زنان و مردان متاهل چرا خود ارضایی می نمایند

خود ارضایی نوعی لذت جنسی توسط خود فرد می باشد فردی که دچار تحریک جنسی می شود دوست دارد به گونه ای خودش را ارضا نماید اگر مجرد باشد بدست به خود ارضایی می زند ولی برخی از افراد متاهل هم خود ارضایی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان و مردان متاهل چرا خود ارضایی می نمایند  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دلـایـل خود ارضـایی در خانم ها

خود ارضــائی عبارت از تحـریــک دســتگاه تنـاســلـی برای بدست آوردن لذت جنــسـی اســـت. در اکثر موارد هر موقع حرف از خود ارضـــائی به میان می آیـــد، همه نگـاهها معـــطوف به مردان می شود، ولی خودارضـایـــی در میــان خانمهــا نیـــز به وفور یافت می شود، منـــتـهی خانــمها حتـــی با دوستـــان نزدیــک خود نیـز کمتــر در مورد این عمـــل صحـــبـت می کنـــنــد.

اکـــثـــر خانمهـــا مثــل مردان، حداقــل یک بار خودارضـــایـــی (Masturbation) را در طول زندگی تجــربـــه کرده اند. ایــنکـــه از نظـر علـــمی چه میــزان از خودارضـــائی طبیـــعـــی و چه میـــزان آن غیـر طبیـعی است، هنوز مشخص نشــده است. میـزان شیوع خود ارضـــائی ما بین خانـــمـها بصورت دقــیق مشخــص نیست، ولی در نقاط مخـتـلــف دنیـــا متــفـاوت اســت. میـــزان شیوع گزارش شده، از ۹۰-۵۰ درصد متـفاوت اســت. در یک بررسی در اینـدیانا در آمریــکا، از ۲۰۰۰ خانــم ۶۰-۱۸ سالـــه در مورد خود ارضائی، بیــش از ۵۰ درصد آنـــهـا پاسخ دادنـد که خودارضــایی می کنــنـد.

برای خودارضایـی مرز سنـــی خاصی وجود ندارد. خانــمـــها ممـــکن است در دهــه ۸۰ زنـــدگـــی نیز خود ارضائی داشـــتـــه باشـــنـــد. خود ارضائی همیـــشـه در خانـمـــهــای مجـــرد دیده نمـی شود. وقتـی همــسر در دســـترس نبـــاشــد و یا اظهـار خســـتـــگـــی نمـاید، ممکــن است یک خانـم نیـــازهـــای جنسی خود را با خودارضایـــی برطـــرف نمـایـد. یکـــی از دلایـــل مهم خود ارضـائی در خانمــهای متـــاهل عدم رســـیـــدن به ارضــاء جنـسی یا ارگــاســـم در یک رابطـه جنسی طبیعی اسـت.

عدم مهارت و اطلاع کافـــی همـــســر از چگونگـــی ارضاء شدن خانمها

یکــی از دلایـــل مهم خود ارضائی در خانمــهای متـاهل این اســـت که، رابـــطـه جنسی در این زوج مخــتــص برطـــرف کردن نیــازهـای جنـسی مرد می باشـــد. مرد اصلـــا یا نمـی داند که یک خانـــم نیز، بایــد به ارضـاء جنـسـی برسـد و یا اینکـــه چگونه یک خانـــم بایــد به ارضـاء جنســـی برسد را، نمـی دانــد. اکــثریــت قریـب به اتفـاق مردهــا فکر می کنـنـد که رابــطه واژینـال مهـمــتـریـن قسمت یک رابطه جنــســی است، در صورتیکه فقـط رابـــطـه واژیـــنـال، برای اکثر خانمـــهـا مهـــم نیـســت. اکـثر خانمها برای رسیدن به ارگاسم نیـاز به رابــطه واژیـنــال ندارنــد و در حقیقت، برقـرار کردن رابـطـــه واژیــنـال با خانم بدون آمــادگـی وی سبـب درد شدیـــد و از بین رفـتـن میـــل جنــسـی می شود. اکـــثـــر مردان ظرف دو دقـــیقـــه رابطـه واژیــنال دچار انزال می شوند، در صورتـــیکـه خانــمــهـا برای رســیـــدن به ارگاسم نیاز به ۱۵-۱۰ دقـــیــقه تحـــریک با کیـــفـــیـت مناســب دارنــد، بنـــابــراین اگـر یک مرد اطلـــاع کافـی از نحوه ارضاء جنـســی در خانــم نداشـــتـــه باشــند، خانم ممــکــن اسـت جهت برطـــرف کردن نیازهــای جنســـی خود، اقـــدام به خودارضـــایـی نمـــاید.

