت رفـــتـن تعـادل،ـ‌ خنــدهــ‌ـــهـــای زیاد و بی مورد،ـــ‌ خلل در تشـخـــیـص واقــعیت شده و سرانـــجــام رفتارهای غیـرمـــتــعارف از خود بروز می دهـــد؛ همـچـنیــن باعـــث افـــزایش ضربان قلب شده، لب و دهان خشـــک میـ‌ــشود و پس از تاثـــیـــراتــی که بر روی عمــلکـــرد سیـســتم مغـــزی میــ‌گــذارد باعث ازبین رفتـن تعادل فرد خواهد شد.

اما آنچه در ایـن میان اهـمیــت دارد این است که «گل» ماننــد «الـــکـل» از جمـــلــه موادی است که دروازه‌ مصـــرف محسوب می شود چراکـــه این دو، دروازه ورود و مصرف سایـر مواد مخدر و محـــرک بوده و ضریــب گرایش فرد به سمت مصـرف تریاک، کراک، شیـــشـه و … را به شدت افــزایـــش میــ‌ــدهـنـد.

12درصد معـــتـادان کشور«گل‌بــاز» هســتــند

فاطمـــه عبـــاســی رئیس مرکـز توسعـــه پیــشـگیری و درمــان سازمان بهزیسـتـــی در خصوص علــل توجه جوانان و نوجوانان به این ماده نیــز به خبـــرنگـــار فارس می گوید: دســتـــرسـی آســـان به این مواد باعــث افـزایش آن در میــان افـراد شده اســـت. به طوری که امـــکـــان کشــت و تولیـد بذر حشـــیش و شاهدانــه در محلـ‌هــای منـــاســـب حتـــی در باغــچــه خانـهـ‌هـا وجود دارد.

وی ادامـــه می دهد: برخـی جوانـــان فکر میـــ‌ـکننـد مصـرف حشیــش و گل اعــتـیـادآور نیـسـت درحـــالـــیـ‌که ایــن تصور غلط اســـت، چرا که ایــن دو ماده نه تنــهــا اعتــیادآور هســتنـد بلکــه عوارض جسمی و روحی نیز مانـــنــد توهم به همـراه دارنـد. کســـب لذت ناسالم از سوی جوانـان نیـــز یکـی دیگـــر از دلــایــل گرایش آنان به مصــرف ایـن مواد اســـت که ایــن تفـکر حاصل تبـــلـــیـــغــات شبـکـهـ‌ـــهای ماهوارهــ‌ــای و رسانــه‌هـای غیــرمـجاز اسـت.

به گفتـه عبـــاســی، مصــرف گل دروازه ورود به مصـرف مواد مخدر دیـگر اســت و ایــن ماده نیز مانـند سیـــگـــار آغــاز‌کـنــنــده مصــرف دیگـــر مواد مخــدر اسـت و بسـیاری از معتادان ممـــکــن اســـت مصرف مواد را از گل شروع کنـند.

این مقـام مسئول از شیوع مواد محــرک در میان زنان تهرانی بیــشـتـــر از مردان خبر داده و می گوید:تعـداد معتـــادان کشور به 2 میلـــیون و 808 هزار مصـرف‌کــننـــده مســتـــمر رســـیده است که حدود 12 درصد از آنها گل مصرف میــ‌ـکـــننـد. این درحـالـی اســـت که ماری جوانــا و مشتــقات آن شامــل گل پس از تریـاک بهــ‌ــعنوان دومیـن ماده مخـدر مصرفـی در کشور شناخـتـه می‌شود. همچنـــیـن بر اســـاس آخریـــن آمـــارهــای شیوع شنــاسی اعتـیـــاد، همـ‌ـــاکنون 15 درصد از مصـــرف‌ــکــنندگان «گل» دانشجویان هستـند و دانـــشــ‌آموزان نیز ٣.٧ درصــد مصرف‌ــکننـدگـــان ایـن ماده مخـدر بودهـــ‌ــانـد.

