زنان و مردان با اراده ی آهنین خود زندگیشان را تغییر داده اند

زنان و مردان با ارداه ای در دنیا زندگی می کنند افرادی که با کارهایی توانایی که داشتن توانستند خودشان را از در رده افراد معروف جهان قرار داده و بیشتر با زیبایی های نهفته ای که داشتند به زندگی خود تغییر اساسی داده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان و مردان با اراده ی آهنین خود زندگیشان را تغییر داده اند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ه گزارش سایت دانستن : یـک روز سیـــندی ۴۹ سالـــه تصـــمـیــم گرفت با مو‌های خاکـــستـری خود بیـــرون برود که توجه یکــی از نمـــاینــدهـ‌ــهای دولچه و گابـانـــا را که به دنبـــال مدل می‌ـــگشـــت، جلــب کرد. از اینجــا بود که سیــندی حرفه خود به عنوان مدل را آغاز کرد. او مدل برنـد‌های مخـتـلف بود، امـــا تصمیـــم گرفت کســب و کار خودش را راه بیـندازد و تولید محـصولات پوستــی و آرایشـی را آغـاز کرد که بدون وعده‌ــهـــای رویایــی جوانسازی، پوست را سالــم نگــه میــ‌ــدارد. سینـدی معـــتـقــد اســـت راز زیبـــایــی واقــعــی در توانـایـی لذت بردن از کسـی که هسـتـیــد و دانـسـتن قدر سن و عمـر نهـفتـــه اســت.

سال پیـش یک تتوکار اهل مسـکو به نام ریــنـات کریمــف، یک صفـــحه اینستـــاگــرام ایـجــاد کرد. صفحـه او نام عجـــیـبـــی داشــت: «وبلـــاگ عکس من درباره مبـــتلـا شدن به سرطــان لنــفوم و شکـست دادن آن» او ۵۱ هفتـه با سرطـــان مبــارزه کرد و دو ماه پیـــش به ۸۶ هزار فالوور خود گفت در مبارزه با این بیماری وحشـــتـــنــاک پیروز شده است.

جاسـتین و لورن شلتون زندگــی شادی داشتـــند. آنــ‌ها فکر میـــ‌ــکـردند همه چیز کامـــلــا خوب اسـت، حتـی وزنـشان که روی هم بیش از ۳۴۰ کیلوگرم بود. اما بعد از بیمــار و بستــری شدن جاســتـین زنـدگــی ایـن زوج تغیـــیر کرد. پزشـــکـان فکر میـــ‌ــکـــردند او دچــار عفونت کلـیه شده، اما دستـــگاه عکـسبـرداری که برای تشـخیص این بیماری نیاز بود، وزن جاســتـــیـن را پشـتـیـبــانـی نمیــ‌ــکـرد. به همـــین دلـیل جاستــین و لورن تصــمــیــم به تغــیـــیــر گرفتـــنـد. جاسـتــیـن ۴۵ کیـلوگرم از وزنش را بعد از شش ماه رژیــم غذایـی و ورزش کم کرد. در نهایـت جاســتیـــن بعـد از یک سال ۱۷۵ کیـلوگرم و لورن ۷۸ کیـــلوگرم کم کردنــد.

سونیا ساگـیــتووا در ۵۵ سالــگی بازنــشـــســـتـــه شد و تصـمـیــم گرفــت سفر را آغــاز کنـد. او به بزرگـــراه رفت، دســتــش را بالا گرفـت و ماجرایش آغــاز شد. سونیـا به بیش از ۴۰ کشور و تقــریـبـــا همه منـاطق روسیــه سفر کرده است. او بیـــماریــ‌هـای زیادی دارد، اما هیچ چیز مانـع آرزوهایــش نمـیـــ‌شود.

در مه ۱۹۹۶، زن موفقـی به نام هایـــدمـاری شورمـــر همه پول‌هایـش را به افراد نیـــازمنـــد اهــدا کرد و فقـط یک چمـدان و لوازم ضروری برای خودش نگـه داشــت. او تصـــمـیــم گرفــت یک سال بدون پول زنـــدگی کند. هایــدمـاری از شستن پنـجرهـــ‌هـــا، بیـــرون بردن سگ‌ـــهـا و نظافـــت خانــه‌هــا در ازای غذا و جای خواب شروع کرد. اکـنون او ۷۰ سال دارد و در مورد زندگی بدون دارایـــیــ‌هـــای باارزش مشـــاوره و سخـنـرانـــی می‌دهد. او ابتدا میــ‌ــخواسـت فقـــط یک سال بدون پول زندگی کند، امـــا زنـدگی جدیـــدش آنقـدر جالــب بود که تصـمـــیم گرفــت هرگـز به قبل بازنــگردد.