یکی دیگــر از دلــایـــل مهـم خودارضــایـــی در خانــمــهــا، رهــا شدن خانم در رابـطــه جنسی قبـل از رســـیــدن به ارگــاسم اســت. یک سیکـل جنـســـی از ۴ مرحــله تشکـیـل می شود و مرد و زن بایـد از این ۴ مرحـله عبور کرده و به ارضـــاء جنســـی برسـنـــد. گاها در یک رابـطه جنـسـی هم مرد و هم زن وارد ایــن سیــکـل جنـســی می شوند، ولی مرد بعـــلــت ارضــاء شدن، رابـــطه را قطــع می کنــد، درصورتــیــکــه خانم هنوز سیکـــل جنـــســی را کامـــل نکــرده است، در این موارد ممــکـن اسـت خانـم با خودارضــایـــی سیــکـل جنـسی را کامل کرده و به ارگـاســـم برســـد.

برخـلاف مردان، برای خودارضــایــی در خانمــهـــا روشهـای مختـــلفـــی وجود دارنــد

یکی از این روشهـــا اسـتفاده از ویبـــراتور اســت. استــفاده بیــش از حد از ویبــراتور سبـــب می شود که، از دســتگاه تنـاســـلی رفـع حساسیت شده و فرد در یک رابطـــه جنسی طبیـعی نتوانــد به ارگــاســـم برسـد. علاوه بر آن، اســتفــاده بیـش از حد از ویبـــراتور سبب کرخـــتـی و کاهـــش حس دستـــگـاه تنـاســـلی می گردد. باید توجه داشـــت که تحـــریـکی را که دســـتـــگـــاه ویبـــراتور ایجـــاد می کند، هیچوقت قابـــل ایجاد توسط انــســان نیســت و اگــر بعــلـت تداوم استفـاده از آن سیســـتم عصـبی به تحریــکـات ناشی از ویبراتور عادت کنـد، دیـــگــر این خانم در حیــن رابـطه جنســـی طبــیعــی، ارگـاســـم را تجـربه نخواهـــد کرد.

خانمـــهــائیکه بطور مداوم دارای سابــقه خودارضایــی بوده انــد، یاد می گیـــرند که دقـــیـقـــا چه چیــزی برای آنــهـا خوب و یا بد اســت و در طول زمـــان مهارت زیـــادی در رسیدن به ارگاســـم پیدا می کنـنـــد، و بدیـــن ترتـیــب چون شوهر به هیــچ وجه از دانش همســر خود آگــاه نیـــست و در یک رابــطــه جنـــســی طبـیـــعــی خانم نمـــی تواند به انــتـظــارات خود برسد، کم کم رابــطه جنسی برای خانـم بصورت یک تکلــیف، جهــت برآورد کردن نیـــازهـای جنســی شوهر در می آید و در تعــدادی از موارد نیـز کار به اختــلـافـــات شدیـد می کشـــد. چون خانــم در رابطه طبیـعی ارضـاء نمـــی شود، بنابــراین برانگـــیختــگـی جنـــسی پیدا نکـرده و رابـــطــه جنــسی برای وی دردنـاک می شود و کم کم دچار سرد مزاجی شده و از برقرار کردن رابطه جنـسی اجـتـناب می کنــد. تعـــدادی نیز چون با رابـطه جنــســـی طبـیــعی ارضــاء نمی شوند، دوست ندارند، اقـــدام به کار یکـــطــرفـــه بکنند.