وی می افـزایـــد: در ایـن میـان 84.6درصـــد از مصـــرفـ‌ــکــنــنـــدگان مردان مجرد و با تحـصـــیلـــات دیپـــلـــم و زیر دیــپلـم و ١5.4 درصد از مصرف‌کـنـــندگان نیـز زنـان هســتند. همـــچنیـن آمار‌هـــای بهزیســـتی حاکــی از آن اســت که مصرف گل در میـــان تهـرانی‌ها بیــش از دیـگر اســـتـــان‌هــا است. بر همــین اســاس ایـــن سازمـان، در کارزاری از رسانهـــ‌ـهـــا خواســت تا با آنـهـــا در خصوص آگـــاه‌ـسازی خانوادهـ‌ها برای کاهش شیـــب آســـیـــبـ‌هــای اجتمــاعـی و مصرف مواد مخـــدر همـــکاری کنـد.

کاشــت گلـــخـــانـهـ‌ای ماده مخــدر«گل»

جای خالـــی بستــه درمـان برای مخـــدرهـــای توهمــ‌ــزا

این درحــالـی اســت که درمــان انواع مخدرهــا، محـــرکــهـــا، مصرف الکـل و حتـی قمار و سایـــر رفـــتـــارهای اعــتــیادآور همــه دارای پایـه‌ـهـای مشابه هسـتـنـد در عین وجود این تشابـــه ها بایــد عوارض اختـصاصــی هریک از این مواد را در پروتکل درمـــانی آنـــها مشـــخص کرد؛ برای مثــال برای درمان اعـــتـــیاد به مخـدرهـــا لازم اسـت برای فرد متادون تجویز شود در حالیکه برای درمـان محرک هایی چون گل، حشـــیـــش و… متــادون موثر نبوده و بایــد درمانـ‌هــای دارویی خاص آن تجویز شود؛به طوریـکه برای درمـــان محـــرک‌هـا رفتار درمـانــی، حمـایت‌ــهای درمــانی، کنــتـرل عواطف و احــســـاسات فرد مصرف کننده، کنــترل زمینــهـــ‌ـــهـــای بروز تلـاطـــم و گرایش فرد به مصرف، مددکاری و غیره اهـــمـیـــت بســـیار بیـــشتــری دارد.

قدیر زاده، روانپـــزشـک و درمـانگر اعـتـیاد می گوید: در بحـث مواد توهم زا درمان خاص جایـــگــزیــنـی منـاســـبی نداریم، درمـــانـــ‌هــا بیـشـــتر درمـــان‌هـای علامتـــی هســتــند و برای درمــان مواد توهم زا متـــاســفانه در حال حاضــر پروتکـــل درمـــانــی مشـــخـصی در کشور وجود ندارد و افراد با توجه به عوارض و علائم خود اقـدام به علـــائم درمــانی می‌ـکـنـــنـد.

اســـد بیــگی، رئیس سابق اورژانس اجـتـــمـاعی کشور نیــز در خصوص درمـان ایـــن مخـــدر می گوید: ممکن اسـت برخــی از پزشــکـان مدعی شوند که شیـشه یا گل درمـــان ندارد اما وقتـی ایــن مســائل را میــ‌ــشنوید باید بدانـیــد منظور از ایــنـکــه این مخدرها یا محرک‌هـــا درمـان ندارند آن است که آنــها درمــان «دارویی» ندارنـــد بلکــه درمـان «علامتی» دارند؛ یعنــی فرد مصرف کنـــنــده پس از مصرف این مخــدرها یا محــرک‌هــا دچــار عوارضـــی همـــچون افــســردگــی می‌ـشود و به طور مســتقیم برای درمـــان افـــسردگـی آنهـا دارو تجویز میــ‌ــشود. بنـــابراین مانند تریـاک یا هروئین نمیـــ‌ــتوان آنــهـــا را درمان کرد. در خصوص گل و حشـیش نیــز مانند شیشه درمـــان اصــلی «روان درمـانی» اسـت و دارو درمـانی فقـــط برای عوارض جانبـــی آن ارائه می‌ـــشود.