یوجین در ۶۰ سالـــگـــی تصــمــیم گرفت غواص حرفــهــ‌ـــای شود. او پیـــش از رقـابـــتــ‌ــهای بین المــلـــلـــی تمـــریـــنـــات خود را آغـاز کرد. خانواده او موافق نبودند، امـا نوه اش از تصمــیـــمــش حمـایت و به او کمک کرد. یک فصـــل طول کشـــیـد تا یوجیـــن به هدفـــش برســد، سپـــس برای مسابـــقــات قهرمـانــی اروپا به اتریـش سفـــر کرد و توانـســـت مقام اول را کسب کنـــد.

یک روز مادر ۴۰ سالـــهــ‌ای به نام شری شمــیـلـزر از فرزنـــدانش پرســـید که آیـــا دوست دارنـد یک کاردستـی جالــب درسـت کنـــنـــد. همـــه آن‌ـها فکـــر میــ‌ـکردند فرو کردن چیـز‌ــهای جالـــب و بامزه در سوراخ‌هــای کفش کراکـــس ایده خوبی اســت. همسـر شری پیشــنهاد کرد یک وبســایـت درســـت کننـــد و طرح‌هـــای کوچکــشـان را در آن بفروشند؛ و همیـن جا بود که شرکــت جیــبـیــتـــز در سال ۲۰۰۵ به وجود آمد. تا آگوست ۲۰۰۶ فروش آن‌ـهــا به ۲.۲ میـلـیون دلـــار رســید. بعــد از یک سال و نیم کسب و کار آن‌هـــا با سرعت رشــد کرد و شرکـــت کراکـس، جیـــبیـتـــز را ۱۰ میــلیون دلـار خریـد.

اوکسانـا کسب و کار خانوادگی و شغـــل خود به عنوان وکیل را رها کرد تا یک کارمنـد ساده اورژانـس روی آب در مســـکو باشد. همـــه چیـز از وقتــی شروع شد که به یک مدرســه شیـریـن کاری رفـت و در آن سقوط آزاد، تیراندازی، اســـب سواری و موتورسواری را یاد گرفــت. بعد از آن تصمیم گرفت به صورت داوطلبانـه به نجات افــراد گمشـــده در جنگــل کمـک کند و خیـلـــی زود این هدف زندگـــیــش شد.

تاتیانـا در ۱۴ سالگـی ۱۰۰ کیلوگرم وزن داشـت و بسـیـار چاق بود. او اکـنون ۲۴ ساله اســـت، امـــا تنها ۵۰ کیــلوگرم وزن دارد. زندگـــی او در یک چشـــم به هم زدن عوض نشد، اما در سال اول قدمـــ‌ـهــای بزرگـــی به سوی زندگـی جدیـد برداشت. امـــروزه تاتـــیـــانـــا یک زن جوان زیـــبا، شاد و فعال، یک بلـاگر و نویسـنده کتـــاب «چطور ۵۵ کیـــلوگرم وزن کم کنـم؟» اســت و مشـاورهــ‌ـهــای زندگی سالــم می‌ـــدهـد.

جولیــا یک زندگی عادی داشت. او دیوانـــه مد بود و در دیور کار کرد و دوره انترنی را در پاریس می‌ـگـذرانـد. زنـــدگی که بیشتـــر زنــان آرزوی آن را دارنـــد. اما یک روز، در ۲۷ سالـگـی یکــی از آروز‌های همـیـــشـگــی خود را به یاد آورد، یک کوله پشـتــی خرید و به نپــال رفت. در آنـجا با آنـــتون آشــنا شد و اکــنون با هم زندگـی و سفر می‌ـکــنــنـد. آن‌ها یک شرکــت به نام «دختـران در سفــر» راه انـــداختـــنـد که سفر‌های دخترانه را سازمـانـــدهی می‌ـکند.

زنان و مردان با اراده ی آهنین خود زندگیشان را تغییر داده اند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.