چون خودارضایــی سبب ارگاســم شدیــد می شود، ارگـاسم ناشی از رابــطه جنسـی نیز ( حتی در صورت ایجـــاد ارگـــاســم )، ممــکن است نیـازهای یک خانـــم را برآورده نکند، و وی در ضمن ایـنـــکه رابــطه جنسـی طبیــعـــی با شوهر خود دارد، برای تجربـه ارگاســم شدیـــد اقــدام به خودارضـــایــی بکند. یک خانم حتما بایـد نیازهــای خود در یک رابـطه جنــسی طبـیـعی را به شوهر خود گوشزد کنـــد، و حتی وی را آموزش دهــد، این همکــاری باعــث می شود که با گذشــت زمـــان طرفـیــن به نیازهـــای همــدیگـر پی برده و مهارت کافـی پیــدا کننـــد، بدون ایــنــکــه اختـلـــاف جدی پیش بیـــاید.

یکی دیـــگر از دلــایل تداوم خودارضایـــی در خانــمـهـــا ایـــن اسـت که در بعـــضـی موارد، خانمـــهــا برطرف شدن و یا تخـــفــیف بعــضـــی از مشـــکـلـــات خود را به عمـل خودارضایـی نسبت می دهند، مثــلا می گوینـــد که خودارضـــایی سردرد میــگرنی آنـــها را تســکین یا کاهـــش می دهد. نه تنهــا در جامـعـــه ما، بلـکـه در اکثر جوامـع دیـــگر نیــز زوایـای خودارضــایی در خانمها بخوبی آشکــار نیـــسـت. خانمـهـائیکه خودارضایی می کنند، با اســتفــاده از رســانـــه های زرد و در راس آن اینتـرنت اقــدام به تهــیه وسایــل مخــتلــف جهــت خود ارضـــائی می کنـنـــد، تا ایـــنکــه منــاسبـترین را برای خود پیدا می کنـنــد، غافــل از اینکـه اگــر وسیلـــه خاصی در ابــتـــدا سبـب ارگاســـم با کیــفــیـــت خوب می شود، ولی بعلـت مصـــنوعی بودن این ارگـــاسـم و عادت کردن سیـــسـتـم عصـبـــی، آنهــا مجبور هستــنــد که روش خود ارضائی را تغییـــر دهند.

اغلـب اوقات خانـم هایـــی که وارد این سیکـــل می شوند، نمــی توانــند از آن رهائی پیــدا کنـنــد، مثـلـــا اگــر قبلــاً یک بار خودارضایــی (Masturbation) در روز با یک روش بخصوص، نیـازهـای وی را برطــرف می کرد، اکـنون بعـلت عادت کردن سیـــستم عصــبــی، به ناچار بایــد برای بدست آوردن همان میـــزان رضایت جنـسـی تعداد موارد خودارضایــی را زیاد کند، و ممکـــن اســـت این روند افزایش تعــداد موارد خودارضایــی رفـته رفــتـــه به رقم خطـــرناکـی برسـد که به آن اعتیـــاد به خودارضـایــی گفـــتـه می شود.

خود ارضـــایـی در خانـمها چند تفـاوت عمده با خودارضــایـــی در مردان دارد

– خانمـهـا در مقایــسـه با مردان، خودارضـــایی را در سنـیـــن بالاتـری شروع می کننــد.

– برخلــاف مردان در بسیـــاری از موارد، اجـبـاری برای انـجـام آن ندارنـــد، در صورتیـــکـه در بیـــشـــتــر مردانیــکـه خودارضـــایی می کنند، یک نیـاز درونی آنـــهــا را وادار به خودارضـــایــی می کنــد.

– وقتـی یک خانم یاد گرفت که چگونه خودارضایــی بکند، معمولا ایـن عمـــل را کمــتر از مردان انجــام می دهــد.

– خانـــمـها کمــتر از مردان بطور منـظم اقــدام به خودارضایی می کنـــنـــد، مثـــلا ممـکـــن اســت یک خانـــم بدون مشـکل شش ماه خودارضـــایـی را ترک کنـد، در صورتـیـکـه این موضوع بندرت در مردان اتـــفــاق می افــتد.

– بر خلاف مردان، روشهـای خودارضـــایـی در خانمــها بسیار زیـــاد اســت، طوریـــکـه یک خانـــم هنــگــام انجـــام کار منـــزل و یا تمـــاشـــای تلویزیون و یا حتی در حیــن راننــدگـــی نیز می تواند خودارضـایــی کنـــد.