سعی در رسـیـــدن به مرحـــلـــه «رد دادگــی»

جوانـــان معـــمولا به دلـــیل عدم آگاهـــیـ‌ از عوارض و تبعات ناشـی از مصـــرف محرک‌ــهایـــی با نامـــ‌های آشنــا و ناآشـنـا، تاثــیــر پذیـــری از گروه همــسـالان و اغـــلب ژستـــ‌هــا و پزهـــای اجـــتـــمــاعـی و همـــچـــنیـن برای رهـــایـی از مشـکلـــات و دســتــیابی به شادیـ‌ـــهای زودگـــذر در غیاب نشاط اجـــتماعـی، سعی در رســیدن به مرحـــلـــه «رد دادگــی»، به این مواد گرایـش می‌ـــیـابـند.

پرویز افشـار سخنگو و معـاون کاهش تقاضـا و توسعه مشارکــتــ‌ــهـای مردمـــی ستاد مبارزه با مواد مخـدر در مورد علـــل گرایش مصرف گل معتقد اســت: با کاهـش دســـترسی به شیشـه معــتــادان به سمــت ماری جوآنا، حشیش و گل رفتـنــد و از طرفـی تغیــیـــر روند جهـانی مصرف به سمــت ماریـ‌ــجوآنـــا نیز موثر بود. سومیـــن دلیل این گرایش راحــتی مصـــرف اسـت، معتادان به ایـن مواد مثل سیـــگاری میـ‌توانند آن را استـفاده کننــد و بکـشـــنــد و مثـــل شیـشـه نیـاز به پایـپ و ادوات ندارد. ایجــاد فضای کاذب در جوانــ‌ــهــا و دانـــشـجویان هم چهـــارمـــین دلـیـل گرایـــش به این ماده مخدر اســت؛ این فضـای کاذب و تبلیـــغــات اغوا‌ـــکـــنـنــده بخش عمــده‌ـاش از فضـای مجازی نشـــات می‌گیـــرد، حتی در فضــای مجازی تبـلـــیغ آن را می‌ــکردند که چگونه بذرش را بکـــاریــد، نورپـردازی و استــفـاده کنیـــد و ایـــن چند عامــل دست به دسـت هم داد و باعث شد میــزان گل افزایـش پیـدا کند.

وی می گوید: این افـزایـــش نه در جمـعیـت دانشـــجویی بلــکــه در جمعـیـــت عمومی هم دیده می‌ــشود؛در سال 1390، 26 درصــد از کل معتادان کشور شیـشـه مصرف میــ‌ــکـردنــد و مقـــام دوم را در کشور داشــت اما در سال 94-95 شیـشه مقـــام چهارم مصــرف و گل مقــام دوم را به‌ـــدسـت آورد.

مطالعات شیوع‌شناسـی در گذشـــته معـــمولا هر 10 سال یکبار اتـــفـــاق میــ‌افتاد امــا با توجه به تغیـیـــر سریـع الـگوی مصــرف، شیوع‌ـشـنــاسـی 5 سال یکـــبـــار شده، مطـــالـــعات میــدانـــی نیـــز صورت می‌ــگـیـرد، بازار رصد می‌ـشود و پلیس پای کار است و وضعــیت بیــمـــاران مراجـعه‌ــکـننده به کلیـــنـیــک‌هـــای درمانـــی، شاخصـ‌هــایی اســـت که نشان می‌ـــدهنـد گل جایگـزیــن شیـشـــه میــ‌ـشود و یک روند صعودی را طی کرده است به همیــن منظور لازم اســـت که یک کار اســـاســـی شروع شود که به نظـــر می رســـد انــجام مداخـــلات در فضـاهـــای آموزشی و مجازی یکــی از راه حل ها باشـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.