– یکـــی از دلایــلی که خانــمهــا در سنـــیــن بالـــاتـــر و کمتـــر از مردان اقـدام به خودارضـــایی می کنـــنـــد، این است که عضو جنسی مرد کاملـا مشخـص و بیـرون از بدن وی اسـت و مرد به راحتـی در سنین پائین به حســاســـیــت عضو جنســـی خود پی می برد، در صورتــیـکـه اعــضـاء جنســی منـــجـــر به ارگـاسم در خانمـــهـا زیاد و اکـــثرا پنهـــان هسـتنــد و تشــخـــیص آنهــا تا مدتهــا برای یک خانـم مشـــکل است. مثــلـــا پیداکـــردن محـــل کلیتوریـــس و حســـاسیـــت آن برای بســیــاری از خانــمـــها ساده نیـسـت.

برخــلــاف مردان که هدف از خودارضایــی در آنها صرفـا ارضـاء جنـــســـی است، دلایـــل خانــمـهـــا برای خودارضــائی فراوان و تعـدادی از آنــهـــا به شرح زیـر می باشــنـد، یعـــنی اگر از یک خانـــم سوال شود که چرا اقــدام به خودارضـایـی می کنــد، ممـکــن است یکــی از پاســخـهــای زیـــرا را بدهـــد.

دلـایـل خود ارضــایی در خانـم ها

– سهـل الوصول بودن و عدم نیاز به هر آنــچـه برای یک رابطـه جنســی مورد نیاز می باشد.

– احـساس استقلــال جنــسی و عدم نیاز به همــســر و شریـــک جنـــسی برای رسیدن به ارگـاسـم.

– نرســـیدن به ارگـــاسم از طریـــق رابطــه جنـسی.

– تسکــیــن احـساس ناخوشایـــند در واژن، چون حیـن ارگــاسم واژن منـقـبـــض شده و ترشـــحـــات خود را بیرون می ریـــزد.

– حفظ قدرت باروری.

– تجربــه احــســـاس خوشایـند، یکــی از دلایـل اعتیــاد به مواد مخدر آزاد شدن هورمون دوپامـیـن با مصرف مواد مخدر است، حین ارگـــاســم نیز مقـداری ماده دوپامـیـن ترشـــح می شود.

– اسـتـفـــاده از موارد پورنوگرافی که منجـــر به خودارضایــی می شود.

– بدنبال رویا و یا فانتزی جنـــسی گشتــن.

– بهـبود خلـق و ایجــاد آرامـش، تعداد قابـــل ملاحـظـه از خانـمهـائیکه خودارضــایـی می کننـد، معـــتـــقــد هسـتــنـد که خودارضـایی سبـب بهبود استرس و خلــق آنــهــا می شود.

– تعدادی از خانمها معتقــد هســـتـــنـــد که، ارضاء جنسی در یک رابطــه جنســی طبیـــعی دارای ملزومات زیـاد و طولانی اســت و آنـها حوصلـــه آنــرا ندارند و ترجـیـــح می دهــنـد خودارضـایــی کنـنــد.

– تعدای از خانـــمها مدعــی هسـتند که، خودارضـایی سبب تسکیـن دردهـای دوران پریود در آنـــها می شود.

– خودارضــایی خطـر حامـلگی و یا ابتـلـا به بیـــماریهای مقاربتی ندارد.

– کنـــجـــکاوی جهـــت کشف نقــاط پنــهان بدن

به عنوان نکـــته پایــانی بسیاری از خانـمهائیکه اقـدام به خودارضایی می کنـنـــد، از عمل خود شرمسار هســتـنـد و دوست دارند که آنــرا ترک کنند. اگــر دلیل خودارضــایی میــل جنـســی زیــاد باشـــد، امــروزه داروهای موثری وجود دارنـــد که بدون آسیب زدن به قدرت باروری و زنانگی، میـــل جنـــســی را به مقــدار زیادی تعدیــل و آنــرا قابل کنــتــرل می کنـند، طوریکـه با مصرف این داروها دیـگر میل جنسی برای خانم آزاردهنده نخواهــد بود.

زنان و مردان متاهل چرا خود ارضایی می نمایند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.